Egoitza elektronikoa

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Deskargatu kontratu-ereduak

Definizioa

Langileen Estatutuaren 11.3 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, kontratuaren xedea da kontratuaren xede den ikasketa edo prestakuntza mailari egokitutako praktika profesionala lortzea, langileak aldez aurretik lortutako tituluari dagokion lan-jarduera garatzeko beharrezkoak diren trebetasunak eta gaitasunak eskuratuz.

Klausula espezifikoak

Praktika profesionala lortzeko prestakuntza-kontratuak kontrataziorako pizgarrien onuradun izan daitezke. Kontratua % 33ko edo gehiagoko desgaitasun-maila aitortuta duten desgaitasunen bat duten langileekin hitzartzen denean, kontratua indarrean dagoen bitartean kontratatutako langileari gertakari arruntengatik Gizarte Segurantzari dagokion enpresa-kuota % 50 murrizteko eskubidea izango da.

Formalizazioa

Idatziz jaso beharko da formalizazioa. Kontratua idatziz formalizatzen ez bada, beharrezkoa denean, kontratu mugagabea eta lanaldi osokoa egin dela ulertuko da, salbu eta haren aldi baterako izaera edo zerbitzuen lanaldi partzialeko izaera egiaztatzen duen kontrako frogarik badago, Langileen Estatutuaren 8.2 artikuluan ezarritakoaren arabera. Nolanahi ere, alderdietako edozeinek eska dezake kontratua idatziz formalizatzea, baita lan-harremanak dirauen bitartean ere.

Kontratazioaren modalitatea edozein dela ere, langile finkoen izaera hartuko dute Gizarte Segurantzan alta eman ez zaienek, probaldirako legez ezarritako epearen parekoa igaro ondoren, kontratatutako jardueren edo zerbitzuen izaerak berak argi eta garbi ondorioztatzen ez badu horien iraupena, hori guztia zuzenbidean egon daitezkeen gainerako erantzukizunei kalterik egin gabe.

Lege-iruzurraren bidez egindako aldi baterako kontratuak mugagabetzat joko dira.

Enpresaburuek enpresako langileen legezko ordezkaritzari jakinarazi beharko dizkiote denbora jakinerako kontratazio-modalitateen arabera egindako kontratuak, legez horien oinarrizko kopia emateko betebeharrik ez dagoenean.

Kontratuaren edukia Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari jakinaraziko zaio, hitzartu eta 10 eguneko epean, bai eta luzapenak ere, idatziz formalizatu behar diren edo ez kontuan hartu gabe.

Desgaitasuna duen langile batekin kontratua formalizatzen denean, kontratua idatziz formalizatuko da, lau aletan, eredu ofizialean. Kontratuari Gizarte Segurantzaren dagokion araubidean alta emateko eskaera erantsiko zaio, baita desgaitasun-ziurtagiria ere.

Urruneko langileen kasuan, kontratuan adierazi beharko da prestazioa non egiten den.

Kontratua lanaldi partzialekoa bada, egunean, astean, hilean edo urtean zenbat lan-ordu arrunt kontratatu diren eta nola banatu diren adierazi beharko da kontratuan. Eskakizun horiek betetzen ez badira, kontratua lanaldi osokotzat joko da, salbu eta zerbitzuen izaera partziala eta kontratatutako orduen kopurua eta banaketa egiaztatzen duen kontrako frogarik badago.

Araudia

Langileen betekizunak

Unibertsitateko titulua edo erdi-mailako edo goi-mailako titulua, espezialista, master profesionala edo lanbide-heziketako sistemaren ziurtagiria dutenekin itundu ahal izango da, Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoan aurreikusitakoarekin bat etorriz, bai eta hezkuntza-sistemako arte- edo kirol-irakaskuntzen titulu baliokidea dutenekin ere, lan-jarduerarako gaitzen edo gaitzen badute.

Praktika profesionala lortzeko lan-kontratua hiru urteren buruan hitzartu beharko da, edo bost urteren buruan, desgaitasuna duen pertsona batekin hitzartzen bada, dagozkion ikasketak amaitu ondoren.

Ikasketak atzerrian egin dituzten pertsonen kasuan, zenbaketa hori titulua Espainian aitortu edo homologatzen den egunetik aurrera egingo da, baldintza hori lanbidean jarduteko beharrezkoa denean.

Ezin izango da harpidetu enpresan jarduera berean esperientzia profesionala edo prestakuntza-jarduera egin duenarekin, hiru hilabete baino gehiagoz. Ondorio horietarako, ez dira zenbatuko kontratazio hori gaitzen duen titulazioa edo ziurtagiria lortzeko eskatzen den curriculumaren parte diren prestakuntza-aldiak edo praktikaldiak.

