HE MILLORAT D'UNA INCAPACITAT

Aquest subsidi ho podran percebre les persones treballadores que siguin declarades plenament capaces o invàlides parcials com a conseqüència d'un expedient de revisió per millorança d'una situació de gran invalidesa, invalidesa permanent absoluta o total per a la professió habitual.

 • Estar en desocupació.
 • Inscriure's com a demandant d'ocupació en el termini d'un mes des de la data de la resolució de l'expedient de revisió de millorança, romandre un mes inscrit com a demandant d'ocupació i subscriure el compromís d'activitat. La inscripció haurà de mantenir-se durant tot el període de durada del subsidi.
 • No haver rebutjat oferta de col·locació adequada ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals des de la inscripció com a demandant d'ocupació.
 • Haver estat declarat capaç per al treball o en situació d'incapacitat parcial com a conseqüència d'un expedient de revisió per millorança d'una situació d'invalidesa en els graus d'incapacitat permanent total per a la professió habitual, incapacitat permanent absoluta per a tot treball o gran invalidesa.
 • Mancar de rendes, de qualsevol naturalesa, superiors a el 75 % del Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. (Quanties per aquest any). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i despeses necessàries per a la seva obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Els requisits hauran de reunir-se al moment del fet causant i, a més, en el de la sol·licitud del subsidi, així com en el de la sol·licitud de les seves pròrrogues o represes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no reuneix el requisit de manca de rendes podrà obtenir el subsidi si dins del termini d'un any des de la data del fet causant, acredita que ho compleix.

Es considera com a data del fet causant aquella en la qual es compleixi el termini d'espera d'un mes o la de l'esgotament del dret semestral, o la de la finalització de la causa de suspensió.

Si la persona treballadora tingués dret al subsidi per desocupació per a persones treballadores majors d'anys 52 , percebrà est.

Obligacions, inflacciones i sancions

Durada

Sis mesos prorrogables fins a un màxim de 18, sempre que ho sol·liciti.

Quantia

La quantia mensual del subsidi per desocupació és igual a el 80 % de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples. (Quanties per aquest any).

El pagament del subsidi es realitzarà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al que correspongui la meritació. S'efectuarà, excepte excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiqui, sempre que sigui titular de la mateixa. 

La documentació que hauràs d'aportar és la següent:                                                         

 • Document d'identificació de la persona sol·licitant (solament serà necessària la seva exhibició, per verificar aquestes dades):
 • Espanyoles i espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
 • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
  • Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea, en el qual consta el NIE, juntament amb el passaport o document identificatiu al seu país d'origen.
  • No nacionals de la Unió Europea : Targeta d'Identitat d'Estranger o Estrangera (TIE) i el passaport.
 • Qualsevol document bancari en el qual figuri el número de compte de la qual sigui TITULAR i on desitgi percebre la prestació.
 • Fotocòpia de la resolució de l'expedient de revisió per millorança.
 • Solament si l'entitat gestora ho sol·licita, justificant de rendes.

Pot obtenir més informació en el telèfon d'atenció a la ciutadania

Ha de sol·licitar la prestació en 15 els dies hàbils següents a la finalització del mes d'inscripció com a demandant d'ocupació. Disposa de 30 dies des de la data de la declaració de capacitat o incapacitat permanent parcial per inscriure's.

El dret al subsidi naixerà a partir de l'endemà a aquell en què es compleixi el mes d'espera, sempre que se sol·liciti dins del termini. Si es presenta la sol·licitud transcorregut el termini citat, el dret naixerà a partir de l'endemà al de la sol·licitud, reduint-se la seva durada en tants dies com intervinguin entre la data en què hagués tingut lloc el naixement del dret, d'haver-se sol·licitat dintre del termini i en la forma escaient i aquella en què efectivament s'hagués formulat la sol·licitud.

Pot presentar la sol·licitud a través de:

Pot obtenir més informació en el telèfon d'atenció al ciutadania.