Egoitza elektronikoa

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Aldi Baterako Kontratua

Edukien aurkibidea

 1. Aldi baterako kontratua

 2. Kontratuaren klausula espezifikoak, ekoizpenaren gorabeherengatik

 3. Langilea ordezkatzeko aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak

 4. Iraupen mugatuko ordezkapen-kontratuaren klausula espezifikoak, prestatzen ari diren langileak langabezia-prestazioen onuradun diren langileekin ordezkatzeko

 5. Iraupen jakineko ordezkapen-kontratuaren klausula espezifikoak, atsedenaldietan langileak ordezteko, honako arrazoi hauengatik: jaiotza, adopzioa, harrera, haurdunaldiko arriskua, edoskitze naturaleko arriskua edo aitatasunagatiko etendura, adingabearen edo bularreko haur baten zaintzaren jarduera erantzukidea

 6. Desgaitasuna duten pertsonen aldi baterako ezintasunagatiko bajak ordezkatzeko ordezkapen-iraupen jakineko kontratuaren klausula espezifikoak

 7. Ordezkapen-kontratuaren klausula espezifikoak, genero-indarkeriaren edo sexu-indarkerien biktima diren langileak ordezkatzeko.

 8. Laneratzeko enpresek gizarte-bazterkeriako egoeran dauden langileentzako aldi baterako iraupen mugatuko kontratuaren klausula espezifikoak

 9. Gizarteratze-enpresetan gizarte-bazterkeriako egoeran dauden langileentzako enplegua sustatzeko aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak

 10. Langabezia-sorospenen onuradun diren berrogeita hamabi urtetik gorako langileentzako aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak

 11. Erretiro partzialeko aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak

 12. Aldi baterako txanda-kontratuaren klausula espezifikoak

 13. Enplegua aktibatzeko programei lotutako kontratuaren klausula espezifikoak

 14. Familia-etxeko zerbitzuaren aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak

 15. Desgaitasuna duten pertsonen aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak

 16. Desgaitasuna duten pertsonen aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak enplegu-zentro berezietan

 17. Ikertzaile doktoreak sartzeko aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak

 18. Prestatzen ari diren doktoratu aurreko ikertzaileak

 19. Espetxeetako zigortuentzako aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak

 20. Adingabeen eta gazteen aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak, barneratze-neurrien mende dauden adingabeen zentroetan

 21. Aldi baterako talde-kontratuaren klausula espezifikoak

 22. Goi-zuzendaritzako aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak

 23. Bestelakoak

 24. Erretiro-adina aurreratzeagatiko aldi baterako ordezkapen-kontratuaren klausula espezifikoak

Definizioa

Aldi baterako kontratua enpresaren eta langilearen arteko lan-harremana aldi jakin baterako ezartzea da.

Denborazkotasun kausa justifikatuta dagoela ulertzeko, kontratuan hurrengoak zehaztu beharko dira: aldi baterako kontratazioa gaitzen duen kausa, justifikatzen duten baldintza zehatzak eta bere lotura aurreikusitako iraupenarekin.

Aldi baterako kontratua lanaldi osoan edo partzialean burutu ahal izango da.

Aldi baterako kontratua idatziz formalizatuko da. Ahoz ahal izango da ekoizpenaren gorabeherengatiko egoera dela eta, kontratuak lau asteko iraupena eta lanaldi osoa baino gutxiago ezartzen dituenean.

Berariazko klausulak

Denborazkotasun-egoerak hurrengoak dira:

Batek eragiten du, kontratazioaren xedea (produkzio-arrazoiengatik, langilea ordezkatzeko estaldura edo lanpostu bat aldi baterako hautaketa edo sustapen prozesuak dirauen bitartean).

Enplegua sustatzeko helburuagatik (desgaitasuna duten pertsonen enplegua sustatzeko aldi baterako laguntzak, langabezia-sorospenen onuradun diren berrogeita hamabi urtetik gorako langileak).

Bere funtzio espezifikoagatik, hala nola ikerketa-jarduera bultzatzearen kasua (Espainiako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sisteman sartzea eta doktoratu aurrekoa edo prestatzen ari diren doktoratu aurreko ikertzaileentzat).

Aldi baterako egoerak daude, halaber, espetxeetan zigortutako langileen kasuan eta barneratze-neurrien mende dauden adingabeen zentroetan zigortutako adingabeen eta gazteen kasuan.

Aldi baterako edo iraupen mugatuko kontratuek kontrataziorako pizgarriak jaso ditzakete kasu batzuetan, dagokion araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen baditu, hala nola denborazkotasun-egoeraren ezaugarriak, enpresarenak, langilearenak, lanaldiarenak edo iraupenarenak.

Aldi baterako kontratuak justifikatu gabe erabiltzeak edo eginbeharrak ez betetzeak aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzea dakar.

Langileak hogeita lau hilabeteko epean hemezortzi hilabete baino denbora gehiagoan kontrataturik egon baldin badira, jarraipen-tartearekin edo gabe, enpresa berean edo enpresa-talde berean, berdin dio lanpostu berean edo ezberdinetan, ekoizpenaren gorabeherengatiko bi kontratu edo gehiagorekin, berdin dio zuzenean edo aldi baterako laneko enpresetatik etorrita, langile finko bihurtuko dira.

Enpresa-ondorengotza edo -subrogazioa gertatzen denean ere, legez edo konbentzioz zehazturik dagoen bezala gertatzen bada, aurreko paragrafoan jartzen duen hori aplikatuko da.

Formalizazioa

Formalizazioa ahozkoa edo idatzizkoa izan daiteke. Idatziz jaso beharko dira enplegua sustatzeko programari atxikitako kontratuak eta, lege-xedapen batek hala eskatzen duenean, txanda-kontratuak, urrutitik lan egiten duten langileen kontratuak eta Espainian atzerriko enpresa espainiarren zerbitzura kontratatutako pertsonak. Halaber, idatziz jasoko dira lau astetik gorako iraupena duten denbora jakinerako kontratuak. Baita arrantzaleen lan-kontratuak ere.

Kontratua idatziz formalizatzen ez bada, beharrezkoa denean, kontratu mugagabea eta lanaldi osokoa egin dela ulertuko da, salbu eta haren aldi baterako izaera edo zerbitzuak lanaldi partzialekoak direla egiaztatzen duen kontrako frogarik badago, Langileen Estatutuaren 8.2 artikuluan ezarritakoaren arabera. Nolanahi ere, alderdietako edozeinek eska dezake kontratua idatziz formalizatzea, baita lan-harremanak dirauen bitartean ere.

Kontratazioaren modalitatea edozein dela ere, langile finkoen izaera hartuko dute Gizarte Segurantzan alta eman ez zaienek, probaldirako legez ezarritako epearen parekoa igaro ondoren, kontratatutako jardueren edo zerbitzuen izaerak berak argi eta garbi ondorioztatzen ez badu horien iraupena, hori guztia zuzenbidean egon daitezkeen gainerako erantzukizunei kalterik egin gabe.

Langileen Estatutuaren 15. artikuluan ezarritakoa bete gabe kontratatutako pertsonak finko bihurtuko dira.

Enpresek enpresetako langileen legezko ordezkaritzari jakinarazi beharko dizkiote araudi erregulatzailean aurreikusitako denbora jakinerako kontratazio-modalitateen arabera egindako kontratuak, legez horien oinarrizko kopia emateko betebeharrik ez dagoenean.

Kontratuaren edukia Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari jakinaraziko zaio, hitzartu eta 10 eguneko epean, bai eta luzapenak ere, idatziz formalizatu behar diren edo ez kontuan hartu gabe.

Desgaitasuna duen langile batekin kontratua formalizatzen denean, kontratua idatziz formalizatuko da, lau aletan, eredu ofizialean. Kontratuari Gizarte Segurantzaren dagokion araubidean alta emateko eskaera erantsiko zaio, baita desgaitasun-ziurtagiria ere.

Urruneko langileen kasuan, kontratuan adierazi beharko da prestazioa non egiten den.

Kontratua lanaldi partzialekoa bada, egunean, astean, hilean edo urtean zenbat lan-ordu arrunt kontratatu diren eta nola banatu diren adierazi beharko da kontratuan. Eskakizun horiek betetzen ez badira, kontratua lanaldi osokotzat joko da, salbu eta zerbitzuen izaera partziala eta kontratatutako orduen kopurua eta banaketa egiaztatzen duen kontrako frogarik badago.

Araudia

Xedea

Ulertuko da, produkzioaren inguruabarrengatik:

A) noizean behin, eta aldaketa eta sumaezina igoera, enpresaren ohiko jarduera izanik ere, desoreka bat sortzen dute, eta, enplegu egonkorra eta erabilgarri den arteko denbora baterako, baldin eta ez erantzun kasuen artikulua 16 . 1 .

Oszilazioen artean, aurreko paragrafoan aipatzen den barne direla ulertuko da ondoriozko urteko oporrak.

Iraupen jakineko kontratua horiek barne hartuko dituzten, produkzioaren beharren arabera, haren iraupena sei hilabetekoa izanen da gehienez. sektoreko Hitzarmen kolektiboetan handitu ahal izango da kontratuaren gehieneko iraupena, gehienez ere urtebeterako. Baldin eta kontratua hitzartu bada, gehieneko iraupena baino ezarritako lege bidez edo hitzarmenen bidez ezarritakoari jarraikiz, alderdi guztiak ados jarriz gero, luzatu ahal izango da, behin bakarrik, baina kontratuaren iraupena ezingo du gehienezko iraupen horren.

B) era berean, kontratuak gauzatu ahal izango dituzte enpresek, produkzioaren inguruabarrengatik egoerei arreta eman ahal izateko, noizean behin, iraupena duten murriztua eta mugatu eta gaitasunen lerrokada honetan aurreikusitako terminoetan. enpresek kontratu hau erabili ahal izango dute gehienez ere laurogeita hamar egun bakarrik urte naturalean langileen alde batera utzita, beharrezkoak diren bakoitzeko egun horiek egoera jakinetan, behar bezala identifikaturik, egon beharko dute. laurogeita hamar egun Horiek ezingo dira erabili, etengabe erabiltzeak. Enpresen, eta urte bakoitzeko azken hiruhilekoan, legezko ordezkariei igorri behar langileen urteko aurreikuspena bat kontratu horiek erabilera.

Modura identifikatu ahal izango du kontratu honen arrazoia ez lanak egiteko kontratazio, azpikontratazio-esparruan edo osatzen duten administrazio-emakidak edo enpresaren ohiko jardueraren ohiko kalterik egin gabe, bere produkzio-inguruabarrak gertatzen direnean. aurreko terminoak alde batera utzi.

Kontratuaren ezaugarriak

Itundu ahal izango da, eta lanaldi osoko edo lanaldi partzialekoa izango da.

Idatziz gauzatuko dira.

Kontratua, produkzio-arrazoiengatik iraungiko da, bi aldeetako batek salaketa egin ondoren, adostutako denbora amaitzea.

Kontratua bukatutakoan, terminoz iritsi, langileak eskubidea izanen du, kalte-ordain bat jasotzeko hamabi eguneko soldata zerbitzu-urte bakoitzeko.

