TEÑO DEREITO Á RAI

Se segue en paro e non ten dereito á prestación contributiva nin ao subsidio por desemprego, pode solicitar a renda activa de inserción (RAI).

Deberá solicitar cita previa para presentar a solicitude no Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE). Se é persoa desempregada de longa duración ou persoa con discapacidade, previamente, deberá acreditar ante o servizo público de emprego autonómico da súa oficina a realización de accións de procura activa de emprego (BAE).

 • Estar desempleado o desempleada e inscrito o inscrita como demandante de empleo, mantener dicha inscripción durante todo el período de percepción de la prestación y suscribir el compromiso de actividad.
 • Ser menor de anos.. 65
 • Non ter ingresos mensuais propios superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional (SMI), excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias. (Contías para este ano). As rendas computaranse polo seu rendemento íntegro ou bruto. O rendemento que proceda de actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras ou artísticas, computarase pola diferenza entre os ingresos e gastos necesarios para a súa obtención. As ganancias patrimoniais computaranse pola diferenza entre as ganancias e as perdas patrimoniais.
 • Se ten cónxuxe e/ou fillos ou fillas menores de anos 26 ou maiores con discapacidade, ou menores en acollida, unicamente entenderase cumprido o requisito de carencia de rendas cando a suma das rendas de todos os integrantes da súa unidade familiar así constituída, incluíndolle a vostede, dividida polo número de membros que a compoñen, non supera o 75 % do SMI, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias.
 • Non ser beneficiario ou beneficiaria da RAI nos 365 días naturais anteriores á data de solicitude de admisión ao programa, salvo no caso de vítimas de violencia de xénero ou vítimas de violencia doméstica e persoas con discapacidade.
 • No haber sido beneficiario o beneficiaria de tres derechos al programa de renta activa de inserción anteriores.

 

Persoas desempregadas de longa duración

Persoas con discapacidade

Persoas emigrantes retornadas

Vítimas de violencia de xénero ou de violencia doméstica

Máis información sobre a Renda Activa de Inserción (RAI)

Puede obtener más información en el teléfono de atención a la ciudadanía.

A RAI concédese durante 11 meses como máximo e cóbrase con efectos do día seguinte á solicitude.

La cuantía mensual de esta ayuda es el 80 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). (Cuantías para este año)

Ademais pode obter outras axudas:

 • Se é vítima de violencia de xénero ou doméstica e viuse obrigada a cambiar a súa residencia nos doce meses anteriores á solicitude de admisión ao programa ou durante a súa permanencia nesta, pode solicitar unha axuda suplementaria de tres mensualidades da RAI, nun pago único sen que iso minore a duración da devandita renda, e poderaa percibir unha soa vez por cada dereito de admisión á RAI.
 • Se comeza a traballar como persoa autónoma ou se coloca por conta allea a tempo completo, suspéndese o pago da RAI e ten dereito a unha axuda equivalente ao 25 % da contía da mesma durante un máximo de días, 180 sen que iso reduza a duración da RAI pendente de percibir.
 • Se se coloca a tempo parcial deducirase do importe da RAI a parte proporcional ao tempo traballado e o período pendente de percibir mentres se manteña a compatibilidade, ampliarase na mesma proporción. 

O pago da RAI realizarase por mensualidades de días, 30 entre os días 10 e 15 do mes inmediato seguinte ao que corresponda o deveño. Efectuarase, salvo excepcións, mediante o abono na conta da entidade financeira que indique, sempre que sexa titular da mesma.

Para poder acceder á RAI deberá presentar a seguinte documentación:

 • Modelo oficial de solicitude.
 • Identificación da persoa solicitante e, no seu caso do conyúge e/ou dos fillos ou fillas que conviven ou están ao seu cargo e que figuran na solicitude (bastará coa exhibición dos documentos):
  • Españolas e españois: Documento Nacional de Identidade (DNI) ou pasaporte.
  • Estranxeiras e estranxeiros residentes en España:
   • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano o ciudadana de la Unión Europea, en el que consta el NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
   • No nacionales de la Unión Europea : Tarjeta de Identidad de Extranjero o Extranjera (TIE) y el pasaporte..
 • Calquera documento bancario no que figure o número de conta da que sexa TITULAR e onde desexe percibir a prestación.
 • Libro de Familia o documento equivalente en el caso de extranjeros o extranjeras.
 • Se llo piden na oficina de emprego deberá entregar un xustificante de rendas. Se alega como carga fillos ou fillas maiores de anos 26 con discapacidade, debe achegar un certificado de discapacidade e do grao recoñecido expedido polo INSS, polo IMSERSO ou polo organismo competente da comunidade autónoma

A condición de persoa con discapacidade de grao igual ou superior ao 33% acredítase con algún dos seguintes documentos:

 • Ben mediante a resolución ou certificado expedido polo Instituto de Maiores e Servizos Sociais (IMSERSO) ou órgano competente da comunidade autónoma correspondente, ben mediante o cartón acreditativo do grao de discapacidade.

En caso de acceder ao programa por ser persoa traballadora emigrante retornada deberá achegar:

 • Si regresa de un país miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, formulario U1 o E-301.
 • En el caso de los emigrantes de Suiza, certificado de la Agregaduría Laboral de dicho país o formulario U1.
 • Se retorna de Australia, formulario de ligazón.
 • Se regresa dun país que non sexa membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo ou co que non exista convenio sobre protección por desemprego: Certificación emitida polas Áreas e Dependencias Provinciais de Traballo e Asuntos Sociais das Delegacións ou Subdelegacións de Goberno na que conste a data de retorno e o tempo traballado no país de emigración.

De acceder á RAI como vítima de violencia de xénero ou vítima de violencia doméstica deberá acreditar tal condición achegando sentenza xudicial, orde de protección xudicial, informe do Ministerio Fiscal ou informe dos servizos sociais da administración pública competente (autonómica ou local) ou casa de acollida, onde se indique que recibe asistencia por esta circunstancia ou certificación expedida polo órgano competente.

No suposto de acceder á RAI por ser persoa desempregada de longa duración ou persoa con discapacidade, previamente deberá acreditar ante o servizo público de emprego autonómico da súa oficina a realización de, polo menos, tres acciones de procura activa de emprego (BAE).

Soamente se a entidade xestora solicítao, deberá achegar o xustificante de rendas.

Puede obtener más información en el teléfono de atención a la ciudadanía.

A RAI poderase solicitar unha vez que se cumpran os requisitos de acceso, segundo o colectivo ao que se pertenza.

El devengo de la cuantía de la RAI se iniciará a partir del día siguiente a la fecha de solicitud de admisión.

A solicitude poderá presentala a través de: