Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Axencias de colocación

Definición e actuación das axencias de colocación

As Axencias de Colocación réxense polaLei 3 / 2023 , de de 28 xaneiro, de Emprego(publicada en BOE núm 51 , de de 1 marzo de ), 2023 en concreto, no seu artigo 43 , onde se establece o réxime das axencias de colocación, así como as condicións de inicio da súa actividade.

Son entidades públicas ou privadas que realizan actividades que teñen por finalidade proporcionar un traballo ás persoas desempregadas. Son un instrumento tanto do Servizo Público de Emprego Estatal como dos Servizos Públicos de Emprego das Comunidades Autónomas, que, para conseguir tal finalidade, valorarán perfís, aptitudes ou coñecementos das persoas desempregadas, e realizarán actuacións relacionadas coa procura de emprego, tales como a orientación, información profesional ou selección de persoal. As actividades de intermediación desenvolvidas polas axencias de colocación someteranse a seguimento e avaliación por parte dos servizos públicos de emprego.

Para estes efectos, o Real Decreto 1796 / 2010 , de de 30 decembro, polo que se regulan as Axencias de Colocación, especifica que deberán dispor de sistemas informáticos compatibles e complementarios co Sistema de Información dos Servizos Públicos de Emprego, de tal maneira que poidan fornecer a información periódica mensual sobre ofertas e demandas de emprego e o resto de actividades que desenvolvan. As axencias de colocación facilitarán os datos, documentación e información precisos para dotar o Sistema Público Integrado de Información dos Servizos de Emprego, así como os requiridos polos servizos públicos de emprego para avaliar o resultado cualitativo e cuantitativo da súa intermediación. Así mesmo, terán que presentar unha memoria anual de actividades realizadas durante o exercicio anterior.

Co obxecto de integrar toda esta información proporcionada polas Axencias de Colocación o, Real Decreto 1796 / 2010 , de de 30 decembro, crea un Espazo Telemático Común (ETC.) dentro do marco do Sistema de Información dos Servizos Públicos de Emprego (SISPE): Acceso ao Etc

Como se constitúe unha Axencia de Colocación?

Se unha entidade quere desenvolver actividades de axencia de colocación, de acordo ao artigo 43 da Lei 3 / 2023 , de de 28 xaneiro, de Emprego, deberá presentar declaración responsable ante o servizo público de emprego competente da Comunidade Autónoma na que teña o seu establecemento principal. E no SEPE, se ten centro de traballo nas Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla.

Coa declaración responsable, a actuación da axencia de colocación terá validez en todo o territorio do Estado e sen límite de duración. Poderán iniciar a súa actividade desde o día da presentación da declaración responsable, sen prexuízo das facultades de comprobación, control e inspección que teñan atribuídas as administracións competentes nos respectivos territorios onde se exerza dita actividade. 

Colaboración cos Servizos Públicos

Las Agencias de Colocación deberán operar en el Espacio Telemático Común a través del portal https://www.sistemanacionalempleo.es.

Desde esta ligazón poderanse descargar:

  • El documento de “Obligaciones y requisitos de actuación de las Agencias de Colocación”.
  • A “Declaración Responsable” para operar como Axencia de Colocación, así como os criterios de presentación da mesma.
  • E poderanse rexistrar na ligazón habilitada, así como configurar electronicamente o acceso ao Espazo Telemático Común para o envío da información da súa actividade aos Servizos Públicos de Emprego.

Mediante la intermediación laboral, los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas y el Estado, directamente y a través de agencias de colocación, deben garantizar un servicio público.

La actuación de todas las agencias de colocación estará coordinada por los Servicios Públicos de Empleo, pero no todas las agencias de colocación tendrán la condición de colaboradoras, tendrán dicha condición cuando exista un convenio de colaboración con uno o varios Servicios Públicos de empleo.

A colaboración destas axencias poderá consistir na concesión de subvencións públicas, contratación administrativa ou calquera outra forma xurídica axustada á normativa estatal e autonómica.

Estas axencias de colocación prestarán os seus servizos de forma gratuíta aos traballadores e ás empresas, xa que os seus servizos remuneraranse polos respectivos Servizos Públicos de Emprego, nos termos establecidos no respectivo convenio de colaboración