TINC MÉS D'ANYS 45 I NO TINC CÀRREGUES FAMILIARS

Subsidi dirigit a persones treballadores que han esgotat la prestació contributiva, tenen 45 anys o més i no tenen responsabilitats familiars al seu càrrec.

 • Estar en desocupació.
 • Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació durant el període d'un mes des de l'esgotament de la prestació (data en què finalitza la prestació concedida, que sempre serà anterior a la data de l'últim cobrament de la prestació), sense haver rebutjat oferta de col·locació adequada, ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional, des de l'esgotament de la prestació contributiva. La inscripció haurà de mantenir-se durant tot el període de percepció del subsidi.
 • Subscriure el compromís d'activitat.
 • Haver esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu.
 • Tenir complerts 45 anys en la data d'esgotament de la prestació contributiva.
 • Mancar de rendes, de qualsevol naturalesa, superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. (Quanties per aquest any). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i despeses necessàries per a la seva obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Els requisits hauran de reunir-se al moment del fet causant i, a més, en el de la sol·licitud del subsidi, de les represes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no reuneix el requisit de manca de rendes podrà obtenir el subsidi si, dins del termini d'un any des de la data del fet causant, acredita que ho compleix.

Es considera com a data del fet causant aquella en la qual es compleixi el termini d'espera d'un mes o la de la finalització de la causa de suspensió.

Si la persona treballadora tingués dret al subsidi per desocupació per a persones treballadores majors d'anys 52 , percebria est.

Obligacions, infraccions i sancions

Durada

 • Sis mesos.
 • En el supòsit de persones treballadores fixes discontínues la durada serà equivalent al nombre de mesos cotitzats per desocupació l'any anterior a la sol·licitud.

Quantia

La quantia mensual del subsidi per desocupació és igual a el 80% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). (Quanties per aquest any)

En el cas que la relació laboral que va donar dret a la prestació contributiva que ha esgotat hagués estat a jornada parcial, la quantia del subsidi es veurà reduïda en el mateix percentatge.

Per a les persones treballadores fixes discontínues majors d'anys 52 s'ingressarà la cotització per la contingència de jubilació durant tot el període de percepció del subsidi.

El pagament del subsidi es realitzarà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al que correspongui la meritació. S'efectuarà, excepte excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiqui, sempre que sigui titular de la mateixa. 

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Document d'identificació de la persona sol·licitant (solament serà necessària la seva exhibició, per verificar aquestes dades):
 • Espanyols i espanyoles: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
 • Estrangers i estrangeres residents a Espanya:
  • Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea, en el qual consta el NIE, juntament amb el passaport o document identificatiu al seu país d'origen.
  • No nacionals de la Unió Europea : Targeta d'Identitat d'Estranger o Estrangera (TIE) i el passaport.
 • Qualsevol document bancari en el qual figuri el número de compte de la qual sigui TITULAR i on desitgi percebre la prestació.
 • Solament si l'entitat gestora ho sol·licita, el justificant de rendes.

El termini per presentar la sol·licitud és 15 de dies hàbils a partir del compliment del mes d'espera. El mes d'espera comença a explicar a partir de l'endemà a l'esgotament de la prestació contributiva.

El dret al subsidi naixerà a partir de l'endemà a aquell en què es compleixi el mes d'espera, sempre que se sol·liciti dins del termini. Si es presenta la sol·licitud transcorregut el termini citat, el dret naixerà a partir de l'endemà al de la sol·licitud, reduint-se la seva durada en tants dies com intervinguin entre la data en què hagués tingut lloc el naixement del dret, d'haver-se sol·licitat dintre del termini i en la forma escaient i aquella en què efectivament s'hagués formulat la sol·licitud.

La sol·licitud la podrà presentar a través de: