COLOCACIÓN ADECUADA

Enténdese por colocación adecuada:

  • A profesión demandada pola persoa traballadora ante os servizos públicos de emprego.
  • A profesión habitualmente desempeñada.
  • Outra profesión que se axuste ás aptitudes físicas e formativas da persoa demandante.
  • A profesión desempeñada en último lugar se durou polo menos tres meses.

Con todo, se a persoa beneficiaria ha percibido unha prestación durante un ano de maneira ininterrompida, considerarase colocación adecuada calquera profesión que os servizos públicos de emprego crean oportuna. 

Ademais, será adecuada a oferta de emprego se o seu lugar de traballo atópase na mesma localidade da súa residencia habitual ou, como máximo, a Km 30 de distancia, sen que o desprazamento supoña o 25 % da duración da xornada de traballo ou o 20 % do salario mensual, salvo que teña aloxamento apropiado. 

La colocación que se ofrezca a la persona trabajadora se entenderá adecuada teniendo en cuenta la duración del trabajo (indefinida o temporal) o de la jornada (a tiempo completo o parcial). Además, dicha colocación será adecuada si el salario es el que equivale al puesto de trabajo ofrecido, con independencia de la cuantía de la prestación a que tenga derecho la persona trabajadora o se trate de trabajos de colaboración social. 

El salario debe corresponder al puesto a desempeñar y no ser inferior al salario mínimo interprofesional descontados los gastos de desplazamiento. 

A aplicación destes criterios terá en conta as circunstancias profesionais, persoais e familiares da persoa beneficiaria, así como a duración do traballo ou da xornada, o itinerario de inserción e os medios de transporte.

Rechazar una oferta de empleo adecuada, ya sea ofrecida por los servicios públicos de empleo o por las agencias de colocación sin fines lucrativos, salvo causa justificada, es motivo para que el órgano competente inicie un procedimiento sancionador por infracción grave.

Este procedemento pode impor a perda de tres meses de prestación a primeira vez que se comete a infracción grave, de seis meses a segunda vez e a perda de todo o dereito se hai unha terceira infracción grave. Para estes supostos de reincidencia non é necesario que o incumprimento sexa sempre do mesmo tipo (neste caso, rexeitar oferta de emprego adecuado). Aplicarase esta escala a partir da primeira infracción (con independencia do tipo de infracción), cando entre unha infracción grave e a anterior non transcorresen máis de días.. 365