Egoitza elektronikoa

Aldi Baterako Kontratua

Edukien aurkibidea

 1. Aldi Baterako Kontratua
 2. Kontratuaren klausula espezifikoak, produkzioaren inguruabarrengatik
 3. Kontratuaren klausula espezifikoak aldi baterako langilea
 4. Iraupen jakineko kontratuaren klausula espezifikoak egiten duen pertsona ordezkatzeko lan langileen langabezia-prestazioen onuradunen prestakuntza
 5. Kontratuaren iraupen-klausula espezifikoak zehaztea zehar langileak ordezteko ez du zerikusirk amatasun-atsedenaldia, adopzio, harrera, haurdunaldiko arriskua, edoskitzaro naturaleko arriskua edo aitatasunagatiko etenaldia
 6. Kontratuaren klausula espezifikoak zehaztea iraupena bajak ordezkatzeko aldi baterako ezintasuna dela eta desgaitasunen bat duten pertsonak
 7. Kontratuaren iraupen-klausula espezifikoak zehaztea genero-indarkeriaren biktima diren langileak ordezteko
 8. Gizarte-bazterketako egoeran dauden langileak aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak
 9. Aldi baterako kontratua duten langileentzat klausula espezifikoak, administrazio eskudunak egiaztatutako genero-indarkeriaren biktima izatea, etxekoa, gizakien salerosketaren biktima edo terrorismoaren biktima
 10. Iraupen jakineko kontratuaren klausula espezifikoak aldi baterako gizarte-bazterketako egoeran dauden langileak gizarteratze-enpresak
 11. Kontratuaren klausula espezifikoak sustapenerako aldi baterako langileentzat enplegua, gizarte-bazterketako egoeran dauden gizartean eta lan-munduan txertatzeko enpresetan
 12. Aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak gorako langileentzat eta berrogeita hamabi urte langabeziagatiko onuradunak
 13. Aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak erretiro partziala
 14. Aldi baterako txandakako kontratuaren klausula espezifikoak
 15. Enplegua aktibatzeko programei lotutako kontratuaren klausula espezifikoak
 16. Aldi baterako kontratua etxeko zerbitzurako-klausula espezifikoak
 17. Urritasunen bat duten pertsonen aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak
 18. Aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak urritasunen bat duten pertsonen enplegu-zentro berezietan
 19. Iraupen jakineko kontratuaren klausula espezifikoak sarbide-ikertzaile doktoreak
 20. Prestakuntza doktoratu aurreko ikertzaileak
 21. Presondegietan zigorturik dauden aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak
 22. Aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak haurren eta gazteen, barneratze-neurrien pean dauden adingabeen zentroak
 23. Kontratuaren klausula espezifikoak aldi baterako lan-taldean
 24. Goi-zuzendaritzako aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak
 25. Beste
 26. Aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak erretiroa hartzeko adina aurreratzeagatik

Definizioa

Aldi baterako kontratuak enpresariaren eta langilearen arteko aldi baterako lan-harremana ezartzea du xede.

Denborazkotasun kausa justifikatuta dagoela ulertzeko, kontratuan hurrengoak zehaztu beharko dira: aldi baterako kontratazioa gaitzen duen kausa, justifikatzen duten baldintza zehatzak eta bere lotura aurreikusitako iraupenarekin.

Aldi baterako kontratua lanaldi osoan edo partzialean burutu ahal izango da.

Aldi baterako kontratua idatziz formalizatuko da. Ahoz ahal izango da ekoizpenaren gorabeherengatiko egoera dela eta, kontratuak lau asteko iraupena eta lanaldi osoa baino gutxiago ezartzen dituenean.

Berariazko klausulak

Denborazkotasun-egoerak hurrengoak dira:

Batek eragiten du, kontratazioaren xedea (produkzio-arrazoiengatik, langilea ordezkatzeko estaldura edo lanpostu bat aldi baterako hautaketa edo sustapen prozesuak dirauen bitartean).

Enplegua sustatzeko helburua dutenak (aldi baterako enplegua sustatzea desgaitasuna duten pertsonen eta gizarte-bazterkeria jasaten duten langileen artean; erreleboa; erretiro partziala; erretiratzeko adina aurreratzeagatik ordezkatzea; genero-indarkeriaren, etxeko indarkeriaren, terrorismoaren edo gizakien salerosketaren biktima direla dagokion administrazioaren bidez egiaztatu duten langileak; berrogeita hamabi urtetik gora duten eta langabezia-sorospenak jasotzen dituzten langileak; eta prestakuntza-lotura).

Berariazko funtzioa dela eta, ikerketa sustatzeko (zientzia, teknologia eta berrikuntza espainiar sisteman sartzeko eta doktoratu aurrekoak edo prestakuntzan dauden doktoratu aurreko ikertzaileak) edo giza-interesa duten edo nekazaritza-enplegua sustatzeko diruz lagundutako lanetan aldi baterako kontratazioa pizteko.

Denborazkotasun-egoera dago, halaber, espetxean zigortutako langileen kasuan eta adingabeen zentroetan barneratze-neurriak bete behar dituzten adingabeen eta gazteen kasuan.

Aldi baterako edo iraupen mugatuko kontratuek kontrataziorako pizgarriak jaso ditzakete kasu batzuetan, dagokion araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen baditu, hala nola denborazkotasun-egoeraren ezaugarriak, enpresarenak, langilearenak, lanaldiarenak edo iraupenarenak.

Aldi baterako kontratuak justifikatu gabe erabiltzeak edo eginbeharrak ez betetzeak aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzea dakar.

Langileak hogeita lau hilabeteko epean hemezortzi hilabete baino denbora gehiagoan kontrataturik egon baldin badira, jarraipen-tartearekin edo gabe, enpresa berean edo enpresa-talde berean, berdin dio lanpostu berean edo ezberdinetan, ekoizpenaren gorabeherengatiko bi kontratu edo gehiagorekin, berdin dio zuzenean edo aldi baterako laneko enpresetatik etorrita, langile finko bihurtuko dira.

Enpresa-ondorengotza edo -subrogazioa gertatzen denean ere, legez edo konbentzioz zehazturik dagoen bezala gertatzen bada, aurreko paragrafoan jartzen duen hori aplikatuko da.

Formalizazioa

Idatziz edo ahoz formalizatuko da. Legezko xedapenen batean hala eskatzen denean, idatziz jaso beharko dira lan-kontratuak, bai eta beste hauek ere: enplegua sustatzeko programako partaideak legezko xedapenek eskatzen badute; errelebokoak, urruneko langileen lan-kontratuak eta atzerrian dauden Espainiako enpresen zerbitzurako Espainian kontrataturiko langileen lan-kontratuak. Halaber, denbora jakin baterako kontratuak ere idatziz jaso behar dira lau astetik gora irauten badute. Baita arrantzaleen lan-kontratuak ere.

Eskakizun hori betetzen ez bada, kontratua lanaldi osorako eta denbora mugarik gabe egin dela ulertu beharko da, baldin eta kontratua aldi baterako dela edo zerbitzuak ordu batzuetarako direla egiaztatzeko, kontrako frogarik aurkezten ez bada, Langileen Estatutuaren 8.2 artikuluak ezarritakoaren arabera. Edonola ere, edozein alderdik eska dezake kontratua idatziz gauzatzeko, lan-harremanak indarrean dauden artean ere.

Langileak kontratatzeko modua edozelakoa izanda ere, langile finko bihurtuko dira legez probaldirako finkatu zitekeen epearen bestekoa igaro ondoren Gizarte Segurantzan alta eman gabe daudenak, kontrataturiko jardueren edo zerbitzuen izaerak berak zerbitzuok denbora baterako iraupena zutela argi erakusten duenean izan ezik; horrez gain, ez dute indarrik galduko zuzenbidez ezar daitezkeen gainerako erantzukizunek.

Kontratatutako pertsonak langileen estatutuaren 15. artikuluan ezarritakoa bete gabe bilakatuko dira, finkoak.

Artikulu honetan aurreikusitako moduan, denbora jakin baterako kontratu moduen arabera egindako kontratuen berri eman behar diete enpresaburuek enpresako langileen legezko ordezkariei, legearen arabera kontratuon oinarrizko kopia bat ematera derrigortuta ez daudenean.

Lan-kontratuen berri edo luzatzen dituenen berri eman beharko zaio Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari, eta berdin dio idatziz egindakoak edo bestelakoak izango diren. Horretarako, hamar eguneko epea izango dute kontratua egiten denetik.

Desgaitasuna duen langile batekin kontratua idatziz egingo da, lau aletan, eredu ofizialean. Kontratuarekin bat Gizarte Segurantzan dagokion erregimenean alta egiteko eskaera eta desgaitasuneko ziurtagiria aurkeztuko dira.

Urruneko langileen kasuan, kontratuan lan egiten duen tokia adierazi beharko da.

Kontratuan argi eta garbi zehaztu beharko da zenbat ordu arrunt egin behar diren egunean, astean, hilean edo urtean, baita horiek nola banatuta dauden ere. Baldintza horiek ez baldin badira betetzen, izenpetutako kontratua lanaldi osokotzat hartuko da, non eta ez den bestelako frogarik aurkezten, eta horrek zerbitzuak partzialak direla eta kontratatutako orduen kopurua eta nola banatu diren erakusten.

Araudia

Xedea

Ulertuko da, produkzioaren inguruabarrengatik:

A) noizean behin, eta aldaketa eta sumaezina igoera, enpresaren ohiko jarduera izanik ere, desoreka bat sortzen dute, eta, enplegu egonkorra eta erabilgarri den arteko denbora baterako, baldin eta ez erantzun kasuen artikulua 16 . 1 .

Oszilazioen artean, aurreko paragrafoan aipatzen den barne direla ulertuko da ondoriozko urteko oporrak.

Iraupen jakineko kontratua horiek barne hartuko dituzten, produkzioaren beharren arabera, haren iraupena sei hilabetekoa izanen da gehienez. sektoreko Hitzarmen kolektiboetan handitu ahal izango da kontratuaren gehieneko iraupena, gehienez ere urtebeterako. Baldin eta kontratua hitzartu bada, gehieneko iraupena baino ezarritako lege bidez edo hitzarmenen bidez ezarritakoari jarraikiz, alderdi guztiak ados jarriz gero, luzatu ahal izango da, behin bakarrik, baina kontratuaren iraupena ezingo du gehienezko iraupen horren.

B) era berean, kontratuak gauzatu ahal izango dituzte enpresek, produkzioaren inguruabarrengatik egoerei arreta eman ahal izateko, noizean behin, iraupena duten murriztua eta mugatu eta gaitasunen lerrokada honetan aurreikusitako terminoetan. enpresek kontratu hau erabili ahal izango dute gehienez ere laurogeita hamar egun bakarrik urte naturalean langileen alde batera utzita, beharrezkoak diren bakoitzeko egun horiek egoera jakinetan, behar bezala identifikaturik, egon beharko dute. laurogeita hamar egun Horiek ezingo dira erabili, etengabe erabiltzeak. Enpresen, eta urte bakoitzeko azken hiruhilekoan, legezko ordezkariei igorri behar langileen urteko aurreikuspena bat kontratu horiek erabilera.

Modura identifikatu ahal izango du kontratu honen arrazoia ez lanak egiteko kontratazio, azpikontratazio-esparruan edo osatzen duten administrazio-emakidak edo enpresaren ohiko jardueraren ohiko kalterik egin gabe, bere produkzio-inguruabarrak gertatzen direnean. aurreko terminoak alde batera utzi.

Kontratuaren ezaugarriak

Itundu ahal izango da, eta lanaldi osoko edo lanaldi partzialekoa izango da.

Idatziz gauzatuko dira.

Kontratua, produkzio-arrazoiengatik iraungiko da, bi aldeetako batek salaketa egin ondoren, adostutako denbora amaitzea.

Kontratua bukatutakoan, terminoz iritsi, langileak eskubidea izanen du, kalte-ordain bat jasotzeko hamabi eguneko soldata zerbitzu-urte bakoitzeko.

Beste ezaugarri batzuk

Mugagabea bihurtzen da:

 • Falta dela eta, idatziz. Baldin eta lanaldi partzialeko kontratua idatziz, era berean, zein ondokoetarako ere kontratua lanaldi osokoa dela frogatu ezean, lanaldi partzialeko izaera.
 • Gizarte segurantzan alta falta dela eta, aldi bat igarota, baldin badaude, probaldia baino handiagoa.
 • Iritsi eta termino hori ez da gertatu denean, berriz, aldeetako batek salaketa sailarekin dugun lankidetzari eutsi eta lan-prestazioa eginez.
 • Kontratatutako pertsonak langileen estatutuaren 15. artikuluan ezarritakoa bete gabe bilakatuko dira, finkoak.

Araudia

Xedea

Lanpostua gordetzeko eskubidea duten langileak ordezkatzea, arauaren arabera, hitzarmen kolektiboa edo banakako erabakian edo lanpostua aldi batez betetzeko hautaketa-prozesuan zehar behin betiko.

Kontratuaren ezaugarriak

Lanaldi osokoa izan beharko du, bi kasutan izan ezik:

a) Baldin eta ordezkatutako langilea lanaldi partzialerako kontratatutako badago edo aldi baterako betetzeko lanpostu bat behin betiko estaldura bat egin baino lehen, lanaldi partzialekoa.

b) kontratua osatzeko egiten ari diren langileen lanaldi murriztua eskubideetatik artikuluan aitortutako eskubidea 37 atal, 4 , 5 eta 6 langileen estatutuaren edo beste kasu guztietan dituen lege bidez edo hitzarmenen bidez ezarritakoari jarraikiz, erabaki bada aldi baterako murriztea, ordeztutako langilearen lanaldia, bai eta bat den kasuetan langileek baimena lanaldiaren zati baterako amatasun, adopzio edo harrera adopzio aurrekoa edo iraunkorra).

Kontratua egiten da lanpostua aldi batez betetzeko hautaketa edo sustapen prozesuak dirauen bitartean, iraupena izango da behin betiko betetzeko hautaketa edo sustapen prozesuak irauten duen bitartean, lanpostua behin-betiko betetzeko, hau da, ezin izango da hiru hilabeteetatik gorakoa izango kontratu berri bat egin; ezta helburu berarekin gainditu ostean, gehieneko iraupen horren.

