Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Centros e Entidades de Teleformación

Mediante a modalidade de teleformación, pódese impartir formación profesional para o emprego referir# a especialidades formativas incluídas no Catálogo que a este fin, regúlase na Orde TMS/283/2019, de de 12 marzo.

As entidades de formación con oferta de teleformación teñen que cumprir estes requisitos :

 • Dispor dunha acreditación para cada unha das especialidades formativas de certificado de profesionalidade que vaian impartir nesta modalidade ou unha inscrición para as restantes.
 • Comunicar o inicio de calquera acción formativa que impartan, e no caso de que se dirixa á obtención de obtención de certificados de profesionalidade e finánciese con fondos non públicos, ter ademais autorización expresa para realizala.
 • Impartir as accións formativas conforme ás esixencias técnico-pedagóxicas, tecnolóxicas, de espazos, instalacións, equipamento e medios humanos establecidas normativamente, así como facilitar e corresponsabilizarse no seguimento da participación dos alumnos, da aprendizaxe e a súa avaliación.

Para poder impartir calquera das especialidades incluídas no Catálogo de Especialidades Formativas, as entidades de formación deben:

 • Estar acreditadas en el Registro Estatal de Entidades de Formación respecto de las especialidades formativas de certificado de profesionalidad.
 • Estar inscritas en el Registro Estatal de Entidades de Formación para el resto de especialidades formativas.

Para solicitar acreditación ao Servizo Público de Emprego Estatal ou inscribirse a través deste organismo, as entidades de formación teñen que:

 • Ter o seu domicilio social (ou fiscal no caso de empresario individual) en calquera Cidade Autónoma. E ademais, incluír como centros de formación cos que subscribisen a realización das sesións presenciais na modalidade de teleformación (de tutoría e avaliación final de módulo formativo para as especialidades de certificado de profesionalidade; de avaliación final para as especialidades formativas non dirixidas á obtención de certificados de profesionalidade cando así quede establecido no seu programa formativo) aqueles que estean situados en Ceuta ou Melilla.
 • Cumprimentar e presentar por medios electrónicos, a través da sede electrónica do Servizo Público de Emprego Estatal , tanto a solicitude de acreditación, como a Declaración Responsable de inscrición.

Comprobe se o seu equipo cumpre os requisitos mínimos para o uso do servizo de rexistro electrónico.

Poderán presentar estes trámites ante o Servizo Público de Emprego Estatal, tanto os interesados como aqueloutras persoas (apoderados, representantes,…) que actúen no seu nome e que dispoñan de habilitación para representar a terceiros, sempre que acrediten esta representación, segundo establece o artigo 5 da Lei 39/2015, de de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Para presentar os trámites de acreditación ou inscrición na modalidade de teleformación, é requisito imprescindible dispor de DNI electrónico, certificado dixital en vigor admitido polas Administracións Públicas ou unha clave permanente proporcionada pola plataforma Cl@ve, e acompañalos da documentación acreditativa esixida en cada caso.

Unha vez tramitados, o Rexistro electrónico do Servizo Público de Emprego Estatal emitirá automaticamente un resgardo asinado electronicamente, que precisará a data e hora de presentación, un número de entrada no rexistro e, cando cumpra, o prazo máximo establecido por normativa para a resolución e notificación deste procedemento, así como os efectos que poida producir o silencio administrativo. Este xustificante ten validez a efectos do inicio do cómputo de prazos para a Administración e non prexulga a admisión definitiva da mesma se concorrese algunha das causas de rexeitamento establecidas no artigo 29.1 do Real Decreto 1671/2009, de de 6 novembro.

O Servizo Público de Emprego Estatal notificará por medios electrónicos aos interesados as resolucións e actos administrativos que afecten os seus dereitos e intereses no lugar que estes sinalasen para ese efecto, de acordo co previsto na Lei 39/2015, de de 1 outubro.

No ámbito do Servizo Público de Emprego Estatal, as empresas e centros de formación acreditados para a modalidade de teleformación poden impartir accións formativas non financiadas con fondos públicos sobre aqueles certificados de profesionalidade nos que se atopen acreditados cumprindo, entre outras, estas obrigacións:

 • Ter previamente autorizadas polo Servizo Público de Emprego Estatal cada unha das accións formativas que vaian impartir mediante a iniciativa privada e comunicar ao devandito organismo, o inicio destas con antelación á súa data de comezo.
 • Ter accesibles e actualizados para a súa obtención polo Servizo Público de Emprego Estatal os datos de seguimento contidos no seu servizo web, conforme ao modelo e protocolos de transmisión establecidos no anexo V da Orde TMS/369/2019, de de 28 marzo.
 • Someterse ás actuacións de seguimento e control e ás auditorías de calidade que, sobre as accións formativas así autorizadas, efectúe o Servizo Público de Emprego Estatal.
 • Remitir ao Servizo Público de Emprego Estatal a documentación do proceso de avaliación, en base á que devandito organismo certificará a formación superada polo alumnado participante nas accións formativas cuxa impartición autorizase.

Estas solicitudes de autorización ou comunicacións de inicio referir# a accións formativas que se impartan mediante teleformación con fondos non públicos tramitaranse a través da sede electrónica do Servizo Público de Emprego Estatal , e deberán ser presentadas por medios electrónicos ante o devandito organismo.

Comprobe se o seu equipo cumpre cos requisitos mínimos para o uso do servizo de rexistro electrónico.

Poderán presentar a solicitude de autorización e a comunicación de inicio tanto os interesados, como aqueloutras persoas (apoderados, representantes,…) que actúen no seu nome e que dispoñan de habilitación para representar a terceiros, sempre que acrediten esta representación, segundo o artigo 5 da Lei 39/2015, de de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Para realizar a presentación da solicitude de autorización ou da comunicación de inicio, é requisito imprescindible dispor de DNI electrónico, certificado dixital en vigor admitido polas Administracións Públicas ou unha clave permanente proporcionada pola plataforma Cl@ve, e acompañala da documentación acreditativa esixida en cada unha delas.

Unha vez tramitada, o rexistro electrónico do Servizo Público de Emprego Estatal emitirá automaticamente un resgardo asinado electronicamente, que precisará a data e hora de presentación, un número de entrada de rexistro e o prazo máximo establecido por normativa para a resolución e notificación da autorización solicitada, así como dos efectos que poida producir o silencio administrativo.

Este xustificante ten validez a efectos de inicio do cómputo de prazos para a Administración e non prexulga a admisión definitiva da mesma se concorrese algunha das causas de rexeitamento establecidas no artigo 29.1 do Real Decreto 1671/2009, de de 6 novembro.