Beste ezaugarri batzuk

Mugagabea bihurtzen da:

 • Falta dela eta, idatziz. Baldin eta lanaldi partzialeko kontratua idatziz, era berean, zein ondokoetarako ere kontratua lanaldi osokoa dela frogatu ezean, lanaldi partzialeko izaera.
 • Gizarte segurantzan alta falta dela eta, aldi bat igarota, baldin badaude, probaldia baino handiagoa.
 • Iritsi eta termino hori ez da gertatu denean, berriz, aldeetako batek salaketa sailarekin dugun lankidetzari eutsi eta lan-prestazioa eginez.
 • Kontratatutako pertsonak langileen estatutuaren 15. artikuluan ezarritakoa bete gabe bilakatuko dira, finkoak.

Araudia

 • 1/2023 Errege Lege Dekretua , 10 urtarrilaren-arloko presako neurriak zehazteari buruzkoa lan-kontratuak egiteko pizgarriak eta gizarte-babesaren hobekuntza artista pertsonen.
 • 32/2021 Errege Lege Dekretua, abenduaren 28koa, lan-erreformarako, enpleguaren egonkortasuna bermatzeko eta lan-merkatua eraldatzeko premiazko neurriei buruzkoa.
 • Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 15. artikulua.

Xedea

Lanpostua gordetzeko eskubidea duten langileak ordezkatzea, arau, hitzarmen kolektibo edo banakako akordio baten arabera, edo lanpostu bat aldi baterako betetzeko hautaketa- edo sustapen-prozesuan, behin betiko betetzeko.

Kontratuaren ezaugarriak

Lanaldi osokoa izan beharko du, bi kasutan izan ezik:

a) Ordeztutako langilea lanaldi partzialerako kontratatuta dagoenean edo behin betiko beteko den lanaldi partzialeko lanpostu bat aldi baterako bete behar denean.

b) Kontratua Langileen Estatutuaren 37. artikuluko 4., 5. eta 6. paragrafoetan aitortutako eskubidea baliatzen duten langileen lanaldi murriztua osatzeko egiten denean, edo, legez edo hitzarmenez ezarritakoaren arabera, ordeztutako langilearen lanaldia aldi baterako murriztea adostu denean, edo langileek amatasun-, adopzio- edo harrera-baimena, adopzio aurrekoa edo iraunkorra lanaldi partzialean baliatzen dutenean.

Kontratua egiten da lanpostua aldi batez betetzeko hautaketa edo sustapen prozesuak dirauen bitartean, iraupena izango da behin betiko betetzeko hautaketa edo sustapen prozesuak irauten duen bitartean, lanpostua behin-betiko betetzeko, hau da, ezin izango da hiru hilabeteetatik gorakoa izango kontratu berri bat egin; ezta helburu berarekin gainditu ostean, gehieneko iraupen horren.

Kontratua aldatzeko egiten duen langile baten lanpostua gordetzeko eskubidea duten, betiere jatorria aipatzen bada, kontratuan ordezkatutako pertsonaren izena, zergatia ordezkatzea. Kasu horretan, zerbitzu-prestazioa hasi ahal izango da ordezkatutako pertsonaren ez gertatu aurretik, eginkizunak garatzeko bermatzeko beharrezkoa den denbora behar bezala betetzeko eta, gehienez, lanpostuaren hamabost egunetan zehar.

Kontratua idatziz formalizatu beharko da beti, eta ordeztutako langilea eta ordezkapenaren arrazoia identifikatu beharko dira, bai eta, hala badagokio, behin betiko beteko den lanpostua ere, kanpoko hautaketa-prozesuaren edo barne-sustapenaren ondoren.

Ordezkapen-kontratua iraungi egingo da, bi aldeetako batek salaketa egin ondoren, egiten denean, ondoko arrazoi hauengatik:

 1. Ordezkatutako langilea lanera itzultzea.
 2. Epe hori igaro eta berriz sartzeko ezarritako lege bidez edo hitzarmenen bidez ezarritakoari jarraikiz.
 3. Iraungitzea eragin zuen arrazoia lanpostua erreserbatzeko.
 4. Hiru hilabeteko epea hautaketa-prozesuetan edo igotzeko, lanpostuak behin betiko betetzeko epea edo aplikatu beharreko hautaketa-prozesuetan administrazio publikoetan.

Ezarrita duten ordezkapen-kontratuak lege bidez edo hitzarmenen bidez ezarritakoari jarraikiz, gehienez ere, eratutako eta itundutako iraupena baino isilbidez luzatu egingo direla joko da, dagokion gehienezko iraupena arte bera, eta mota ezberdinetakoak izan, ez zen salaketa edo kontratua amaitu baino lehen eta langileak zerbitzuak betetzen suhiltzaileek berariazko luzapena ematea.

Beste ezaugarri batzuk

Bihurtzen da jakinik edukiko, salbu eta dela frogatu ezean prestazioaren aldi-:

 • Falta dela eta, idatziz. Baldin eta lanaldi partzialeko kontratua idatziz, era berean, zein ondokoetarako ere kontratua lanaldi osokoa dela frogatu ezean, lanaldi partzialeko izaera.
 • Gizarte segurantzan alta falta dela eta, aldi bat igarota, baldin badaude, probaldia baino handiagoa.
 • Iritsi eta termino hori ez da gertatu denean, berriz, aldeetako batek salaketa sailarekin dugun lankidetzari eutsi eta lan-prestazioa eginez.

Menpekotzat joko dira beti ere denbora mugarik gabe, lege-iruzurrean egindako dira.

Araudia

Ezaugarriak

Arau orokorrak bete azaldutako aldi baterako kontratua duen langilearen-ezaugarriak honako hauek dira:

 • Programa honetan sartu ahal izango dira, plantillaren tamaina edozein dela ere, langabeziagatiko prestazioen onuradun diren langabeak dituzten langileak ordezkatzen dituzten enpresa guztiak, pertsona horiek prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duten bitartean, betiere ekintza horiek edozein administrazio publikok finantzatzen baditu.
 • Langabezia-prestazioen onuradun diren langabeek nahitaez aplikatu beharko dute programa hau.

Pizgarriak

Kontratatutako langile langabetuak kontribuzio-prestazioa edo langabezia-subsidioa jasoko du, kontratuaren indarraldian zenbatekoaren % 50ekoa, prestaziotik edo subsidiotik jasotzeke duen aldiaren bikoitza gehienez ere.

Enpresak, bateragarri egiten den prestazioa edo subsidioa jasotzen duen aldian, langileak jasotako langabezia-prestazioaren edo -subsidioaren zenbatekoaren eta dagokion soldataren arteko aldea ordaindu beharko dio langileari, eta, era berean, Gizarte Segurantzari gertakari guztiengatik eta adierazitako soldata osoagatik egindako kotizazio guztien erantzule izango da, langabeziagatiko prestazioaren edo subsidioaren zenbatekoa barne.

Enplegu-bulegoan aurkeztu beharko dituzte enpresek, ziurtagiri bat herri-administrazio edo trebakuntza kudeatzeko ardura duen erakundea dela egiaztatzen duen agiria, langileek parte-hartzea; horren bidez, programatutako prestakuntza-ekintzak, bai eta haien iraupen-denbora.

Araudia

 • 32/2021 Errege Lege Dekretua, abenduaren 28koa, lan-erreformarako, enpleguaren egonkortasuna bermatzeko eta lan-merkatua eraldatzeko premiazko neurriei buruzkoa.
 • Langabeziagatiko babes-sistema erreformatzeko eta lan-aukerak areagotzeko premiazko neurriei buruzko abenduaren 12ko 45/2002 Legearen seigarren xedapen iragankorra.

Pizgarriak

"Ordezkapen-kontratuan" azaldutako arau orokorrak arautzen dira, honako berezitasun hauekin:

 • Kotizazioan hileko 366 euroko hobaria jasotzeko eskubidea emango dute ordezkapen-kontratua eta dagokion prestazioa gainjartzen diren aldian.
 • Besteren kontura lan egiten duten eta gazte langabeek ordezten dituzten langileak, 30 urtetik beherakoak, baldin eta prestazio ekonomikoak jasotzen badituzte jaiotzagatik eta adingabea zaintzeagatik, adingabea edo bularreko haurra zaintzeagatik, haurdunaldiko arriskuagatik edo edoskitze naturaleko arriskuagatik, ordezkapen-kontratuen bidez.
 • Langile autonomoak, bazkide langileak edo kooperatiba-sozietateetako lan-bazkideak ordezkatzeko langabeekin egiten diren iraupen mugatuko kontratuak.
 • Era berean, kooperatiba-sozietateetako bazkide langileen edo lan-bazkideen kotizazioari, langabeekin egindako ordezkapen-kontratu hobaridunen bidez, 366 euroko hobaria aplikatuko zaie hilean Gizarte Segurantzaren enpresa-kuotetan, kontzeptu guztiei dagokienez, besteren konturako langileen Gizarte Segurantzako erregimeneko bazkideen kasuan. Kotizazio hori honako arrazoi hauengatik ordeztuko da: adingabearen jaiotza eta zaintza, adingabea zaintzeko jarduera erantzukidea, bularreko haurra zaintzeko jarduera, haurdunaldiko arriskua edo edoskitze naturaleko arriskua.

Bazterketak

Onura horiek ez dira aplikatuko honako kasu hauetan:

 • A) Enpresaburuaren edo enpresaren kontrola dutenen ezkontideari, aurreko ahaideei, ondorengoei eta bigarren mailara arteko (biak barne) odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko gainerako senideei eragiten dieten kontratazioak, zuzendaritza-karguak dituztenak edo sozietate-forma juridikoa duten erakundeetako edo enpresetako administrazio-organoetako kideak direnak, bai eta azken horiekin gertatzen direnak ere.
 • B) Langileak Gizarte Segurantzako dagokion erregimenean alta eman aurreko hamabi hilabeteetan enpresa edo erakunde berean denbora mugagabeko kontratu baten bidez edo azken sei hilabeteetan iraupen mugatuko kontratu baten edo prestakuntza-kontratu baten bidez zerbitzuak eman dituzten langileekin egindako kontratazioak, horien modalitatea eta lanaldiaren iraupena edozein izanik ere.
 • C) Gizarte Segurantzako dagokion erregimenean baja hartu duten langileak, beste enplegatzaile batentzat lan-kontratu mugagabe batekin, Gizarte Segurantzako dagokion erregimenean kontratu pizgarriarekin alta eman aurreko hiru hilabeteko epean. Baztertze hori ez da aplikatuko kontratuaren amaiera bidegabeko kaleratzeagatik edo kaleratze kolektiboagatik denean.
 • D) Hamabi hilabetez kontrataziorako pizgarrietatik kanpo geratuko dira enplegatzaileak, baldin eta kontratu pizgarriak azkendu badituzte edo azkentzen badituzte kaleratze aitortu edo bidegabetzat jotzeagatik edo kaleratze kolektiboagatik. Salbuespen horrek azkentze-kontratuen kopuru berari eragingo dio. Kaleratzea bidegabea dela aitortzen edo deklaratzen denetik edo kaleratze kolektiboaren ondoriozko azkentzetik aurrera zenbatuko da baztertze-aldia.

Araudia

Kontratuaren ezaugarriak

"Aldi baterako kontratua: bitarteko klausula espezifikoak" atalean azaldutako arau orokorrak arautzen dira, honako berezitasun hauekin:

Desgaitasuna duten eta aldi baterako ezintasunagatik lan-kontratua etenda duten langileak ordezten dituzten pertsona langabeak izango dira kontratatutako langileak, egoera horrek irauten duen bitartean.

Pizgarriak

Kotizazioan hileko 366 euroko hobaria jasotzeko eskubidea emango dute ordezkapen-kontratua eta aldi baterako ezintasun-egoera gainjartzen diren aldian.

