MÁIS INFORMACIÓN SOBRE A RENDA ACTIVA DE INSERCIÓN

O obxectivo do Programa é incrementar as oportunidades de retorno ao mercado de traballo das persoas traballadoras desempregadas con especiais necesidades económicas e dificultade para atopar emprego.

Comprende políticas activas de emprego xestionadas polos Servizos Públicos de Emprego coa finalidade de incrementar as oportunidades de retorno ao mercado de traballo, e no seu caso, unha axuda económica xestionada polo Servizo Público de Emprego Estatal, denominada Renda Activa de Inserción, vinculada á realización das accións en materia de políticas activas de emprego que non leven retribucións salariais.

Non terán dereito as persoas traballadoras que:

 • Estivesen ingresadas en prisión, como preventiva ou penada, salvo que a súa situación fose compatible coa realización de traballos fose do centro penal e reúnan os requisitos esixidos.
 • Fosen perceptores de pensións ou prestacións de carácter económico da Seguridade Social, incompatibles co traballo.
 • Fosen beneficiarias de axudas sociais que se puidesen recoñecer ás vítimas de violencia de xénero que non poidan participar en programas de emprego, que se recollen no artigo 27 da Lei Orgánica 1/2004, de de 28 decembro, de Medidas de Protección Integral contra a violencia de xénero e regulados no Real Decreto 1452/2005, de de 2 decembro, sempre que esas axudas estivesen a percibirse no momento da solicitude de admisión ao programa. No entanto, cando transcorran os períodos de seis, doce ou dezaoito meses de duración da axuda, poderase solicitar a admisión ao programa RAI.

As persoas traballadoras, para a súa incorporación e mantemento no programa, deberán:

 • Subscribir e cumprir as esixencias do compromiso de actividade e aquelas que se concretan no plan de inserción laboral.
 • Proporcionar a documentación e información que se considere necesaria a efectos da súa inclusión e mantemento no programa de renda activa de inserción (RAI) e comunicar aos Servizos Públicos de Emprego Autonómicos (SPE) e ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), o domicilio e, no seu caso, o cambio do domicilio, facilitado a efectos de notificacións, no momento en que este se produza.
 • Participar en los programas de empleo o en acciones de inserción, promoción, formación o reconversión profesionales, o en aquellas otras de mejora de la ocupabilidad.
 • Aceptar la colocación adecuada ofrecida por la oficina del SPE o por la agencia de colocación sin fines lucrativos y participar en programas de empleo o en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales.
 • Renovar a demanda de emprego na forma e data que se determinen no documento de renovación da demanda e comparecer cando sexa previamente requirida ante o Servizo Público de Emprego Estatal ou ante os Servizos Públicos de Emprego.
 • Solicitar a baixa na RAI, cando se produzan situacións de suspensión ou extinción do dereito ou se deixen de reunir os requisitos esixidos para a súa percepción. Se se coloca e o traballo que realiza é a tempo parcial, infórmese na súa oficina sobre a posibilidade de compatibilizar o devandito traballo coa percepción da RAI.
 • Presentarse a cubrir a oferta de emprego e devolver aos Servizos Públicos de Emprego no prazo de cinco días o correspondente xustificante de comparecer no lugar e data indicados para cubrir as ofertas de emprego facilitadas por aqueles.
 • Buscar activamente emprego, participar nas accións de mellora da ocupabilidad que se determinen polos SPE, no seu caso, dentro dun itinerario de inserción. Deberá acreditar ante o SEPE e os SPE, cando sexa requirido para iso, ditas actuacións
 • Reintegrar as cantidades da RAI indebidamente percibidas.

O incumprimento destas obrigacións leva o inicio dun procedemento sancionador conforme ao establecido no Texto Refundido da Lei de Infraccións e Sancións na Orde Social (Real Decreto Lexislativo 5/2000 de de 4 agosto)

 

 

Causarán baixa definitiva no programa as persoas traballadoras incorporadas ao mesmo nas que concorra algún dos feitos seguintes:

  • Traballo por conta propia ou allea a tempo completo, por un período igual ou superior a seis meses.
  • Obter pensións ou prestacións de carácter económico da Seguridade Social que sexan incompatibles co traballo ou que, sen selo, excedan na súa contía dos límites que se fixan para poder percibir a renda activa de inserción, así como obter axudas sociais como vítima de violencia de xénero que non poidan participar en programas de emprego.
  • Deixar de reunir o requisito de carencia de rendas por período superior a seis meses.
  • Acceder a una prestación por desempleo, a un subsidio por desempleo o a la renta agraria.
  • Traslado ao estranxeiro, excepto no suposto de traslado para a procura ou realización de traballo, perfeccionamento profesional ou cooperación internacional, por un período superior a seis meses.
  • O ingreso en prisión se a súa situación fose incompatible coa realización de traballo, ou a participación en accións de inserción laboral fose do centro penal, cando a privación de liberdade o sexa por tempo igual ou superior a seis meses.

As persoas traballadoras que causen baixa definitiva no programa non poderán volver ser incorporadas ao mesmo, aínda que poderán obter outro dereito  á admisión ao programa, cando cumpran os requisitos esixidos.

Causarán baixa temporal no programa, sen consumo na duración do mesmo, as persoas traballadoras nas que concorra algunha das circunstancias seguintes:

  • O traballo por conta propia ou allea a tempo completo por un período inferior a seis meses.
  • La superación del límite de rentas, por un periodo inferior a seis meses.
  • O traslado ao estranxeiro para a procura ou realización de traballo, perfeccionamento profesional ou cooperación internacional, por un período inferior a seis meses.
  • A permanencia no estranxeiro, previa comunicación ao Servizo Público de Emprego Estatal e autorización por leste, durante un período máximo de días 90 continuados ou non, dentro de cada ano natural. Non supón a baixa temporal no programa a saída ao estranxeiro por un tempo non superior a días 15 naturais, continuados ou non, durante cada ano natural, sen prexuízo do cumprimento das obrigacións derivadas do compromiso de actividade.
  • O ingreso en prisión, cando a privación de liberdade sexa por tempo inferior a seis meses, se a súa situación é incompatible coa realización de traballo ou a participación en accións de inserción laboral fose do centro penal.

 

 

A persoa interesada solicitará a reincorporación ao Programa, previa inscrición como demandante de emprego e reactivación do compromiso de actividade, nos 15 días seguintes ao cesamento no traballo por conta propia, ao retorno a España ou á excarceración.

A petición fóra de prazo suporá a perda de tanto días de renda como medien entre o día seguinte ao do cesamento no traballo por conta propia ou ao do retorno e o día da solicitude.

No caso de volver reunir o requisito de carencia de rendas individual ou da unidade familiar, poderá solicitar a reincorporación ao Programa sempre que se acredite novamente a concorrencia dos devanditos requisitos, dentro do período de seis meses a partir da data de baixa temporal no Programa.

No caso do cesamento no traballo por conta allea a tempo completo, recuperarase de oficio a percepción da renda activa de inserción, sempre que a persoa traballadora figure inscrita como demandante de emprego.

A renda activa devéñase desde o día seguinte ao cesamento no traballo por conta allea a tempo completo se a persoa traballadora figura inscrita como demandante de emprego, á data de extinción do contrato ou se se inscribe dentro do prazo dos 15 días seguintes á extinción do contrato de traballo.

A súa inscrición como demandante de emprego fose do prazo sinalado implicará o abono da renda desde o día da inscrición sen desconto dos días consumidos por fóra de prazo.

 

 

A Renda Activa de Inserción será incompatible

 • Coa obtención de rendas de calquera natureza que fagan superar os límites establecidos para a renda activa de inserción, sen que se computen a eses efectos as rendas que proveñan de accións ou traballos compatibles coa percepción da renda.
 • Coa percepción das prestacións, dos subsidios por desemprego ou da renda agraria.
 • Coa realización simultánea de traballo por conta propia ou por conta allea a tempo completo.
 • Coas axudas sociais que se puidesen recoñecer ás vítimas de violencia de xénero que non poidan participar en programas de emprego.
 • Coas pensións ou prestacións de carácter económico da Seguridade Social que sexan incompatibles co traballo ou que, sen selo, excedan na súa contía dos límites establecidos para a Renda Activa de Inserción.

A Renda Activa de Inserción será compatible:

 • Coas bolsas e axudas, de calquera natureza, que se puidesen obter pola asistencia a accións de formación profesional e inserción profesional.
 • Cos traballos realizados en beneficio da comunidade en cumprimento dunha pena, por tratarse de traballos non retribuídos.
 • Co traballo por conta allea a tempo parcial, nese caso deducirase do importe da renda a parte proporcional ao tempo traballado, e o período da renda pendente por percibir ampliarase na mesma proporción.
 • A realización do traballo por conta allea a tempo parcial non suporá a baixa no Programa. Non se esixirá o cumprimento das obrigacións como demandante de emprego, salvo renovar a demanda de emprego. A non renovación suporá a baixa definitiva no Programa.