ESTUDO PROSPECTIVO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS COA ECONOMÍA CIRCULAR EN ESPAÑA

2020

Estudo Prospectivo Economía Circular

Neste Informe estúdase unha serie de actividades económicas relacionadas directamente cos principios da economía circular, como son a recollida e tratamento de augas residuais; a recollida, tratamento e valorización de residuos; actividades de descontaminación; mantemento de vehículos de motor; reparación de maquinaria e equipo, así como de computadores, artigos domésticos e efectos persoais; o aluguer de vehículos, maquinaria e outros bens tanxibles; e o comercio almacenista de chatarra e produtos de refugallo, e o comerciante polo miúdo de artigos de segunda man.

Xunto a este conxunto de actividades económicas, tamén se recolleu información sobre como está a repercutir a implementación dos principios da economía circular nos grandes sectores produtivos, como: o sector agroalimentario; a industria química; a industria do automóbil; Bens de consumo (téxtil e calzado), a construción e a hostalaría.

Este estudo ten como finalidade coñecer as tendencias do mercado de traballo, as perspectivas de emprego nas distintas actividades relacionadas coa economía circular, as ocupacións ou empregos con mellores perspectivas, así como as competencias e necesidades formativas que requiren os traballadores e as empresas nesta transición cara a un modelo sustentable e responsable.

Índice

  • Obxectivos do estudo.
  • Metodoloxía.
  • Caracterización.
  • Mercado de traballo.
  • Visión de la Economía Circular a partir de la opínión de distintos expertos.
  • A formación relacionada coa Economía Circular.
  • Informacion das ocupacións.
  • Conclusións.
  • Marco normativo.
  • Fontes e expertos consultados.