DESKARGATU KONTRATU-EREDUAK

Definizioa

Praktikaldiko lan kontratua lortzeko helburua langileak egindako ikasketen mailari egokitutako praktika profesionala. Kontua ez da arrantza egitea bakarrik lan jakin bat, baizik eta esperientzia, baita ere, egindako ikasketak, esperientzia hori jarduten badu.

Kontratu hau jasotzeko daukaten itundu ahal izango da, eta unibertsitate-titulua edo erdi mailako edo goi mailako lanbide heziketako tituluak edo baliokideak gisa ofizialki aitortutako, legeekin bat etorriz, indarrean dagoen hezkuntza-sistema arautzen duten edo profesionaltasun ziurtagiria, aurreikusitakoaren arabera, 5/2002 lege organikoa, ekainaren 19koa, lanbide heziketaren biltzen diren kualifikazioak eta jarduteko gaitzen duten lanbide-jarduna.

Klausula espezifikoak

Praktika-kontratuen kontratazio-pizgarrien onuradun izan daitezke beharkizunak betetzen direnean ordaindu beharreko aplikatu beharreko araudia. baldin eta kontuan hartuko kontratua beheitiko bat 35 urte edo gehiagoko desgaitasun-maila aitortua duen% 33tik gorako bat hartu ahal izango da enpresa-kuotaren% 50 murriztea kontingentzia arruntengatiko gizarte segurantzako kontratatutako langileari dagokion kontratua indarrean dagoen bitartean.

Formalizazioa

Idatziz jaso behar da. Ez baldin badira Haiek gauzatu eta idatziz formalizatzeko, galdagarria denean, kontratua denbora mugarik gabekoa dela ulertuko da eta lanaldi osokoa dela frogatu ezean, bere izaera edo lanaldi partzialeko aldi baterako zerbitzuak 8.2 artikuluan zehazten den moduan: langileen estatutua. Nolanahi ere, alderdietako edozeinek eska dezake kontratua idatziz formalizatzeko artean ere lan-harremana.

Langile finko bihurtuko dira, edozein izanda ere, kontratazio-modalitate ez zaien gizarte segurantzan alta emanda, epearen berdina den epe bat iragandakoan, legez probaldirako finkatu egin ahal izan da, salbu eta beraren jardueren izaera kontratatutako zerbitzuen edo errekurtsoa izapidetu egingo da, zenbat irauten duten denbora, hori guztia gorabehera, gainerako erantzukizunak.

Aldi baterako kontratuak kontratu menpekotzat joko dira beti, lege-iruzurrean egindako.

Enpresaburuak langileen legezko ordezkariei jakinarazi beharko enpresetan, egindako kontratuak, kontratazio-moduen arabera, horretarako betebehar legalik ez badago oinarrizko kopia bat ematea.

Kontratuaren edukia Estatuko Enplegu zerbitzu publikoari jakinaraziko zaio, sinatu eta 10 eguneko epean, bai eta horien luzapenak idatziz formalizatu behar dira edo ez.

Erabakiz gero batekin duen kontratua minusbaliotasunen bat duen langilea kontratua idatziz formalizatuko da, lau ale eredu ofizialean. Kontratuari dagokion erregimenean alta-eskaria aurkeztuko da gizarte segurantzaren ziurtagiria, bai eta desgaitasunen bat duten pertsonentzat.

Langileen kasuan, urrutiko azaldu beharko da kontratua gauzatzen den tokia.
Kontratua lanaldi partzialekoa da kontratuan agertu beharko dira, laneko ohiko ordu-kopurua egunean, astean, hilean edo urtean eta haien banaketa.

Baldintza horiek ez baldin badira, kontratua lanaldi osokoa dela pentsatuko da, bestelakorik frogatzen ez bada aurkezten, eta horrek zerbitzuak partzialak direla erakusten eta kontratatutako ordu kopurua eta haien banaketa.

Araudia

 • 11.1 artikulua 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]
 • 488/1998 errege dekretua, martxoaren 27koa, langileen estatutuaren 11. artikulua garatzen duen prestakuntza kontratuen arloan. [Permalink ELI]
 • 63/2006 Errege Dekretua, urtarrilaren 27koa, prestatzen ari diren ikertzaileen estatutua onartzen duena. [Permalink ELI]
 • Irailaren 17ko 35/2010 legearen, lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa. [Permalink ELI]
 • 3/2012 legea, uztailaren 6koa, lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa. [Permalink ELI]
 • Decreto-ley Errege 16/2013 lege organikoa, abenduaren 20koa, neurri-kontratazioa sustatzea egonkorra eta langileen enplegagarritasuna hobetzea. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Unibertsitate-titulua izatea edo erdi mailako edo goi mailako lanbide heziketako tituluak edo baliokideak gisa ofizialki aitortutako arabera, hezkuntza-sistemaren arautzen duten legeek, indarrean dagoen profesionaltasun-ziurtagiriaren aurreikusitakoaren arabera, 5/2002 lege organikoa, ekainaren 19koa, lanbide heziketaren biltzen diren kualifikazioak eta jarduteko gaitzen duten lanbide-jarduna.

Bost urte baino gehiago igaro ez izana, edo zazpi kontuan hartuko kontratua desgaitasunen bat duten langile batekin denean amaitzen denetik.

Kontratuaren ezaugarriak

Idatziz egin behar dira berariaz zehaztu behar da langilearen titulazioa, kontratuaren iraupena eta bete beharreko lanpostuarekin praktiketan.

Enplegu zerbitzu publikoari jakinarazi beharko zaio hamar eguneko epean, luzapenak bezalaxe.

Izango ditu gutxienez sei hilabetez eta bi urte baino gehiago; muga horien barruan, sektoreko hitzarmen kolektiboetan zehaztu ahal izango dute kontratuaren iraupena. praktikaldiko kontratua itundutako bada baino gutxiagotan, bi urte arte egin ahal izango dizkio bi luzapen, gutxienez ere sei hilabeterako.

Aldi baterako ezintasun-egoeretan, jaiotza, adopzio, gordetzen asteburuetan, adopzio, harrera, haurdunaldiko arriskua, edoskitzaroko arriskua eta genero indarkeriaren zenbaketa etengo du kontratuaren iraupena.

Probaldia ezin da izan hilabete praktikaldiko kontratuak dauden langileei egindako erdi-mailako titulua edo 1. edo 2. mailako lanbide ziurtagiria, ez eta bi hilabete egindako praktika-kontratu langile edukitzea. goi mailako titulua edo mailako lanbide ziurtagiria 3, hitzarmen kolektiboan besterik jaso ez bada behintzat.

Kontratua amaitu eta itundu ahal izango da, eta ez beste epe bat konputatuko da proba iraupena antzinatasunaren ondorioetarako, praktikak enpresan.

Lanaldi osoko kontratu mugagabeak bihurtzeak edo izango dituzte adierazitako hobariak 3/2012 legea, uztailaren 6koa (uztailaren 7ko eao) (IKUS klausula espezifikoak praktiketako kontratuak: “ ordezteko, txandakoak eta erretiroa hartzeko adina aurreratzeagatik kontratu mugagabe bihurtzeko hobaridunak ”).

Beste ezaugarri batzuk

Langilearen ordainketen finkatutakoa izango da praktiketako langileen hitzarmen kolektiboa, eta ez da eta hori ezean, ezin da% 60 baino txikiagoa izango;% 75 edo lehenengoa edo bigarrena urte, hurrenez hurren, kontratua indarrean dagoen hitzarmenean finkatutako soldataren langile bat edo lanpostu baliokidea dagoen.

Soldata lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoa izango da. lanaldi partzialeko langileen kasuan, soldata arabera murriztuko da hitzartutako lanaldiaren arabera.

