Sede electrónica

Definición - Misión, visión, valores

Imagen lectura fácil Lectura fácil

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) é un organismo autónomo adscrito ao Ministerio de Traballo e Economía Social. O SEPE, xunto cos Servizos Públicos de Emprego das Comunidades Autónomas, forman o Sistema Nacional de Emprego. Este sistema asume as funcións do extinto Instituto Nacional de Emprego (INEM) desde 2003 . Desde esta estrutura estatal promóvense, deseñan e desenvolven medidas e accións para  o emprego, cuxa execución é descentralizada, axustadas ás diferentes realidades territoriais.

O organismo está composto por:

 • Uns servizos centrais.
 • 52 direccións provinciais.
 • Unha ampla rede de oficinas presenciais distribuídas polas 50 provincias do Estado español e as cidades de Ceuta e Melilla, desde as que se xestionan os trámites de prestacións por desemprego. Nas de Ceuta e Melilla, tamén se xestionan os trámites de emprego e formación.

Ademais, dispón dos seguintes servizos:

 • Un servizo de atención telefónica ao cidadán ( 060 )*.
 • Un servizo de atención telefónica para solicitar Cita Previa ( 91 926 79 70 ).

O SEPE traballa por e para a sociedade. A actividade que desenvolvemos céntrase en satisfacer e investigar as necesidades do noso público:

 • Traballadores en activo.
 • Traballadores desempregados e desempregados de longa duración.
 • Emprendedoresque teñan unha idea de negocio.
 • Mozos.
 • Empresas.

Teléfono 060 : Canle de atención telefónica da Administración Xeral do Estado. (As chamadas ao 060 non están incluídas nas tarifas planas das operadoras, polo que poden supor un custo engadido).

Contribuír ao desenvolvemento da política de emprego, xestionar o sistema de protección por desemprego e garantir a información sobre o mercado de traballo co fin de conseguir, coa colaboración dos Servizos Públicos de Emprego Autonómicos e demais axentes do ámbito laboral, a inserción e permanencia no mercado laboral da cidadanía e a mellora do capital humano das empresas.

Alcanzar a excelencia na xestión dos nosos servizos á cidadanía, aproveitando as novas tecnoloxías, e liderar a contribución do Sistema Nacional de Emprego para incrementar a calidade do mercado de traballo.

Os valores que determinan os principios que o SEPE ha de considerar para alcanzar os obxectivos que persegue son os seguintes: 

 • Cultura de servizo á cidadanía: O SEPE traballa por e para a sociedade. A vocación de servizo público das persoas da organización fai que o nivel de satisfacción aumente con cada usuario satisfeito. Toda a actividade do organismo debe centrarse en investigar as necesidades dos seus clientes e orientar o traballo a satisfacelas da maneira máis eficaz.
 • Capacidade innovadora: O valor engadido do SEPE pono as persoas que traballan nel, xa que a nova realidade laboral obriga á innovación no tratamento da procura e orientación no emprego. Desta maneira, os cambios que adopta a organización teñen un reflexo automático nos usuarios.
 • Colaboración cos outros axentes: Co obxectivo de ofrecer o mellor servizo ao cidadán, o SEPE, dada a súa condición de servizo público, potencia a colaboración co resto de actores do ámbito laboral e mellora a coordinación con outras institucións, mesmo a nivel europeo.
 • Compromiso co persoal da organización: O SEPE conta cun equipo con alto nivel de vocación de Servizo Público. O bo servizo ao cidadán pasa por unha boa xestión dos recursos humanos, cuxas bases son a comunicación, a claridade organizativa, o compromiso coas persoas da organización e o seu desenvolvemento profesional. A organización debe dar moito valor ao traballo en equipo, a colaboración e a mellora das condicións de traballo.
 • Calidade na xestión: Mediante a calidade lógrase trasladar o resto de valores ao terreo da práctica. Dar servizo é facelo eficazmente, a tempo, de forma sustentable e responsable, con iniciativa e mellora continua. A calidade empeza na detección das necesidades dos clientes e continúa na avaliación da calidade percibida por eles.

Documentación relativa al SEPE