CONTÍAS

Contías relativas aos valores mensuais e anuais:

  • do salario mínimo interprofesional (SMI), de acordo con o establecido en:   
  1. Real Decreto 817 / 2021 , de de 28 setembro, polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para 2021 .  
  2. Real Decreto 231 / 2020 , de  4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020 .
  • do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) fixado na Lei 11 / 2020 , de de  30 decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 2021 .

Valores mensuais e anuais do SMI e do IPREM

2021 SMI IPREM
MENSUAL
  • Desde 01 de xaneiro de ata 2021 31 de agosto de . 2021 950 00 €.
  • Desde 01/09/2021 ata 31/12/2021 : 965 . 00 €.
564 , 90 €
ANUAL
  • Desde 01/01/2021 ata 31/08/2021 : 13 . 300 € ( 14 pagas).
  • Desde 01/09/2021 ata 31/12/2021 : 13 . 510 € ( 14 pagas).
6 . 778 , 8 €
Interese legal do diñeiro  
3 , 0 %  
Contía mínima prestación contributiva Euros
Sen fillos/as 527 , 24 €
1 fillo/a ou máis 705 , 18 €
Contía máxima prestación contributiva Euros
Sen fillos/as 1 . 153 , 33 €
1 fillo/a 1 . 318 , 10 €
2 fillos/as ou máis 1 . 482 , 86 €
Contía subsidio por desemprego (*)  e RAI Euros
80 % IPREM 451 , 92 €
Renda máxima de acceso a subsidio e RAI Euros
75 % SMI
  1. Desde 01/01/2021 ata 31/08/2021 : 712 . 50 €.
  2. Desde 01/09/2021 ata 31/12/2021 : 723 . 75 €.

(*) No caso de desemprego por perda dun traballo a tempo parcial, dita contía percibirase en proporción ás horas previamente traballadas, excepto no subsidio para maiores de anos.. 52

Valores mensuales y anuales del SMI y del IPREM

Desde 01 de septiembre de 2021 hasta 31 de diciembre de 2021 SMI IPREM
MENSUAL 965,00 € 564,90 €
ANUAL 13.510 € (14 pagas) 6.778,80 €
Desde 01 de enero de 2021 hasta 31 de agosto de 2021 SMI IPREM
MENSUAL 950.00 €. 564,90 €
ANUAL 13.300 € ( 14 pagas). 6.778,8 €

 

Interés Legal del Dinero:
3,0 %

 

Cuantía mínima prestación contributiva Euros
Sin hijos/as 527,24 €
1 hijo/a o más 705,18 €
Cuantía máxima prestación contributiva Euros
Sin hijos/as 1.153,33 €
1 hijo/a 1.318,10 €
2 hijos/as o más 1.482,86 €
Cuantía subsidio por desempleo (*)  y RAI Euros
80% IPREM 451,92 €
Renta máxima de acceso a subsidio y RAI Euros
75% SMI Desde 01/09/2021 hasta 31/12/2021: 723.75 €.
75% SMI Desde 01/01/2021 hasta 31/08/2021: 712.50 €.

(*) En el caso de desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial, dicha cuantía se percibirá en proporción a las horas previamente trabajadas, excepto en el subsidio para mayores de 52 años.