Kontratua aldatzeko egiten duen langile baten lanpostua gordetzeko eskubidea duten, betiere jatorria aipatzen bada, kontratuan ordezkatutako pertsonaren izena, zergatia ordezkatzea. Kasu horretan, zerbitzu-prestazioa hasi ahal izango da ordezkatutako pertsonaren ez gertatu aurretik, eginkizunak garatzeko bermatzeko beharrezkoa den denbora behar bezala betetzeko eta, gehienez, lanpostuaren hamabost egunetan zehar.

Kontratua ordezkatutako langileari arrazoia beti idatziz formalizatu behar da, eta ordezpena eta, hala badagokio, behin betiko bete arte lanpostu gertatuko da kanpoko hautapen-prozesua edo barne-sustapenean.

Ordezkapen-kontratua iraungi egingo da, bi aldeetako batek salaketa egin ondoren, egiten denean, ondoko arrazoi hauengatik:

 1. Langileak lanera.
 2. Epe hori igaro eta berriz sartzeko ezarritako lege bidez edo hitzarmenen bidez ezarritakoari jarraikiz.
 3. Iraungitzea eragin zuen arrazoia lanpostua erreserbatzeko.
 4. Hiru hilabeteko epea hautaketa-prozesuetan edo igotzeko, lanpostuak behin betiko betetzeko epea edo aplikatu beharreko hautaketa-prozesuetan administrazio publikoetan.

Ezarrita duten ordezkapen-kontratuak lege bidez edo hitzarmenen bidez ezarritakoari jarraikiz, gehienez ere, eratutako eta itundutako iraupena baino isilbidez luzatu egingo direla joko da, dagokion gehienezko iraupena arte bera, eta mota ezberdinetakoak izan, ez zen salaketa edo kontratua amaitu baino lehen eta langileak zerbitzuak betetzen suhiltzaileek berariazko luzapena ematea.

Beste ezaugarri batzuk

Bihurtzen da jakinik edukiko, salbu eta dela frogatu ezean prestazioaren aldi-:

 • Falta dela eta, idatziz. Baldin eta lanaldi partzialeko kontratua idatziz, era berean, zein ondokoetarako ere kontratua lanaldi osokoa dela frogatu ezean, lanaldi partzialeko izaera.
 • Gizarte segurantzan alta falta dela eta, aldi bat igarota, baldin badaude, probaldia baino handiagoa.
 • Iritsi eta termino hori ez da gertatu denean, berriz, aldeetako batek salaketa sailarekin dugun lankidetzari eutsi eta lan-prestazioa eginez.

Menpekotzat joko dira beti ere denbora mugarik gabe, lege-iruzurrean egindako dira.

Araudia

Ezaugarriak

Arau orokorrak bete azaldutako aldi baterako kontratua duen langilearen-ezaugarriak honako hauek dira:

 • Programa honetara bildu Ahal Izango Dira enpresa guztietan, edozein dela ere, bere tamaina du langile ordezkatzen dituzten langile langabeak langabezia-prestazioen onuradunen irauten duen denboran, trebakuntza-ekintzetan parte hartzen dituenak, baldin eta finantzatuta badaude, ekintza horiek beste edozein administrazio publikorenak.
 • Programa hau aplikatzeko orduan, derrigorrezkoa izango da langabeei enplegurik ez dutenentzako prestazioak.

Pizgarriak

Horretarako, langile langabetuak kotizaziopeko prestazioa, langabezia-sorospena jasoko kontratatu edo eskubide-a% 50 kontratua indarrean dagoen bitartean, eta, gehienez ere bi jasotzeke dagoen aldia prestazioa edo sorospena.

Enpresaburuak irauten duen bitartean, prestazioa edo subsidioa jasotzen den ordaindu beharko dute, bateragarri egiten ditu, langileari arteko aldea ordainduko da, langabeziagatiko prestazioa edo subsidioa langileak dagokion soldata eta halaber, guztiak gizarte segurantzari egindako kotizazioak gertakizun guztiak direla-eta soldata osoa, prestazioaren zenbatekoa diru-laguntzak edo barne.

Enplegu-bulegoan aurkeztu beharko dituzte enpresek, ziurtagiri bat herri-administrazio edo trebakuntza kudeatzeko ardura duen erakundea dela egiaztatzen duen agiria, langileek parte-hartzea; horren bidez, programatutako prestakuntza-ekintzak, bai eta haien iraupen-denbora.

Araudia

 • Xedapen iragankorretatik seigarrena 45/2002 legea, abenduaren 12koa, sistema erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa, langabeziagatiko babes-aukerak areagotzeko. [Permalink ELI]

Pizgarriak

Ordezkapen-kontratuan azaldutako arau orokorrak arautzen dituzte, honako berezitasun hauekin:

 • Amatasunagatik, adopzioagatik, harreragatik, haurdunaldiko arriskuagatik, edoskitze naturaleko arriskuagatik edo aitatasunagatiko eteteagatik, adopzioagatik, adopzio aurreko harreragatik edo harrera iraunkorragatik Langileen Estatutuaren 48.4 eta 48 bis artikuluetan ezarritakoaren arabera lan-kontratua etenda duten langileak ordezkatzeko langabetuekin egiten diren ordezkapen-kontratuek % 100eko hobaria izateko eskubidea izango dute Gizarte Segurantzaren enpresa-kuotetan, lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen kuotak barne, bai eta baterako bilketaren kuoten enpresa-ekarpenetan ere. Onura horiek bazkide langileei, kooperatiba-sozietateetako lan-bazkideei eta langile autonomoei ere emango zaizkie, afiliazio-araubidea edozein dela ere.
 • Langileak atsedenaldia agortzen ez duen eskubidea badu, lekurik egonez gero onurak neurri horiek baliorik gabe geratuko dira.
 • Langileen kotizazio edo lan-bazkide langileak edo kooperatiba-sozietate zehar ordezkatu du zerikusirk amatasun-atsedenaldia, adopzio, harrera eta haurdunaldiko arriskua, bitarteko lan-kontratuen bidez ezarritako hobaria duten langabeak,% 100eko hobaria aplikatuko zaie, hau da, gizarte segurantzako enpresen kuotak barne), eta lan-istripua eta gaixotasun profesionala, eta enpresa-ekarpenetan kuoten batera bildu.
 • Hobari hori aplikatuko da, soil-soilik, arrazoi horiengatik jarduera eteten denean eta ordeztutako pertsonaren ordezkapen-kontratua egiten denean (uztailaren 9ko 12/2001 Legearen 2. xedapen gehigarria, martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak aldatua (martxoaren 23ko BOE).

Salbuespenak

Aipatutako onura ez dira aplikatuko honako kasu hauetan:

 • A) egiten diren Kontratazioak ezkontidearekin,, aurrekoen, ondorengoen eta gainerako ahaideei odolkidetasuneko edo ahaidetasuneko bigarren maila bitarteko odolkidetasunezko, enpresaburuaren edo dituztenak sozietateetako administrazio-organoen kideek.
 • B) herri-administrazioek egindako kontratuak eta haren erakunde autonomoetan.

Araudia

 • 15. artikuluaren 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]
 • 2720/1998 Errege Dekretua, abenduaren 18koa, langileen estatutuaren 15. artikulua garatzen duen arloko iraupen mugatuko kontratuak. [Permalink ELI]
 • 11/1998 Errege Decreto-ley, irailaren 4koa, hobariak arautzen dituena gizarte-segurantzako kuotak bitarteko kontratuak egindako langabezian dauden pertsonak zehar langileak ordezteko ez du zerikusirk amatasun-atsedenaldia, adopzio eta umea hartzeagatiko lizentzia. [Permalink ELI]
 • 39/1999 legea, azaroaren 5ekoa, lana eta familia bateragarri egiteko sustatzekoak. [Permalink ELI]
 • 3/2007 lege organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarriarena. [Permalink ELI]

Kontratuaren ezaugarriak

Arau orokorrak bete azaldutako Aldi baterako kontratua: “ bitarteko Klausula espezifikoak ” honako berezitasun hauek zituen:

Kontratatutako langileek langabezian dauden pertsonak izan behar dute, beren urritasunak minusbaliotasun iragankorragatik lan-kontratua aldi baterako ezintasuna aldi horretan minusbaliatu langabeez ordezkatzea.

Pizgarriak

% 100Eko hobaria jasotzeko eskubidea izango dute gizarte segurantzako enpresen kuotak barne), eta lan-istripua eta lanbide-gaixotasunen eta egiten dituzten ekarpenak batera biltzekoak diren kuotak.

Araudia

 • Bederatzigarren xedapen gehigarria abenduaren 12ko 45/2002 legea, erreformatzeko premiazko neurriei buruzko langabezi-babes sistema hobetzea eta lana aurkitzeko aukera gehiago izan dezaten. [Permalink ELI]

Kontratuaren ezaugarriak

Arau orokorrak bete azaldutako Aldi baterako kontratua: “ bitarteko Klausula espezifikoak ”.

Pizgarriak

Enpresek egiten duen genero-indarkeriaren biktima diren langileak ordezkatzeko bitartekotasun-kontratuak dituzten lan-kontratua edo bertan behera utzi duten eskubidea erabili mugikortasun geografikoa edo lantokia aldatzea eskubidea izango dute enpresa-kuoten% 100eko hobaria kontingentzia arruntengatiko gizarte segurantzako irauten duen bitartean, langilearen etetea ordeztu edo sei hilabetez, mugigarritasun geografikoa edo lantokia aldatzea. Lanera itzultzen denean, Baldintza berberetan itzuliko da dauden lan-kontratua bertan behera uztea.

Araudia

 • 1/2004 lege organikoa, abenduaren 28koa, genero-indarkeriaren aurkako babes integraleko neurriei buruzkoa.  [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Langile enplegu bulegoan izena emanda dauden langabetuak lanean edo dituzten beste enpresa batzuk, lanaldi partzialeko kontratua, lanaldia baldin badu betiere heren bat baino gutxiagokoa bada lanaldi oso konparagarrian egiten dio langile bati, gizarte bazterketa egoeran dauden Gizarte-bazterkeriaren aurkeztu beharko da dagozkion gizarte-zerbitzuak eskudunak eta partaide izatea zehazten hauek:

A) Gizarteratzeko gutxieneko errenten, edo beste edozein prestazio, izaera bereko edo antzeko, eta, halaber, autonomia erkidego bakoitzean duten izenaren arabera, bizikidetza-unitateko kide guztiek onuradunak.

B) Lortu ezin dituzten pertsonak aurreko paragrafoan aipatzen diren prestazioak, honako arrazoiak direla eta:

 • Erroldan izena emanda ez egoteko edo jasotzen duen unitatea..
 • Legez ezarritako gehienezko denboraldia gainditua izatea.

C) Hamazortzi urte baino gehiago eta hogeita hamar urte baino gutxiagoko Gazteak, adingabeak babesteko erakunderen batetik datozenak.

D) Drogazaletasun- edo alkoholismo-arazoak dituzten pertsonak prozesuan dauden errehabilitatzen edo gizarteratzen ari direnak.

E) Espetxeratuak lan egiteko eta lan-harremanak ez dagoela aplikazio-eremuaren barruan dagoen lan harreman bereziaren 782/2001 errege dekretuaren 1. artikuluan araututako, uztailaren 6koa, lan-harremana arautzen duen izaera bereziko lan-jarduerak egiten dituzten zigortuen espetxe - eta gizarte segurantzako tailerrak babesteko mende-zigor gizartearen onerako lan, eta baita baldintzapean askatutako pertsonak eta preso ohiak.

F) Barne-Beherako aplikazio-eremuan sartutako 5/2000 lege organikoa, adingabeen erantzukizun penala arautzen duen urtarrilaren 12ko. horien kokapena dela eta lanposturen bat eskuratu eta lan-harremanak ez dagoela aplikazio-eremuaren barruan dagoen lan harreman bereziaren 53.4 artikuluan aipatzen diren aipatutako legearen erregelamenduaren errege dekretuaren bidez onartu zen, uztailaren 30ekoa, 1774/2004 erregelamendua onartzen duena, 5/2000 lege organikoaren arautzen duen urtarrilaren 12ko adingabeen erantzukizun penala, era berean, zaintzapeko askatasunaren egoeran dauden eta barne-ohia.

G) Pertsona-zentroetako baimendutako ordezko bizilekua autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla hiriek.

H) Pertsona zerbitzuetatik datozen prebentzio eta gizarteratze baimendutako autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla.

Langilea ez zerikusia izango du eta odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasun 2. maila bitarteko odolkidetasunezko, enpresaburuak edo kargudun zuzendaritza edo sozietateetako administrazio-organoetako kideek, baita sortzen diren kontratazioak. Hori ez zaie aplikatuko, baldin eta enplegu-emailea langile autonomoa bazterketa soldatapeko langilerik ez eta 45 urtetik beheitiko familiako bakarrik kontratatzen beste norbaitekin batera bizi ez bada bere kargura etxean ez badago. ez baldin eta langile autonomoaren duten 30 urtetik beherako seme-alaben lan egin behar dute, bai izango ez balitz bezala bizi badira.

Langilea ez egon behar zuen enpresarekin, enpresa-talde edo erakunde 24 hilabeteetan bidez kontratatu aurreko azken 6 hilabeteetan kontratu mugagabea edo iraupen jakineko edo aldi baterako kontratu baten bidez edo prestakuntza-kontratuak, edo erretiratua ordezkatzeko.

Kanpoan geratzen dira lan-kontratu mugagabea amaitu duten langileak hiru hiletan kontratua formalizatzea. Esklusio honek ez da aplikatuko honako kasu hauetan, kontratua amaitu dela aitortu edo deklaratu desegokia da, edo kaleratze kolektiboagatik kaleratzea izan ezik, 8.2 artikuluan aurreikusitako kasuan, abenduaren 29ko 43/2006 legearen (abenduaren 30eko BOE).

Enpresaren

Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte segurantza.