Kontratuaren indarraldia amaitzean, enpresaburuak langileari emateko bat jasotzen duen ziurtagiria, praktika iraupena lanpostua edo lanpostuen eta gauzatutako eginkizun nagusiak horietako bakoitzean.

Langileek ezin izango dute praktikaldiko kontratuarekin enpresa berean edo beste enpresa batean bi urtetik gorako epez titulazio bera bada tartean.

Kontratua amaitzean bada, langileak enpresan suhiltzaileek, ez beste epe bat itundu ahal izango da, eta proba iraupena antzinatasunaren ondorioetarako konputatuko da praktikak enpresan.

Araudia

 • 11.1 artikulua 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]
 • 488/1998 errege dekretua, martxoaren 27koa, langileen estatutuaren 11. artikulua garatzen duen prestakuntza kontratuen arloan indarrean dagoen legeria kontuan izanik. [Permalink ELI]
 • Irailaren 17ko 35/2010 legearen, lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa. [Permalink ELI]
 • 3/2012 legea, uztailaren 6koa, lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa. [Permalink ELI]
 • 6/2019 Errege Decreto-ley, martxoaren 1ekoa, premiazko neurriak tratu-berdintasuna izateko bermea eta emakumeen eta gizonen arteko aukera enpleguarekin eta okupazioarekin. [Permalink ELI].

Aldi baterako laneko enpresek, praktikaldiko kontratuak egin ahalko dituzte, kontratatutako langileekin eskuetan diren enpresa erabiltzaileei aipatutako kontratua arautzen duen araudian aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Pizgarriak

Baldin eta kontratatutako langileen praktikoak eta enpresa erabiltzaileen izanen dute, gehienez ere, arte, etengabe, langile horiek hitzartzen duten bat lan-kontratu mugagabea era berean, eta salbuespen berberak izanda, 2. paragrafoan xedatutako legearen 7. artikuluko 3/2012:

Gizarte segurantzarako enpresa-kuotetan hobariak, 500 €/urteko, hiru urtez. emakume batekin Egiten bada, kontratuaren 700 €/urte).

Araudia

 • 11.1 artikulua 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]
  • Decreto-ley Errege 16/2013 lege organikoa, abenduaren 20koa, neurri-kontratazioa sustatzea egonkorra eta langileen enplegagarritasuna hobetzea. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Langilea izan duten% 33ko edo hortik gorako oinarrizko eskubidetzat aitortuta, gizarte segurantzako pentsiodun edo erakunde eskudunak aitortua duten ezintasun iraunkorragatiko pentsioaren-gradua, guztira, ezintasun iraunkor absolutua edo baliaezintasun handia, edo pentsiodunen aitortuta duten klase pasiboetako erretiro-pentsioa edo erretiro-zerbitzurako ezintasun iraunkorra izateagatik edo gauzaez sentitzea.

Jabe den unibertsitate-titulua edo erdi mailako edo goi mailako lanbide heziketako tituluak edo baliokideak gisa ofizialki aitortutako arabera, hezkuntza-sistemaren arautzen duten legeek, indarrean dagoen profesionaltasun-ziurtagiriaren aurreikusitakoaren arabera, 5/2002 lege organikoa, ekainaren 19koa, lanbide heziketaren biltzen diren kualifikazioak eta jarduteko gaitzen duten lanbide-jarduna.

Zazpi urte baino gehiago igaro ez izana.

Kontratuaren ezaugarriak

Kontratua idatziz formalizatuko da, lau ale eredu ofizialean. Kontratuari dagokion erregimenean alta-eskaria aurkeztuko da gizarte segurantzaren ziurtagiria, bai eta desgaitasunen bat duten pertsonentzat.

Aipatu beharko du langilearen titulazioa, kontratuaren iraupena eta bete beharreko lanpostuarekin praktiketan.

Enplegu zerbitzu publikoari jakinarazi beharko zaio hamar eguneko epean, luzapenak bezalaxe.