Araudia

 • 32/2021 Errege Lege Dekretua, abenduaren 28koa, lan-erreformarako, enpleguaren egonkortasuna bermatzeko eta lan-merkatua eraldatzeko premiazko neurriei buruzkoa.
 • 1/2023 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, lan-kontratazioa sustatzeko eta artisten gizarte-babesa hobetzeko premiazko neurriei buruzkoa.

Kontratuaren ezaugarriak

"Aldi baterako kontratua: ordezkapen-klausula espezifikoak" atalean azaldutako arau orokorrak arautzen dira.

Pizgarriak

Genero-indarkeriaren edo sexu-indarkeriaren biktima izan diren eta lan-kontratua eten duten edo mugigarritasun geografikorako edo lantokia aldatzeko eskubidea baliatu duten langileak ordezkatzeko bitarteko kontratuak egiten dituzten enpresek Gizarte Segurantzari gertakari arruntengatik ordaindu beharreko kuoten % 100eko hobaria jasotzeko eskubidea izango dute, ordezkatutako langilearen etenaldi osoan, edo sei hilabetez, mugigarritasun geografikoaren edo lantoki-aldaketaren kasuetan. Lanera itzultzen denean, lan-kontratua etetean zeuden baldintza berberetan itzuliko da lanera.

Araudia

 • 32/2021 Errege Lege Dekretua, abenduaren 28koa, lan-erreformarako, enpleguaren egonkortasuna bermatzeko eta lan-merkatua eraldatzeko premiazko neurriei buruzkoa.
 • 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa.
 • Urtarrilaren 10eko 1/2023 Errege Lege Dekretuaren bederatzigarren xedapen gehigarria (1/2023 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, lan-kontrataziorako pizgarrien eta artisten gizarte-babesa hobetzearen arloko premiazko neurriei buruzkoa).

Langileen betekizunak

Gizarte-bazterkeriako egoeran dauden langile langabeak. Gizarte-bazterketa kasuan kasuko gizarte-zerbitzu eskudunek egiaztatuko dute, eta honako kolektibo hauetako batekoa izateak zehaztuko du:

A) Gizarteratzeko gutxieneko errentak edo izaera bereko edo antzeko beste edozein prestazio jasotzen duten pertsonak, autonomia-erkidego bakoitzean hartutako izenaren arabera, bai eta horien onuradun diren bizikidetza-unitateko kideak ere.

B) Aurreko paragrafoan aipatzen diren prestazioak jaso ezin dituzten pertsonak, honako arrazoi hauengatik:

 • Bizitzeko edo erroldatzeko edo unitate hartzailea eratzeko eskatutako aldia ez betetzea.
 • Legez ezarritako jasotzeko gehieneko aldia agortu izana.

C) Hemezortzi urtetik gorako eta hogeita hamar urtetik beherako gazteak, adingabeak babesteko erakundeetakoak.

D) Drogazaletasun- edo alkoholismo-arazoak dituzten pertsonak, errehabilitazio- edo gizarteratze-prozesuetan daudenak.

E) Espetxeetako presoak, baldin eta haien espetxe-egoerak aukera ematen badie enplegu bat lortzeko, eta haien lan-harremana ez bada uztailaren 6ko 782/2001 Errege Dekretuaren 1. artikuluan araututako lan-harreman bereziaren aplikazio-eremuaren barruan sartzen (782/2001 Errege Dekretua, uztailaren 6koa, espetxe-tailerretan lan egiten duten zigortuen lan-harreman berezia eta gizartearentzat lan egiteko zigorrak jasotzen dituztenen Gizarte Segurantzaren babesa arautzen dituena, baita baldintzapeko askatasuna eta preso ohiak ere).

F) Adingabeen erantzukizun penala arautzen duen 5/2002 Lege Organikoaren aplikazio-eremuan dauden barruko adingabeak, baldin eta horien egoerak enplegu bat lortzeko aukera ematen badie eta lan-harremana ez badago aipatutako Legearen Erregelamenduaren 53.4 artikuluan aipatzen den lan-harreman bereziaren aplikazio-eremuaren barruan (1774/2004 Errege Dekretua, uztailaren 30ekoa, adingabeen erantzukizun penala arautzen duen urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoaren Erregelamendua onartzen duena), bai eta zaintzapeko askatasunean daudenak eta preso ohiak ere.

G) Autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla hiriek baimendutako ostatu-zentro alternatiboetatik datozen pertsonak.

H) Autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla hiriek baimendutako prebentzio- eta gizarteratze-zerbitzuetatik datozen pertsonak.

Langileak ez du ezkontza-ahaidetasuneko edo odol-ahaidetasuneko harremanik izango enpresaburuarekin, zuzendaritza-karguak dituztenekin edo sozietateetako administrazio-organoetako kideekin, ezta azken horiekin egiten diren kontratazioekin ere. Langileak ezin izango du enpresarekin, enpresa-taldearekin edo entitatearekin lotuta egon kontratu mugagabearen aurreko 24 hilabeteetan, ez eta azken 6 hilabeteetan iraupen mugatuko edo aldi baterako kontratu baten bidez edo erretiroagatiko prestakuntza-, txanda- edo ordezkapen-kontratu baten bidez ere.

Lan-harreman mugagabea kontratua formalizatu baino hiru hilabete lehenago amaitu duten langileak kanpoan geratuko dira. Kanporatze hori ez da aplikatuko kontratuaren amaiera bidegabeko kaleratzeagatik edo kaleratze kolektiboagatik denean, abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 8.2 artikuluan aurreikusitako kasuan izan ezik (abenduaren 30eko BOE).

Kontratuaren ezaugarriak

Laneratzeko enpresen eta gizarte-bazterkeriako egoeran dauden langileen arteko lan-kontratua iraupen jakin baterako egin ahal izango da, Langileen Estatutuan eta gainerako arau aplikagarrietan aurreikusitako kontratazio-modalitateen arabera, gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideak nahitaez izan behar duen iraupena alde batera utzi gabe.

Laguntzen xede diren kontratuak aldi baterako egin ahal izango dira, lanaldi osoko edo lanaldi partzialeko kontratazioen bidez. Kasu horretan, eguneko edo asteko lanaldia lanaldi osoko langilearen lanaldiaren erdia baino handiagoa izango da.

Idatziz formalizatuko dira, bai eta luzapenak eta aldaketak ere, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak xedatzen duen ereduan.

Kontratuak nahitaez jasoko ditu dagokion eranskinean alderdiek gizarteratzeko ibilbide pertsonalaren garapenean beren gain hartzen dituzten betebeharrak eta praktikan jarri beharreko neurri zehatzak.

Kontratua amaitzean, langileak eskubidea izango du enpresaburuak ziurtagiri bat eman diezaion. Ziurtagiri horretan honako hauek jasoko dira: emandako zerbitzuen iraupena, betetako lanpostuak, horietako bakoitzaren zeregin nagusiak eta zerbitzuetara egokitu izana.

Enpresaren betekizunak

Laneratzeko enpresa gisa kalifikatutako merkataritza-sozietatea edo kooperatiba-sozietatea izatea, gizarte-bazterkeriako egoeran dauden pertsonen gizarteratzea eta prestakuntza soziolaborala helburu duen jarduera ekonomiko bat egiten duena.

Erakunde sustatzaile batek edo batzuek sustatu eta partaidetuta egotea, hau da, irabazi-asmorik gabeko erakundeek, irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta gizarteratze-enpresak sortzea sustatzen duten pertsona behartsuak gizarteratzea xede duten fundazioek. Partaidetza hori kapital sozialaren % 51 izango da gutxienez merkataritza-sozietateentzat. Kooperatiba-sozietateen eta lan-sozietateen kasuan, partaidetza hori bazkide laguntzaileei edo elkartuei aplikatu beharreko legedietan jasotako gehieneko mugetan kokatu beharko da.

Dagokion Erregistroan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Laneratzeko Enpresen Administrazio Erregistroan inskribatuta egotea.

Urteko zenbaketan, laneratzeko prozesuan dauden langileen portzentaje bat mantentzea, gutxienez % 30ekoa jardueraren lehen hiru urteetan, eta plantilla osoaren % 50ekoa gutxienez laugarren urtetik aurrera, eta bi baino txikiagoa ez izatea.

Sozietatearen xedea ez den beste jarduera ekonomikorik ez egitea.

Erabilgarri dauden soberakinen % 80, gutxienez, produkzio- eta gizarteratze-egiturak hobetzeko edo handitzeko aplikatzea.

Urtero balantze sozial bat aurkeztea, honako hauek jasoko dituena: memoria ekonomikoa eta soziala, lan-merkatu arruntean zenbateraino sartu den eta plantillaren osaera, egindako laneratze-lanei buruzko informazioa eta hurrengo ekitaldirako aurreikuspenak.

Gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideetatik eratorritako konpromisoak betetzeko beharrezko baliabideak izatea.
Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

Lan-arloko arau-hausteei eta zehapenei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren (abuztuaren 8ko BOE) 46. artikuluan aurreikusitakoari jarraiki, enplegu-programak aplikatzearen ondoriozko onurak eskuratzetik baztertuta ez egotea.

Abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 6.2 artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 30eko BOE) enplegua sustatzeko programen araudien babesean hobaridun kontratuak azkendu edo azkentzen dituzten enpresak, bidegabeko kaleratzeagatik edo kaleratze kolektiboagatik, lege horretan aurreikusitako laguntzetatik kanpo geratuko dira 12 hilabetez.

Pizgarriak

Aldi baterako kontratu bakoitzak Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa-kuotan hileko 70,83 euroko hobaria izateko eskubidea emango du, kontratua indarrean dagoen bitartean.

Kontratua 30 urtetik beherakoekin edo 35 urtetik beherakoekin formalizatzen denean, % 33ko edo gehiagoko desgaitasun-maila aitortuta badute, hilean 147 euroko hobaria jasotzeko eskubidea emango du, kontratua indarrean dagoen bitartean.

Beste ezaugarri batzuk

Ezarritako onurek, helburu bererako beste laguntza publiko batzuekin batera, ezin izango dute hobaria jasotzen duen kontratuari dagokion urteko soldata-kostuaren % 60 gainditu.

Laguntzak emateko eskatutako baldintzak bete gabe lortzen badira, Gizarte Segurantzaren kuoten hobariagatik ordaindu ez diren zenbatekoak itzuli egingo dira, dagozkion errekargu eta berandutze-interesekin, Gizarte Segurantzaren arloko zerga-bilketako arauetan ezarritakoaren arabera.

Deskribatutako pizgarriak ez dira emango lan-harreman bereziak direnean.

Araudia

Langileen betekizunak

Enplegu-bulegoan izena emanda dauden eta gizarte-bazterkeriako egoeran dauden soldatapeko langileak. Hauek dira egoera horiek:

A) Gizarteratzeko gutxieneko errentak edo izaera bereko edo antzeko beste edozein prestazio jasotzen duten pertsonak, autonomia-erkidego bakoitzean hartutako izenaren arabera, bai eta horien onuradun diren bizikidetza-unitateko kideak ere.

B) Aurreko paragrafoan aipatzen diren prestazioak jaso ezin dituzten pertsonak, honako arrazoi hauengatik:

 • Bizitzeko edo erroldatzeko edo unitate hartzailea eratzeko eskatutako aldia ez betetzea.
 • Legez ezarritako jasotzeko gehieneko aldia agortu izana.

C) Hemezortzi urtetik gorako eta hogeita hamar urtetik beherako gazteak, adingabeak babesteko erakundeetakoak.