Baztertua ez izana sarbidea aplikatuta izango diren onurak enplegu programaren 46. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, abuztuaren 4ko 5/2000 legegintzako errege dekretuaren (abuztuaren 8ko BOE), buruzko legearen testu bategina onartzen duena arloko arau-hausteak eta zehapenak.

Enpresek kondenaren edo extingan, kaleratze aitortu edo deklaratu bidegabea edo kaleratze kolektiboagatik, kontratu hobaridunak babespean lege-arauak enplegua sustatzeko programak, 6.2 artikuluan ezarritakoaren arabera 43/2006 legea, abenduaren 29koa (abenduaren 30eko BOE), hamabi hilabeteko epean zehar, lege horretan ezarritako laguntzak jaso ditzaketenak.

Kontratuaren ezaugarriak

Diru laguntzen xede diren kontratuak egin ahal izango dira aldi baterako kontratazio bidez lanaldi osoko edo lanaldi partzialekoa izango da. Idatziz gauzatuko dira ereduan jarri behar da, eta estatuko enplegu zerbitzu publikoa.

Pizgarriak

Aldi baterako eskubidea emango du kontratu bakoitzeko, hobaria 40,58 €/hilean (500 €/urteko), kontratuak irauten duen bitartean.

Baldin eta horiek, aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzeko eskubidea emango du, enpresak gizarte segurantzari ordaindu beharreko kuota 50 €/hilean (600 €/urte) lau urtez.

Hasierako kontratuak izanez gero edo mugagabe bihurtzea lanaldi partzialez burutzen da, hobaria aplikatu da, baina art.2.6 ezarritakoaren arabera. 43/2006 legea, abenduaren 29koa (abenduaren 30eko BOE).

Beste ezaugarri batzuk

Autonomia-erkidegoko antolamendu juridikoan ezarritako onurak ezin izango dute xede berarekin beste laguntza batzuk jasotzeko, soldataren kostuaren% 60 baino handiagoak diren kontratu kalitarearen urteroko akordioari esker.

Laguntzak jaso ahal izateko, eskatzen diren baldintzak bete gabe kasuetan laguntza emateko, itzuli egin beharko dira gabeko kopuruak enpresek ingresatu behar duten gizarte segurantzako kuoten hobaria zenbatekoa gehi errekargua eta berandutza interesak barne arauetan ezarritakoaren arabera recaudatorias gizarte segurantzaren arloko neurriei buruzkoa.

Ez da emanen deskribatutako pizgarriak izaera bereziko lan harremanetatik direnean.

Araudia

 • 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko. [Permalink ELI]
 • 2.1 Artikulua eta azken xedapenetako hirugarrena 44/2007 legea, abenduaren 13koa, gizarteratze enpresen araubidea erregulatzen duena. [Permalink ELI]
 • 3/2012 legearen azken xedapenetako hamalaugarrena, uztailaren 6koa, lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Egiaztatutako duten pertsonak, administrazio eskudunak genero-indarkeriaren biktima edo etxeko indarkeriaren biktima batek bizikidetzako familia-unitateko, terrorismoaren biktimatzat hartzeagatiko biktima edo gizakien behar gabe, izaera langabezian egotea.

Langilea ez zerikusia izango du eta odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasunaren bigarren maila bitarteko odolkidetasunezko enpresa-zuzendaritza-kargudun edo sozietateetako administrazio-organoetako kide, bai eta sortzen diren kontratazioak. Hori ez zaie aplikatuko, baldin eta enplegu-emailea langile autonomoa bazterketa soldatapeko langilerik ez eta kontratatu berrogeita bost urtetik beheitiko familiako bakar bati beste norbaitekin batera bizi ez bada bere kargura etxean ez badago. ez baldin eta langile autonomoaren duten 30 urtetik beherako seme-alaben lan egin behar dute, bai izango ez balitz bezala bizi badira.

Langilea ez egon behar zuen enpresarekin kontratatu aurreko hogeita lau hilabeteetan bidez kontratu mugagabea edo azken sei hilabeteetan eta iraupen jakineko edo aldi baterako kontratu baten bidez edo prestakuntza-kontratuak, edo erretiratua ordezkatzeko.

Kanpoan geratzen dira lan-kontratu mugagabea amaitu duten langileak hiru hiletan kontratua formalizatzea. Esklusio honek ez da aplikatuko honako kasu hauetan, kontratua amaitu dela kaleratzea edo kaleratze kolektiboagatik izan ezik, desegokia da, aitortutako aitortutako artikuluan aurreikusitako kasuan, 8.2 abenduaren 29ko 43/2006 legearen (abenduaren 30eko BOE).

Kontratuaren ezaugarriak

Diru laguntzen xede diren kontratuak egin ahal izango dira aldi baterako kontratazio bidez lanaldi osoko edo lanaldi partzialekoa izango da.

Idatziz gauzatuko dira ereduan jarri behar da, eta estatuko enplegu zerbitzu publikoa.

Enpresaren

Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte segurantza.

Baztertua ez izana sarbidea aplikatuta izango diren onurak enplegu programaren 46. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, abuztuaren 4ko 5/2000 legegintzako errege dekretuaren (abuztuaren 8ko BOE), buruzko legearen testu bategina onartzen duena arloko arau-hausteak eta zehapenak.

Enpresek kondenaren edo extingan, kaleratze aitortu edo deklaratu bidegabea edo kaleratze kolektiboagatik, kontratu hobaridunak babespean lege-arauak enplegua sustatzeko programak, 6.2 artikuluan ezarritakoaren arabera 43/2006 legea, abenduaren 29koa (abenduaren 30eko BOE), deialditik kanpo geratuko dira, eta aldi hori hamabi hilabeteko diru-laguntzak.

Pizgarriak

Aldi baterako kontratu bakoitzeko hobaria jasotzeko eskubidea emango du, enpresak gizarte segurantzari ordaindu beharreko kuota 50 €/hilean (600 €/urte), kontratuak irauten duen bitartean.

Baldin eta horiek aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzeko (genero-indarkeriaren biktimak, terrorismoaren biktimei eta etxeko), 125 €/hil, hobaria (1.500 €/urte osoan zehar eta 4 urte).

Hasierako kontratuak izanez gero edo lanaldi partzialeko egiten mugagabe bihurtzeko, hobaria aplikatu da, 2.6 artikuluaren terminoetan, 43/2006 legea, abenduaren 29koa (abenduaren 30eko BOE).

Beste ezaugarri batzuk

Autonomia-erkidegoko antolamendu juridikoan ezarritako onurak ezin izango dute xede berarekin beste laguntza batzuk jasotzeko, soldataren kostuaren% 60 baino handiagoak diren kontratu kalitarearen urteroko akordioari esker.

Laguntzak jaso ahal izateko, eskatzen diren baldintzak bete gabe kasuetan laguntza emateko, itzuli egin beharko dira gabeko kopuruak enpresek ingresatu behar duten gizarte segurantzako kuoten hobaria zenbatekoa gehi errekargua izango dute dagozkien interesek eta arauetan ezarritakoaren arabera recaudatorias gizarte segurantzaren arloko neurriei buruzkoa.

Ez da emanen deskribatutako pizgarriak izaera bereziko lan harremanetatik direnean.

Araudia

 • 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko.  [Permalink ELI]
 • 1917/2008 errege dekretuaren lehenengo azken xedapenean, azaroaren 21ekoa, programa onartzen duena eta lan mundura bideratzeko genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako. [Permalink ELI]
 • 34. artikulua 29/2011 legea, irailaren 22an, terrorismoaren biktimak aintzatesteko eta haiei osoko babesa. [Permalink ELI]
 • Azken xedapenetako zortzigarrena 26/2015 legea, uztailaren 28koa, haurrak eta nerabeak babesteko sistema aldatzeko. [Permalink ELI]
 • • 3/2012 legearen azken xedapenetako hamalaugarrena, uztailaren 6koa, lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Langabeei gizarte-bazterkeriaren gizarte bazterketa egoeran dauden egiaztatuko dituzte dagozkien gizarte-zerbitzuak eskudunak eta partaide izatea zehazten hauek:

A) gizarteratzeko gutxieneko errenten, edo beste edozein prestazio, izaera bereko edo antzeko, eta, halaber, autonomia erkidego bakoitzean duten izenaren arabera, bizikidetza-unitateko kide guztiek onuradunak.

B) lortu ezin dituzten pertsonak aurreko paragrafoan aipatzen diren prestazioak honako arrazoiak direla eta:

 • Erroldan izena emanda ez egoteko edo jasotzen duen unitatea.
 • Legez ezarritako gehienezko denboraldia gainditua izatea.

C) Gazte hamazortzi urte baino gehiago eta hogeita hamar urte baino gutxiagoko adingabeak babesteko erakunderen batetik datozenak.

D) Drogazaletasun- edo alkoholismo-arazoak dituzten pertsonak prozesuan dauden errehabilitatzen edo gizarteratzen ari direnak.

E) espetxeratuak lan egiteko eta horiek duten lan-harremana ez da ­ ­ ­ te aplikazio-eremuaren barruan dagoen lan harreman bereziaren 782/2001 errege dekretuaren 1. artikuluan araututako, uztailaren 6koa, lan-harremana arautzen duen izaera bereziko lan-jarduerak egiten dituzten zigortuen espetxe - eta gizarte segurantzako tailerrak babesteko mende-zigor gizartearen onerako lan, eta baita baldintzapean askatutako pertsonak eta preso ohiak.

F) barne-Beherako aplikazio-eremuan sartzen diren 5/2002 lege organikoa, adingabeen erantzukizun penala arautzen duen horien kokapena dela eta lanposturen bat eskuratu eta lan-harremanak ez dagoela aplikazio-eremuaren barruan dagoen lan harreman bereziaren 53.4 artikuluan aipatzen diren aipatutako legearen erregelamenduaren errege dekretuaren bidez onartu zen, uztailaren 30ekoa, 1774/2004 erregelamendua onartzen duena, 5/2000 lege organikoaren arautzen duen urtarrilaren 12ko adingabeen erantzukizun penala, era berean, zaintzapeko askatasunaren egoeran daudenean, eta barne-ohia.

G) Pertsona zentroetako baimendutako ordezko bizilekua autonomia-erkidegoen eta Ceuta eta Melilla.

H) Pertsona zerbitzuetatik datozen prebentzio eta gizarteratze baimendutako autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla.

Langilea ez zerikusia izango du eta odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasun 2. maila bitarteko odolkidetasunezko, enpresa edo zuzendaritza-kargudun edo sozietateetako administrazio-organoetako kide, bai eta sortzen diren kontratazioak. Langileak ez egon behar zuen enpresarekin, enpresa-talde edo erakunde aurreko 24 hilabeteen bidez kontratatzeko kontratu mugagabea edo azken 6 hilabeteetan. eta iraupen jakineko edo aldi baterako kontratu baten bidez edo prestakuntza-kontratuak, edo erretiratua ordezkatzeko.

Kanpoan geratzen dira lan-kontratu mugagabea amaitu duten langileak aurreko hiru hilabeteko epean, kontratua formalizatzea. Esklusio honek ez da aplikatuko honako kasu hauetan, kontratua amaitu dela aitortu edo deklaratu desegokia da, edo kaleratze kolektiboagatik kaleratzea izan ezik, 8.2 artikuluan aurreikusitako kasuan, abenduaren 29ko 43/2006 legearen (abenduaren 30eko BOE).

Kontratuaren ezaugarriak

Gizarteratze-enpresen arteko lan-kontratua eta gizarte-bazterketako egoeran dauden langileak edo iraupen jakineko izango da egin, langileen estatutuan aurreikusitako kontratazio-modalitate eta aplikagarri diren gainerako arauetan; horri kalterik egin gabe, aldi baterako iraupena nahitaez ibilbidea izatea eta lan mundura bideratzeko.

Diru laguntzen xede diren kontratuak egin ahal izango dira aldi baterako kontratazio bidez lanaldi osoan edo lanaldi partzialean,; kasu horretan, eguneroko lanaldia baino gehiagoko asteko edo lanaldiaren erdia lanaldi osoan alderagarri batekin ebalua ditzan.

Idatziz gauzatuko dira, bai eta horien luzapenak, aldaketa eta eredu batek argitaratzea agintzen duen estatuko enplegu zerbitzu publikoa.

Kontratua nahitaez sartuko dagokion eranskinean ageri diren betebeharrak adierazpena alderdiek en el desarrollo del lan mundura sartzeko neurri zehatzak eta praktikan jarri nahi du.

Kontratua bukatutakoan, langileak eskubidea izanen du enpresaburuak jasotzen duen ziurtagiria jasotzeko emandako zerbitzuen iraupena, orain arte betetako lanpostuak, horietako bakoitzaren zeregin nagusiak, bai eta horiei egokitzeko.

Enpresaren

Merkataritza-elkartea izatea edo baltzu kooperatiboa insertzio enpresa gisa kalifikatuta, jardueraren bat egiten duen ekonomikoa bere xede sozialaren integrazioa eta prestakuntza-socio-laboral gizartean bazterturik dauden pertsonak.

Sustatzaileak eta partaidetza duten erakunde sustatzaileak edo gehiago, hau da, irabazi-asmorik gabeko erakundeak, irabazi asmorik gabeko elkarte eta fundazioak, beronen helburu soziala, pertsona behartsuen gizarteratzea sustatzen duten agertzen, gizarteratze-enpresak sortzeko. Horren parte-hartzea gutxienez kapital sozialaren% 51 merkataritza-sozietateetarako.

Sozietate kooperatiben eta lan-kokatu behar da partaidetza hori legedietan jasotako gehieneko muga kontuan hartuta aplikatu behar zaien a bazkide laguntzaileak baldin bada.

Dagokien erregistroan izena emanda egotea, bai eta euskal autonomia erkidegoko Administrazio erregistroan gizarteratze-enpresak.

Urteko konputuan mantentzea, gizarteratze-prozesuan dauden langileen ehunekoa, gutxienez% 30eko lehen hiru urteetan jardueraren batean, eta langile guztien% 50, gutxienez, laugarren urtetik aurrera, eta ezin izango dira gutxienez bi.

