Sede electrónica

Constitución dunha entidade mercantil

Se se pretende a constitución dunha entidade mercantil:

 • Documento asinado polas futuras persoas socias no que conste:
  • A súa identidade.
  • A manifestación da súa vontade de constituír unha sociedade de capital con elección dun tipo social determinado.
  • El valor y número de acciones o participaciones a suscribir por cada socio o socia.
  • A identidade da persoa ou persoas que teñan atribuídas as funcións de dirección e xerencia da sociedade.
  • A actividade profesional a realizar pola persoa solicitante e que esta vai posuír o control efectivo da sociedade.
 • Proxecto de Estatutos Sociais onde conste:
  • A denominación da sociedade.
  • O obxecto social.
  • O capital social.
  • As participacións ou as accións en que se divida o seu valor nominal e a súa numeración correlativa.
 • Calquera outra documentación que poida acreditar o investimento a realizar e/ou a viabilidade do proxecto.