Egoitza elektronikoa

Deskargatu kontratu-ereduak

Definizioa

Langileen Estatutuaren 11.3 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, kontratuaren xede den ikasketa- edo heziketa-mailarako praktika profesionala egokia lortzea du helburu. Horretarako, langileak aurretik lortu duen tituluari dagokion langintza burutzeko gaitasun eta trebetasunak eskuratuko ditu.

Berariazko klausulak

Praktika profesionala lortzeko heziketa-kontratuek kontratatzeko pizgarriak jaso ditzakete. % 33ko edo hortik gorako desgaitasun egiaztatua duten langileei egiten zaienean kontratua, enpresek eskubidea izango dute kontingentzia arruntetarako Gizarte Segurantzako enpresa-kuotaren % 50eko murrizketa jasotzera kontratatutako langile bakoitzeko kontratua indarrean dagoen bitartean.

Formalizazioa

Idatziz jaso behar da. Ez baldin badira Haiek gauzatu eta idatziz formalizatzeko, galdagarria denean, kontratua denbora mugarik gabekoa dela ulertuko da eta lanaldi osokoa dela frogatu ezean, bere izaera edo lanaldi partzialeko aldi baterako zerbitzuak 8.2 artikuluan zehazten den moduan: langileen estatutua. Nolanahi ere, alderdietako edozeinek eska dezake kontratua idatziz formalizatzeko artean ere lan-harremana.

Langile finko bihurtuko dira, edozein izanda ere, kontratazio-modalitate ez zaien gizarte segurantzan alta emanda, epearen berdina den epe bat iragandakoan, legez probaldirako finkatu egin ahal izan da, salbu eta beraren jardueren izaera kontratatutako zerbitzuen edo errekurtsoa izapidetu egingo da, zenbat irauten duten denbora, hori guztia gorabehera, gainerako erantzukizunak.

Aldi baterako kontratuak kontratu menpekotzat joko dira beti, lege-iruzurrean egindako.

Enpresaburuak langileen legezko ordezkariei jakinarazi beharko enpresetan, egindako kontratuak, kontratazio-moduen arabera, horretarako betebehar legalik ez badago oinarrizko kopia bat ematea.

Kontratuaren edukia Estatuko Enplegu zerbitzu publikoari jakinaraziko zaio, sinatu eta 10 eguneko epean, bai eta horien luzapenak idatziz formalizatu behar dira edo ez.

Erabakiz gero batekin duen kontratua minusbaliotasunen bat duen langilea kontratua idatziz formalizatuko da, lau ale eredu ofizialean. Kontratuari dagokion erregimenean alta-eskaria aurkeztuko da gizarte segurantzaren ziurtagiria, bai eta desgaitasunen bat duten pertsonentzat.

Langileen kasuan, urrutiko azaldu beharko da kontratua gauzatzen den tokia.
Kontratua lanaldi partzialekoa da kontratuan agertu beharko dira, laneko ohiko ordu-kopurua egunean, astean, hilean edo urtean eta haien banaketa.

Baldintza horiek ez baldin badira, kontratua lanaldi osokoa dela pentsatuko da, bestelakorik frogatzen ez bada aurkezten, eta horrek zerbitzuak partzialak direla erakusten eta kontratatutako ordu kopurua eta haien banaketa.

Araudia

 • Real Decreto-ley 2021/32, abenduaren 28koa, lan-bermea erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa, enplegu egonkorra eta lan-merkatuaren eraldaketa. [Permalink ELI]
 • 11.3 artikulua 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]
 • 3/2012 legea, uztailaren 6koa, lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa. [Permalink ELI]
 • Decreto-ley Errege 16/2013 lege organikoa, abenduaren 20koa, neurri-kontratazioa sustatzea egonkorra eta langileen enplegagarritasuna hobetzea. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Kontratua egin daiteke unibertsitateko titulua daukatenekin, erdi-mailako edo goi-mailako lanbide-heziketako titulua daukatenekin, edo ofizialki baliokidetzat onartutako tituluak dauzkatenekin, 5/2002 Lege Organikoaren arabera, ekainaren 19koa, Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzkoa, baita hezkuntza sistemaren arte edo kirol ikasketen titulu baliokidea dutenekin, lanerako gaitasuna ematen duten heinean.

Praktika profesionala lortzeko kontratua egin behar da ikasketok amaitu eta hurrengo bost urteetan; edo hurrengo zazpi urteetan, kontratua desgaitasuna duen langile batekin egiten bada.

Atzerrian ikasi dutenen kasuan, Espainian titulua aintzatesten edo homologatzen den datatik hasten da zenbatzen, lan egiteko baldintza hau eskatzen denean.

Ezin da kontratua egin lan-esperientzia duenarekin edo enpresa barruan jarduera berean hiru hilabete baino gehiagoz prestakuntza-ekintza egin duenarekin. Ez dira kontutan hartzen kontratazioa gaitzen duen titulazioa edo egiaztagiria lortzeko eskatzen den kurrikuluma osatzen duten prestakuntzaldiak edo praktikaldiak.

Edonola ere, enpresek praktika profesionala lortzeko kontratuak egin diezazkiete aurretik heziketa-kontratuen bidez lanpostu bera izan dutenei, baldin eta ez bada gainditu hurrengo artikuluan jasotzen den gehieneko epea. Kasu horretan, heldu arte geratzen den eperako egin daiteke.

Titulu edo profesionaltasun-ziurtagiri bakarra dela bide, ezein pertsona egon ahal izango da bi urtetik gora, enpresa bakarrean edo gehiagotan, enpresa berean edo desberdinetan.

Horretarako, unibertsitate-ikasketei dagozkien gradu, master eta doktoretza tituluak ez dira titulazio beratzat hatuko, praktika profesionala lortzeko kontratu bidez lehendabiziko aldiz kontratatu zutenean langileak goi-titulu hori jada zuenean izan ezik.

Kontratuaren ezaugarriak

Kontratuaren xede diren ikasketen edo prestakuntzaren mailari egokitutako praktika profesionala lortzeko bidea eman behar du lanpostuak. Enpresak banakako prestakuntza plana egingo du, non zehaztuko den praktika profesionalaren edukia, eta plana jarraitzeko eta kontratuaren xedea behar bezala betetzeko prestakuntza edo esperientzia egokia duen tutorea esleituko du.

Idatziz egin beharko da eta berariaz adierazi beharko dira langilearen titulazioa, kontratuaren iraupena eta praktikaldian izango duen lanpostua.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari jakinaraziko zaio hitzartu edo luzatu eta 10 egunera.

 • Desgaitasuna duen langile batekin kontratua idatziz egingo da, lau aletan, eredu ofizialean. Kontratuarekin bat Gizarte Segurantzan dagokion erregimenean alta egiteko eskaera eta desgaitasuneko ziurtagiria aurkeztuko dira.
 • Urruneko langileen kasuan, kontratuan lan egiten duen tokia adierazi beharko da.
 • Kontratuan argi eta garbi zehaztu beharko da zenbat ordu arrunt egin behar diren egunean, astean, hilean edo urtean, baita horiek nola banatuta dauden ere. Baldintza horiek ez baldin badira betetzen, izenpetutako kontratua lanaldi osokoa dela pentsatuko da, non eta ez den bestelako frogarik aurkezten, eta horrek zerbitzuak partzialak direla eta kontratatutako orduen kopurua eta nola banatu diren erakusten.

Beste ezaugarri batzuk

Kontratuaren iraupena sei hilabete eta urte bat bitartekoa izan beharko da. Muga horien barruan, estatu mailako eremu sektorialeko hitzarmen kolektiboek, edo, bestela, eremu txikiagoko hitzarmen kolektibo sektorialek zehaztu ditzakete kontratuaren iraupena, sektorearen ezaugarriak eta egin beharreko praktikak zeintzuk diren kontuan hartuta.

Adostutakoan kontratuak legeak edo arauak ezarritako gehieneko iraupena izango ez balu, alde biak ados badaude, luzatu dezakete hitzarmenak kontrakoa adierazi ezean, eta ezingo du gehieneko iraupena gainditu.

Luzapen bakoitzaren iraupena ezin da ezein kasutan kontratuaren legez edo konbentzioz zehaztutako gutxieneko iraupena baino laburragoa izan.

