Egoitza elektronikoa

Eman duzun zenbatekoa kalkulatzen du

Nahiz eta zure kontratua amaitu baduzu kotizaziopeko langabezia-prestazioa agortu egin baduzu, zer eman dizu da, lehenengo kasuan, edo sorospena jasotzeko eskubidea baduzu, bigarrenean.

Kontuan izan emaitza lortzen da (ez da loteslea, simulagailua SEPE bidez, zure alde ez eskubiderik sortzen.

Calcularlo egoitzaren bidez: