Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Máis información sobre a Renda Activa de Inserción

O obxectivo do Programa é incrementar as oportunidades de retorno ao mercado de traballo das persoas traballadoras desempregadas con especiais necesidades económicas e dificultade para atopar emprego.

Comprende políticas activas de emprego xestionadas polos Servizos Públicos de Emprego coa finalidade de incrementar as oportunidades de retorno ao mercado de traballo, e no seu caso, unha axuda económica xestionada polo Servizo Público de Emprego Estatal, denominada Renda Activa de Inserción, vinculada á realización das accións en materia de políticas activas de emprego que non comporten retribucións salariais.

Non terán dereito as persoas traballadoras que:

 • Estivesen ingresadas en prisión, como preventiva ou penada, salvo que a súa situación fose compatible coa realización de traballos fose do centro penal e reúnan os requisitos esixidos.
 • Fosen  perceptoras de pensións ou prestacións de carácter económico da Seguridade Social, incompatibles co traballo.
 • Fosen beneficiarias de axudas sociais que se puidesen recoñecer ás vítimas de violencia de xénero que non poidan participar en programas de emprego, que se recollen no artigo 27 da Lei Orgánica 1/2004 , de de 28 decembro, de Medidas de Protección Integral contra a violencia de xénero e regulados no Real Decreto 1452/2005, de 2 decembro, sempre que esas axudas estivesen a percibirse no momento da solicitude de admisión ao programa. No entanto, cando transcorran os períodos de seis, doce ou dezaoito meses de duración da axuda, poderase solicitar a admisión ao programa RAI.

As persoas traballadoras, para a súa incorporación e mantemento no programa, deberán:

 • Subscribir e cumprir as esixencias do acordo de actividadee aquelas que se concretan no plan de inserción laboral.
 • Proporcionar a documentación e información que se considere necesaria para efectos da súa inclusión e mantemento no programa de renda activa de inserción (RAI) e comunicar aos Servizos Públicos de Emprego Autonómicos (SPE) e ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), o domicilio e, no seu caso, o cambio do domicilio, facilitado para efectos de notificacións, no momento en que este se produza.
 • Participar nos programas de emprego ou en accións de inserción, promoción, formación ou reconversión profesionais, ou naqueloutras de mellora da ocupabilidad.
 • Aceptar a colocación adecuadaofrecida pola oficina do SPE ou pola axencia de colocaciónsen fins lucrativos e participar en programas de emprego ou en accións de promoción, formación ou reconversión profesionais.
 • Renovar a demanda de emprego na forma e data que se determine no documento de renovación da demanda e comparecer cando sexan previamente requiridas ante o Servizo Público de Emprego Estatal ou ante os Servizos Públicos de Emprego.
 • Solicitar a baixa na RAI, cando se produzan situacións de suspensión ou extinción do dereito ou se deixen de reunir os requisitos esixidos para a súa percepción. Se se colocan e o traballo que realizan é a tempo parcial, aconséllase que se informen na súa oficina sobre a posibilidade de compatibilizar o este traballo coa percepción da RAI.
 • Presentarse a cubrir a oferta de emprego e devolver aos Servizos Públicos de Emprego no prazo de cinco días o correspondente xustificante de comparecer no lugar e data indicados para cubrir as ofertas de emprego facilitadas por aqueles.
 • Buscar activamente emprego, participar nas accións de mellora da ocupabilidad que se determinen polos SPE, no seu caso, dentro dun itinerario de inserción. Deberán acreditar ante o SEPE e os SPE, cando sexan requiridas para iso, ditas actuacións
 • Reintegrar as cantidades da RAI indebidamente percibidas.

O incumprimento destas obrigas comporta o inicio dun procedemento sancionador conforme ao establecido no Texto Refundido da Lei de Infraccións e Sancións na Orde Social (Real Decreto Lexislativo 5 / 2000 de de 4 agosto).

Causaránbaixa definitivano programa as persoas traballadoras incorporadas ao mesmo nas que concorra algún dos feitos seguintes:

  • Traballo por conta propia ou allea a tempo completo, por un período igual ou superior a seis meses.
  • Obter pensións ou prestacións de carácter económico da Seguridade Social que sexan incompatibles co traballo ou que, sen selo, excedan na súa contía dos límites que se fixan para poder percibir a renda activa de inserción, así como obter axudas sociais como vítima de violencia de xénero que non poidan participar en programas de emprego.
  • Deixar de reunir o requisito de carencia de rendas por período superior a seis meses.
  • Acceder a unha prestación por desemprego, a un subsidio por desemprego ou á renda agraria.
  • Traslado ao estranxeiro, excepto no suposto de traslado para a procura ou realización de traballo, perfeccionamento profesional ou cooperación internacional, por un período superior a seis meses.
  • O ingreso en prisión se a súa situación fose incompatible coa realización de traballo, ou a participación en accións de inserción laboral fose do centro penal, cando a privación de liberdade o sexa por tempo igual ou superior a seis meses.

