Sede electrónica

Xustificación

Nos supostos de pago único concedido para o exercicio dunha actividade por conta propia, xustificarase que o importe do pago único destinouse á devandita actividade mediante a presentación de todo tipo de documentos contables (facturas, recibos de aluguer, escrituras, contratos de compravenda ou traspaso, etc.), onde figuren as cantidades abonadas por cada un dos conceptos.

As achegas dinerarias ao capital social xustificaranse mediante a certificación do depósito das correspondentes cantidades a nome da sociedade, na entidade de crédito que a notaría incorporase á escritura de constitución ou de execución do aumento do capital social. Nesta certificación ademais constarán as achegas realizadas por cada socio ou socia e describiranse as achegas non dinerarias, así como a súa valoración en euros.