Sede electrónica

PROCURA ACTIVA DE EMPREGO

Consideraranse actuacións de procura activa de emprego (BAE) cada unha das seguintes:

  1. Traballo por conta propia ou allea.
  2. Inscrición en, polo menos, unha axencia de colocación.
  3. Envío ou presentación de currículos en, polo menos, tres empresas distintas.
  4. Realización de, polo menos, unha entrevista de traballo.
  5. Inscrición como solicitante de emprego en, polo menos, dous portais de emprego públicos ou privados.
  6. Presentación, polo menos, a unha oferta de traballo xestionada polos Servizos Públicos de Emprego.
  7. Calquera acción formativa ou de información dirixida ao autoemprego e emprendimiento, ofertada polos Servizos Públicos de Emprego.

Constituirá acreditación suficiente do cumprimento desta obriga o certificado expedido por unha axencia de colocación que inclúa, ademais da inscrición da persoa solicitante na mesma, a realización por esta de dúas das actuacións entre a terceira e sexta anteriores.