Hala ere, enpresek lanbide-praktika lortzeko kontratuak hitzartu ahal izango dituzte lanpostu bera aldez aurretik prestakuntza-kontratu baten bidez bete duten pertsonekin, betiere hurrengo artikuluan aurreikusitako gehienekoa lortu ez bada; kasu horretan, geratzen den denborarako itundu ahal izango da, gehieneko horretara iritsi arte.

Titulazio edo ziurtagiri profesional beraren arabera, ezin izango da pertsonarik kontratatu enpresa berean edo beste batean aurreikusitako gehienekoak baino denbora luzeagorako.

Ondorio horietarako, unibertsitate-ikasketei dagozkien gradu, master eta doktoregoko tituluak ez dira titulazio berekotzat hartuko, salbu eta langilea praktika profesionala lortzeko kontratu baten bidez lehen aldiz kontratatzen denean jada dagokion goi-mailako titulua duenean.

Kontratuaren ezaugarriak

Lanpostuak kontratuaren xede den ikasketa edo prestakuntza mailari egokitutako praktika profesionala lortzeko aukera eman beharko du. Enpresak lanbide-praktikaren edukia zehaztuko duen banakako prestakuntza-plana egingo du, eta planaren jarraipena egiteko eta kontratuaren xedea behar bezala betetzeko prestakuntza edo esperientzia egokia duen tutorea izendatuko du.

Idatziz formalizatu beharko da, eta berariaz adierazi beharko dira langilearen titulazioa, kontratuaren iraupena eta praktiketan bete beharreko lanpostua.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari jakinarazi beharko zaio, hitzarmena eta haren luzapenak hitzartu eta hurrengo 10 eguneko epean.

  • Kontratua langile ezindu batekin formalizatzen denean, kontratua eredu ofizialean formalizatuko da, lau aletan. Kontratuari Gizarte Segurantzaren dagokion araubidean alta emateko eskaera erantsiko zaio, baita desgaitasun-ziurtagiria ere.
  • Urruneko langileen kasuan, kontratuan adierazi beharko da prestazioa non egiten den.
  • Kontratua lanaldi partzialekoa bada, egunean, astean, hilean edo urtean zenbat lan-ordu arrunt kontratatu diren eta nola banatu diren adierazi beharko da kontratuan. Eskakizun horiek betetzen ez badira, kontratua lanaldi osokotzat joko da, salbu eta zerbitzuen izaera partziala eta kontratatutako orduen kopurua eta banaketa egiaztatzen duen kontrako frogarik badago.

Beste ezaugarri batzuk

Kontratu horren iraupena ez da sei hilabetetik beherakoa izango, ezta urtebetetik gorakoa ere. Muga horien barruan, Estatuko edo autonomia-erkidegoko sektore-eremuko hitzarmen kolektiboek, edo, halakorik ezean, eremu txikiagoko sektoreko hitzarmen kolektiboek iraupena zehaztu ahal izango dute, sektorearen eta egin beharreko praktika profesionalen ezaugarriak kontuan hartuta.

Kontratua ezarritako gehieneko iraupena baino laburragoa bada, alderdiek luzapena adostu ahal izango dute, hitzarmen bidez kontrakorik xedatu ezean, eta kontratuaren guztizko iraupenak ezin izango du aipatutako gehieneko iraupena gainditu.

Luzapen bakoitzaren iraupena ez da inola ere izango legez edo hitzarmenez ezarritako kontratuaren gutxieneko iraupena baino laburragoa.

Hala ere, praktika profesionala lortzeko prestakuntza-kontratua duten pertsonek ezin izango dute aparteko ordurik egin, Langileen Estatutuaren 35.3 artikuluan aurreikusitako kasuan izan ezik.

Benetako lan-denboragatiko ordainsaria enpresan kontratu horietarako aplikatzekoa den hitzarmen kolektiboan finkatutakoa izango da, edo, halakorik ezean, betetzen diren eginkizunei dagokien lanbide-taldearena eta ordainsari-mailarena. Ordainsaria ezin izango da inolaz ere izan txandakako prestakuntzarako kontraturako ezarritako gutxieneko ordainsaria baino txikiagoa, ezta benetako lan-denboraren proportzioan lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoa ere.

Probaldia ezin izango da inola ere hilabetetik gorakoa izan, hitzarmen kolektiboan xedatutakoa izan ezik.

Banakako prestakuntza-plana eta egindako praktikaren ziurtagiria

1. Lanbide-praktika lortzeko kontratu bakoitzaren banakako prestakuntza-planak, gutxienez, honako eduki hauek izan beharko ditu:

a) Prestakuntza- eta lan-ibilbidea, kontratuan zehar enpresako lan-jardueraren edukiak zehazten dituena, lanpostua edo zereginak osorik garatzeko behar diren funtzio edo ezagutza guztiak lortu arte.

b) Garatutako lan-jarduera ebaluatzeko sistemak.

c) Egin beharreko tutoretza-jarduerak.

