Sede electrónica

Teño dereito á RAI

 

Se segue en paro e non ten dereito á prestación contributiva nin ao subsidio por desemprego, pode solicitar a renda activa de inserción (RAI).

Deberá solicitar cita previa para presentar a solicitude no Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE). Se é persoa desempregada de longa duración ou persoa con discapacidade, previamente, deberá acreditar ante o servizo público de emprego autonómico da súa oficina a realización de accións de procura activa de emprego (BAE).

 

Requisitos

  • Estar desempregado ou desempregada e rexistrado ou rexistrada como demandante de emprego, manter dita inscrición durante todo o período de percepción da prestación e subscribir o acordo de actividade.
  • Ser menor de 65 anos.
  • Non ter ingresos mensuais propios superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional (SMI), excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias (Contías para este ano). As rendas computaranse polo seu rendemento íntegro ou bruto. O rendemento que proceda de actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras ou artísticas, computarase pola diferenza entre os ingresos e gastos necesarios para a súa obtención. As ganancias patrimoniais computaranse pola diferenza entre as ganancias e as perdas patrimoniais.
  • Se ten cónxuxe e/ou fillos ou fillas menores de 26 anos ou maiores con discapacidade, ou menores en acollida, unicamente entenderase cumprido o requisito de carencia de rendas cando a suma das rendas de todos os integrantes da súa unidade familiar así constituída, incluíndolle a vostede, dividida polo número de membros que a compoñen, non supera o 75 % do SMI, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias.
  • Poden acceder á RAI as vítimas de violencia de xénero, doméstica ou sexual quen teñan acreditada dita condición ante a Administración competente, sempre que non fosen beneficiarias con anterioridade de tres programas, que non convivan coa persoa agresora, que figuren rexistradas como demandantes de emprego e que cumpran o requisito de carencia de rendas da unidade familiar.
  • Non ser beneficiario ou beneficiaria de tres dereitos ao programa de renda activa de inserción anteriores.

 

Persoas desempregadas de longa duración

Persoas con discapacidade

Persoas emigrantes retornadas

Vítimas de violencia de xénero, violencia sexual ou violencia doméstica

Máis información sobre a Renda Activa de Inserción (RAI)

Pode obter máis información no teléfono 060 .