Edonola ere, praktika profesionala lortzeko heziketa-kontratua duten pertsonek ezin dute aparteko ordurik egin, Langileen Estatutuaren 35.3 artikuluan aurreikusitako suposizioan izan ezik.

Kontratu hauetarako benetako orduen araberako ordainsariak enpresari dagokion hitzarmen kolektiboan ezarritakoak izango dira. Hitzarmenik ezean, lanbide-taldearenak eta egindako funtzioei dagokien ordainsari-maila. Ordainsariak inola ere ezin dira izan ikas-ekinezko heziketa-kontraturako ezarritako gutxienekoa edo benetako orduen araberako lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoak.

Frogaldia ezar daiteke, baina hilabeteko iraupena izango du gehienez, hitzarmen kolektiboan ezarritakoa izan ezik.

Banakako prestakuntza plana eta egindako praktikaldiaren egiaztagiria

1. Praktika profesionala lortzeko kontratu bakoitzaren banakako prestakuntza planak hurrengo edukiak adierazi beharko ditu gutxienez:

a) Lan-prestakuntza ibilbidea. Kontratua iraun bitartean enpresan egindako langintzaren edukiak zehaztuko ditu, lanpostua edo lana behar bezala egiteko beharrezkoak diren funtzio edo ezagutza guztiak eskuratu arte.

b) Egindako langintzaren ebaluazio sistemak.

c) Egindako tutoretza jarduerak.

2. - Praktika profesionala lortzeko kontratua amaitu eta gero, langileak burututako praktikaren edukiaren ziurtagiria jasotzeko eskubidea izango du.

Enpresei pizgarriak

Desgaitasuna duten langileen kasuan, enpresek eskubidea izango dute kontingentzia arruntetarako Gizarte Segurantzako enpresa-kuotaren % 50eko murrizketa jasotzera kontratua indarrean dagoen bitartean (2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatutuaren 
Legearen testu bategina onartzen duenaren hogeigarren xedapen gehigarria). 

Praktikaldietako kontratuak kontratu mugagabeak bihurtzen direnean, lanaldi osoan zein partzialean, eta praktikaldirako kontratatutako eta enpresa erabiltzaileen eskura jarritako langileak, baldin eta jarraipen-tarterik gabe, langile horiekin kontratu mugagabe bat gauzatzen badute, eskubidea izango dute hurrengora:

500 euroko hobaria urtean Gizarte Segurantzako enpresa-kuotetan, hiru urtetan zehar. Kontratua emakume batekin gauzatu bada, hobaria 700 eurokoa izango da urtean.

Hobari hauek jaso ditzakete kontratatzeko unean 50 langile baino gutxiago dituzten enpresek.

Desgaitasuna duten langileen praktikaldi-kontratuak kontratu mugagabe bihurtzean, lanaldi osoan zein partzialean, 43/2006 legean, abenduaren 29koa, bere 2.2 artikuluan araututako hobariak jaso ahalko dira.

Araudia

 • 11.3 artikulua 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]
 • 3/2012 legea, uztailaren 6koa, lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa. [Permalink ELI]
 • 6/2019 Errege Decreto-ley, martxoaren 1ekoa, premiazko neurriak tratu-berdintasuna izateko bermea eta emakumeen eta gizonen arteko aukera enpleguarekin eta okupazioarekin. [Permalink ELI].

Aldi baterako laneko enpresek enpresa erabiltzaileen eskuetan jarritako langileei praktika profesionala lortzeko lan-kontratuak egin diezazkiekete, kontratuaren legedi arautzailean aurreikusitakoaren arabera.

Pizgarriak

Praktika profesionala lortzeko kontratuekin enpresa erabiltzaileen eskura jarritako langileen kasuan, enpresa horiek eskubidea izango dute, baldin eta, jarraipen-tarterik gabe, langile horiekin kontratu mugagabe bat gauzatzen badute, 3/2012 Legearen 7. artikuluko 2. paragrafoan xedatutako hobariak jasotzeko:

500 euroko hobaria urtean Gizarte Segurantzako enpresa-kuotetan, hiru urtetan zehar. Kontratua emakume batekin gauzatu bada, hobaria 700 eurokoa izango da urtean.

