Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Aviso legal do portal do SEPE

Aviso legal do portal do SEPE

DESTINATARIO E CONDICIÓNS DE UTILIZACIÓN DO PORTAL sepe.es

O dominio web sepe.es é titularidade do Servizo Público de Emprego Estatal. O Servizo Público de Emprego Estatal (en diante, SEPE) é un organismo autónomo da Administración Xeral do Estado, entre cuxas competencias se atopan as relacionadas coa promoción do emprego, a formación para o emprego e a protección por desemprego. O domicilio social do SEPE atópase na Rúa Condesa de Venadito, nº 9 , 28027 , Madrid , con CIF Q 2819009 H.Ao acceder ao dominio sepe.es será redirixido á páxina web oficial do SEPE.

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO PORTAL sepe.es

O SEPE infórmalle que o acceso e uso da páxina web www.sepe.es e todos os subdominios e directorios incluídos baixo a mesma (en diante conxuntamente denominados como Web), asícomo os servizos ou contidos que a través del póidanse obter, están suxeitos aos termos que se detallan neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dedichos servizos ou contidos puidesen precisar da aceptación dunhas Condicións Xerais adicionais.

Todo iso, co obxectivo de cumprir coa función de información xeral e atención ao cidadán nos termos do establecido no artigo 4 do Real Decreto 208 / 1996 , de de 9 febreiro, polo que se regulan os servizos de información administrativa e atención ao cidadán, así como a provisión de servizos relacionados co emprego, a formación, e as prestacións por desemprego.

Por iso, se as consideracións detalladas neste Aviso Legal non son da súa conformidade,rogamos non faga uso da Web, xa que calquera uso que faga da mesma ou de losservicios e contidos nela incluídos implicará a aceptación dos termos legalesrecogidos neste texto. Neste sentido, entenderase por usuario á persoa que acceda, navegue, utilice ou participe nos servizos e actividades desenvolvidas na Web.

O SEPE resérvase o dereito a realizar cambios na Web sinprevio aviso,  co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos da Web ou do seu deseño. Os contidos e servizos que ofrece a Web seactualizan periodicamente, por iso recoméndase comprobar a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recolleito na web.

O SEPE non garante o perfecto funcionamento da rede de comunicacións, carecendo de responsabilidade algunha sobre a dispoñibilidade do seu servidor. O servidor poderá ser desconectado sen aviso previo. O SEPE non se responsabiliza de ningún dano ou prexuízo sufrido polo usuario que se derive do acceso a este servidor ou do uso de información ou aplicacións nel contidos.

O SEPE declara que adoptou todas as medidas necesarias, para garantir o funcionamento do espazo Web, a seguridade no intercambio de información e datos nos distintos servizos ofrecidos, evitar a existencia e transmisión de virus e demais compoñentes daniños aos usuarios.

O SEPE comprométese a informar previamente o usuario final sobre os posibles mantementos e cortes na dispoñibilidade da páxina, a través de avisos e noticias establecidos no propio sitio web.

O SEPE solicitará a mínima información técnica imprescindible para ofrecer un bo servizo a través desta Web. En particular, cando o usuario se conecta á Web, o SEPE analiza exclusivamente o tipo de navegador utilizado e a súa versión, co obxectivo de seleccionar a folla de estilo máis adecuada e que a visualización da Web sexa correcta, así como o idioma e o xogo de caracteres do seu navegador co mesmo motivo, por exemplo, para a correcta visualización de caracteres acentuados.

O presente sitio web está traducido a varias linguas españolas oficiais nos seus respectivos territorios, de conformidade co establecido no artigo 3 da Constitución Española de e 1978 os seus Estatutos de Autonomía. As linguas son o catalán, o eúscaro, galego, valencia non, inglés e francés.

Advírtese que, con carácter xeral, pode existir un desfasamento entre a versión en castelán e nas outras linguas, derivado do proceso de tradución ás mesmas.

