Sede electrónica

Calidade e Avaliación da Formación

O sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral integra a formación dirixida a traballadores desempregados e a traballadores ocupados e constitúe unha das principais políticas activas de emprego financiadas con recursos públicos. As competencias en materia de formación profesional para o emprego son compartidas pola Administración Xeral do Estado, que ten a competencia normativa, e polas Comunidades Autónomas, que teñen as competencias de execución.

A avaliación permanente permite coñecer o impacto da formación realizada no acceso e o mantemento do emprego, a mellora da competitividade das empresas, a mellora da cualificación dos traballadores, a adecuación das accións formativas ás necesidades do mercado laboral e a eficiencia dos recursos económicos e medios empregados.

A avaliación deste sistema está regulada no artigo 21 da lei 30/2015, de de 9 setembro, onde se establecen tres niveles de avaliación complementarios:

  • O Plan anual de avaliación da calidade, impacto, eficacia e eficiencia do conxunto do sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, coordinado polo Servizo Público de Emprego Estatal, coa participación dos órganos ou entidades competentes das comunidades autónomas e das organizacións empresariais e sindicais máis representativas. Este Plan incluirá a avaliación da formación programada e xestionada polas empresas para os seus propios traballadores.
  • A avaliación permanente, responsabilidade dos órganos competentes para a xestión,  programación e control da formación profesional para o emprego nos seus respectivos ámbitos.
  • As avaliacións externas que se estimen necesarias para dar resposta a obxectivos e indicadores concretos previamente definidos, realizadas por entidades independentes alleas ao sistema de formación profesional para o emprego. Así mesmo, poderán realizarse avaliacións interadministrativas acerca da calidade e o impacto da formación.

O Servizo Público de Emprego Estatal puxo en marcha as seguintes liñas de traballo para avaliar a formación profesional para o emprego:

O Servizo Público de Emprego Estatal promove a calidade das ofertas de formación para o emprego levando a cabo un seguimento e avaliación das accións formativas no seu ámbito de competencia co obxecto de asegurar a súa eficacia e adecuación permanente ás necesidades do mercado de traballo.

Con este fin, desenvolveuse un procedemento específico e un sistema electrónico de información, para que os participantes cumprimenten en liña o cuestionario de satisfacción (cuestionario de calidade), que permite medir a calidade da formación impartida tendo en conta, entre outros, a opinión dos participantes nas distintas accións formativas, tal e como establece a normativa reguladora do sistema de formación profesional para o emprego.

Este sistema electrónico permite unha relación máis aberta, eficaz, eficiente e de calidade entre o SEPE e os cidadáns, e introduce os elementos de control necesarios para velar polo correcto enchemento dos cuestionarios.

No seu papel de coordinador do Sistema Nacional de Emprego, o Servizo Público de Emprego Estatal, xunto cos órganos competentes das Comunidades Autónomas e coa colaboración da Fundación Estatal para a Formación no Emprego, constituíu un grupo de traballo encargado de elaborar anualmente o Plan de avaliación da calidade, impacto, eficacia e eficiencia do conxunto do sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral.

De acordo coa norma establecida, os Plans anuais de Avaliación do conxunto do sistema de formación profesional para o emprego que se elaboren deben ser sometidos a informe do Consello Xeral do Sistema Nacional de Emprego, órgano consultivo en materia de formación profesional para o emprego, no que participan as Administracións Públicas e os Interlocutores Sociais.

No marco do enfoque adoptado pola Lei 30/2015, de de 9 setembro, os Plans anuais de Avaliación deben contemplar e observar os fins do propio sistema:

a) Favorecer a formación ao longo da vida dos traballadores desempregados e ocupados para mellorar as súas competencias profesionais e os seus itinerarios de emprego e formación, así como o seu desenvolvemento profesional e persoal.

b) Contribuír á mellora da produtividade e competitividade das empresas.

c) Atender aos requirimentos do mercado de traballo e ás necesidades das empresas, proporcionando aos traballadores as competencias, os coñecementos e as prácticas adecuados.

d) Mellorar a empregabilidade dos traballadores, especialmente dos que teñen maiores dificultades de mantemento do emprego ou de inserción laboral.

e) Promover que as competencias profesionais adquiridas polos traballadores, tanto a través de procesos formativos como da experiencia laboral, sexan obxecto de acreditación.

f) Achegar e facer partícipes aos traballadores das vantaxes das tecnoloxías da información e a comunicación, promovendo a diminución da fenda dixital existente, e garantindo a accesibilidade das mesmas.

A información dispoñible atópase na web do Sistema Nacional de Emprego .

Cuestionario para a avaliación da calidade das accións formativas no marco do sistema de formación para o emprego.