D) Drogazaletasun- edo alkoholismo-arazoak dituzten pertsonak, errehabilitazio- edo gizarteratze-prozesuetan daudenak.

E) Espetxeetako presoak, baldin eta haien espetxe-egoerak aukera ematen badie enplegu bat lortzeko, eta haien lan-harremana ez bada uztailaren 6ko 782/2001 Errege Dekretuaren 1. artikuluan araututako lan-harreman bereziaren aplikazio-eremuaren barruan sartzen (782/2001 Errege Dekretua, uztailaren 6koa, espetxe-tailerretan lan egiten duten zigortuen lan-harreman berezia eta gizartearentzat lan egiteko zigorrak jasotzen dituztenen Gizarte Segurantzaren babesa arautzen dituena, baita baldintzapeko askatasuna eta preso ohiak ere).

F) Adingabeen erantzukizun penala arautzen duen 5/2002 Lege Organikoaren aplikazio-eremuan dauden barruko adingabeak, baldin eta horien egoerak enplegu bat lortzeko aukera ematen badie eta lan-harremana ez badago aipatutako Legearen Erregelamenduaren 53.4 artikuluan aipatzen den lan-harreman bereziaren aplikazio-eremuaren barruan (1774/2004 Errege Dekretua, uztailaren 30ekoa, adingabeen erantzukizun penala arautzen duen urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoaren Erregelamendua onartzen duena), bai eta zaintzapeko askatasunean daudenak eta preso ohiak ere.

G) Autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla hiriek baimendutako ostatu-zentro alternatiboetatik datozen pertsonak.

H) Autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla hiriek baimendutako prebentzio- eta gizarteratze-zerbitzuetatik datozen pertsonak.


Langileak ez du bigarren mailarainoko odolkidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko harremanik izango enpresaburuarekin, zuzendaritza-karguak dituztenekin edo sozietateetako administrazio-organoetako kideekin, ezta azken horiekin egiten diren kontratazioekin ere. Ezin izango dira kontratatu aurreko bi urteetan laneratzeko enpresa berean edo beste batean lan egin duten langileak, lan-kontratu baten bidez, modalitate hori barne, salbu eta, laneratzeko aurretiazko prozesu baten porrotaren kasuan edo baztertutako gaixoberritzearen kasuan, langilearen inguruabar pertsonalak kontuan hartuta Zerbitzu Publiko eskudunak kontrakoa uste duenean.

Kanpo geratuko dira kontratua formalizatu aurreko hiru hilabeteetan lan-harreman mugagabea amaitu duten langileak, abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 8.2 artikuluan aurreikusitako kasuan izan ezik (abenduaren 30eko BOE).

Enpresaren betekizunak

Ezin izango dute aldi baterako kontratatu gizarte-bazterkeriako egoeran dauden pertsonak, baldin eta, kontratazioaren aurreko 12 hilabeteetan, kontratu mugagabeak azkendu badituzte kaleratze aitortu edo bidegabetzat jo izanagatik edo kaleratze kolektiboagatik.

Kaleratzea bidegabea dela aitortzen edo deklaratzen denetik edo kaleratze kolektiboaren ondoriozko azkentzetik aurrera zenbatuko da baztertze-aldia.

Kontratuaren ezaugarriak

Kontratua honela egingo da:

 • Idatziz, eredu ofizialean.
 • Kontratua hamabi hilabeterako izan daiteke gutxienez, eta hiru urterako gehienez. Hala ere, epe laburragorako egin ahal izango da, baldin eta, aldez aurretik itundutako gizarteratze-ibilbidearen barruan, gizarteratze-prozesuaren jarraipena egiteko eskumena duten Gizarte Zerbitzu Publikoek hala gomendatzen badute, eta iraupen hori ezin izango da inola ere sei hilabetetik beherakoa izan.
 • Gehieneko iraupena baino laburragoa hitzartzen bada, gehieneko iraupen horretara iritsi arte luzatu ahal izango da, eta programa bakoitzaren gutxieneko iraupena kontratuaren hasierako iraupenaren berdina izango da gutxienez.
 • Gutxienez 12 hilabeteko luzapenak.

 

Kontratua lanaldi osokoa edo partzialekoa izan daiteke.

Pizgarriak

Enplegua sustatzeko aldi baterako kontratu bakoitzak Gizarte Segurantzaren kuotetarako hileko 70,83 euroko hobaria jasotzeko eskubidea emango du, kontratua indarrean dagoen bitartean.

30 urtetik beherakoekin edo 35 urtetik beherakoekin sinatutako lan-kontratuen kasuan, hilean 147 euroko hobaria jasotzeko eskubidea emango du, kontratuaren indarraldi osoan, edo hiru urtean, kontratazio mugagabearen kasuan.

Beste ezaugarri batzuk

Kontratua amaitzean, langileak 12 eguneko kalte-ordaina jasotzeko eskubidea izango du zerbitzuan emandako urte bakoitzeko.

Araudia

 • Laneratzeko enpresen araubidea arautzen duen abenduaren 13ko 44/2007 Legearen 15. artikulua.
 • Hazkundea eta enplegua hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen lehen xedapen gehigarria.
 • Enplegua mantentzeko eta sustatzeko eta langabeak babesteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 30eko 27/2009 Legearen hamabigarren xedapen gehigarria, laneratzeko enpresen araubidea arautzen duen abenduaren 13ko 44/2007 Legearen 15. artikulua aldatzen duena.

Langileen betekizunak

Enplegu Zerbitzu Publikoan izena emanda dauden berrogeita hamabi urtetik gorako langile langabeak, baldin eta Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bateginaren 274. artikuluan jasotako edozein subsidioren onuradunak badira, edo Gizarte Segurantzaren Nekazaritzako Araubide Berezian sartuta dauden behin-behineko langileen aldeko langabezia-subsidioaren onuradunak badira.

Neurri hori borondatezkoa izango da.

Langileak ez du bigarren mailarainoko odolkidetasun- edo ezkontza-ahaidetasunik izango enpresarekin, zuzendaritza-karguak dituztenekin edo sozietateetako administrazio-organoetako kideekin, ezta azken horiekin egiten diren kontratazioekin ere.

Enpresaren betekizunak

Neurri hori ezin izango da aplikatu laneratzeko kontratuak edo Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak Nekazaritzako Enplegua Sustatzeko Programaren babesean diruz lagundutako kontratuak direnean, edo kontratazioa honako hauek egiten dutenean:

 • Kontratazioaren unean enplegu-erregulazioko espedientea baimenduta duten enpresak.
 • Langabeziagatiko subsidioaren onuradun den langabeak azken hamabi hilabeteetan lan egin duen enpresak, Gizarte Segurantzako Nekazaritzako Erregimen Berezian sartuta dauden behin-behineko langileekin egindako kontratuen kasuan izan ezik.

Kontratuaren ezaugarriak

Kontratua lanaldi osorako eta aldi baterako egingo da, hiru hilabetetik gorako iraupenarekin, Gizarte Segurantzako Nekazaritzako Araubide Berezian sartuta dauden behin-behineko langileekin egindako kontratuen kasuan izan ezik.

Idatziz formalizatuko da, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak duen ereduan.

Pizgarriak

Sorospenaren onuradunek eta horiek kontratatzen dituzten enpresek honako laguntza hauek jaso ahal izango dituzte:

1) Hilero subsidioaren zenbatekoaren % 50 ordaintzea langileei, kontratua indarrean dagoen bitartean, sorospenetik jasotzeko dagoen aldiaren bikoitza gehienez ere, eta Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 272. artikuluaren a), e), f) eta g) letretan aurreikusitako eskubidea azkentzeko kausak aplikatzeari kalterik egin gabe.

2) Langileari subsidioaren zenbatekoa hiru hilabetez ordaintzea, baldin eta bateragarritasuna eragiten duen lanak onuraduna ohiko bizilekuz aldatzera behartzen badu.

Aurreko 1. paragrafoan aipatzen den hileko ordainketa prestazioak kudeatzen dituen erakundeko langileak jasoko du paragrafo horretan ezarritako denboran, eta, hala badagokio, aurreko 2. paragrafoan aurreikusitako mugikortasun geografikorako laguntzatik hiru hilabeteko sorospen-aldia deskontatuko da, hau da, subsidioa aipatutako bateragarritasun-araubidean sei hilabetez ordaintzekoa.

Enpresak, denbora horretan, langileari dagokion soldata ordaintzeko betebeharra beteta izango du, eta langileak jasotako sorospenaren zenbatekoa osatuko du, soldata horren zenbatekora iritsi arte. Halaber, Gizarte Segurantzari gertakari guztiengatik eta adierazitako soldata osoagatik egindako kotizazioen arduraduna izango da, subsidioaren zenbatekoa barne. Nekazaritzako Erregimen Berezian sartuta dauden behin-behineko langileen kasuan, enpresa izango da REASSen benetako lanaldiengatiko kotizazioaren erantzulea, dagozkion kontingentziengatik.

Araudia

 • 45/2002 legearen bosgarren xedapen iragankorra, abenduaren 12koa, erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa. langabezia-babes sistema hobetzea eta lana aurkitzeko aukera gehiago izan dezaten izan ezik, 3.3 atalean indargabetutakoa. aurreko paragrafoko a) xedapen indargabetzaile Bakarra 20/2012 Errege Decreto-ley, uztailaren 13koa, aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna sustatzeko neurriak.
 • 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko.

Definizioa

Egoera horren ondorioz, lanaldi partzialeko kontratua egiten da enpresarekin lanaldia eta soldata gutxienez % 25 eta gehienez % 50 murriztea hitzartzen duen langilearekin, edo % 75, txanda-langilea lanaldi osorako kontratatzen bada iraupen mugagabeko kontratu baten bidez, txanda-modalitatean.

2022ko abenduaren 31ra arte Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren laugarren xedapen iragankorraren 6. zenbakian aipatzen diren kasuak ere biltzen ditu.

Langileen betekizunak

Erretiro partziala hartzen duen langileak 60 urte izan behar ditu gutxienez, eta gutxieneko adina honako hauen araberakoa izango da:

 • Mutualista bada: 60 urteko adin erreala.

 • Mutualistak ez badira, gutxieneko adinaren baldintza hori pixkanaka aplikatuko da 2013tik 2027ra, kotizatutako aldien arabera – kotizatutako 33 urtetik aurrera –, 2013an; 61 urte eta hilabete, 2014an: 61 urte eta 2 hilabete, etab.

Sarbidea araberakoa izango da kotizatutako denboraldiakSarbidea kotizatutako aldien araberakoa izango da:

 • 33 urteko kotizazio efektiboak, oro har.

 • 25 urte, % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna duten pertsonen kasuan.

Era berean, enpresan gutxienez 6 urteko antzinatasuna izatea eskatzen da, erretiro partziala hartu aurreko sei urteetan.

Kontratuaren ezaugarriak

Lanaldi partzialeko kontratu hori eta haren ordainsaria bateragarriak izango dira Gizarte Segurantzak langileari erretiro partzial gisa aitortzen dion pentsioarekin, eta lan-harremana amaituko da erretiro osoa gertatzen denean.

Erretiro partzialeko kontratu hori egin ahal izateko, oraindik erretiro-adinera iritsi ez diren langileen kasuan, enpresak aldi berean lan-kontratu bat egin beharko du langabezian dagoen langile batekin edo enpresarekin iraupen mugatuko kontratu bat hitzartuta duen langile batekin, erretiro partziala hartzen duen langileak hutsik utzitako lanaldia ordezteko. Erretiro-adina bete ondoren erretiro partziala hartu duten langileak ordezkatzeko ere egin ahal izango da lan-kontratu hori, eta txanda-kontratu deituko zaio.