As condicións e termos que se recollen no presente Aviso poden variar sen aviso previo, polo que lle convidamos a que revise estes termos cando visite de novo a Web. ElSEPE non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidese ocasionar a utilización das ferramentas e informacións contidas na Web, en relación coa adopción de decisións sobre o inicio, desenvolvemento ou resultado de procedementos administrativos. Tales decisións deben sercontrastadas nos centros, organismos ou dependencias competentes. En calquera caso, a información e contidos desta Web non poderá ser alegada en procesos contraditorios coa Administración Pública, non asumindo responsabilidade algunha polas discrepancias que puidesen existir entre os documentos impresos da Administración competente e a publicación electrónica nestas páxinas.

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E DE PROPIEDADE INDUSTRIAL

Tanto o deseño da Web e os seus códigos fonte, como os logos, marcas, e demais signosdistintivos que aparecen na mesma, pertencen ao SEPE ou entidadescolaboradoras a non ser que se indique unha titularidade diferente e están protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e industrial, do mesmo xeito que as imaxes e demais contidos dispoñibles no servidor do SEPE.

O seu uso, reprodución, distribución, comercialización, comunicación pública, transformación ou cualquierotra actividade similar ou análoga, está prohibida, constituíndo unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual do SEPE ou daquel que sexa titular, salvo que medie expresa autorización do SEPE. A utilización non autorizada da información contida na Web, así como os prexuízos ocasionados nos dereitos de propiedade intelectual e industrial do SEPE poden dar lugar ao exercicio das accións que legalmente correspondan.

A licenza de uso de calquera contido da Web outorgada ao usuario limítase á descarga por parte do usuario do este contido e o uso privado do mesmo, sempre que os citados contidos permanezan íntegros. En ningún caso entenderase que o acceso e navegación do usuario implica unha renuncia, transmisión, licenza ou cesión total ou parcial dos este dereitos por parte do SEPE.

En consecuencia, non está permitido suprimir, eludir ou manipular o aviso de dereitos de autor ("copyright") e calquera outros datos de identificación dos dereitos do SEPE ou dos seus titulares incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección, as pegadas dixitais ou calquera mecanismos de información ou de identificación que puideren conterse nos contidos.

O SEPE respecta os dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; por iso, contacte co SEPE se coñece a vulneración destes dereitos na seguinte dirección de e-mail:subdireccion.institucionaljuridica@sepe.es

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este Aviso Legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos da Web, será a lei española.
Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir con ocasión da visita á Webo do uso dos servizos que nel se poidan ofertar, o SEPE e o usuario acordan someterse aos Xuíces e Tribunais de domicilio do usuario, sempre que o mesmo estea situado en territorio español.

POLÍTICA DE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS. REQUISITOS

Para poder acceder aos servizos e trámites do SEPE a través de certificado electrónico deberá acreditar a súa identidade e, nos casos que así se requira, asinar electronicamente os escritos presentados. Para estes fins, aceptaranse os certificados dixitais admitidos pola Administración Xeral do Estado.

REUTILIZACIÓN DA INFORMACIÓN DO SECTOR PÚBLICO

Inclúese no texto do Aviso legal contido do Anexo do Real Decreto 1495 / 2011 , polo que se desenvolve a Lei 37 / 2007 , segundo o cal deberá estar dispoñible no espazo de reutilización designado, preferentemente na sede electrónica do órgano administrativo, organismo ou entidade correspondente.

Obrigatoriedade das condicións xerais

As presentes condicións xerais, dispoñibles con carácter permanente baixo http://www.datos.gob.es/avisolegal, vincularán a calquera axente reutilizador polo mero feito de facer uso dos documentos sometidos a elas.
Autorización de reutilización e cesión non exclusiva de dereitos de propiedade intelectual.

As presentes condicións xerais permiten a reutilización dos documentos sometidos a elas para fins comerciais e non comerciais. Enténdese por reutilización o uso de documentos que están en poder dos órganos da Administración Xeral do Estado e os demais organismos e entidades do sector público estatal referidos no artigo 1 . 2 do Real Decreto 1495 / 2011 , de de 24 outubro, polo que se desenvolve a Lei 37 / 2007 , de de 16 novembro, sobre reutilización da información do sector público estatal, por persoas físicas ou xurídicas, con fins comerciais ou non comerciais, sempre que este uso non constitúa unha actividade administrativa pública. A reutilización autorizada inclúe, a modo ilustrativo, actividades como a copia, difusión, modificación, adaptación, extracción, reordenación e combinación da información.