Araudia

 • 11.3 artikulua 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]
  • Decreto-ley Errege 16/2013 lege organikoa, abenduaren 20koa, neurri-kontratazioa sustatzea egonkorra eta langileen enplegagarritasuna hobetzea. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Dagokion erakundeak egiaztatutako % 33ko edo hortik gorako desgaitasuna duen pertsona izatea; erabateko ezintasuna aintzatetsi zaion Gizarte Segurantzako pentsioduna izatea ezintasun osoa, handia edo absolutuarekin; edo erretiro-pentsioa, zerbitzurako gaitasun eza edo erabateko ezintasun pentsioa aintzatetsi zaion errenta pasiboetako pentsioduna izatea.

Unibertsitateko titulua izatea, erdi-mailako edo goi-mailako lanbide-heziketako titulua izatea, edo ofizialki baliokidetzat onartutako titulua izatea, 5/2002 Lege Organikoaren arabera, ekainaren 19koa, Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzkoa, lanerako gaitasuna ematen duten heinean.

Ikasketak amaitu zirenetik gehienez bost urte igaro izatea.

Kontratuaren ezaugarriak

Kontratua idatziz egingo da, lau aletan, eredu ofizialean. Kontratuarekin bat Gizarte Segurantzan dagokion erregimenean alta egiteko eskaera eta desgaitasuneko ziurtagiria aurkeztuko dira.

Pizgarriak

Enpresek eskubidea izango dute kontingentzia arruntetarako Gizarte Segurantzako enpresa-kuotaren % 50eko murrizketa jasotzera kontratua indarrean dagoen bitartean, lanaldi osoan edo partzialean.

Diru-laguntza lanpostuak egokitzeko, oztopoak kentzeko edo babes pertsonaleko bitartekoak emateko, baldin eta kontratuak hamabi hilabete edo gehiagoko iraupena badu.

Kontratuak kontratu mugagabe bihurtzean, lanaldi osoan zein partzialean, 43/2006 legean, abenduaren 29koa, bere 2.2 artikuluan araututako hobariak jaso ahalko dira.

Beste ezaugarri batzuk

Langilearen ordainketen dituzten langileek hitzarmen kolektiboan zehaztutakoa izango da, eta hori ezean, ezin baino txikiagoa izan gabe 60 % edo 75 % lehenengoa edo bigarrena, kontratua indarrean dagoen urte, hurrenez hurren, hitzarmenean finkatutako soldataren langile bat edo lanpostu baliokidea dagoen.

Soldata lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoa izango da. lanaldi partzialeko langileen kasuan, soldata arabera murriztuko da hitzartutako lanaldiaren arabera.

Kontratuaren indarraldia amaitzean, enpresaburuak langileari emateko bat jasotzen duen ziurtagiria, praktika iraupena lanpostua edo lanpostuen eta gauzatutako eginkizun nagusiak horietako bakoitzean.

Langileek ezin izango dute praktikaldiko kontratuarekin enpresa berean edo beste enpresa batean bi urtetik gorako epez titulazio bera bada tartean.

Kontratua amaitzean bada, langileak enpresan suhiltzaileek, ez beste aldi bat itundu ahal izango da, eta proba iraupena antzinatasunaren ondorioetarako konputatuko da praktikak enpresan.

Errege dekretuan ezarritako onurak lortzeko aukera 1451 / 1983 , 11 errege dekretuak aldatu zuen, maiatzaren 170 / 2004 , 30 legean, eta urtarrilaren 43 / 2006 , 29 irailaren-( BOE 20 abenduaren), aldi baterako kontratua mugagabe bilakatzea.

Araudia

 • Artikulua 11.3 legegintzako errege dekretua 2/2015, 23 urriaren langileen estatutuaren legearen testu bategina onartzen. [Permalink ELI]
 • Errege Dekretua 170/2004, 30 errege dekretua, urtarrilaren 1451/1983, 11, maiatzaren legean aurreikusitakoa betez 13 / 1982 , 7 enplegua sustattzeko neurriak apirilaren da, eta langile minusbaliodunen. [Permalink ELI]
 • Legea 43/2006, 29 , abenduaren hazkundea eta enplegua hobetzekoa. [Permalink ELI]

Argitalpenen katalogoa (Estatuko administrazio orokorra

http://publicacionesoficiales.boe.es

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren argitalpena egina
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-011-0

Urtarrilean 2023ko martxoa