Izango ditu gutxienez sei hilabetez eta bi urte baino gehiago; muga horien barruan, sektoreko hitzarmen kolektiboetan zehaztu ahal izango dute kontratuaren iraupena. praktikaldiko kontratua itundutako bada baino gutxiagotan, bi urte arte egin ahal izango dizkio bi luzapen, gutxienez ere sei hilabeterako.

Probaldia ezin da izan hilabete praktikaldiko kontratuak dauden langileei egindako erdi-mailako titulua edo 1. edo 2. mailako lanbide ziurtagiria, ez eta bi hilabete egindako praktika-kontratu langile edukitzea. goi mailako titulua edo mailako lanbide ziurtagiria 3, hitzarmen kolektiboan besterik jaso ez bada behintzat.

Kontratua amaitu eta itundu ahal izango da, eta ez beste epe bat konputatuko da proba iraupena antzinatasunaren ondorioetarako, praktikak enpresan.

Pizgarriak

Enpresek gutxitzeko eskubidea izango dute, kontratuak irauten duen bitartean, osoa edo partziala, hau da,% 50 dagokien gizarte segurantzako enpresa-kuota gertakizun arruntak direla-eta.

Diru-laguntza, lanpostuen egokitzea, oztopo edo-bitartekoen horniketari babes pertsonala, baldin eta haien edo hamabi hilabete baino gehiagokoa.

Kontratu mugagabeak bihurtzeak denbora osokoa izango da, edo hobariak jaso ahal izango dituztela, abenduaren 29ko 43/2006 legearen (2.2 artikulua).

Beste ezaugarri batzuk

Langilearen ordainketen finkatutakoa izango da praktiketako langileen hitzarmen kolektiboa, eta ez da eta hori ezean, ezin da% 60 baino txikiagoa izango;% 75 edo lehenengoa edo bigarrena, kontratua indarrean dagoen urte, hurrenez hurren, hitzarmenean finkatutako soldataren langile bat edo lanpostu baliokidea dagoen.

Soldata lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoa izango da. lanaldi partzialeko langileen kasuan, soldata arabera murriztuko da hitzartutako lanaldiaren arabera.

Kontratuaren indarraldia amaitzean, enpresaburuak langileari emateko bat jasotzen duen ziurtagiria, praktika iraupena lanpostua edo lanpostuen eta gauzatutako eginkizun nagusiak horietako bakoitzean.

Langileek ezin izango dute praktikaldiko kontratuarekin enpresa berean edo beste enpresa batean bi urtetik gorako epez titulazio bera bada tartean.

Kontratua amaitzean bada, langileak enpresan suhiltzaileek, ez beste aldi bat itundu ahal izango da, eta proba iraupena antzinatasunaren ondorioetarako konputatuko da praktikak enpresan.

Onurak lortzeko aukera errege dekretuan ezarritako, maiatzaren 11ko 1451/1983 errege dekretuak aldatu zuen urtarrilaren 30eko 170/2004, eta irailaren 29ko 43/2006 legearen (abenduaren 20ko BOE), aldi baterako kontratua mugagabe bilakatzea.

Araudia

 • 11.1 artikulua 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]
 • 488/1998 errege dekretua, martxoaren 27koa, langileen estatutuaren 11. artikulua garatzen duen prestakuntza kontratuen arloan. [Permalink ELI]
 • 170/2004 Errege Dekretua, urtarrilaren 30ekoa, errege dekretua, maiatzaren 11ko 1451/1983 legean aurreikusitakoa betez, 13/1982 errege dekretua, apirilaren 7koa, enplegua sustattzeko arautzen da sustapen-neurriak eta langile minusbaliodunen. [Permalink ELI]
 • 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko. [Permalink ELI]

Argitalpenen katalogoa (Estatuko administrazio orokorra

http://publicacionesoficiales.boe.es

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren argitalpena egina
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-21-009-3

Urtarrilean eguneratu 2021