VÍTIMA DE VIOLENCIA DE XÉNERO OU DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

Se vostede é vítima de violencia de xénero ou de violencia doméstica para ter dereito á renda activa de inserción (RAI) deberá:

  • Tener acreditada por la Administración competente la condición de víctima de violencia de género o doméstica, salvo cuando conviva con la persona agresora, y estar inscrita como demandante de empleo, siempre que reúna los requisitos exigidos, excepto el de ser mayor de 45 años y ser demandante de empleo inscrita ininterrumpidamente como desempleada doce o más meses.

É vítima de violencia de xénero a muller que sofre violencia física e psicolóxica (incluídas as agresións á liberdade sexual, as ameazas, as coaccións ou a privación arbitraria de liberdade) de parte de quen sexan ou fosen os seus cónxuxes ou de quen están ou estivesen ligados a ela por relacións similares de afectividade, aínda sen convivencia e independentemente do seu estado civil.

Considerarase vítima de violencia doméstica, a efectos da RAI:

  • O home que sufra violencia exercida polo seu cónxuxe, excónyuge, persoa ligada a el por análoga relación de afectividade (parella de feito ou expareja), polo seu pai, nai ou os seus fillos ou fillas.
  • A muller que sufra violencia exercida polo seu pai, nai ou polos seus fillos ou fillas.
  • A muller que sufra violencia exercida pola súa parella cando esta sexa muller.

Non terán a consideración de vítimas de violencia doméstica quen sufran agresións doutros membros da súa unidade familiar diferentes ás persoas indicadas.