Ez egin, iharduera ekonomikoen, euren sozietate-xedea.

Aplikatzea,% 80 gutxienez soberakin erabilgarriak zabaldu eta hobetu edo produkzio-egiturak eta gizarteratze-

Memoria ekonomikoa eta soziala kontuan hartzen dituen oreka sozial urtero aurkeztea, gizarteratze maila lan-merkatuan arrunta eta plantilaren osakera, gizarteratze-zereginei buruzko informazioa eta egindako aurreikuspenak datorren urterako.

Behar diren bitarteko guztiak eduki-konpromisoak betetzeko ibilbideak, eta lan mundura bideratzeko.

Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte segurantza.

Baztertua ez izana sarbidea aplikatuta izango diren onurak enplegu programaren 46. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, 5/2000 Legegintzako Errege Dekretua, abuztuaren 4ko (abuztuaren 8ko BOE), buruzko legearen testu bategina onartzen duena arloko arau-hausteak eta zehapenak.

Enpresek kondenaren edo extingan, kaleratze bidegabea edo kaleratze kolektiboagatik, kontratu hobaridunak babesean aitortutako dituen lege-arauak enplegua sustatzeko programak, 6.2 artikuluan ezarritakoaren arabera 43/2006 legea, abenduaren 29koa (abenduaren 30eko BOE), 12 hilabetez, lege horretan jasotako dirulaguntzak jaso ditzaketenak.

Pizgarriak

Aldi baterako kontratu bakoitzeko hobaria jasotzeko eskubidea emango du, enpresak gizarte segurantzari ordaindu beharreko kuota-70,83 €/hilean (850 €/urte), kontratuak irauten duen bitartean.

Kontratua formalizatzen da 30 urtetik beherako gazteek duten 35 urtetik beherako edo handiagoa aitortuta badute% 33ko ezgaitasuna edo handiagoa, hobaria 137,50 eskubidea emango du €/hilean (1650 €/urte), kontratuak dirauen bitartean.

Beste ezaugarri batzuk

Autonomia-erkidegoko antolamendu juridikoan ezarritako onurak ezin izango dute xede berarekin beste laguntza batzuk jasotzeko, soldataren kostuaren% 60 baino handiagoak diren kontratu kalitarearen urteroko akordioari esker.

Laguntzak jaso ahal izateko, eskatzen diren baldintzak bete gabe kasuetan laguntza emateko, itzuli egin beharko dira gabeko kopuruak enpresek ingresatu behar duten gizarte segurantzako kuoten hobaria zenbatekoa gehi errekargua eta berandutza interesak barne arauetan ezarritakoaren arabera recaudatorias gizarte segurantzaren arloko neurriei buruzkoa.

Ez da emanen deskribatutako pizgarriak izaera bereziko lan harremanetatik direnean.

Araudia

 • 44/2007 legea, abenduaren 13koa, gizarteratze enpresen araubidea erregulatzen duena. [Permalink ELI]
 • 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko. [Permalink ELI]
 • 3/2012 legea, uztailaren 6koa, lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Enplegu bulegoan izena emanda dauden langabeak langile eta gizartean baztertuta dauden langileak. Egoera horiek hauek dira:

A) gizarteratzeko gutxieneko errenten, edo beste edozein prestazio, izaera bereko edo antzeko, eta, halaber, autonomia erkidego bakoitzean duten izenaren arabera, bizikidetza-unitateko kide guztiek onuradunak.

B) lortu ezin dituzten pertsonak aurreko paragrafoan aipatzen diren prestazioak honako arrazoiak direla eta:

 • Erroldan izena emanda ez egoteko edo jasotzen duen unitatea.
 • Legez ezarritako gehienezko denboraldia gainditua izatea.

C) Gazte hamazortzi urte baino gehiago eta hogeita hamar urte baino gutxiagoko adingabeak babesteko erakunderen batetik datozenak.

D) Drogamendetasun-arazoak dituzten Pertsonak edo bestelako adikzio-prozesuan dauden errehabilitatzen edo gizarteratzen ari direnak.

E) Espetxeratuak lan egiteko eta horiek duten lan-harremana ez da ­ ­ ­ te aplikazio-eremuaren barruan dagoen lan harreman bereziaren 782/2001 errege dekretuaren 1. artikuluan araututako, uztailaren 6koa, lan-harremana arautzen duen izaera bereziko lan-jarduerak egiten dituzten zigortuen espetxe - eta gizarte segurantzako tailerrak babesteko mende-zigor gizartearen onerako lan, eta baita baldintzapean askatutako pertsonak eta preso ohiak.

F) Barne-Beherako aplikazio-eremuan sartzen diren 5/2002 lege organikoa, adingabeen erantzukizun penala arautzen duen horien kokapena dela eta lanposturen bat eskuratu eta lan-harremanak ez dagoela aplikazio-eremuaren barruan dagoen lan harreman bereziaren 53.4 artikuluan aipatzen diren aipatutako legearen erregelamenduaren errege dekretuaren bidez onartu zen, uztailaren 30ekoa, 1774/2004 erregelamendua onartzen duena, 5/2000 lege organikoaren arautzen duen urtarrilaren 12ko adingabeen erantzukizun penala, era berean, zaintzapeko askatasunaren egoeran daudenean, eta barne-ohia.

G) Pertsona-zentroetako baimendutako ordezko bizilekua autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla hiriek.

H) Pertsona zerbitzuetatik datozen prebentzio eta gizarteratze baimendutako autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla.

Langilea ez zerikusia izango du eta odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasun 2. maila bitarteko odolkidetasunezko, enpresa edo zuzendaritza-kargudun edo sozietateetako administrazio-organoetako kide, bai eta sortzen diren kontratazioak. Ezin kontratatuko duten langileekiko bete aurreko bi urteetan zerbitzu, gizarteratze edo beste enpresa baten bidez, lan-kontratua (hau barne, salbu eta modalitate bereko, baldin eta gizarteratze-prozesu batek porrot edo baztertuta dauden jaso dituzte, zerbitzu publikoak kontrakoa ikusita, eskumena duen langilearen inguruabar pertsonalak kontuan izanik.

Kanpoan geratzen dira lan-kontratu mugagabea amaitu duten langileak hiru hiletan izan ezik, kontratua gauzatu artikuluan aurreikusitako kasuan, abenduaren 29ko 43/2006 legearen 8.2 (abenduaren 30eko BOE).

Enpresaren

Ezin dute kontraturik izenpetu aldi baterako gizarte-bazterkeriako egoeran dauden pertsonak dira enpresa horiek, 12 hilabete lehenago amaitu gabe egonik, kontratu mugagabeen kaleratze aitortu edo deklaratu bidegabea edo kaleratze kolektiboa.

Kaleratze epea kaleratzea onartezina dela aitortzetik edo deklaratzetik edo kaleratze kolektibotik eratorritako Bukaeratik zenbatuko da.

Kontratuaren ezaugarriak

Egingo da kontratua:

 • Idatziz, eredu ofizialean.
 • Kontzentratu ahal izango da gutxienez hamabi hilabete eta gehienez hiru urtez. Dena den, laburragoa izango da egin, baldin eta, gizarteratze ibilbidearen, aldez aurretik hitzartutako gizarte-zerbitzuek gomendatzen da, Eskudunak diren herri-prozesuaren segimendua egiteko, baina inoiz ere ez sartzea iraupen horren sei hilabete baino txikiagoa.
 • Baldin eta iraupena gehieneko iraupena baino, puntu horretara arte luza daiteke gehienez, programa bakoitzaren gutxieneko iraupena, gutxienez, kontratuaren hasierako iraupena.
 • Luzapenak ez 12 hilabete baino gutxiagoko.

Egin ahal izango da kontratua lanaldi osoa nahiz partziala hartuta.

Pizgarriak

Enplegua sustatzeko aldi baterako kontratu bakoitzaren eskubidea emango du hobaria egiten dio gizarte segurantzako kuoten 70,83 €/hilean (850 €/urte), kontratuak irauten duen bitartean.

Lan-kontratuak sinatu dituen 30 urtetik beherako gazteek edo 35 urtetik beherakoak, hobaria 137,50 eskubidea emango du €/hilean (1.650 €/urte), kontratuak irauten duen bitartean edo hiru urte, kontratazio mugagabea.

Beste ezaugarri batzuk

Kontratuaren indarraldia amaitzean, kalte-ordaina jasotzeko eskubidea izango du langileak, 12 eguneko soldata lan egindako urte bakoitzeko.

Araudia

 • Primnera xedapen gehigarria 43/2006 legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko. [Permalink ELI]
 • 27/2009 legearen hamabigarren Xedapen gehigarri, presako neurriei buruzko abenduaren 30eko mantentze-lanetarako eta enpleguaren sustapena eta langabezian dauden pertsonak babesteko legearen 15. artikulua aldatzen duena. 44/2007, abenduaren 13koa, gizarteratze enpresen araubidea erregulatzen duena. [Permalink ELI]
 • 11/2013 legea, uztailaren 26koa, neurri ekintzaileei laguntzeko eta enpleguaren sorrera eta hazkundea suspertzeko. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Langile langabeak kontratatzea eta berrogeita hamabi urte inskribaturik dauden enplegu zerbitzu publikoak, onuradunak diru-laguntzei buruzko edozein 274. artikuluan jasotako lege orokorraren testu bateginaren aldeko diru-laguntzak, edo gizarte segurantzako nekazaritza erregimen berezian sartuta dauden behin-behineko langileei gizarte segurantzan.

Neurri hori aplikatuta, borondatezkoa izango da.

Langilea ez zerikusia izango du eta odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasunaren bigarren maila bitarteko odolkidetasunezko enpresa edo zuzendaritza-kargudun edo sozietateetako administrazio-organoetako kide, bai eta sortzen diren kontratazioak.

Enpresaren

Ez da neurri hori aplikatu ahal izango ditu direnean laneratzeko kontratua edo kontratu Estatuko Enplegu zerbitzu publikoak diruz lagundutako programaren babespean enplegua sustatzeko nekazaritza- edo kontratazio bidez eman ez bada denean:

Enpresa-kopuru mugatua baimenduta duten enplegu-erregulazioko espediente kontratatzeko unean.

Enpresak diru-laguntza jasotzen duen lan egin, azken hamabi hilabeteetan izan ezik; kasu horretan, kontratuak gizarte segurantzaren nekazaritza erregimen berezian sartzen diren aldi baterako langileak.

Kontratuaren ezaugarriak

Kontratua lanaldi osokoa izanen da eta, aldi baterako gorako iraupena hiru hilabetera, kontratuak izan ezik; kasu horretan, gizarte segurantzaren nekazaritza erregimen berezian sartzen diren aldi baterako langileak.

Idatziz jaso duen eredua estatuko enplegu zerbitzu publikoa.

Pizgarriak

Laguntzak jasotzen ahalko dituzte sorospena jasotzen dutenek eta kontratatzen diren enpresek honako hauek dira:

1) Langileari hilabeteko abonamendua,% 50eko subsidioaren zenbatekoa, kontratua indarrean dagoen bitartean, eta, gehienez ere bi jasotzeke dagoen aldia subsidioaren eta aplikatzeari kalterik egin gabe eskubidea iraungitzeko arrazoiak idatz-zatietan aurreikusitako a), e), f) eta, g) del 272. artikulua, gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bategina.

2) Langileari, Ordainketa bakar batean, eta hiru hilabeteko subsidioaren zenbatekoa egiten den lana sortzen duen bateragarritasuna onuradunak ohiko bizilekuz aldatu behar.

Hileko ordainketa aurreko 1 apartatuan aipatutako langile jasoko prestazioak kudeatzen dituen erakundeak ezarritako denboran atal horretan, hala badagokio, kenduta, hiru hilabeteko sorospena eman beharreko diru-laguntza, mugikortasun geografikoa eta aurreko 2. idatz--zatian aurreikusitako sei hileko kopurua adinakoa izanen da diru-laguntzak ordaintzeko erregimenean bateragarritasuna.

Enpresaburua, denbora horretan, langileari dagokion soldata ordaintzeko obligazioa bete osatuko du, subsidioaren zenbatekoa jaso izan arte langilea soldata horren zenbatekoa halaber, gizarte-segurantzaren kotizazioak gertakizun guztiak direla-eta lansari osoa barne subsidioaren zenbatekoa adierazitako. Langileen kasuan, nekazaritza erregimen berezian sartzen diren aldi baterako, enpresaburuak bere ardura izango da lanegun bakoitzeko egiazko REASS. laneko kotizazio.

Araudia

 • 45/2002 legearen bosgarren xedapen iragankorra, abenduaren 12koa, erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa. langabezia-babes sistema hobetzea eta lana aurkitzeko aukera gehiago izan dezaten izan ezik, 3.3 atalean indargabetutakoa. aurreko paragrafoko a) xedapen indargabetzaile Bakarra 20/2012 Errege Decreto-ley, uztailaren 13koa, aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna sustatzeko neurriak. [Permalink ELI]
 • 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko. [Permalink ELI]

Definizioa

Egoera horrek, lanaldi partzialeko lan-kontratu bat egiten duen langileak bere enpresarekin hitzartu ditu bat lanaldi-murrizketa eta arteko lansariaren% 25, gutxienez, eta gehienez% 50,% 75 edo den kasuetan, ordezko langilea kontratatu bada lanaldi osorako eta iraupen mugagabeko kontratu modalitatean, errelebo-kontratua.

Engloba kasuak ere duten aldi baterako laugarren xedapenean aipatzen den, 6. zk, gizarte segurantzaren lege orokorraren -12-2022 31 arte.

Langileen baldintzak

Langileak sartzen diren erretiro partziala izan behar du, gutxienez 60 urte beteta edukitzea, araberakoa izango da gutxieneko adina:

 • Mutualista: Bada 60 urte real.
 • Baldin eta ez dute baldintza hori eskatu, mutualista guztientzako gutxieneko adina pixkanaka aplikatuko da 2013 urteaz geroztik, 2027. baino aldien arabera aurrera, 33 urte cotizados- cotizados- 2013an; 61 urte eta hilabete bat, 61 urte eta 2 hilabete 2014:, etab.