O concepto de documento é o establecido no apartado 2 do artigo 3 da Lei 37 / 2007 , de de 16 novembro, sobre reutilización da información do sector público, polo que comprende toda información calquera que sexa o seu soporte material ou electrónico así como a súa forma de expresión gráfica, sonora ou en imaxe utilizada, incluíndo, en consecuencia, tamén os datos nos seus niveis máis desagregados ou “en bruto”.

Esta autorización comporta, así mesmo, a cesión gratuíta e non exclusiva dos dereitos de propiedade intelectual, no seu caso, correspondentes a tales documentos, autorizándose a realización de actividades de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación, necesarias para desenvolver a actividade de reutilización autorizada, en calquera modalidade e baixo calquera formato, para todo o mundo e polo prazo máximo permitido pola Lei.

De igual modo, o SEPE autoriza a descarga gratuíta dos manuais, impresos, programas de axuda e publicacións informativas incluídos na Web para efectos da súa reprodución e distribución, salvo que se indique o contrario de forma expresa no propio sitio web.

Condicións xerais para a reutilización

 • Está prohibido desnaturalizar o sentido da información.
 • Debe citarse a fonte dos documentos obxecto da reutilización. Esta cita poderá realizarse da seguinte maneira: "Orixe dos datos: SEPE".
 • Debe mencionarse a data da última actualización dos documentos obxecto da reutilización, sempre cando estivese incluída no documento orixinal.
 • Non se poderá indicar, insinuar ou suxerir que o SEPE, titular da información reutilizada participa, patrocina ou apoia a reutilización que leve a cabo con ela.
 • Deben conservarse, non alterarse nin suprimirse os metadatos sobre a data de actualización e as condicións de reutilización aplicables incluídos, no seu caso, no documento posto a disposición para a súa reutilización.
 • Os textos que se ofrecen na Web teñen carácter meramente informativo, é dicir, carecen de validez xurídica. Para fins xurídicos, deberán consultarse os textos publicados nos Boletíns e Diarios Oficiais.
 • Os usuarios da Web deberán someterse ás seguintes condicións:
  • Facilitar, no caso de que para determinados servizos accesibles a través da Web sexa necesario cubrir un formulario de acceso, información veraz e lícita na utilización dos servizos ofrecidos por esta Web, recoñecendo asumir toda a responsabilidade sobre a información proporcionada. A Web permite a creación de contas de usuario para cidadáns e empresas interesados en utilizar determinados servizos ofrecidos desde este espazo Web.
  • A autenticación realizarase por medio de DNI electrónico, certificado electrónico recoñecido dos admitidos pola Administración Xeral do Estado, así como por identificadores de usuario e contrasinais fornecidos polos Servizos Públicos de Emprego.
  • En ningún caso o SEPE será responsable dos contidos achegados polos Usuarios, aínda que actuará diligentemente na eliminación de contidos contrarios á lei, a moral e a orde pública, segundo apercíbase dos mesmos.
  • Utilizar a Web e os seus servizos sen contravenir o disposto nas presentes Condicións Xerais e aqueloutras Condicións Particulares que o regulen así como a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.
  • Non utilizar a Web ou os seus servizos con fins ilícitos ou que poidan ocasionar un dano ao SEPE ou calquera terceiro, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento dos mesmos.

Exclusión de responsabilidade

A utilización dos conxuntos de datos realizarase por parte dos usuarios ou axentes da reutilización baixo a súa propia conta e risco, correspondéndolles en exclusiva a eles responder fronte a terceiros por danos que puidesen derivarse dela.

O SEPEno será responsable do uso que da súa información fagan os axentes reutilizadores nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da información reutilizada.

O SEPE non garante a continuidade na posta a disposición dos documentos reutilizables, nin en contido nin en forma, nin asume responsabilidades por calquera erro ou omisión contido neles.

O axente reutilizador áchase sometido á normativa aplicable en materia de reutilización da información do sector público, incluíndo o réxime sancionador previsto no artigo 11 da Lei 37 / 2007 , de de 16 novembro, sobre reutilización da información do sector público.

