Sede electrónica

Pago das prestacións por desemprego

O pago da prestación e subsidio por desemprego realizarase mediante o abono na conta da entidade financeira que vostede indique, sempre que sexa titular da mesma.

A entidade financeira elixida debe ser colaboradora coa Seguridade Social (consulte aquí a listaxe de entidades colaboradoras).

De maneira excepcional, o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) permite o pago en efectivo pola entidade financeira colaboradora nos seguintes casos, sempre que estean debidamente xustificados:

  • Cando exista algunha circunstancia, e só mentres esta mantéñase, que non permita  ao SEPE, nun momento dado, ingresar a prestación na súa conta.
  • Cuando la persona trabajadora alegue y justifique alguna circunstancia personal por la cual el pago por ingreso en cuenta pueda ocasionarle algún perjuicio grave. El SEPE podrá tener o no en cuenta las causas que haya indicado. 

         As circunstancias persoais que se poderían admitir son as seguintes:

    • Ser vítima de violencia de xénero ou de violencia doméstica, ou atoparse nunha situación que necesite especial protección, co fin de preservar a identidade e seguridade das persoas afectadas. Estas situacións xustifícanse co documento proporcionado pola Administración competente, salvo que xa estivesen debidamente xustificadas no expediente.
    • Cando a persoa traballadora alegue e xustifique que non pode abrir unha conta corrente.
    • Cando a persoa traballadora teña autorizado polo SEPE o pago por recibo e as causas que indicou para obter esta autorización figuren xustificadas no expediente.