Sarbidea araberakoa izango da kotizatutako denboraldiak:

 • 33 urteetako kotizazioak eraginkorrak, oro har.
 • 25 urte, ezgaitasuna duten pertsonei maila% 33koa edo handiagoa izatea.

Aldi bat ere eskatzen da enpresan gutxienez 6 urteko dataren aurretik erretiro partziala.

Kontratuaren ezaugarriak

Lanaldi partzialeko lan-kontratu hori betetzen, eta ordainsaria bateragarriak dira, eta pentsioa, gizarte segurantzak aitortutako moduan, langilearen erretiro partziala, lan-harremana hautsi egingo da kontzeptua erretiroa hartzen duenean, guztira.

Kontratu hau egin ahal izateko erretiro partziala hartu, oraindik ez dituzten langileak erretiro-adina, enpresak aldi berean egin beharko lan-kontratu bat lanik gabe dagoen langile batekin hitzartua duenarekin edo enpresarekin iraupen jakineko kontratu bat ordezkatzeko, erretiro partziala hartzen duen langileak hutsik utzitako lanaldia. Kontratu-mota hau ere ospatzea izango dira, guztiak bete ondoren partzialki erretiratu diren langileak, erretiro adina aurreratzen denean, berriz, txanda-kontratua.

Araudia

 • 12 artikuluko 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]
 • 8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, testu bategina onartzen duena gizarte segurantzaren lege orokorraren. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Horrelako kontratua hitzartu da langile batekin, langabetu gisa izena emanda dagokion enplegu-bulego hitzartua duenarekin edo enpresarekin iraupen jakineko kontratu bat langilea ordezkatzea, enpresaren sartzen diren erretiro partziala. Aldi berean izango da lanaldi partzialeko kontratuarekin eskubidetzat hartuko duen azken horrekin.

Urteko kontratua.

Txanda-kontratua ondoko arau hauei jarraituko zaie:

a) egingo Da lanik gabe dagoen langile batekin hitzartua duenarekin edo enpresarekin iraupen jakineko kontratu bat.

b) ezartzen dena salbu, ondoko bi parrafoak sartu dira, errelebo kontratua ondorioz egiten den erretiro partzialen bat izan beharko du mugagabea edo, gutxienez ordezkatutako langileari erretiro-adinera iristeko gelditzen den tarterako dagokion ohiko ezarritakoaren arabera gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bategina. Si, al, langileak enpresan suhiltzaileek adin hori bete erretiro partziala, errelebo-kontratua egin den edo iraupen jakineko bidez luzatu ahal izango da zatiekin bat etorriz, urtebeteko aldietan, beti ere, beste urtebeterako amaiera urteari dagokiona jasoko duen langile ordeztuari erretiro osoa hartzen duenean.

Baldin eta, lanaldi-murrizketa eta soldata% 75era iritsi ahal denean, txanda-kontratua lanaldi osokoa eta iraupen mugagabez kontuan hartuko, baldin eta langileak ezarritako baldintzak bete lege orokorraren testu bategina gizarte segurantzari dagokionez, txanda-kontratua batzearen emaitza bera lortu beharko ditu gutxienez bi urte falta zaion denbora ordezkatutako langileari erretiro-adinera iristeko arabera dagokion ohiko gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bateginari. Baldin eta kontratua iraungitzen da, aurretik adierazitako gutxieneko iraupena lortzen duenean, enpresaburua behartuta egongo da kontratu berri bat egitea, horietan, zeinaren arabera beharrezkoa den denbora.

Langilearen kasuan, erretiro-adina bete ondoren ohiko erretiroa aurreikusitako gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bategina, errelebo kontratua egin ahal izango duten enpresa-zatiaren ordez berak hutsik utzitako lanaldia urteko mugagabea edo ahal izango da. Bigarren kasu horretan, kontratua automatikoki luzatuko da beste urtebeterako, urtebeteko aldietan, beti ere, epea amaitu diren urteari dagokiona langile ordeztuari erabateko erretiroa hartzen.

c) idatz-zatiko bigarren lerroaldean aurreikusitako kasuan izan ezik b), hau da, kontratua formalizatzen da mugagabea eta lanaldi osoko txanda-kontratua lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa izango da. Nolanahi ere, lanaldiaren iraupena izan beharko du, gutxienez ordezkatutako langilearekin hitzartutako murrizketaren berdina. Txanda hartzen duen langilearen lan-ordutegiak ordeztutako langilearena osatu ahal izango du edo harekin batera aldi berean jardun.

d) txandaka lan egingo duen langilearen lanpostua ordezkatutako langilea bera izan daiteke. nolanahi ere, bat izan beharko da, arteko korrespondentzia kotizazio-oinarriak, bi, gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bategina.

e) negoziazio kolektiboan bultzatzeko neurriak ezarri ahal izango dira, txanda-kontratuak egitea.

Pizgarriak

Aldi baterako kontratuak mugagabe eraldaketen eta txanda-sor dezakete, eta, hobaria galdu egingo da. (Ikusi: ” praktiketako Kontratuak, txandakoak eta adina aurreratzeagatik ordezkapena mugagabe erretiro-hobaridunak ”).

Beste ezaugarri batzuk

Gizarte segurantzako kotizazio-oinarria eta gainerako ekarpenak biltzen dena da batera osatuko dute benetan jasotako ordainsariak orduen arabera edo egun landutako edukiak.

Araudia

 • 12 artikuluko 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]

Herri-administrazioek eta, hala badagokio, irabazi-asmorik gabeko erakundeek lege honetan aurreikusitako enplegu-politika aktiboen programei lotutako kontratuak egin ahal izango dituzte programa horietan parte hartzen duten pertsonekin. Kontratu horien iraupena ez da hamabi hilabetetik gorakoa izango, eta administrazio publikoek egindako kontratazioen kasuan, hautaketa-prozesuek berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioak bete beharko dituzte.

Salbuespen gisa, eta 2024ko abenduaren 31ra arteko ondorioekin, aurreko paragrafoan aipatutako programak gauzatzeko behar diren teknikariekin egin ahal izango dira kontratu horiek.

Araudia

3/2023 Legea, otsailaren 28koa, Enpleguari buruzkoa

Lankidetza estatuko administrazio orokorreko organoek, erakunde autonomoak eta irabazi-asmorik gabeko erakundeak eta tokiko korporazioak

Programaren definizioa

Enplegagarritasuna hobetzea, birziklatu eta profesionalki berririk eman, gaitasun eta trebetasunak, eta, horretarako, langabezian dauden pertsonentzat, aldi baterako kontratazioa interes orokorreko edo gizarte-intereseko obrak edo zerbitzuak egiteko

Langileen baldintzak

Izena emanda dauden pertsonak enplegu-bulegoetan.

Hautaketa egiteko kontuan hartuko diren irizpideak

 • Eskainitako lanpostuari egokitzea.
 • Minusbaliotasuna duen pertsona Izan.
 • Prestazioak edo diru-laguntzak jasotzen dituzten Izan edo langabezia-subsidioa.
 • Familia-ardurak izateagatik.
 • Langabezian emandako denbora.
 • Emakume izaerari eta adinaren arabera, enplegurako europako estrategiaren arabera.

Kontratuaren ezaugarriak

Administrazio publikoek, estatu kontseiluarenera edo irabazi-asmorik gabeko erakundeak, kontratatuko dute, aukeratutako langileren aldi baterako kontratazioen bidez enplegu-bulegoek beren berariazko araudiaren arabera. Idatziz formalizatuko da eta Enplegu Zerbitzu Publikoari jakinaraziko zaio hitzartu eta hurrengo hamar egunetan.

Kontratatzen diren langile langabetuek ordainduko dira hitzarmen kolektiboan ezarritakoaren arabera bidezkoa den obra edo zerbitzu-motaren eta iraupenaren arabera.

Enpresaren

Honako hauek izango dira entitate laguntzaileak: Estatuko administrazio orokorreko organoek, autonomia-erkidegoak, unibertsitate, irabazi-asmorik gabeko erakundeak eta tokiko administrazioek etab.

Pizgarriak

Lan-Zerbitzu Publikoa bere aurrekontuaren kargura diru laguntzak emateko kredituak urteko soldata-kostuen eta enpresariaren kotizazioa kontratatutako langile langabeak, toki-korporazioek eta beste administrazio publiko batzuek, kontratazio horiek, beren helburua interes orokorreko edo gizarte-proiektuak gauzatzea.

Diru-laguntza

Lankidetza-kasuan, estatuko administrazio orokorreko organo, erakunde autonomoak eta irabazi-asmorik gabeko erakundeak

Kotizazio-taldearen araberakoa da pertsona kontratatuaren gizarte segurantzako:

 • Taldeentzako A modulua: gizarte segurantzaren kotizazio-10ean eta 11n, behin eta erdi lehenago hilaren Ondorio askotariko errentaren adierazle publikoaren (IPREM), kontratatutako pertsona bakoitzeko.
 • Taldeentzako B modulua: gizarte segurantzaren kotizazio-9-5 bitarteko (biak barne), iprema halako bi, langileak bakoitzeko.
 • C Modulua: gizarte segurantzaren kotizazio-multzoak 4 1, biak barne, hiru iprema halako, alegia langileak bakoitzeko.
 • Dagokion gehiago, gizarte segurantzaren kotizazio kontzeptu guztiak sartuta:

Toki korporazioekin egindako lankidetza-kasuan:

 • Hitzarmen kolektiboaren arabera soldata-kostua

Araudia

• lan eta gizarte gaietarako ministerioaren agindua, abenduaren 19koa, 1997. [Permalink ELI]

• 1998ko urriaren 16ko agindua emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena sustatzeko diru-laguntza eta diru-laguntza publikoak elbarrien laneratzea enplegu-zentro berezietan eta lan autonomoa. [Permalink ELI]

Nekazaritza-enplegua sustatzeko

Programaren definizioa

Nekazaritza-enplegua sustatzeko Programa (PFEA), helburua da eskualdeen arteko desoreka ekonomikoak zuzentzea, andaluzia eta Extremadura eta landa-eremuak, baita langileen arazoak arintzeko Zokoratuen Gizarteratzea nekazaritza-sektorearen, gune horietan lan emanez eta esperientzia profesionala, langabezian dauden pertsonei nekazaritza-sektoreak aldi baterako kontratazioaren bidez obrak egiteko edo interes orokorreko edo gizarte-zerbitzuak.

Langileen baldintzak

Langile diren aldi baterako nekazariak afiliatutako gizarte segurantzaren nekazaritzako araubide berezia, edo altaren pareko egoeran, eta enpleguko bulegoetan izena emanda egon.

Lehentasuna izango dute, langileen hautaketa-irizpideak:

 • Lehentasunezko kolektiboa gainerako langabeak, dira onuradunak nekazaritza-errenta. (Langile ez-kualifikatuak Andaluzian eta extremaduran).
 • Familiako erantzukizunak izatea
 • Inoiz kontratatua ez izana arau honetan aurreikusitako enplegu-planak, aurreko urtean.
 • Iraupen-epe handiagoa, enplegu-eskatzaile gisa.
 • Eskainitako lanpostuari egokitzea.

Kontratuaren ezaugarriak

Toki-korporazioekin, kontratatuko dute, aukeratutako langileren aldi baterako kontratazioen bidez enplegu-bulegoek beren berariazko araudiaren arabera. Idatziz formalizatuko da eta Enplegu Zerbitzu Publikoari jakinaraziko zaio hitzartu eta hurrengo hamar egunetan.

Lan egiteko kontratatzen diren langile langabetuek horietan ezarritakoaren arabera ordainduko dira dakiokeen hitzarmen kolektiboan, obra edo zerbitzu-motaren eta iraupenaren arabera.

Pizgarriak

Zenbatekoak soldaten kostu totalak, gizarte segurantzako kuotak barne arabera aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboa.

Beste ezaugarri batzuk

Lan-Zerbitzu Publikoa bere aurrekontuaren kargura diru laguntzak emateko kredituak urteko soldata-kostuen eta enpresariaren kotizazioa langile langabeak izanen dira, ahal dela, aldi baterako nekazariak, toki-korporazioen kontratazio horiek, kontratatutako, beren helburua interes orokorreko edo gizarte-proiektuak gauzatzea.

Interes orokorreko edo gizarte-proiektu horiek ondorengo betekizun orokorrak bete beharko dituzte:

 • a) Eskumenekoak diren toki-korporazioetan.
 • b) Toki-korporazioek exekutatzen dituen.
 • c) 0rdezkapen-efektua sortzen ez duten enplegu ohiko izaera izan toki-korporazioetan.

Araudia

 • 939/1997 Errege Dekretua, ekainaren 20koa, higiezinen afektazioa arautzen duen lana sustatzeko programako kredituen nekazaritza inbertsioak egiteko herri-administrazioei, haien autonomia-erkidegoetan, andaluzian eta extremaduran eta landa-eremuetan beheratuak. [Permalink ELI]
 • 1998ko urriaren 16ko agindua emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena sustatzeko diru-laguntza eta diru-laguntza publikoak elbarrien laneratzea enplegu-zentro berezietan eta lan autonomoaren. [Permalink ELI]

Definizioa

Familia-etxeko zerbitzuaren lan-harreman berezitzat hartzen da haren titularrak, enplegatzaile gisa, eta haren mende eta haren kontura familia-etxean ordaindutako zerbitzuak ematen dituen enplegatuak hitzartzen dutena.

Kontratuaren ezaugarriak

Enplegatzaileek zuzenean edo enplegu-zerbitzu publikoen edo behar bezala baimendutako enplegu-agentzien bidez kontratatu ahal izango dituzte langileak, berdintasun- eta diskriminaziorik ezaren printzipioa erabat bermatuta.

Lan-kontratuaren forma Langileen Estatutuan aurreikusitakoaren araberakoa izango da.

Kontratua egin ahal izango da.

 • Hitzez.
 • Idatziz.

Kontrako frogarik ezean, idatzizko itunik ezean, lan-kontratua mugagabetzat eta lanaldi osokotzat joko da.

