Sede electrónica

Vítima de violencia de xénero, violencia sexual ou violencia doméstica

Se es vítima de violencia de xénero, sexual ou doméstica, para ter dereito á renda activa de inserción (RAI) deberás, ademais de cumprir os  requisitos xerais:

  • Ter acreditada pola Administración competente a condición de vítima de violencia de xénero, sexual ou doméstica, salvo cando convivas coa persoa agresora, non ser beneficiaria con anterioridade de tres programas, cumprir o requisito de carencia de rendas familiares e estar inscrita como demandante de emprego.

É vítima de violencia de xénero a muller que sofre violencia física ou psicolóxica (incluídas as agresións á liberdade sexual, as ameazas, as coaccións ou a privación arbitraria de liberdade) de parte de quen sexan ou fosen os seus cónxuxes ou de quen están ou estivesen ligados a ela por relacións similares de afectividade, aínda sen convivencia e independentemente do seu estado civil. Ademais, tamén terán a condición de vítima de violencia de xénero os seus fillos ou fillas menores e os menores suxeitos á súa tutela ou garda e custodia que sufran esta violencia.

Son vítimas de violencia sexual, para efectos da RAI, as mulleres, as nenas e os nenos que sufran en España, con independencia da súa nacionalidade e da súa situación administrativa, ou no estranxeiro, sempre que sexan de nacionalidade española, calquera acto de natureza sexual non consentido ou que condicione o libre desenvolvemento da súa vida sexual en calquera ámbito público ou privado, incluíndo o ámbito dixital.

Considerarase vítima de violencia doméstica, para efectos da RAI:

Quen sufrise dita violencia se esta exerceuse por:

  • O seu cónxuxe, excónyuge, persoa ligada por análoga relación de afectividade, ou expareja, se a vítima non é muller ou se ambos os membros da parella son do mesmo sexo.
  • Os seus fillos ou fillas ou os seus pais ou nais, con independencia, en ambos os casos, da súa idade.
  • Os fillos ou fillas ou os pais ou nais do seu cónxuxe ou excónyuge ou da súa parella de feito ou expareja, de calquera idade.
  • O cónxuxe, excónyuge ou parella de feito do seu proxenitor ou proxenitora.

Non terán a consideración de vítimas de violencia doméstica quen sufran agresións doutros membros da súa unidade familiar diferentes ás persoas indicadas.