As persoas traballadoras que causen baixa definitiva no programa non poderán volver ser incorporadas ao mesmo, aínda que poderán obter outro dereito  á admisión ao programa, cando cumpran os requisitos esixidos.

Causaránbaixa temporalno programa, sen consumo na duración do mesmo, as persoas traballadoras nas que concorra algunha das circunstancias seguintes:

  • O traballo por conta propia ou allea a tempo completo por un período inferior a seis meses.
  • A superación do límite de rendas, por un período inferior a seis meses.
  • O traslado ao estranxeiro para a procura ou realización de traballo, perfeccionamento profesional ou cooperación internacional, por un período inferior a seis meses.
  • A permanencia no estranxeiro, previa comunicación ao Servizo Público de Emprego Estatal e autorización por leste, durante un período máximo de días 90 continuados ou non, dentro de cada ano natural. Non supón a baixa temporal no programa a saída ao estranxeiro por un tempo non superior a días 15 naturais, continuados ou non, durante cada ano natural, sen prexuízo do cumprimento das obrigas derivadas do acordo de actividade.
  • O ingreso en prisión, cando a privación de liberdade sexa por tempo inferior a seis meses, se a súa situación é incompatible coa realización de traballo ou a participación en accións de inserción laboral fose do centro penal.

 

 

A persoa interesada solicitará a reincorporación ao Programa, previa inscrición como demandante de emprego e reactivación do acordo de actividade, nos 15 días seguintes ao cesamento no traballo por conta propia, ao retorno a España ou á excarceración.

O pedimento fóra de prazo suporá a perda de tantos días de renda como medien entre o día seguinte ao do cesamento no traballo por conta propia ou ao do retorno e o día da solicitude.

No caso de volver reunir o requisito de carencia de rendas individual ou da unidade familiar, poderá solicitar a reincorporación ao Programa sempre que se acredite novamente a concorrencia dos este requisitos, dentro do período de seis meses a partir da data de baixa temporal no Programa.

No caso do cesamento no traballo por conta allea a tempo completo, recuperarase de oficio a percepción da renda activa de inserción, sempre que a persoa traballadora figure rexistrada como demandante de emprego.

A renda activa devindícase desde o día seguinte ao cesamento no traballo por conta allea a tempo completo se a persoa traballadora figura rexistrada como demandante de emprego, á data de extinción do contrato ou se se inscribe dentro do prazo dos 15 días seguintes á extinción do contrato de traballo.

A súa inscrición como demandante de emprego fose do prazo sinalado implicará o abono da renda desde o día da inscrición sen desconto dos días consumidos por fóra de prazo.

A Renda Activa de Inserción será incompatible

 • Coa obtención de rendas de calquera natureza que fagan superar os límites establecidos para a renda activa de inserción, sen que se computen a eses efectos as rendas que proveñan de accións ou traballos compatibles coa percepción da renda.
 • Coa percepción das prestacións, dos subsidios por desemprego ou da renda agraria.
 • Coa realización simultánea de traballo por conta propia ou por conta allea a tempo completo.
 • Coas axudas sociais que se puidesen recoñecer ás vítimas de violencia de xénero que non poidan participar en programas de emprego.
 • Coas pensións ou prestacións de carácter económico da Seguridade Social que sexan incompatibles co traballo ou que, sen selo, excedan na súa contía dos límites establecidos para a Renda Activa de Inserción.

A Renda Activa de Inserción será compatible:

 • Coas bolsas e axudas, de calquera natureza, que se puidesen obter pola asistencia a accións de formación profesional e inserción profesional.
 • Cos traballos realizados en beneficio da comunidade en cumprimento dunha pena, por tratarse de traballos non retribuídos.
 • Co traballo por conta allea a tempo parcial, nese caso deducirase do importe da renda a parte proporcional ao tempo traballado, e o período da renda pendente por percibir ampliarase na mesma proporción.
 • A realización do traballo por conta allea a tempo parcial non suporá a baixa no Programa. A non renovación da demanda de emprego suporá a interrupción no abono da axuda económica, así como o inicio do correspondente procedemento sancionador.