LIGAZÓNS Ou HIPERLIGAZÓNS

Na Web incluíronse ligazóns a páxinas de sitios web de terceiros (“ligazóns”), a maior parte a páxinas de Internet doutras Administracións Públicas, que se consideraron de interese para os usuarios. O obxectivo das este ligazóns é unicamente facilitarlle a procura dos recursos que lle poidan interesar a través de Internet. No entanto, ditas páxinas non lle pertencen, nin fai unha revisión dos seus contidos e, por iso, non pode facerse responsable dos mesmos, do funcionamento da páxina enlazada ou dos posibles danos que poidan derivarse do acceso ou uso da mesma.

Non se permite que desde ningunha páxina web, aplicación para dispositivo móbil ou dirección de correo electrónico realícese ligazón ao dominio www.sepe.es,salvo que medie autorización expresa por escrito do SEPE.

Adicionalmente,este ligazóns deberán respectar as seguintes condicións:

 • a) unicamente poderán realizarse ligazóns coa Home page ou páxina principal desta web;
 • b) o establecemento da ligazón non suporá ningún tipo de acordo, contrato, patrocinio nin recomendación por parte do SEPE da páxina que realiza a ligazón.

En calquera momento, o SEPE poderá retirar a autorización mencionada no parágrafo anterior, sen necesidade de alegar causa algunha. En tal caso, a páxina que realizase a ligazón deberá proceder á súa inmediata supresión, axiña que como reciba a notificación da revogación da autorización por parte do SEPE.

FRAMES

O SEPE prohibe expresamente a realización de “framings” ou a utilización por parte de terceiros de calquera outros mecanismos que alteren o deseño, configuración orixinal ou contidos da Web.

ESTATÍSTICAS DE USO

O SEPE informa da utilización da ferramenta Google Analyticsen este Portal/Sede/Sitio web a efectos exclusivamente estatísticos.

Política de privacidade - Protección de datos de carácter persoal

A través deste portal (sede electrónica) non se solicitan datos de carácter persoal sen o seu coñecemento, nin se ceden a terceiros.

 • Coa finalidade de ofrecerlle mellor servizo e facilitar o uso, recóllense estatísticas analizándose o número de páxinas visitadas, o número de visitas, e a frecuencia de uso. Para estes efectos, o Servizo Público de Emprego (SEPE) utiliza a información estatística elaborada por Google Analytics.
 • O SEPE non utiliza cookies para recoller información dos usuarios, nin rexistra as direccións IP de acceso.Utilízanse exclusivamente cookies propias, de sesión, con finalidade técnica, co fin de facilitar a navegación do usuario a través do sitio facilitando o acceso aos servizos que se ofrecen así como ás diferentes opcións dispoñibles.

O portal, do que é titular o SEPE, contén ligazóns a sitios web de terceiros, cuxas políticas de privacidade son alleas ao SEPE, cada un deles mostraralle a súa política de privacidade e de cookies. Con carácter xeral, pode aceptar ou rexeitar as cookies de terceiros desde as opcións de configuración do seu navegador.

Sistema Interno de Información

Así mesmo, os datos que se recollan na canle de información de irregularidades do SEPE, https://canle-etico.en liña/app/sessions/comunicar?empresa=sepe, serán tratados pola empresa IDBO CONSULTANTS S.L.Ou con CIF B 87229506 e domicilio en la calle Serrano 32 , piso 1 C, 28001 Madrid (España).

Esta empresa será a encargada do tratamento dos datos que serán empregados unicamente no marco do sistema interno de información previsto na Lei 2 / 2023 , de de 20 febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción. Así mesmo, poderase externalizar algún servizo con terceiras empresas tamén encargadas do tratamento, as cales, para poder prestar o servizo de forma correcta poderán acceder a aqueles datos de carácter persoal necesarios e en relación coa finalidade do servizo e baixo cumprimento estrito de medidas técnicas e organizativas. Hase externalizado coa empresa Born 2 code Software Labs SL –con CIF B 88148341 , situada en C/ Guzmán el Bueno nº 133 – Piso 4 IZ – 28003 – Madrid , a prestación dos servizos relativos á xestión e/ou mantemento técnico da ferramenta informática, así como, do aloxamento dos datos (Solución Saas – software a través de internet).