Alderdietako edozeinek eska dezake kontratua idatziz formalizatzea, baita lan-harremanak irauten duen bitartean ere.

Langileak kontratuaren funtsezko elementuei eta lan-prestazioa gauzatzeko baldintza nagusiei buruzko informazioa jaso beharko du, baldin eta elementu horiek ez badaude idatziz formalizatutako kontratuan jasota, Langileen Estatutuari buruzko Legearen 8. artikuluko 5. paragrafoa garatzen duen uztailaren 24ko 1659/1998 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Uztailaren 24ko 1659/1998 Errege Dekretuaren 2.2 artikuluak aipatzen dituen alderdiez gain, informazio horrek honako hauek jaso beharko ditu:

a) Gauzazko soldata-prestazioak, halakorik egotea hitzartu denean.

b) Hitzartutako presentzia-denboren iraupena eta banaketa, bai eta horiek ordaintzeko edo konpentsatzeko sistema ere.

c) Etxeko enplegatuak familiaren egoitzan gaua igarotzeko erregimena, hala badagokio.

Hirugarren xedapen gehigarrian aurreikusitakoaren arabera, Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak enplegu-emaileen eskura jarriko ditu lan-kontratuen ereduak, bai eta artikulu honetan ezarritakoa betetzeko behar den informazioa ere.

Kontratua amaitzea

1. Familia-etxeko zerbitzuaren izaera bereziko lan-harremana Langileen Estatutuaren 49.1 artikuluan ezarritako arrazoiengatik azkendu ahal izango da, lan-araudi erkidea aplikatuz, salbu eta harreman horren izaera bereziaren ondoriozko berezitasunekin bateraezina denean.

2. Diziplinazko kaleratzea, idatzizko jakinarazpen bidez, Langileen Estatutuan aurreikusitako arrazoiengatik.

3. Aurrekoa gorabehera, lan-harreman berezi hori honako arrazoi hauengatik azkendu ahal izango da, betiere justifikatuta badaude:

a) Familia-unitatearen diru-sarrerak gutxitzea edo gastuak handitzea gerora sortutako arrazoiengatik.

b) Familia-unitatearen premien funtsezko aldaketa, etxeko langilea baztertzea justifikatzen duena.

c) Enplegatzailearen konfiantza galtzea arrazoiz eta proportzionaltasunez oinarritzen duen langilearen portaera.

Arrazoi horiengatiko azkentzea paragrafo honetan xedatutakoaren arabera gertatuko da.

Kontratua amaitzeko erabakia idatziz jakinarazi beharko zaio etxeko enplegatuari, eta argi eta garbi adierazi beharko da enplegu-emaileak lan-harremana amaitutzat eman nahi duela eta erabaki hori hartzeko arrazoia zein den.

Kontratua iraungi dela jakinaraztearekin batera, enplegatzaileak kalte-ordain bat eman beharko dio langileari, zerbitzuan emandako urte bakoitzeko hamabi eguni dagokien soldataren baliokidea, sei hileko mugarekin.

Zerbitzu-emateak urtebeteko iraupena gainditzen badu, enplegatzaileak aurreabisu-epe bat eman beharko du, eta epe horren iraupena, langileari azkentzeko erabakia jakinarazten zaionetik zenbatzen hasita, gutxienez hogei egunekoa izan beharko da. Gainerako kasuetan, aurreabisua zazpi egunekoa izango da.

Aurreabisu-aldian, lanaldi osoan lan egiten duen pertsonak astean sei orduko lizentzia hartzeko eskubidea izango du, ordainsaria galdu gabe, enplegu berria bilatzeko.

Enplegatzaileak, aurreabisuaren ordez, aldi horretako soldaten pareko kalte-ordaina eman ahal izango du.

4. Ez badira betetzen azkentzearen jakinarazpenaren edo aurreko paragrafoan aipatutako kalte-ordaina eskura jartzearen idatzizko formari buruzko betekizunak, ulertuko da enplegatzaileak Langileen Estatutuan araututako kaleratzearen azkentze-araubidea aplikatzea erabaki duela.

Presuntzio hori ez da aplikagarria izango kalte-ordaina kalkulatzeko aurreabisua edo nahitaezko akatsa ematen ez bada; nolanahi ere, enplegatzaileak aldi horri dagozkion soldatak ordaindu beharko ditu, edo kalte-ordaina behar bezala ordaindu.

5. Barneko langileari dagokionez, kontratua amaitzeko erabakia ezin izango da hartu hamazazpi: 00etatik hurrengo eguneko zortzi: 00etara bitartean, salbu eta kontratua amaitzeko arrazoia leialtasun- eta konfiantza-betebeharren falta oso astuna denean.

6. Hirugarren xedapen gehigarrian aurreikusitakoarekin bat etorriz, Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak enplegu-emaileen esku jarriko ditu lan-kontratuaren azkentzea langileei behar bezala jakinarazteko ereduak eta informazioa.

Pizgarriak

Etxeko langile bat kontratatuta duten edo edozein kontratu-modalitatetan kontratatzen duten eta Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean alta ematen dioten pertsonek eskubidea izango dute ehuneko 20ko murriztapena izateko erregimen horretan ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziari dagozkion gertakari arruntengatiko Gizarte Segurantzako kotizaziorako enpresa-ekarpenean.

Era berean, ehuneko 80ko hobaria jasotzeko eskubidea izango dute enpresek sistema berezi horretan langabeziagatiko kotizaziora eta Soldatak Bermatzeko Funtsera egiten dituzten ekarpenetan.

% 20ko murrizketa hobari batekin handituko da familia ugarientzat % 45era iritsi arte, betiere etxeko langileek zerbitzuak modu esklusiboan ematen badituzte eta aurreko ahaideek edo aurrekoak, guraso bakarreko familien kasuan, etxetik kanpo besteren edo norberaren kontura lan egiten badute edo lan egiteko ezgaituta badaude.

Hobari horiek enplegatzaile bakoitzeko Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean alta emanda dagoen etxeko langile bakar bati aplikatuko zaizkio. Araubide horretan altan dagoen etxeko langile bat baino gehiago badago enplegatzaile bakoitzeko, hobaria lehenengo alta egoeran dagoenari bakarrik aplikatuko zaio.

Araudi

 • 16/2022 Errege Lege Dekretua, irailaren 6koa, etxeko langileen lan-baldintzak eta Gizarte Segurantzakoak hobetzekoa. [Permalink ELI]
 • 1620/2011 Errege Dekretua, azaroaren 14koa, familia-etxeko zerbitzuaren izaera bereziko lan-harremana arautzen duena. [Permalink ELI]

Langileen betebeharrak

Langilea izan duten% 33ko edo hortik gorako oinarrizko eskubidetzat aitortuta, gizarte segurantzako pentsiodun edo erakunde eskudunak aitortua duten ezintasun iraunkorragatiko pentsioaren-gradua, guztira, ezintasun iraunkor absolutua edo baliaezintasun handia, edo pentsiodunen aitortuta duten klase pasiboetako erretiro-pentsioa edo erretiro-zerbitzurako ezintasun iraunkorra izateagatik edo gauzaez sentitzea.

Enplegu bulegoan izena emanda dauden langabeak.

Langilea ez egon behar zuen enpresarekin, hogeita lau hilabeteetan enpresa-talde edo erakunde baten bidez, kontratatu aurreko denbora mugarik gabeko kontratua.

Kanpoan geratzen dira lan-kontratu mugagabea amaitu duten langileak hiru hiletan, kontratua 8.2 artikuluan aurreikusitako kasuan izan ezik 43/2006 legea, abenduaren 29koa (abenduaren 30eko BOE).

Kontratuaren ezaugarriak

Egingo da kontratua:

 • Idatziz, eredu ofizialean.
 • Hamabi hilabete eta hiru urte arteko iraupena.
 • Luzapenak ez hamabi hilabetekoak baino laburragoak.

Egin ahal izango da kontratua lanaldi osoa nahiz partziala hartuta.

Enpresaren

Ezin izango dute desgaitasunen bat duten pertsonentzat dira enpresa horiek, aldi baterako kontratatzea, kontratatu aurreko hamabi hilabeteetan amaitu gabe egonik, kontratu mugagabeen kaleratze aitortu edo deklaratu bidegabea edo kaleratze kolektiboa.

Hasita kontatuko da bazterkeria aitorpena edo aitorpen-kaleratzea iraungipenaren kaleratze kolektiboaren ondorioz.

Eskatu beharko dituzte enpresek, minusbaliotasunen bat duten langileek enplegu-bulego-. Nahiz eta baldintza hori mantentzen da, eta 11ko 1451/1983 errege-dekretuaren 8. artikulua aplikatu nahi bada, hobaria ez da beharrezkoa langileari lan-eskaintza dagokion bulegoan eskatu bidez, baina gainera hurrengoak lortu nahi dira diru-laguntza eskatzea, aurreko informazioa eskatu behar du kontratuaren formalizazio araberako enplegu-Zerbitzu Autonomiko eskatutako baldintza izanez gero, diru-laguntza lortzeko aurkeztu eta lan eskaintza.

Dirulaguntzetan eskumen autonomikoko baldintza bete beharrik izan du Euskal Autonomia Erkidegoko bakoitzaren araberakoa da.

Pizgarriak

Kontratua lanaldi osoko ospatzen da, enpresak eskubidea izanen dute ondoren azaltzen diren hobariak:

  Urritasun larria gabeko langileen: Gizoneak Emakumeak
45 Urtetik beherako 3.500 euro/urte 4.100 euro/urte
45 Urtetik gorako 4.100 euro/urte 4.700 euro/urte
Urritasun larria duten langileak: Gizonezak Emakumeak
45 Urtetik beherako 4.100 euro/urte 4.700 euro/urte
45 Urtetik gorako 4.700 euro/urte 5.300 euro/urte

Kuota osoaren kenkaria denera 9.000 euro bideratuko duen pertsona/urte bakoitzeko, ezintasunen bat duten langileak langile kopuruaren batez bestekoa maila% 33koa edo handiagoa eta% 65 baino txikiagoa bada, zergadunak, zergaldiaren barruan izan kontratatutako batezbesteko plantilla langile-izaera bereko aurreko aldia.

Kuota osoaren kenkaria 12.000 euroko zenbatekoa duen pertsona/urte bakoitzeko, langile kopuruaren batez bestekoa batean desgaitasunen bat duten langileei maila% 65ekoa edo handiagoa kontratatzen dituen zergadunak, zergaldiaren barruan izandako batezbesteko plantilla langile-izaera bereko aurreko aldia.

Baldin eta, lanaldi partzialeko lan-kontratazioa hobariaren ehunekoa artikuluan ezarritakoa izango da, abenduaren 29ko 43/2006 legeko 2.7 artikulua (abenduaren 30eko BOE) arabera, emandako erredakzio 6.bi artikuluko konpentsazioko bosturtekoko abiaburu-27/2009 Legea, abenduaren 30ekoa (abenduaren 31ko BOE).

Beste ezaugarri batzuk

Kontratuaren indarraldia amaitzean, kalte-ordaina jasotzeko eskubidea izango du langileak, hamabi eguneko soldata lan egindako urte bakoitzeko.

Onurak lortzeko aukera errege dekretuan ezarritako, maiatzaren 11ko 1451/1983 errege dekretuak aldatu zuen urtarrilaren 30eko 170/2004, eta irailaren 29ko 43/2006 legearen (abenduaren 20ko BOE), aldi baterako kontratua mugagabe bilakatzea.

Araudia

 • 170/2004 Errege Dekretua, urtarrilaren 30ekoa, errege dekretua, maiatzaren 11ko 1451/1983 legean aurreikusitakoa betez, 13/1982 errege dekretua, apirilaren 7koa, enplegua sustattzeko arautzen da sustapen-neurriak eta langile minusbaliodunen. [Permalink ELI]
 • 2.2 artikulua eta xedapen gehigarria. 43/2006 legea, abenduaren 29koa hazkundea eta enplegua hobetzekoa. [Permalink ELI]
 • 27/2014 legea, azaroaren 27koa, sozietateen gaineko zergari buruzko. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Lan-zerbitzuak betetzen duten pertsonen kontura eta erakundearen barruan enplegu-zentro berezietako 42. artikuluan definitutako elbarriak gizarteratzeko legea:

 • Bat aitortuta duten ezgaitasun maila% 33koa edo handiagoa izatea, eta, ondorioz, haien lan egiteko gaitasuna edo gehiagoko portzentaia hori baino, gutxienez.
 • Edo pentsiodunak gizarte segurantza aitortua duten ezintasun iraunkorragatiko pentsioaren gradua,, oso edo erabatekoagatik nahiz invalidad, guztira.
 • Edo pentsiodunen aitortuta duten Klase Pasiboetako erretiro-pentsioa edo erretiro-zerbitzurako ezintasun iraunkorra izateagatik edo gauzaez sentitzea..

Lanerako gaitasunaren murrizketak jarri behar dira kontuan, eta hori guztia, betiere horretarako ohiko lan-gaitasuna aintzat hartuta pertsona baten antzeko lanbide-prestakuntza.

Minusbaliotasun-gradua zehazteko aintzat hartzeko talde multiprofesionalen bidez egingo da, ebazpen arrazoitua emanda, dagokion arauan ezarritako baremoen.

