Sede electrónica

Incorporación a unha sociedade mercantil constituída nos últimos doce meses

No caso de que a persoa traballadora pretenda a súa incorporación a unha sociedade mercantil constituída nos últimos doce meses:

 • Escritura de constitución de la empresa y justificante de su inscripción en el Registro Mercantil.
 • Certificación do órgano de administración da sociedade onde se indique:
  • Que a persoa traballadora ha solicitado o seu ingreso na mesma.
  • As condicións en que se producirá devandito ingreso para a realización dunha actividade profesional encadrada como persoa traballadora por conta propia na Seguridade Social e que posuirá o control efectivo da mesma.
  • El valor de adquisición de las acciones o participaciones de la sociedad.
  • Fecha prevista en que la persona solicitante efectuará su aportación al capital social.
  • A identidade da persoa ou persoas que teñan atribuídas as funcións de dirección e xerencia da sociedade.
 • Memoria del proyecto si se trata de incorporación a una sociedad mercantil que aún no ha iniciado la actividad.
 • Calquera outra documentación que poida acreditar o investimento a realizar.