Araudia

Langileen betekizunak

Kontratu mota hori dagokion enplegu-bulegoan langabe gisa inskribatuta dagoen edo enpresarekin iraupen mugatuko kontratu bat hitzartuta duen langile batekin hitzartzen da, erretiro partziala hartzen duen enpresako langilea ordezkatzeko (lehen). Azken horrekin hitzartutako lanaldi partzialeko kontratuarekin batera egingo da.

Kontratuaren ezaugarriak

Txanda-kontratuak arau hauek bete beharko ditu:

a) Langabezian dagoen edo enpresarekin iraupen mugatuko kontratu bat hitzartuta duen langile batekin egingo da.

b) Hurrengo bi lerrokadetan ezarritakoa salbu, erretiro partzial baten ondorioz egiten den txanda-kontratuak mugagabea izan beharko du, edo, gutxienez, ordeztutako langileari Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginean ezarritakoaren arabera dagokion ohiko erretiro-adinera iristeko falta zaion denboraren berdina. Adin hori betetzean, erretiro partziala hartu duen langileak enpresan jarraitzen badu, iraupen jakinerako egin den txanda-kontratua urtez urte luzatu ahal izango da, alderdiekin adostuta; nolanahi ere, ordeztutako langileak erretiro osoa hartzen duen urteari dagokion aldia amaitzean azkenduko da.

Txanda-kontratua lanaldi osokoa eta iraupen mugagabekoa bada, eta langileak Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginean ezarritako baldintzak betetzen baditu, txanda-kontratuak gutxienez bi urteko iraupena izan beharko du, ordezkatutako langileari Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren arabera dagokion ohiko erretiro-adinera iristeko falta zaion denborari bi urte gehituta ateratzen dena. Kontratua adierazitako gutxieneko iraupenera iritsi baino lehen amaitzen bada, enpresak beste kontratu bat egin beharko du, iraungitakoaren baldintza beretan, geratzen den denborarako.
Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginean aurreikusitako erretiro-adin arrunta bete ondoren erretiro partziala hartu duen langilearen kasuan, enpresak hutsik utzitako lanaldiaren zatia ordezteko egin dezakeen txanda-kontratuaren iraupena mugagabea edo urtebetekoa izan daiteke. Bigarren kasu horretan, kontratua automatikoki luzatuko da urteko aldietarako, eta, nolanahi ere, amaitu egingo da ordeztutako langileak erretiro osoa hartzen duen urteari dagokion aldia amaitzean.

c) b) idatz-zatiko bigarren lerrokadan aurreikusitako kasuan izan ezik, hau da, kontratua mugagabea eta lanaldi osokoa bada, txanda-kontratua lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa izan daiteke. Nolanahi ere, lanaldiaren iraupenak ordezkatutako langileak adostutako lanaldi-murrizketaren berdina izan beharko du gutxienez. Txanda hartzen duen langilearen lan-ordutegia osatu ahal izango da, edo berarekin batera.

d) Ordezko langilearen lanpostua ordeztutako langilearena bera izan daiteke. Nolanahi ere, bien kotizazio-oinarrien artean bat etorri beharko da, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginean aurreikusitako moduan.

e) Negoziazio kolektiboan txanda-kontratuak egitea bultzatzeko neurriak ezarri ahal izango dira.

Pizgarriak

Txanda-kontratuak mugagabe bihurtzeak hobaria ekar dezake. (Ikus: "Praktikaldiko eta txandakako prestakuntza-kontratuak eta erretiro-adina aurreratzeagatiko ordezkapen-kontratuak mugagabe hobaridun bihurtzea").

Beste ezaugarri batzuk

Gizarte Segurantzako kotizazio-oinarria eta horrekin batera biltzen diren gainerako ekarpenak lan egindako orduen edo egunen arabera benetan jasotako ordainsariek osatuko dute.

Araudia

Herri-administrazioek eta, hala badagokio, irabazi-asmorik gabeko erakundeek lege honetan aurreikusitako enplegu-politika aktiboen programei lotutako kontratuak egin ahal izango dituzte programa horietan parte hartzen duten pertsonekin. Kontratu horien iraupena ez da hamabi hilabetetik gorakoa izango, eta administrazio publikoek egindako kontratazioen kasuan, hautaketa-prozesuek berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioak bete beharko dituzte.

Salbuespen gisa, eta 2024ko abenduaren 31ra arteko ondorioekin, aurreko paragrafoan aipatutako programak gauzatzeko behar diren teknikariekin egin ahal izango dira kontratu horiek.

Araudia

3/2023 Legea, otsailaren 28koa, Enpleguari buruzkoa

Definizioa

Familia-etxeko zerbitzuaren lan-harreman berezitzat hartzen da haren titularrak, enplegatzaile gisa, eta haren mende eta kontura familia-etxean ordaindutako zerbitzuak ematen dituen enplegatuak hitzartzen dutena.

Kontratuaren ezaugarriak

Enplegatzaileek zuzenean edo enplegu-zerbitzu publikoen edo behar bezala baimendutako enplegu-agentzien bidez kontratatu ahal izango dituzte langileak, berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioa erabat bermatuta.

Lan-kontratuaren forma Langileen Estatutuan aurreikusitakoaren araberakoa izango da.

Kontratua egin ahal izango da.

 • Hitzez.
 • Idatziz.

Kontrako frogarik ezean, idatzizko itunik ezean, lan-kontratua mugagabetzat eta lanaldi osokotzat joko da.

Alderdietako edozeinek eska dezake kontratua idatziz formalizatzea, baita lan-harremanak irauten duen bitartean ere.

Langileak kontratuaren funtsezko elementuei eta lan-prestazioa gauzatzeko baldintza nagusiei buruzko informazioa jaso beharko du, baldin eta elementu horiek ez badaude idatziz formalizatutako kontratuan jasota, Langileen Estatutuari buruzko Legearen 8. artikuluko 5. paragrafoa garatzen duen uztailaren 24ko 1659/1998 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Uztailaren 24ko 1659/1998 Errege Dekretuaren 2.2 artikuluak aipatzen dituen alderdiez gain, informazio horrek honako hauek jaso beharko ditu:

a) Gauzazko soldata-prestazioak, halakorik egotea hitzartu denean.

b) Hitzartutako presentzia-denboren iraupena eta banaketa, bai eta horiek ordaintzeko edo konpentsatzeko sistema ere.

c) Etxeko enplegatuak familiaren egoitzan gaua igarotzeko erregimena, hala badagokio.

Hirugarren xedapen gehigarrian aurreikusitakoaren arabera, Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak enplegu-emaileen eskura jarriko ditu lan-kontratuen ereduak, bai eta artikulu honetan ezarritakoa betetzeko behar den informazioa ere.

Kontratua amaitzea

1. Familia-etxeko zerbitzuaren izaera bereziko lan-harremana Langileen Estatutuaren 49.1 artikuluan ezarritako arrazoiengatik azkendu ahal izango da, lan-araudi erkidea aplikatuz, salbu eta harreman horren izaera bereziaren ondoriozko berezitasunekin bateraezina denean.

2. Diziplinazko kaleratzea, idatzizko jakinarazpen bidez, Langileen Estatutuan aurreikusitako arrazoiengatik.

3. Aurrekoa gorabehera, lan-harreman berezi hori honako arrazoi hauengatik azkendu ahal izango da, betiere justifikatuta badaude:

a) Familia-unitatearen diru-sarrerak gutxitzea edo gastuak handitzea gerora sortutako arrazoiengatik.

b) Familia-unitatearen premien funtsezko aldaketa, etxeko langilea baztertzea justifikatzen duena.

c) Enplegatzailearen konfiantza galtzea arrazoiz eta proportzionaltasunez oinarritzen duen langilearen portaera.

Arrazoi horiengatiko azkentzea paragrafo honetan xedatutakoaren arabera gertatuko da.

Kontratua amaitzeko erabakia idatziz jakinarazi beharko zaio etxeko enplegatuari, eta argi eta garbi adierazi beharko da enplegu-emaileak lan-harremana amaitutzat eman nahi duela eta erabaki hori hartzeko arrazoia zein den.

Kontratua iraungi dela jakinaraztearekin batera, enplegatzaileak kalte-ordain bat eman beharko dio langileari, zerbitzuan emandako urte bakoitzeko hamabi eguni dagokien soldataren baliokidea, sei hileko mugarekin.

Zerbitzu-emateak urtebeteko iraupena gainditzen badu, enplegatzaileak aurreabisu-epe bat eman beharko du, eta epe horren iraupena, langileari azkentzeko erabakia jakinarazten zaionetik zenbatzen hasita, gutxienez hogei egunekoa izan beharko da. Gainerako kasuetan, aurreabisua zazpi egunekoa izango da.

Aurreabisu-aldian, lanaldi osoan lan egiten duen pertsonak astean sei orduko lizentzia hartzeko eskubidea izango du, ordainsaria galdu gabe, enplegu berria bilatzeko.

Enplegatzaileak, aurreabisuaren ordez, aldi horretako soldaten pareko kalte-ordaina eman ahal izango du.

4. Ez badira betetzen azkentzearen jakinarazpenaren edo aurreko paragrafoan aipatutako kalte-ordaina eskura jartzearen idatzizko formari buruzko betekizunak, ulertuko da enplegatzaileak Langileen Estatutuan araututako kaleratzearen azkentze-araubidea aplikatzea erabaki duela.

Presuntzio hori ez da aplikagarria izango kalte-ordaina kalkulatzeko aurreabisua edo nahitaezko akatsa ematen ez bada; nolanahi ere, enplegatzaileak aldi horri dagozkion soldatak ordaindu beharko ditu, edo kalte-ordaina behar bezala ordaindu.

5. Barneko langileari dagokionez, kontratua amaitzeko erabakia ezin izango da hartu hamazazpi: 00etatik hurrengo eguneko zortzi: 00etara bitartean, salbu eta kontratua amaitzeko arrazoia leialtasun- eta konfiantza-betebeharren falta oso astuna denean.

6. Hirugarren xedapen gehigarrian aurreikusitakoarekin bat etorriz, Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak enplegu-emaileen esku jarriko ditu lan-kontratuaren azkentzea langileei behar bezala jakinarazteko ereduak eta informazioa.

Pizgarriak

Etxeko langile bat kontratatuta duten edo edozein kontratu-modalitatetan kontratatzen duten eta Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean alta ematen dioten pertsonek eskubidea izango dute ehuneko 20ko murriztapena izateko erregimen horretan ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziari dagozkion gertakari arruntengatiko Gizarte Segurantzako kotizaziorako enpresa-ekarpenean.

Era berean, ehuneko 80ko hobaria jasotzeko eskubidea izango dute enpresek sistema berezi horretan langabeziagatiko kotizaziora eta Soldatak Bermatzeko Funtsera egiten dituzten ekarpenetan.

Etxeko langile bat Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean alta ematen duten enplegatzaileek, araubide horretan alta emanda dauden bitartean, 100eko 45eko edo 100eko 30eko hobaria aplikatu ahal izango dute sistema bereziaren kotizaziorako enpresa-ekarpenean, betiere ondare- eta/edo errenta-baldintza jakin batzuk betetzen badira. Hobari hori erregelamendu bidez garatzen denean sartuko da indarrean, eta erregelamendu bidezko garapen horretarako epea 2024ko apirilaren 1ean amaituko da.