Kontratuaren ezaugarri

Hitzartzen dituzten kontratuak enplegu-zentro berezietan egokitzen ahal edozein lan-kontratuaren motak aurreikusitako iraupen mugatuko dira eta langileen estatutuan, hura garatzen duten arauetan lan-kontratua salbuetsita.
l prestakuntza kontratua ezarritakoari lotuko zaio langileen estatutuaren 11. artikuluan eta berau garatzen duten arauetan ohartemandakoaren, honako berezitasunekin:

 • a) Kontratuaren gehieneko iraupena luzatu ahal izango da, aldeko txostena eman ondoren, talde multiprofesionalaren-maila dela gainerako baldintza pertsonalak eta profesionalak eta langileak, mailarik altuena lortu ez badu gutxienez eskatutako ezagutzak lanpostua betetzeko, nolanahi ere, sei urte baino.
 • b) Prestakuntza-plana aldeko txostena beharko da talde multiprofesionalak ezarriko ditu.
 • c) Dagokion denbora globala gehienez iritsi ahal izango irakaskuntza bi hereneko gehiengoa.
  Ez da beharrezkoa izango eskainitako denbora finkatzea irakaskuntzan, kontuan hartuko kontratua ezintasun psikikoa duten pertsona batekin, helburu horiek garatzeko urritasuna dela-eta, ez du.
  Egoerak hala eskatzen duenean, enpresak langile bat izenda dezake, urtean behin egiten den gainbegiratzea eta jarraipena egitea minusbaliotasunen bat duen langilea prestakuntza-prozesuaren zehar.
 • d) Gizarte-segurantzaren kotizazioak Dagokionez, hobari edo salbuespen-araubidea aplikatuko da kuota, oro har nahiz berariaz, hoberena.
  Lan-kontratua, iraupen mugatuko kontratuak egin ahal izango dira 15. artikuluan xedatutakoaren arabera: langileen estatutua.

Errazago jasotzeko, langilearen lanbide egokitzapenaren desgaituei edukia osatzen duten lanak, bere lanpostuan edo, hala badagokio, beharrezko prestakuntza ematea, osatu, bertan kontratuak hitzartu ahal izango da lanera epea dute egokitzeko; duela, eta, era berean, haren ordezkaritzat hartuko da probaldia eta horien iraupena ez da sei hilabeteko muga gaindituko.

Behar dutela, minusbaliotasunen bat duen langilea aldi batetik igaro dadin, lanera moldatzeko eta ezaugarrien zehaztuko ditu, talde multiprofesionalak ezarriko ditu.

Lanaldia, atsedenaldiak, arloan jaiak, oporrak eta baimenak xedatutakoa beteko da bosgarren atala, langileen estatutuaren I. tituluko bigarren kapituluko kalterik egin gabe, honako berezitasunekin:

 • a) Ezin izango dira egin egunean zortzi ordu baino gehiago benetako lan denboratzat joko da.
 • b) Debekatua dago aparteko orduak egitea salbu eta aurreikusteko edo ezbeharrak edo bestelako kalte ez-ohiko.
 • c) Langileak, aurretik abisatu eta justifikatuta, baimena du lanera ez joateko errehabilitazio-tratamenduak médico-funcionales eta orientazioa, prestakuntza-ekintzetan parte hartzeko eta birmoldatzeko gaitasun profesionala, eta soldata jasotzeko eskubideari kanpoko egonaldiak ez horiek hamar ikasle, seihileko egun.

Enpresaren

Sustatzen dituzten enpresak dira, eta, batez ere, ezintasuna duten pertsonen elkarteekin eta/edo senideei, kalterik egin gabe, edozein pertsona fisiko nahiz juridikoak izan dadin bat.

Helburu nagusia da zentro horien lan-munduan sartzeko eta, beraz, urritasunen bat duten pertsonen gizarte.

Enplegurako zentro bereziko kalifikazioa lortzeko, honako hauek eduki behar dute enpresek. plantillako zenbakiak:% 70 gutxienez desgaitasunen bat duten langileei eskatzeko eta kalifikazio administrazio eskuduna.

Enplegu-zentro berezietako ematea enpresak dira honen helburu nagusia da minusbaliotasunen bat duten langileek lan bat egiteko ordaindutako eta egokitutako ekoizpen-ezaugarri pertsonal eta lan-integrazioa ahalbidetuko duen horiek lan-merkatu arruntean.

Eginak izan daitezke, herri-administrazioek zuzenean edo beste erakunde batzuekin lankidetzan aritzea. erakundeei, pertsona fisikoak, juridikoak edo ondasun-erkidegoak, juridikoa eta jarduteko gaitasuna duten enpresariak izatea.

Izaera publikoa edo pribatua izan dezakete, edo irabazi-asmorik gabea dela.

Ezinbestekoa da ikastetxeen erregistroan kalifikazioa eta inskripzioa estatuko enplegu zerbitzu publikoaren (SEPE), edo, hala badagokio, dagokion autonomia-erkidegoetako administrazioak.

Mende dago, edozein enpresari eragiten dioten arau berberak erabiliko dira.

Pizgarriak

Laguntzak jaso ditzaketen hauek dira:

1. Enplegu-sortzaile Zati batean finantzatzeko proiektuak (ikerketa-zentroak sortzea edo zabaltzea. Ministro agindua, 1998ko urriaren 16an).

Diru-laguntzak:

 • 12.020,24 euro lanpostu berri bakoitzeko egonkorrak, EEE% 90etik gorakoa da desgaitasunen bat duten langileei, eta langile horien guztirako kopuruarekiko, edo.
 • 9.015,18 euro lanpostu berri bakoitzeko langile-kopurua egonkorra izaera, ezintasunen bat duten EEE% 70 eta% 90 artean dago.

Aurreko dirulaguntzak eman ahal izango dira baldin eta enplegurako zentro berezia behar bezala justifikatzen proiektuak ekarriko duen inbertsioaren batzuetarako edo ekintza hauetako:

 • Laguntza teknikorako diru-laguntza (bideragarritasun-azterketak, ikuskapenak …).
 • Diru-Laguntza partziala 3 punturainoko maileguen interesak.
 • Diru-proiektuetan inbertsio finkoa ezaguna den gizarte-interesa.

2. Lanpostuak Mantentzeko laguntza EEE (Ministro agindua, 1998ko urriaren 16an).

Diru-laguntza eskaerak lanpostuen mantentze-lana enplegu-zentro berezietan, hauek dira:

 • % 100eko hobaria, enpresak gizarte segurantzari ordaindu beharreko kuota barne), eta lan-istripu eta gaixotasun profesionalen batera bildu eta sarrera-kuotak.
 • Soldataren kostuaren Diru-zenbatekoa lanbide arteko gutxieneko soldataren% 50. lanaldi partzialeko kontratua, eta horrek ere diru-laguntza proportziozko murriztapena lanaldia egin da.
 • Diru-lanpostuen egokitzea eta oztopo arkitektonikoak kentzeko zenbatekoa 1.803,04 euro batean baino ez.
 • Behin bakarrik eta, diru-laguntza, diru-laguntza ematen hasi zela, orekatu eta saneatzea enplegu-zentro berezietan.
 • Zuzendutako diru laguntzak aurrekontua orekatzen duten enplegu-zentro bereziak irabazi-asmorik ez duten eta onura publikoko eta imprescindibilidad.
 • Enplegu-zentro bereziak jaso ahal izango dituzte laguntza teknikoa zaintzeko erabiltzen da, lanpostuen eskuratuz interesdunaren eskariz edo administrazioaren kabuz espedientea aztertu denean hala eskatu.

3. Laguntza-unitateentzat, lanbide-jardueraren Laguntza (469/2006 ED, apirilaren 21ekoa).

Laguntza-unitateak da lanbide-jardueraren aintzat hartzeko talde multiprofesionalen lekutuak, zerbitzuak enplegu-zentro berezietako langile eta gizarte doikuntzaren bidez, funtzioak eta eginkizunak garatzea, oztopak gainditzen laguntzeko, minusbaliotasunen bat duten langileek duten oztopoak edo zailtasunak, eta ikastetxe horietako prozesuan dute lanpostu batean hasteko eta iraunkortasuna.

Beste ezaugarri batzuk

Egiten duen lana minusbaliotasunen bat duen langilea enplegu-zentro berezietan eta egokitutako banakako ezaugarriak izan beharko du ekoizpen ordaindutako langilearen, pertsonala eta soziala, eta egoki daitezen erraztea, hala badagokio, ondoren lan-integrazioa lan-merkatu arruntean.

Duela bermatzeko egokitzen zaizkien lana une oro, bai eta bakoitzaren ezaugarri pertsonalak eta profesionalak minusbaliotasunen bat duen langilea eta baloratzea, lanbide aintzat hartzeko talde multiprofesionalen egin beharko die, egokitze-maila berrikusi eginen dira, eta, gutxienez, bi urte. bai berrikuspenaren ondorioz lanbide anitzeko taldeak abiaraztea observaran egiten duen lana handia duten langileak, osasuna arriskuan jarri egokia den ala ez, honako hau aitortu behar dute, iragan behar dute kasu horretan, langilea beste lanposturik bete ezaugarri zentroan bertan eta hori zerbitzuak jaso ahal izan ez utziko dute kargua 16. artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

Baldin eta aurretik egiaztatu gabe geratzen arriskua aldian behingo ikuskapena egiteko Talde Multiprofesionalak Ezarriko Ditu, modu berean jardungo da, eta horren berri berehala Talde Multiprofesionalak Ezarriko Ditu.

Araudia

 • 1368/1985 Errege Dekretua, uztailaren 17koa, lan-harremana arautzen duen lan egiten duten minusbaliatuen izaera bereziko enplegu-zentro berezietan. [Permalink ELI]
 • 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, lege orokorraren testu bategina onartzen duena desgaitasunen bat duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari. [Permalink ELI]
 • 2273/1985 Errege Dekretua, abenduaren 4koa, por el que se aprueba el Reglamento enplegu-zentro berezietako 42. artikuluan definitutako 13/1982 legean, apirilaren 7koa, minusbaliatuak integratzeko. [Permalink ELI]
 • 1998ko urriaren 16ko agindua emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena sustatzeko diru-laguntza eta diru-laguntza publikoak elbarrien laneratzea enplegu-zentro berezietan eta lan autonomoa. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Doktore-titulua izatea edo Doktore.

Enpresaren

Ikerketa erakunde publiko egingo dituzte, kontratu horiek administrazio publikoen, unibertsitate publikoak jasotzen dituzten direnean. funts horien helmuga hartzen ikertzaileak kontratatzeko edo haien programak I + g + b, unibertsitate pribatuak eta eliza katolikoa. funts horien helmuga gehiagorengandik jasotzen dituztenean barne hartzen ikertzaileak kontratatzeko, irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuak jarduerak egiten dituzten I + g teknologikoa baldintzetan, lehen xedapen gehigarriaren 14/2011 Legea, ekainaren 1ekoa, zientzia, teknologia eta berrikuntza, Partzuergo Publikoak eta sektore publikoko fundazioen legearen xedapen horren baldintzetan, adicioanl1ª 14/2011, ekainaren 1ekoa, zientzia, teknologia eta berrikuntza eta beste ikerketa-erakundeek egiten dituztenean, estatuko administrazio orokorreko ikerketa-jarduerak eta laguntzen eta diru-laguntzen onuradunak, eta antzeko ikertzaileak kontratatzeko.

Kontratuaren ezaugarriak

Kontratuaren helburua izango da lanak egitea, horrek ikerketa, garapena, jakintzaren transferentziaren eta berrikuntzaren zuzendari nagusia, lortzera bideratutako ikertzaileen bidez hobekuntza-maila handia eta espezializazio profesionala izatea eragingo duten esperientzia profesionala sendotzea.
Kontratuak iraupen jakineko eta arduraldi osoa duten.

Kontratuak bi urteko iraupena izango du, gutxienez hiru urte luzatu ahal izango da, eta gehienez sei urtez. Luzapenak ezingo dute iraun urtebete baino gutxiagoko.

Langile bakar bat ere kontratatu ahal izango da, eta, modalitate honetan, edo beste erakunde batek, sei urte baino izan ezik, balizko luzapenak barne, ezgaitasunak dituzten pertsonen denbora da; izan ere, ezin izango da zortzi urte baino gehiagorako.

Ikertzaile horiek ordainsaria, ezin da txikiagoa izan dagokion egiten duen ikertzaileak antzeko jarduerak.

Langile horiek eman ahal izango ditu, ikertzaile, irakasle-lanetan lankidetza osagarriak jarduerarekin zerikusia duten ikerketa, 100 ordu urteko proposamena.

Araudia

Langileen baldintzak

Lizentziadun titulua izatea, ingeniaria, arkitektoa, gutxienez 300 kreditu-mailako unibertsitate graduatuaren ECTST ((European Credit Transfer System), edo unibertsitate-masterra, edo baliokidea eta onartuak izan diren doktoretzako programa batean. Langile horiek doktorego aurreko ikertzaileak hartuko da.

Kontratuaren ezaugarriak

Kontratua idatziz formalizatuko da langileen artean langile eta prestatzen ari den doktoratu aurreko ikertzaileren unibertsitate publikoko ikerketa-erakundea edo unitateko titularrak bere enplegu-emailea aurkeztu beharko da, eta ikerketa-idazkiaren doktorego-programan onartua ardura duen unitate edo, bestela, emandako eskolak doktorego edo graduatu ondoko hala badagokio.

Iraupen jakineko kontratuak arduraldi osoa duten.

Kontratuaren iraupena ezingo da gutxienez urtebete baino gehiago ere, lau urterako izendatuko dira. horiek, hitzartu Denean iraupena baino lau urte luzatu ahal izango da, hurrenez hurren, nolanahi ere, beste ume eduki ahal izateko, luzapenak. urtebetetik beherako iraupena du.

Hasierako kontratua luzapenak baino gehiago inolaz ere, lau urtekoa izango da.

Ezgaitasuna duten pertsonen kasuan, ahal izango da gehienez sei urte, luzapenak barne, ezaugarriak kontuan hartuz ikerketa-jardueraren maila duen eragina dauden mugak jarduera burutzeko, enplegu-zerbitzu publiko eskudunak aldeko txostena eman ondoren, ondorio horietarako, balorazio eta orientazio-txostena eskatu ahal izango talde teknikoek ezgaitasunaren eskudunak.

Kontratua luzatu egin ahal izan dadin eta langileak jarduerak garatuko ditu, automatikoki luzatuko da; haren xedea jarraitu izan ezik, ebaluazio-kontrako txostena arrazoitua doktoretza programaren batzorde akademikoak, edo doktoretza-eskola, beraren gehieneko iraupena osatu arte.

Doktoratu aurreko ikertzaileak kontratatu ahal izango da, heziketa ez-mota hori, edo beste erakundeak baino denbora gehiago behar izatea, gehienez ere, lau edo sei urte, kasuen arabera.