En todo caso, o SEPE como responsable do tratamento adopta as medidas técnicas e organizativas máis adecuadas para garantir o deber de segredo, confidencialidade, integridade e dispoñibilidade dos datos persoais e información facilitada.

A seguir, lle proporcionamosla información básica sobre a política de protección de datos do Servizo Público de Emprego Estatal.

Responsable do Tratamento

O Servizo Público de Emprego Estatal (en diante, SEPE) con domicilio en Calle Condesa de Venadito n. 9 28027 – Madrid , é o titular do presente Portal Web e o Responsable do Tratamento dos seus Datos, nos termos do Regulamento (UE) 2016 / 679 do Parlamento Europeo e do Consello, de de 27 abril de (RGPD), 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95 / 46 /CE, e conforme a Lei Orgánica 3 / 2018 , de de 5 decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais Para estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado dos datos de carácter persoal.

Os datos de carácter persoal que puidesen solicitarse directamente do interesado serán tratados de forma confidencial e quedarían incorporados á correspondente actividade de tratamento titularidade do SEPE.

A relación actualizada das actividades de tratamento que o SEPE leva a cabo atópanse dispoñibles na seguinte ligazón a orexistro de actividades do Ministerio de Traballo e Economía Social.

Finalidade e Lexitimidade do Tratamento. Prazos de Conservación dos datos persoais. Cesións e Transferencias Internacionais de Datos Persoais

A recollida e tratamento automatizado dos datos persoais ten como finalidade a xestión, prestación, ampliación e mellora dos servizos solicitados en cada momento polo usuario e o seguimento de consultas expostas polos usuarios. A finalidade corresponde a cada unha das actividades do tratamento que se atopa accesible no Rexistro de Actividades de Tratamento.

O tratamento dos datos persoais realízase fundamentalmente para o cumprimento de obrigas legais por parte do SEPE, ou para o cumprimento de funcións realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento, principalmente, a través do Real Decreto 1383 / 2008 , de de 1 agosto, polo que se aproba a estrutura orgánica e de participación institucional do Servizo Público de Emprego Estatal no marco do Real Decreto 208 / 1996 , de de 9 febreiro, polo que se regulan os servizos de información administrativa e atención ao cidadán.

Pode consultar a base legal de cada unha das actividades de tratamento que leva a cabo o SEPE no rexistro de actividades de tratamento.

Os prazos de conservación dos seus datos persoais quedarán fixados dependendo da normativa aplicable ao caso particular e, en todo caso, durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitan e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da finalidade, ademais dos períodos establecidos na normativa de arquivos e documentación administrativa.

Con carácter xeral non se producirán comunicacións de datos persoais a terceiros, salvo obriga legal, entre as que poden estalas comunicacións ao Defensor do Pobo, Xuíces e Tribunais, Pode consultar os destinatarios para cada unha das actividades no rexistro de actividades de tratamento.

Exercicio de Dereitos

Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, limitación e oposición ao tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan, ante o Servizo Público de Emprego Estatal. No caso de descoñecer o órgano responsable do tratamento ou se necesita realizar consultas relativas a protección de datos, poderá dirixirse á Delegación de Protección de Datos a través do correo electrónico: dpd@mites.gob.es.

O interesado poderá reclamar ante Axencia Española de Protección de Datos, cando considere que se han vulnerados os seus dereitos á protección de datos persoais.

Os datos recolleranse a través dos formularios correspondentes, que só conterán os campos imprescindibles para a tramitación das prestacións ou servizos que se soliciten, e conservaranse durante o tempo imprescindible para atender os servizos, con base na lexislación vixente, respecto da prescrición de responsabilidades. Corresponde ao interesado a actualización dos seus propios datos; o Servizo Público de Emprego Estatal non será responsable do seu inexactitud se non se comunican os cambios que puidesen producirse.

O SEPE se reserva a facultade de modificar a presente Política de Privacidade para adaptala ás novidades lexislativas, jurisprudenciales ou de interpretación da Axencia Española de Protección de Datos. Neste caso, o SEPE anunciará este cambios, indicando claramente e coa debida antelación as modificacións efectuadas, e solicitando, no caso de que sexa necesario, a súa aceptación dos este cambios.