% 20ko murrizketa hobari batekin handituko da familia ugarientzat % 45era iritsi arte, betiere etxeko langileek zerbitzuak modu esklusiboan ematen badituzte eta aurreko ahaideek edo aurrekoak, guraso bakarreko familien kasuan, etxetik kanpo besteren edo norberaren kontura lan egiten badute edo lan egiteko ezgaituta badaude.

Hobari horiek enplegatzaile bakoitzeko Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean alta emanda dagoen etxeko langile bakar bati aplikatuko zaizkio. Araubide horretan altan dagoen etxeko langile bat baino gehiago badago enplegatzaile bakoitzeko, hobaria lehenengo alta egoeran dagoenari bakarrik aplikatuko zaio.

Araudi

Langileen baldintzak

Langilea izan duten edo maila handiagoko 33 % oinarrizko eskubidetzat aitortuta, gizarte segurantzako pentsiodun edo erakunde eskudunak aitortua duten ezintasun iraunkorragatiko pentsioaren-gradua, guztira, ezintasun iraunkor absolutua edo baliaezintasun handia, edo pentsiodunen aitortuta duten klase pasiboetako erretiro-pentsioa edo erretiro-zerbitzurako ezintasun iraunkorra izateagatik edo gauzaez sentitzea.

Enplegu bulegoan izena emanda dauden pertsonak.

Langilearen enpresarekin, ez egon behar da enpresa-talde edo erakunde baten bidez, kontratatu aurreko hogeita lau hilabeteetan denbora mugarik gabeko kontratua.

Estalduratik kanpo daude langileen lan-kontratu mugagabea amaitu duten hiru hiletan, kontratua artikuluan aurreikusitako kasuan izan ezik 8 . 2 legea 43 / 2006 , 29 abenduaren (BOE 30 abenduaren).

Kontratuaren ezaugarriak

Egingo da kontratua:

 • Idatziz, eredu ofizialean.
 • Hamabi hilabete eta hiru urte arteko iraupena.
 • Luzapenak ez hamabi hilabetekoak baino laburragoak.

Egin ahal izango da kontratua lanaldi osoa nahiz partziala hartuta.

Enpresaren

Ezin izango dute desgaitasunen bat duten pertsonentzat dira enpresa horiek, aldi baterako kontratatzea, kontratatu aurreko hamabi hilabeteetan amaitu gabe egonik, kontratu mugagabeen kaleratze aitortu edo deklaratu bidegabea edo kaleratze kolektiboa.

Baztertze-aldia hasita kontatuko da aitorpena aitorpena edo kaleratzea iraungipenaren kaleratze kolektiboaren ondorioz.

Dirulaguntzetan eskumen autonomikoko baldintza bete beharrik izan du autonomia-erkidego bakoitzeko araberakoa da errege dekretuaren arabera 818 / 2021 .

Pizgarriak

Kontratua lanaldi osoko ospatzen da, enpresak eskubidea izanen dute ondoren azaltzen diren hobariak:

Langileen urritasun larria gabe Gizonak Emakumeak
Beherako 45 urte 3 . 500 €/urte 4 . 100 €/urte
Gorako 45 urte 4 . 100 €/urte 4 . 700 €/urte
Langileen desgaitasun larria duten pertsonentzat Gizonak Emakumeak
Beherako 45 urte 4 . 100 €/urte 4 . 700 €/urte
Gorako 45 urte 4 . 700 €/urte 5 . 300 €/urte

Kuota osoaren kenkaria-kopurua 9 . 000 euro urtean langile kopuruaren batez bestekoa desgaitasunen bat duten langileei edo goragoko minusbaliotasunak jota 33 eta% 65 %, zergadunak, zergaldiaren barruan izan kontratatutako batezbesteko plantilla langile-izaera bereko aurreko aldia.

Kuota osoaren kenkaria-kopurua 12 . 000 euro urtean langile kopuruaren batez bestekoa desgaitasunen bat duten langileei edo goragoko minusbaliotasunak jota 65 %, zergadunak, zergaldiaren barruan izan kontratatutako batezbesteko plantilla langile-izaera bereko aurreko aldia.

Baldin eta kontratazioa lanaldi partzialean hobariaren zenbatekoak proportzioan gutxituko dira, kontratuan ezarritako lanaldiaren arabera.

Beste ezaugarri batzuk

Kontratuaren indarraldia amaitzean langilearen kalte-ordaina jasotzeko eskubidea izango du hamabi eguneko soldata lan egindako urte bakoitzeko.

Legean ezarritako onurak lortzeko aukera 43 / 2006 , 29 agindua, irailaren aldi baterako kontratua mugagabe bilakatzea.

Araudia

 • Artikulua 2 . 2 eta xedapen gehigarri 1 .ª. Legea 43 / 2006 , 29 , abenduaren hazkundea eta enplegua hobetzekoa.
 • Legea 27 / 2014 , 27 Sozietateen gaineko zergari buruzko azaroaren.
 • Real Decreto-ley 1 / 2023 ,- 10 urtarrilaren-arloko presako neurriak zehazteari buruzkoa lan-kontratuak egiteko pizgarriak eta gizarte-babesaren hobekuntza artista pertsonen.
 • Errege Dekretua 818 / 2021 , 28 , irailaren arautzen dituena enplegua aktibatzeko programa arrunten enplegu Sistema nazionalaren kontseilu nagusiari.

Langileen baldintzak

Lan-zerbitzuak betetzen duten pertsonen kontura eta erakundearen barruan enplegu-zentro berezietako artikuluan definitutako 42 elbarriak gizarteratzeko legearen:

 • Minusbaliotasunen bat aitortuta duten edo maila handiagoko 33 %, eta, ondorioz, haien lan egiteko gaitasuna edo gehiagoko portzentaia hori baino, gutxienez
 • Gizarte segurantza edo pentsiodunen aitortua duten ezintasun iraunkorragatiko pentsioaren gradua,, oso edo erabatekoagatik nahiz invalidad, guztira
 • Edo pentsiodunen aitortuta duten Klase Pasiboetako erretiro-pentsioa edo erretiro-zerbitzurako ezintasun iraunkorra izateagatik edo gauzaez sentitzea.

Lanerako gaitasunaren murrizketak jarri behar dira kontuan, eta hori guztia, betiere horretarako ohiko lan-gaitasuna aintzat hartuta pertsona baten antzeko lanbide-prestakuntza.

Minusbaliotasun-gradua zehazteko aintzat hartzeko talde multiprofesionalen bidez egingo da, ebazpen arrazoitua emanda, dagokion arauan ezarritako baremoen.

Kontratuaren ezaugarri

Hitzartzen dituzten kontratuak enplegu-zentro berezietan egokitzen ahal edozein lan-kontratuaren motak aurreikusitako iraupen mugatuko dira eta langileen estatutuan, hura garatzen duten arauetan lan-kontratua salbuetsita.

 

Ikas-ekinezko prestakuntza-kontratua Langileen Estatutuaren 11. artikuluan eta hura garatzeko arauetan aurreikusitakora egokituko da, honako berezitasun hauekin:

 • a) kontratuaren gehieneko iraupena luzatu ahal izango da, aldeko txostena eman ondoren, talde multiprofesionalaren-maila dela gainerako baldintza pertsonalak eta profesionalak eta langilearen mailarik altuena lortu ez badu, gutxienez eskatutako ezagutzak lanpostua betetzeko, nolanahi ere, sei urte baino.
 • b) prestakuntza-plana aldeko txostena beharko da talde multiprofesionalak ezarriko ditu.
 • c) dagokion denbora globala gehienez iritsi ahal izango irakaskuntza bi hereneko gehiengoa. Ez da beharrezkoa izango eskainitako denbora finkatzea irakaskuntzan, kontuan hartuko kontratua ezintasun psikikoa duten pertsona batekin, helburu horiek urritasuna dela-eta, ez du. garatzeko, egoerak hala eskatzen duenean, enpresak langile bat izendatu ahal izango duzula ikuskatu eta haren jarraipena egitea eta minusbaliotasunen bat duen langilea prestakuntza-prozesuaren zehar.
  Egoerak hala eskatzen duenean, enpresak langile bat izenda dezake, urtean behin egiten den gainbegiratzea eta jarraipena egitea minusbaliotasunen bat duen langilea prestakuntza-prozesuaren zehar.
 • d) gizarte-segurantzaren kotizazioak Dagokionez, hobari edo salbuespen-araubidea aplikatuko da kuota, oro har nahiz berariaz, hoberena.
  Lan-kontratua, iraupen mugatuko kontratuak egin ahal izango dira artikuluan xedatutakoaren arabera 15 langileen estatutua.

Errazago jasotzeko, langilearen lanbide egokitzapenaren desgaituei edukia osatzen duten lanak, bere lanpostuan edo, hala badagokio, beharrezko prestakuntza ematea, osatu, bertan kontratuak hitzartu ahal izango da lanera epea dute egokitzeko; duela, eta, era berean, haren ordezkaritzat hartuko da probaldia eta horien iraupena ez da sei hilabeteko muga gaindituko.

Hartzeko beharra. ezgaitasuna duen langilearen aldi batetik igaro dadin, lanera moldatzeko eta ezaugarrien zehaztuko ditu, talde multiprofesionalak ezarriko ditu.

Lanaldia, atsedenaldiak, arloan jaiak, oporrak eta baimenak xedatutakoa beteko da bosgarren atala, langileen estatutuaren I. tituluko bigarren kapituluko kalterik egin gabe, honako berezitasunekin:

 • a) ezin izango dira egin egunean zortzi ordu baino gehiago benetako lan denboratzat joko da.
 • b) debekatua dago aparteko orduak egitea salbu eta aurreikusteko edo ezbeharrak edo bestelako kalte ez-ohiko.
 • c) langilea, aurretik abisatu eta justifikatuta, baimena du lanera ez joateko errehabilitazio-tratamenduak médico-funcionales eta orientazioa, prestakuntza-ekintzetan parte hartzeko eta birmoldatzeko gaitasun profesionala, eta soldata jasotzeko eskubideari kanpoko egonaldiak ez horiek hamar ikasle, seihileko egun.

Enpresaren

Sustatzen dituzten enpresak dira, eta, batez ere, ezintasuna duten pertsonen elkarteekin eta/edo senideei, kalterik egin gabe, edozein pertsona fisiko nahiz juridikoak izan dadin bat.

Helburu nagusia da zentro horien lan-munduan sartzeko eta, beraz, urritasunen bat duten pertsonen gizarte.

Enplegurako zentro bereziko kalifikazioa lortzeko, honako hauek eduki behar dute enpresek plantilla gutxienez 70 % desgaitasunen bat duten langileei eta kalifikazio eskatzeko eskumena duen administrazioari.

Enplegu-zentro berezietako ematea enpresak dira honen helburu nagusia da minusbaliotasunen bat duten langileek lan bat egiteko ordaindutako eta egokitutako ekoizpen-ezaugarri pertsonal eta lan-integrazioa ahalbidetuko duen horiek lan-merkatu arruntean.

Eginak izan daitezke, herri-administrazioek zuzenean edo beste erakunde batzuekin lankidetzan aritzea. erakundeei, pertsona fisikoak, juridikoak edo ondasun-erkidegoak, juridikoa eta jarduteko gaitasuna duten enpresariak izatea.

Izaera publikoa edo pribatua izan dezakete, edo irabazi-asmorik gabea dela.