Aurreko paragrafoetan ezarritakoari kalterik egin gabe, baldin eta, jada kontratatuta dagoen egoera langileak, modalitate horretan geratzen den denboraren arte, gehienez ere lau urteko edo sei ezgaitasuna duten pertsonen kasuan, urtebetera iristen ez bada, kontratua edo haren luzapena, itundu ahal izango da, eta, behar duen denborarako, gehienez, kasu bakoitzean.

Aldi baterako ezintasun-egoeretan, haurdunaldiko arriskua edo edoskitzaro naturaleko arriskua, amatasuna, adopzioa, adopzio edo harrera eta aitatasuna zenbaketa eten beharko, helburuekin, kontratuaren iraupena. Bera dute etengo artikuluan aurreikusitako egoeraren 45.1.n) langileen estatutuaren legearen testu bategina, babesteko neurri modura, genero indarkeriaren biktima diren emakumeei.

Kontratu horien ordainsaria izanen da gutxienez 56 egiteko hitzarmen kolektiboetan finkatutako soldataren baliokideak diren kategoriak bere aplikazio-eremua, lehen bi urteetan,% 60 baino hirugarren urtean, eta% 75 laugarren urtean. Orduan ere ezingo da lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoa, urte bakoitzean ezartzen den buruzko legearen testu bateginaren 27. artikuluaren arabera, langileen estatutua.

Aurreko ordainsariak ezartzeko erreferentzia gisa hartuko dira dagokion kategoriarako gutxieneko 1. taldeko lan-kontratuko langileen hitzarmenean jasotako lan-kontratuko langileen soldata-taula Bakarra Estatuko administrazio orokorra.

Pizgarriak

Kontratu honek eskubidea emango du kuota% 30 murriztea, gertakizun arruntak direla-eta, kontratuak irauten duen bitartean.

Araudia

 • 103/2019 Errege Dekretua, martxoaren 1eko langileen estatutua onartzen duen Doktoratu Aurreko Ikertzaileak. [Permalink ELI]
 • 21 artikuluak eta xedapen gehigarriak eta legearen hemezortzigarren lehen 14/2011, ekainaren 1ekoa, zientzia, teknologia eta berrikuntza. [Permalink ELI]
 • 2720/1998 Errege Dekretua, abenduaren 18koa, langileen estatutuaren 15. artikulua garatzen duen arloko iraupen mugatuko kontratuak. [Permalink ELI]
 • 15. artikuluaren 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Espetxe batean egon zigortua gisa.

Kontratuaren ezaugarriak

Lan-harremanaren arabera arautuko da 782/2001 Errege Dekretua, uztailaren 6koa.

Iraupena obra edo zerbitzu bat etorriko da, hala agintzen zaionean.
Eredu ofizialean egingo da eta horretarako ezarritako enplegu zerbitzu publikoari jakinaraziko zaio hamar eguneko epean.

Enpresaren baldintzak

Estatuko erakunde Lan kartzela eta enplegurako prestakuntza edo autonomia-erkidegoko organo baliokidea.

enpresaren equisitos

Hobaria% 65 baino kotizazioak, horiei buruzko batera biltzekoak diren kontzeptuak direla-eta, langabezia, lanbide heziketan eta Soldatak bermatzeko funtsa.

Era berean, kontingentzia arruntengatik enpresak kuotak zehazten diren langile horiek egiteko hobaria ezarriko zaie% 45. baldin eta egon daitezkeen hobariak aplikatu beharreko ezarrita dauden edo egiten dituzten izaera bereziko lan harremanetatik aukeratuko da, lortzen den emaitza onuragarriak.

Araudia

 • 782/2001 Errege Dekretua, uztailaren 6koa, lan-harremana arautzen duen izaera bereziko lan-jarduerak egiten dituzten zigortuen espetxe - eta gizarte segurantzako tailerrak babesteko dauden lan-zigorrak komunitatearen mesedetan. [Permalink ELI]
 • 23 xedapen gehigarria. gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bateginaren 8/2015 legegintzako errege dekretuaren bidez onartua. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Barne-adingabekoen lan egiteko adina duten legez ezarritako eskubidea dute, lan ordaindua, entitate publikoaren baliabideen barruan emango dira, eta gizarte-laguntzak dagozkien legez.

Enpresaren

Honako hauek izango dira bai dagokion herri-erakunde enplegatzaileak edo pertsona fisiko edo juridikoa ezarri duen kontzertua kalterik egin gabe, egoki erantzukizun solidarioari erakunde publiko, soldata-arloko ez-betetzeak eta gizarte segurantzarekikoak egunean izatea.

Xede horietarako, erakunde publikoa aurrera eramango ditu errazteko beharrezkoak diren lan-jarduerak garatzen diren jarduera horiek txikiak, hala lanorduetan nola lanorduetatik kanpo ordainduak produkzioko zentro, erregimenaren arabera edo barneratze-mota.

Lan-harremana garatzen diren barne-kanpo eta pean badago ohiko kontratazio-sistemak ditu enpresaburuekin legediak arautuko du, lan-eginkizunari kalterik eragin gabe kontratu horiek garatzeko egin behar izan dituzte, eta gaineko eskumena duen herri-erakundeak bere exekuzio-programa bat etortzea.

Lan produktiboa egiten den adingabeko arauhausleentzako zentro zuzenduko du dagokion herri-erakundeak., zuzenean edo janarien bitartez duten pertsona fisiko eta juridikoak ezartzen direnak kontzertuak.

Kontratuaren ezaugarriak

A 18 urtetik beherako langileek honako arau hauek aplikatuko zaizkie:

 1. Gizarte segurantzan lanak gauez egiten diren jarduerak egin ahal izango dituzte, ezta edo lanpostuak.
 2. No aparteko orduak egin ahal izango dituzte.
 3. Zortzi orduko 3.No baino gehiago egin benetan lan egindako denboratzat hartuko, eta beharrezkoa bada, prestakuntza jasotzen emandako denbora, hainbat dira, enplegu eta lan egindako orduak eta badabiltza bakoitzerako.
 4. Eguneko lanaldi etengabearen iraupena lau ordu eta erdiko atsedenaldia ezarri behar da 30 minutu baino gutxiagoko lanaldia ezin bitartean.
 5. Astean gutxienez bi egun izango da iraupena etenik gabe.
 6. En erregelamenduz zehaztu ahal izango dira, hala badagokio, beste espezialitate dagokionez, beharrezkotzat hartzen den araudia.

Nolanahi ere, egiten dituzten funtsezko helburu hau izango du barne-lan, lan-munduan sartzea, bai eta lan-merkatuan sartzen laguntzea. Ondorio horietarako, lan-praktika osatuko da lanerako lanbide-prestakuntza-ikastaroak bestelako programak hobetze aldera, beren lan-eskumena eta gaitasuna eta etorkizuneko lan-munduan sartzea.

Arautzen duen araudia aplikatuko zaie lan harreman bereziaren penitentziarioak eta gizarte segurantzaren babesaren indarreko legerian ezarritako kolektiboa.

Araudia

 • 5/2002 lege organikoa, ekainaren 19koa, kualifikazioei eta lanbide heziketari. [Permalink ELI]
 • 1774/2004 Errege Dekretua, uztailaren 30ekoa, -erregelamendua onartzen duena, 5/2000 lege organikoaren arautzen duen urtarrilaren 12ko adingabeen erantzukizun penala. [Permalink ELI]
 • 782/2001 Errege Dekretua, uztailaren 6koa, lan-harremana arautzen duen izaera bereziko lan-jarduerak egiten dituzten zigortuen espetxe - eta gizarte segurantzako tailerrak babesteko dauden lan-zigorrak komunitatearen mesedetan. [Permalink ELI]

Kontratuaren ezaugarriak

Langile talde batek egindako hartutako gastuarentzat.

Enpresaburuak ezingo ditu bakoitzari aurre egiteko, kontseiluko kideen eskubideak eta betebeharrak izan zirela.

Talde-burua ostentara la representación de los, taldea osatzen duten ordezkaritza horri darizkion eginkizunen erantzukizuna.

Ahal izango da kontratua, ahoz nahiz idatziz.

Iraupen jakineko bere izan daitezke.

Kontratua enplegu zerbitzu publikoari jakinaraziko zaio hamar eguneko epean egingo dela, eta jakinarazi egingo zaie epe berean ahozko bada.

Araudia

 • 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]

Definizioa

Jotzen da, goi-zuzendaritzako langileek erabiltzen duten ematera botere titulartasun juridikoa dagozkion enpresaren dagozkienak eta horren helburu orokorrak eta autonomia gehiagorekin eta erantzukizun osoa mugatzen irizpide eta jarraibideak emandako zuzeneko pertsona edo gobernuko goi-organoen eta administrazio okupatzen duen erakundearen hartan, hurrenez hurren.

Kontratuaren ezaugarriak

Idatziz formalizatuko da, eta bildutakoek bi aletan bakoitzerako bat, alderdi kontratugileak. Hitzarmenik ez badago, ulertuko da idazkia erabiltzen da, goi-zuzendaritzako langileek gertatzen direnean, 8.1 artikuluan aurreikusitako langileen estatutuan eta, betiere lanbide-prestazio dagokion) 1.2 artikuluan definitzen duen 1Eko 1382/1985 errege dekretuaren, abuztuaren 1ekoa, izaera bereziko lan-harremana arautzen duen goi-zuzendaritzako langileenak.

Probaldi bat hitzartzen ahalko da: ez da inolaz ere bederatzi hilabete igaro ondoren, iraupena mugagabea da.

Proba aldia igarota, eta ez da atzera egitea pasatuta, kontratuak ondorio guztiak sortuko ditu, emandako zerbitzuen denbora konputatuaz langileak enpresan.

Lan-kontratua alderdien akordioz onartutako iraupena izango du.

Lanaldia, ordutegiak, jaiak eta baimenak, oporrak, kontratuaren klausuletan ezarritakoa izanen da, langilearen kargurakoak nabarmen gainditzen dituzten gizon-emakumeen laneko kulturak ez prestazioak dituztenak ohiko dagokion lanbide-Eremua.

Araudia

 • 1eko 1382/1985 Errege Dekretua, abuztuaren 1ekoa, izaera bereziko lan-harremana arautzen duen goi zuzendaritzakoenak. [Permalink ELI]

Beste edozein zer lan-harreman ez sartu definitutakoak inolako gida hau.

(Aurrera indargabetuta geratzen da 2013/1/1, xedapen indargabetzaile bakarraren abuztuaren 1eko 27/2011 legea, ondorengo kasuetan izan ezik)

Definizioa

Kontratu honen xedea da langile langabeak kontratatzeko duten langileen ordez, merkatuak aintzatesten erretiroa hartzeko adin arrunta bere hirurogeita bost hirurogei eta lau urte.

Enplegua sustatzeko neurri hori indarge geratzen da, aipatutako xedapenak izan ezik, kasu hauetan azken xedapenean ezarritakoaren arabera 10.2 27/2011 legea, abuztuaren 1ekoa.

Erregulazioa aplikatuko da, erretiro-pentsioa, edozein modutakoa dela ere, sartzeko baldintzak eta baldintza eta zehazteko arauak indarrean jarri aurretik indarrean dauden prestazioak, aipatutako legearen erretiro pentsioek aurretik 2019ko urtarrilaren eragindako honako kasu hauetan:

 • a) lan-harremana duten pertsonak dira, hau argitaratu baino lehen, 27/2011 legea, abuztuaren 1ekoa.
 • b) lan-harremana eten edo iraungitzat jo duten pertsonen ondorioz hartutako erabakiak enplegua erregulatzeko espedienteak, edo hitzarmen kolektiboen bidez edozein eremu eta/edo enpresa-akordio kolektiboak, bai konkurtso-prozeduretan hartutako erabakiak, onartutakoak edo izenpetutako lege hau argitaratzen den eguna baino lehenago, lan-harremana amaitu aurretik gertatu bada edo 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera.
 • c) eskuratu dutenek erretiro partzialeko pentsioa lege hau argitaratzen den eguna baino lehenago, bai eta sartutako pertsonak argitaratu baino planak lege honen erretiro partziala, hitzarmen kolektiboen esparru edo akordio kolektiboen jasotako edozein enpresa, erretiro partziala eskuratzeko 1aren aurretik gertatzea edo 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera.

Kontratuaren ezaugarriak

Iraupena gutxienez urtebetekoa izango da.

Erretiro partziala hartzen duen langilea falta behar dio, gehienez ere, erretiroa hartzeko adin arrunta lortzeko.

Ordezkapen-kontratua babesean itundu ahal izango da, eta kontratazio modalitateen izan ezik, lanaldi partzialeko kontratazioaren eta artikuluan aurreikusitako 15.1.b) langileen estatutuaren (aldi batekoa, produkzio-arrazoiengatik).

Idatziz formalizatu beharko da, bertan agertu behar den langilearen izena eta jasotzen duen ordezkoa.

Kontratua epean jakinaraziko zaio hamar eguneko dagokion enplegu zerbitzu publikoari, eta hantxe; beste ale bat emango zaio lagunek langileak kontratuaren kopia, erakunde kudeatzailearen hau dagokion erretiro-pentsiorako eskubidea aitortzea.

Beste ezaugarri batzuk

Ematen den kasuetan, koefiziente murriztaileak aplikatu aurreikusita dagoela gutxieneko adina hirurogeita bost urtez aplikatuko dira koefiziente horiek hirurogei eta lau urte.

Kontratua indarrean dagoen bitartean langilearen eten bada, enpresak behartuta egongo da, horren ordez, hamabost eguneko epean, beste langile langabetuak lortzeko behar duen denborarako kontratua gutxienez, derrigorrezkoa ez bada.

Hala egiten ez bada, enpresak behar adina, entitate kudeatzaileari abfonar zenbatekoa sortutako erretiro-prestazioa eten arte kontratatutako langilearen.

Araudia

 • Abuztuaren 1eko 27/2011 legea, gizarte-segurantzaren sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko. [Permalink ELI]

Argitalpenen katalogoa (Estatuko administrazio orokorra

http://publicacionesoficiales.boe.es

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren argitalpena egina
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-011-0

Urtarrilean 2023ko martxoa