Sede electrónica

Capitaliza a túa prestación

Se está a pensar en iniciar un traballo por conta propia, pode beneficiarse do pago único para montar a súa empresa. Esta medida facilita as iniciativas de emprego autónomo aboando nun só pago o importe da este prestación por desemprego ás persoas beneficiarias.

Ademais, aquí pode informarse de que sucede coa súa prestación por desemprego se mentres a está cobrando pretende iniciar unha actividade como persoa traballadora autónomaou por conta propia.

Se desexa solicitar o pago único para a adquisición de accións da mercantil na que traballaba declarada en concurso e a súa posterior transformación en sociedade laboral ou cooperativa, pique aquí.

Que é?

Trátase dunha medida para fomentar e facilitar iniciativas de emprego autónomo entre persoas que estean a percibir a prestación por desemprego de nivel contributivo, aboando o valor actual do importe da prestación que reste por percibir a aquelas persoas beneficiarias que pretendan:

  • Incorporarse de forma estable como socios/as traballadores/as ou de traballo en cooperativas ou en sociedades laborais, aínda que mantivesen un vínculo contractual previo coas este sociedades, independentemente da súa duración ou constituílas.
  • A partir do 01 de setembro de , 2023 adquirir a condición de persoa socia traballadora ou de traballo na sociedade laboral ou cooperativa coa que manteñen unha relación laboral de carácter indefinido, sempre que reúnan todos os requisitos para ser persoa beneficiaria da prestación por desemprego de nivel contributivo, salvo o de estar en situación legal de desemprego.
  • Desenvolver unha actividade como persoas traballadoras autónomas. Non se incluirán neste caso quen se dean de alta como traballadores/as autónomos/as economicamente dependentes, asinando un contrato cunha empresa coa que mantivesen unha relación contractual inmediatamente anterior á situación legal de desemprego ou que pertenza  ao mesmo grupo empresarial daquela.
  • Destinar o importe a realizar unha achega ao capital social dunha entidade mercantil de nova creación ou creada nun prazo máximo de meses 12 anteriores á achega, a condición de que se vaia a posuír o control efectivo da sociedade, se vaia a exercer na mesma unha actividade profesional e prodúzase un alta na Seguridade Social no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar.