PAGO DAS PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO

O pago da prestación e subsidio por desemprego realizarase mediante o abono na conta da entidade financeira que vostede indique, sempre que sexa titular da mesma.

De maneira excepcional, o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) permite o pago en efectivo pola entidade financeira colaboradora nos seguintes casos, sempre que estean debidamente xustificados:

  • Cando exista algunha circunstancia, e só mentres esta mantéñase, que non permita  ao SEPE, nun momento dado, ingresar a prestación na súa conta.
  • Cando a persoa traballadora alegue e xustifique algunha circunstancia persoal pola cal o pago por ingreso en conta poida ocasionarlle algún prexuízo grave. O SEPE poderá ter ou non en conta as causas que indicase. 

         As circunstancias persoais que se poderían admitir son as seguintes:

    • Ser vítima de violencia de xénero ou de violencia doméstica, ou atoparse nunha situación que necesite especial protección, a fin de preservar a identidade e seguridade das persoas afectadas. Estas situacións xustifícanse co documento proporcionado pola Administración competente, salvo que xa estivesen debidamente xustificadas no expediente.
    • Cando a persoa traballadora alegue e xustifique que non pode abrir unha conta corrente.
    • Cando a persoa traballadora teña autorizado polo SEPE o pago por recibo e as causas que indicou para obter esta autorización figuren xustificadas no expediente.