2.- Praktika profesionala lortzeko kontratua amaitzen denean, egindako praktikaren edukiaren ziurtagiria jasotzeko eskubidea izango du langileak.

Enpresentzako pizgarriak

Desgaitasuna duten langileen kasuan, enpresek eskubidea izango dute, kontratuak irauten duen bitartean, kontingentzia arruntei dagokien Gizarte Segurantzaren enpresa-kuotaren % 50eko hobaria jasotzeko lanaldi osoan edo partzialean (Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren hogeigarren xedapen gehigarria).

Hasierako iraupena edo iraupen luzatua amaitzean lanaldi osoko edo lanaldi partzialeko kontratu mugagabe bihurtzen badira praktika profesionala lortzeko eta enpresa erabiltzaileen esku jartzeko kontratuak, langile horiekin iraupen mugagabeko lan-kontratu bat hitzartzen dutenean, kotizazioan hileko 128 euroko hobaria jasotzeko eskubidea izango dute, 10. artikuluan ezarritakoaren arabera, hiru urtez. Emakumeen kasuan, hobari hori 147 eurokoa izango da hilean.

Desgaitasuna duten langileen praktika profesionala eskuratzeko kontratuak lanaldi osoko edo lanaldi partzialeko kontratu mugagabe bihurtzeko, abenduaren 29ko 43/2006 Legean (2.2 artikulua) araututako hobariak baliatu ahal izango dira.

Araudia

Aldi baterako laneko enpresek praktika profesionala eskuratzeko lan-kontratuak egin ahal izango dituzte enpresa erabiltzaileen eskura jartzeko kontratatutako langileekin, aipatutako kontratua arautzen duen araudian aurreikusitakoaren arabera.

Pizgarriak

Prestakuntza-kontratuarekin kontratatutako eta enpresa erabiltzaileen esku jarritako langileen kasuan, enpresa horiek hobari berdinak jasotzeko eskubidea izango dute, 1/2023 Errege Lege Dekretuaren 24. artikulua, langile horiekin lan-kontratu mugagabea hitzartzen dutenean, etenik gabe.

Araudia

Langileen betekizunak

Erakunde eskudunak aitortutako % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna duen langilea izatea, edo ezintasun iraunkor oso, absolutu edo handiagatiko pentsioa aitortuta duten Gizarte Segurantzako pentsiodunak, edo zerbitzurako ezintasun iraunkorragatiko edo baliaezintasunagatiko erretiro-pentsioa aitortuta duten klase pasiboetako pentsiodunak.

Unibertsitate-titulua edo erdi-mailako edo goi-mailako titulua, titulu espezialista, master profesionala edo lanbide-heziketako sistemaren ziurtagiria izatea, Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoan aurreikusitakoarekin bat etorriz, bai eta hezkuntza-sistemako arte-irakaskuntzen edo kirol-irakaskuntzen titulu baliokidea izanik, lan-jarduera egiteko gaitzen edo gaitzen dutenak ere.

Ikasketak amaitu zirenetik bost urte baino gehiago igaro ez izana.

Kontratuaren ezaugarriak

Kontratua idatziz formalizatuko da, lau aletan, eredu ofizialean. Kontratuari Gizarte Segurantzaren dagokion araubidean alta emateko eskaera erantsiko zaio, baita desgaitasun-ziurtagiria ere.

Pizgarriak

Enpresek eskubidea izango dute, kontratuak irauten duen bitartean, kontingentzia arruntei dagokien Gizarte Segurantzako enpresa-kuotaren % 50eko hobaria jasotzeko, lanaldi osoan edo partzialean.

Lanpostuak egokitzeko, oztopoak kentzeko edo babes pertsonalerako baliabideak jartzeko dirulaguntza, betiere hamabi hilabete edo gehiago irauten badute.

Lanaldi osoko edo lanaldi partzialeko kontratu mugagabe bihurtuz gero, abenduaren 29ko 43/2006 Legean araututako hobariak jaso ahal izango dira (2.2 artikulua).

Araudia

  • Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 11.3 artikulua.
  • 170/2004 Errege Dekretua, urtarrilaren 30ekoa, maiatzaren 11ko 1451/1983 Errege Dekretua aldatzen duena, apirilaren 7ko 13/1982 Legean aurreikusitakoa betez, enplegu selektiboa eta langile elbarrien enplegua sustatzeko neurriak arautzen dituena.
  • 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzekoa.
  • Urtarrilaren 10eko 1/2023 Errege Lege Dekretuaren hogeigarren xedapen gehigarria (1/2023 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, lan-kontrataziorako pizgarrien eta artisten gizarte-babesa hobetzearen arloko premiazko neurriei buruzkoa).

Argitalpenen katalogoa (Estatuko administrazio orokorra

http://publicacionesoficiales.boe.es

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren argitalpena egina
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-011-0

2023ko irailera eguneratua