ADISKIDETZE HOBARIAK KONTRATATZEARI LOTUTA

20/2007 Legea aldatzea, lan autonomoaren estatutuaren uztailaren 11ko.

Definizioa

Beste artikulu bat gehitzen da, 30 20/2007 legea, a hobaria eman norbere konturako langileen edo autonomoen lanbideko bizitza eta familiakoa kontratatzeari lotuta.

Ezaugarriak

Beren konturako langileen edo langile autonomoen, eskubidea izanen dute, gehienez ere hamabi hilabetetan% 100eko hobaria jasotzeko autonomoen gertakizun arruntengatik.

Kasu

12 Urtetik beherakoak zaintzeko.

Bere kargura ahaide bat izatea, odolkidetasuneko edo ahaidetasuneko bigarren maila bitarteko odolkidetasunezko, mendekotasun-egoeran behar bezala egiaztatuta egon beharko du.

Bere kontura familiako bat izateagatik, odolkidetasuneko edo ahaidetasuneko bigarren maila bitarteko odolkidetasunezko, garun-perlesia duen adimen-urritasuna, buruko gaixotasuna edo% 65eko ezgaitasun-ehuneko 33ko edo gehiagoko ezgaitasun fisikoa edo sentsoriala edo% 65eko ezgaitasun-ehuneko 65eko ezgaitasuna edo handiagoa aitortuta, eta behar bezala egiaztatua, baldin eta, azken batean, familia ordaindutako jarduerarik egiten ez badu.

Baldintzak eta betebeharrak

Alta emanda egon behar dute, egongela moduan eta gizarte segurantzako erregimen berezian, norberaren konturako langileen edo langile autonomoen.

Langile bat kontratatzea, osoa edo partziala, irauten duen denbora osoan bete beharko du, hobariaz baliatzen. nolanahi ere, kontratuaren iraupena, gutxienez hiru hilabete beharko du, hobariaz baliatzen hasten. lanaldi partzialeko kontratuak ezin izango da egin baino% 50 txikiagoa langile baten lanaldi oso konparagarrian egiten.

Soldatapeko langileen ez hasiera-data hobaria aplikatu eta aurreko hamabi hiletan kasuan izan ezik, langileak ordezkatzeko bitarteko kontratuen bidez langile autonomoaren amatasunagatik, aitatasunagatik, adopzioagatik edo harreragatik, haurdunaldiko edo edoskitzaroko arriskuagatik.

Edonola ere, langileak autonomoaren mesedetzen hobaria egon beharko da gizarte segurantzaren alta-epea amaitu eta hurrengo sei hilabeteetan bekak dirauen bitartekoa.

Aurreko eginbeharrak eta betebeharrak betetzen ez bada, langile autonomoak baliatutako hobariaren zenbatekoa itzuli beharko dio.
Pizgarriak

Pizgarriak

% 100Eko hobaria izango dute autonomoen gertakizun arruntengatik, aplikatuta lortzen den batez besteko oinarri zeukan aurreko hamabi hilabeteetan data neurri horretan izena ematen duten gutxieneko kotizazio-tasa une bakoitzean indarrean dagoen kotizazio-norberaren konturako langileen edo langile autonomoen erregimen berezian zehaztutako. Langileak, 12 hilabete baino gutxiagotan badihardu alta gizarte segurantzaren erregimen berezian norberaren konturako langileen edo langile autonomoen, batez besteko kotizazio-oinarria kalkulatuko da, alta ematen den egunetik.

Kontratazio bada lanaldia partziala bada, hobaria,% 50ekoa izango da.

Onuradunek horiek baliatzeko eskubidea izango dute hobaria bakoitza behin eragiten duten subjektuen (7 urte bitarteko edo menpeko senidea zaintzeagatik kontura).

Hobari hau gainerako pizgarriekin bateragarri izango da, besteren konturako kontrataziorako dauden, indarrean dagoen legeriaren arabera.

Beste ezaugarri batzuk

Lan-harremana iraungitzen denean ere, hasierako aldian 3 hilabete, langile autonomoak baliatu ahal izango da hobaria, beste langile bat kontratatzen baduzu, besteren konturako gehienez ere 30 eguneko epean.

Diru-laguntza ez da bidezkoa denean, honetan ezarri denarekin bat, arrazoi objektiboengatik edo diziplinazko kaleratzea iraungitzeko arrazoiak, edo beste bat onartua izan dadin, bidezko gisa ez iraungitze kasuetan lehendakariak kargua uzten duenean, eragindako heriotza, erretiro edo ezintasun iraunkor osoa, absolutua edo baliaezintasun handia edo ebazpena langilearen probaldian. behar denean baino ezin dira itzuli behar izanez gero, eten egingo da zatia kontratuari baliatutako hobariaren horiek gertatu aurreko paragrafoan aurreikusitakoez bestelako suposamenduetan.

Izango den bidea eman zuen iristen hobaria adina amaitu baino lehen 7 urte du, hobariaz baliatzen mantendu ahal izango da, gehienez ere hamabi hilabeteko aldian iritsi arte, aurreikusitako gainerako baldintzak betetzen badira.

Araudia

20/2007 Legearen 30 artikuluak, 2017/6 legeak aldatua, urriaren 24koa.