Ezinbestekoa da ikastetxeen erregistroan kalifikazioa eta inskripzioa estatuko enplegu zerbitzu publikoaren (SEPE), edo, hala badagokio, dagokion autonomia-erkidegoetako administrazioak.

Mende dago, edozein enpresari eragiten dioten arau berberak erabiliko dira.

Pizgarriak

Laguntzak jaso ditzaketen hauek dira:

1 Jasotako diru-ed-an. 818 / 2021 - 28 , irailaren arautzen dituena enplegua aktibatzeko programa arrunten enplegu Sistema nazionalaren kontseilu nagusiari.

2 Hobaria. 100 enpresak gizarte segurantzari ordaindu beharreko kuota% barne), eta lan-istripu eta gaixotasun profesionalen batera bildu eta sarrera-kuotak.

Enplegu-zentro berezietan jaso ahal izango dituzte laguntza teknikoa zaintzeko erabiltzen da, lanpostuen eskuratuz interesdunaren eskariz edo administrazioaren kabuz espedientea aztertu denean hala eskatu.

3 . Laguntza-unitateentzat, lanbide-jardueraren Laguntza (ED. 469 / 2006 , 21 apirilaren).

Laguntza-unitateak da lanbide-jardueraren aintzat hartzeko talde multiprofesionalen lekutuak, zerbitzuak enplegu-zentro berezietako langile eta gizarte doikuntzaren bidez, funtzioak eta eginkizunak garatzea, oztopak gainditzen laguntzeko, minusbaliotasunen bat duten langileek duten oztopoak edo zailtasunak, eta ikastetxe horietako prozesuan dute lanpostu batean hasteko eta iraunkortasuna.

Beste ezaugarri batzuk

Egiten duen lana duen langilearen enplegu-zentro berezietan izan beharko du ekoizpen ordaindutako eta antzeko beste urritasunak egokitutako langilearen banakako ezaugarriak, pertsonala eta soziala, eta egoki daitezen erraztea, hala badagokio, ondoren lan-integrazioa lan-merkatu arruntean.

Duela bermatzeko egokitzen zaizkien lana une oro, bai eta bakoitzaren ezaugarri pertsonalak eta profesionalak minusbaliotasunen bat duen langilea eta baloratzea, lanbide aintzat hartzeko talde multiprofesionalen egin beharko die, egokitze-maila berrikusi eginen dira, eta, gutxienez, bi urte. bai berrikuspenaren ondorioz lanbide anitzeko taldeak abiaraztea observaran egiten duen lana (aurretik) langileak (orain) handia langilearen osasuna arriskuan jarri egokia den ala ez, honako hau aitortu behar dute, iragan behar dute kasu horretan, beste lanposturik bete beharreko langilearen ezaugarri zentroan bertan eta hori zerbitzuak jaso ahal izan ez utziko dute kargua artikuluan aurreikusitako baldintzetan 16 .

Baldin eta aurretik egiaztatu gabe geratzen arriskua aldian behingo ikuskapena egiteko Talde Multiprofesionalak Ezarriko Ditu, modu berean jardungo da, eta horren berri berehala Talde Multiprofesionalak Ezarriko Ditu.

Araudia

 • Errege Dekretua 1368 / 1985 , 17 lan-harremana arautzen duen uztailaren lan egiten duten minusbaliatuen izaera bereziko enplegu-zentro berezietan.
 • Legegintzako Errege Dekretua 1 / 2013 , 29 onesten duen azaroak-lege orokorraren testu bategina desgaitasunen bat duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari.
 • Errege Dekretua 2273 / 1985 , 4 erregelamendua onartzen duena, abenduaren enplegu-zentro berezietako artikuluan definitutako 42 legea 13 / 1982 , 7 , apirilaren minusbaliatuak integratzeko.
 • Agindua 16 urriaren 1998 oinarriak arautzen dituen araupetzaileak sustatzeko diru-laguntza eta diru-laguntza publikoak elbarrien laneratzea enplegu-zentro berezietan eta lan autonomoa.
 • Errege Dekretua 818 / 2021 , 28 , irailaren arautzen dituena enplegua aktibatzeko programa arrunten enplegu Sistema nazionalaren kontseilu nagusiari.
 • Legea 43 / 2006 , 29 , abenduaren hazkundea eta enplegua hobetzekoa.

Langileen betekizunak

Doktore-titulua izatea edo Doktore.

Enpresaren

Ikerketa erakunde publiko egingo dituzte, kontratu horiek administrazio publikoen, unibertsitate publikoak jasotzen dituzten direnean. funts horien helmuga hartzen ikertzaileak kontratatzeko edo haien programak I + g + b, unibertsitate pribatuak eta eliza katolikoa. funts horien helmuga gehiagorengandik jasotzen dituztenean barne hartzen ikertzaileak kontratatzeko, irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuak jarduerak egiten dituzten I + g teknologikoa baldintzetan, lehen xedapen gehigarriaren 14/2011 Legea, ekainaren 1ekoa, zientzia, teknologia eta berrikuntza, Partzuergo Publikoak eta sektore publikoko fundazioen legearen xedapen horren baldintzetan, adicioanl1ª 14/2011, ekainaren 1ekoa, zientzia, teknologia eta berrikuntza eta beste ikerketa-erakundeek egiten dituztenean, estatuko administrazio orokorreko ikerketa-jarduerak eta laguntzen eta diru-laguntzen onuradunak, eta antzeko ikertzaileak kontratatzeko.

Kontratuaren ezaugarriak

Kontratuaren helburua izango da lanak egitea, horrek ikerketa, garapena, jakintzaren transferentziaren eta berrikuntzaren zuzendari nagusia, lortzera bideratutako ikertzaileen bidez hobekuntza-maila handia eta espezializazio profesionala izatea eragingo duten esperientzia profesionala sendotzea.

Kontratuak iraupen jakineko eta arduraldi osoa duten.

Kontratuak bi urteko iraupena izango du, gutxienez hiru urte luzatu ahal izango da, eta gehienez sei urtez. Luzapenak ezingo dute iraun urtebete baino gutxiagoko.

Ezin izango da langilerik kontratatu modalitate horren bidez, erakunde berean edo beste batean, sei urte baino gehiagorako, luzapen posibleak barne, desgaitasuna duten langileen kasuan izan ezik, horietarako denbora ezin izango baita zortzi urtetik gorakoa izan.

Ikertzaile horiek ordainsaria, ezin da txikiagoa izan dagokion egiten duen ikertzaileak antzeko jarduerak. Langile horiek eman ahal izango ditu, ikertzaile, irakasle-lanetan lankidetza osagarriak jarduerarekin zerikusia duten ikerketa, 100 ordu urteko proposamena.

Araudia

 • Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 22. artikulua.

Langileen betekizunak

Lizentziadun titulua izatea, ingeniaria, arkitektoa, gutxienez 300 kreditu-mailako unibertsitate graduatuaren ECTST ((European Credit Transfer System), edo unibertsitate-masterra, edo baliokidea eta onartuak izan diren doktoretzako programa batean. Langile horiek doktorego aurreko ikertzaileak hartuko da.

Kontratuaren ezaugarriak

Kontratua idatziz formalizatuko da langileen artean langile eta prestatzen ari den doktoratu aurreko ikertzaileren unibertsitate publikoko ikerketa-erakundea edo unitateko titularrak bere enplegu-emailea aurkeztu beharko da, eta ikerketa-idazkiaren doktorego-programan onartua ardura duen unitate edo, bestela, emandako eskolak doktorego edo graduatu ondoko hala badagokio.

Iraupen jakineko kontratuak arduraldi osoa duten.

Kontratuaren iraupena ezingo da gutxienez urtebete baino gehiago ere, lau urterako izendatuko dira. horiek, hitzartu Denean iraupena baino lau urte luzatu ahal izango da, hurrenez hurren, nolanahi ere, beste ume eduki ahal izateko, luzapenak. urtebetetik beherako iraupena du.

Hasierako kontratua luzapenak baino gehiago inolaz ere, lau urtekoa izango da.

Ezgaitasuna duten pertsonen kasuan, ahal izango da gehienez sei urte, luzapenak barne, ezaugarriak kontuan hartuz ikerketa-jardueraren maila duen eragina dauden mugak jarduera burutzeko, enplegu-zerbitzu publiko eskudunak aldeko txostena eman ondoren, ondorio horietarako, balorazio eta orientazio-txostena eskatu ahal izango talde teknikoek ezgaitasunaren eskudunak.

Kontratua luza badaiteke eta langileak kontratuaren xede diren jarduerak egiten jarraitzen badu, automatikoki luzatutzat joko da, salbu eta doktorego-programaren batzorde akademikoak edo, hala badagokio, doktorego-eskolak ebaluazio arrazoituaren aurkako txostena ematen badu, gehieneko iraupena osatu arte.

Doktoratu aurreko ikertzaileak kontratatu ahal izango da, heziketa ez-mota hori, edo beste erakundeak baino denbora gehiago behar izatea, gehienez ere, lau edo sei urte, kasuen arabera.

Aurreko paragrafoetan ezarritakoari kalterik egin gabe, baldin eta, jada kontratatuta dagoen egoera langileak, modalitate horretan geratzen den denboraren arte, gehienez ere lau urteko edo sei ezgaitasuna duten pertsonen kasuan, urtebetera iristen ez bada, kontratua edo haren luzapena, itundu ahal izango da, eta, behar duen denborarako, gehienez, kasu bakoitzean.

Aldi baterako ezintasun-egoeretan, haurdunaldiko arriskua edo edoskitzaro naturaleko arriskua, amatasuna, adopzioa, adopzio edo harrera eta aitatasuna zenbaketa eten beharko, helburuekin, kontratuaren iraupena. Bera dute etengo artikuluan aurreikusitako egoeraren 45.1.n) langileen estatutuaren legearen testu bategina, babesteko neurri modura, genero indarkeriaren biktima diren emakumeei.

Kontratu horien ordainsaria izanen da gutxienez 56 egiteko hitzarmen kolektiboetan finkatutako soldataren baliokideak diren kategoriak bere aplikazio-eremua, lehen bi urteetan,% 60 baino hirugarren urtean, eta% 75 laugarren urtean. Orduan ere ezingo da lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoa, urte bakoitzean ezartzen den buruzko legearen testu bateginaren 27. artikuluaren arabera, langileen estatutua.

Aurreko ordainsariak ezartzeko erreferentzia gisa hartuko dira dagokion kategoriarako gutxieneko 1. taldeko lan-kontratuko langileen hitzarmenean jasotako lan-kontratuko langileen soldata-taula Bakarra Estatuko administrazio orokorra.

Pizgarriak

Doktoratu aurreko kontratuaren modalitatean ikertzaileak kontratatzeak hilean 115 euroko hobaria jasotzeko eskubidea emango du, kontratua indarrean dagoen bitartean, luzapenak barne.

Araudia

 • 103/2019 Errege Dekretua, martxoaren 1eko langileen estatutua onartzen duen Doktoratu Aurreko Ikertzaileak.
 • 21 artikuluak eta xedapen gehigarriak eta legearen hemezortzigarren lehen 14/2011, ekainaren 1ekoa, zientzia, teknologia eta berrikuntza.
 • 2720/1998 Errege Dekretua, abenduaren 18koa, langileen estatutuaren 15. artikulua garatzen duen arloko iraupen mugatuko kontratuak.
 • 15. artikuluaren 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua.

Langileen betekizunak

Espetxe batean egon zigortua gisa.

Kontratuaren ezaugarriak

Lan-harremanaren arabera arautuko da 782/2001 Errege Dekretua, uztailaren 6koa.

Iraupena obra edo zerbitzu bat etorriko da, hala agintzen zaionean.
Eredu ofizialean egingo da eta horretarako ezarritako enplegu zerbitzu publikoari jakinaraziko zaio hamar eguneko epean.

Enpresaren baldintzak

Estatuko erakunde Lan kartzela eta enplegurako prestakuntza edo autonomia-erkidegoko organo baliokidea.

enpresaren equisitos

Hobaria% 65 baino kotizazioak, horiei buruzko batera biltzekoak diren kontzeptuak direla-eta, langabezia, lanbide heziketan eta Soldatak bermatzeko funtsa.

Era berean, kontingentzia arruntengatik enpresak kuotak zehazten diren langile horiek egiteko hobaria ezarriko zaie% 45. baldin eta egon daitezkeen hobariak aplikatu beharreko ezarrita dauden edo egiten dituzten izaera bereziko lan harremanetatik aukeratuko da, lortzen den emaitza onuragarriak.

Araudia

 • 782/2001 Errege Dekretua, uztailaren 6koa, lan-harremana arautzen duen izaera bereziko lan-jarduerak egiten dituzten zigortuen espetxe - eta gizarte segurantzako tailerrak babesteko dauden lan-zigorrak komunitatearen mesedetan.
 • 23 xedapen gehigarria. gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bateginaren 8/2015 legegintzako errege dekretuaren bidez onartua.

Langileen betekizunak

Barne-adingabekoen lan egiteko adina duten legez ezarritako eskubidea dute, lan ordaindua, entitate publikoaren baliabideen barruan emango dira, eta gizarte-laguntzak dagozkien legez.

Enpresaren

Enplegatzailetzat hartuko da dagokion erakunde publikoa edo dagokion ituna ezarrita duen pertsona fisiko edo juridikoa, hargatik eragotzi gabe erakunde publikoaren erantzukizun solidarioa, soldaten eta Gizarte Segurantzaren arloko ez-betetzeei dagokienez.

Xede horietarako, erakunde publikoa aurrera eramango ditu errazteko beharrezkoak diren lan-jarduerak garatzen diren jarduera horiek txikiak, hala lanorduetan nola lanorduetatik kanpo ordainduak produkzioko zentro, erregimenaren arabera edo barneratze-mota.

Zentroetatik kanpo garatzen diren eta enpresaburuekin ohiko kontratazio-sistema baten mende dauden barneratuen lan-harremana lan-arloko legeria erkideak arautuko du, hargatik eragotzi gabe erakunde publiko eskudunak kontratu horiek gauzatzean egin dezakeen ikuskapena, neurria betearazteko programarekin bat ote datozen jakiteko.

Lan produktiboa egiten den adingabeko arauhausleentzako zentro zuzenduko du dagokion herri-erakundeak., zuzenean edo janarien bitartez duten pertsona fisiko eta juridikoak ezartzen direnak kontzertuak.

Kontratuaren ezaugarriak

18 urtetik beherako langileei arau hauek aplikatuko zaizkie:

 1. Gizarte segurantzan lanak gauez egiten diren jarduerak egin ahal izango dituzte, ezta edo lanpostuak.
 2. No aparteko orduak egin ahal izango dituzte.
 3. Zortzi orduko 3.No baino gehiago egin benetan lan egindako denboratzat hartuko, eta beharrezkoa bada, prestakuntza jasotzen emandako denbora, hainbat dira, enplegu eta lan egindako orduak eta badabiltza bakoitzerako.
 4. Eguneko lanaldi etengabearen iraupena lau ordu eta erdiko atsedenaldia ezarri behar da 30 minutu baino gutxiagoko lanaldia ezin bitartean.
 5. Astean gutxienez bi egun izango da iraupena etenik gabe.
 6. En erregelamenduz zehaztu ahal izango dira, hala badagokio, beste espezialitate dagokionez, beharrezkotzat hartzen den araudia.

Nolanahi ere, barneratuek egiten duten lanaren funtsezko helburua laneratzea eta lan-merkatuan sartzea izango da. Horretarako, lanerako lanbide-prestakuntzako ikastaroekin edo lanerako gaitasuna eta gaitasuna hobetzeko eta etorkizunean laneratzen laguntzeko beste programa batzuekin osatuko da lan-praktika.

Arautzen duen araudia aplikatuko zaie lan harreman bereziaren penitentziarioak eta gizarte segurantzaren babesaren indarreko legerian ezarritako kolektiboa.

Araudia

 • 5/2002 lege organikoa, ekainaren 19koa, kualifikazioei eta lanbide heziketari.
 • 1774/2004 Errege Dekretua, uztailaren 30ekoa, -erregelamendua onartzen duena, 5/2000 lege organikoaren arautzen duen urtarrilaren 12ko adingabeen erantzukizun penala.
 • 782/2001 Errege Dekretua, uztailaren 6koa, lan-harremana arautzen duen izaera bereziko lan-jarduerak egiten dituzten zigortuen espetxe - eta gizarte segurantzako tailerrak babesteko dauden lan-zigorrak komunitatearen mesedetan.

Kontratuaren ezaugarriak

Pertsona-talde batekin hartutako gastuarentzat langileek egin.

Enpresak ez bakoitzari aurre egiteko izango ditu, kontseiluko kideen eskubideak eta betebeharrak izan zirela.

Talde-burua ostentara la representación de los, taldea osatzen duten ordezkaritza horri darizkion eginkizunen erantzukizuna.

Ahal izango da kontratua, ahoz nahiz idatziz.

Iraupen jakineko bere izan daitezke.

Kontratua enplegu zerbitzu publikoari jakinaraziko zaio hamar eguneko epean egingo dela, eta jakinarazi egingo zaie epe berean ahozko bada.

Araudia

Definizioa

Goi-zuzendaritzako langiletzat hartzen dira enpresaren titulartasun juridikoari datxezkion ahalak erabiltzen dituzten langileak, eta enpresaren helburu orokorrei dagozkienak, autonomiaz eta erantzukizun osoz. Titularitate hori betetzen duen pertsonak edo erakundeko gobernu- eta administrazio-organo gorenek emandako zuzeneko irizpide eta jarraibideek soilik mugatzen dituzte.

Kontratuaren ezaugarriak

Idatziz formalizatuko da, eta bildutakoek bi aletan bakoitzerako bat, alderdi kontratugileak. Hitzarmenik ez badago, ulertuko da idazkia erabiltzen da, goi-zuzendaritzako langileek gertatzen direnean, 8.1 artikuluan aurreikusitako langileen estatutuan eta, betiere lanbide-prestazio dagokion) 1.2 artikuluan definitzen duen 1Eko 1382/1985 errege dekretuaren, abuztuaren 1ekoa, izaera bereziko lan-harremana arautzen duen goi-zuzendaritzako langileenak.

Probaldi bat hitzartzen ahalko da: ez da inolaz ere bederatzi hilabete igaro ondoren, iraupena mugagabea da.

Proba aldia igarota, eta ez da atzera egitea pasatuta, kontratuak ondorio guztiak sortuko ditu, emandako zerbitzuen denbora konputatuaz langileak enpresan.

Lan-kontratua alderdien akordioz onartutako iraupena izango du.

Lanaldia, ordutegiak, jaiak eta baimenak, oporrak, kontratuaren klausuletan ezarritakoa izanen da, langilearen kargurakoak nabarmen gainditzen dituzten gizon-emakumeen laneko kulturak ez prestazioak dituztenak ohiko dagokion lanbide-Eremua.

Araudia

Beste edozein zer lan-harreman ez sartu definitutakoak inolako gida hau.

(Aurrera indargabetuta geratzen da 1 / 1 / 2013 lege, xedapen indargabetzaile bakarra 27 / 2011 , 1 kontuan izan ezik, abuztuaren ondorengo kasuetan)

Definizioa

Kontratu honen xedea da langabezian dauden langileak kontratatzeko ordez, merkatuak aintzatesten erretiroa hartzeko adin arrunta duten langileentzako bere hirurogeita bost hirurogei eta lau urte.

Enplegua sustatzeko neurri hori indarge geratzen da, aipatutako xedapenak izan ezik, kasu hauetan azken xedapenean ezarritakoaren arabera 10 . 2 legea 27 / 2011 , 1 abuztuan.

Erregulazioa aplikatuko da, erretiro-pentsioa, edozein modutakoa dela ere, sartzeko baldintzak eta baldintza eta zehazteko arauak indarrean jarri aurretik indarrean dauden prestazioak, aipatutako legearen erretiro pentsioek aurretik eragindako urtarrilaren 2019 honako kasu hauetan:

 • a) lan-harremana duten pertsonak dira, Lege hau argitaratu baino lehen 27 / 2011 , 1 abuztuan.
 • b) lan-harremana eten edo iraungitzat jo duten pertsonen ondorioz hartutako erabakiak enplegua erregulatzeko espedienteak, edo hitzarmen kolektiboen bidez edozein eremu eta/edo enpresa-akordio kolektiboak, bai konkurtso-prozeduretan hartutako erabakiak, onartutakoak edo izenpetutako lege hau argitaratzen den eguna baino lehenago, lan-harremana amaitu aurretik gertatu bada edo ondoren 1 urtarrilaren 2013 .
 • c) eskuratu dutenek erretiro partzialeko pentsioa lege hau argitaratzen den eguna baino lehenago, bai eta sartutako pertsonak argitaratu baino planak lege honen erretiro partziala, hitzarmen kolektiboen esparru edo akordio kolektiboen jasotako edozein enpresa, erretiro partziala eskuratzeko 1aren aurretik gertatzea edo ondoren 1 urtarrilaren 2013 .

Kontratuaren ezaugarriak

Iraupena gutxienez urtebetekoa izango da.

A langilea erretiro partziala hartzen duen falta behar dio, gehienez ere, erretiroa hartzeko adin arrunta lortzeko.

Ordezkapen-kontratua babesean itundu ahal izango da, eta kontratazio modalitateen izan ezik, lanaldi partzialeko kontratazioaren eta artikuluan aurreikusitako modalitatea 15 . 1 .b) langileen estatutuaren (aldi batekoa, produkzio-arrazoiengatik).

Formalizatu beharko da idatziz jaso egin beharko dira langilearen izena duen ordezkoa.

Kontratua epean jakinaraziko zaio hamar eguneko dagokion enplegu zerbitzu publikoari, eta hantxe; beste ale bat emango zaio lagunek langileak kontratuaren kopia, erakunde kudeatzailearen hau dagokion erretiro-pentsiorako eskubidea aitortzea.

Beste ezaugarri batzuk

Ematen den kasuetan, koefiziente murriztaileak aplikatu aurreikusita dagoela gutxieneko adina hirurogeita bost urtez aplikatuko dira koefiziente horiek hirurogei eta lau urte.

Kontratua indarrean dagoen bitartean eten bada langilearen, enpresak behartuta egongo da; horren ordez, hamabost eguneko epean, beste pertsona batek, langabezian dagoen langile lortzeko behar duen denborarako kontratua gutxienez, derrigorrezkoa ez bada.

Hala egiten ez bada, ordaindu beharko du enpresak, erakunde kudeatzaileari erretiro-prestazioaren zenbatekoa sortutako kontratatutako langilearen eten arte.

Araudia

 • Legea 27/2011, 1 sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren gizarte segurantzan alta emanda egoteko.

Argitalpenen katalogoa (Estatuko administrazio orokorra

http://publicacionesoficiales.boe.es

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren argitalpena egina
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-011-0

2023ko irailera eguneratua