Sede electrónica

Colocación adecuada

Enténdese por colocación adecuada:

  • A profesión demandada pola persoa traballadora ante os servizos públicos de emprego.
  • A profesión habitualmente desempeñada.
  • Outra profesión que se axuste ás aptitudes físicas e formativas da persoa demandante.
  • A profesión desempeñada en último lugar se durou polo menos tres meses.

Con todo, se a persoa beneficiaria ha percibido unha prestación durante un ano de maneira ininterrompida, considerarase colocación adecuada calquera profesión que os servizos públicos de emprego crean oportuna. 

Ademais, será adecuada a oferta de emprego se o seu lugar de traballo atópase na mesma localidade da súa residencia habitual ou, como máximo, a Km 30 de distancia, sen que o despraza miento suponga el 25 % da duración da xornada de traballo ou o 20 % do salario mensual, salvo que teña aloxamento apropiado. 

A colocación que se ofreza á persoa traballadora entenderase adecuada tendo en conta a duración do traballo (indefinida ou temporal) ou da xornada (a tempo completo ou parcial). Ademais, dita colocación será adecuada se o salario é o que equivale ao posto de traballo ofrecido, con independencia da contía da prestación a que teña dereito a persoa traballadora ou se trate de traballos de colaboración social. 

O salario debe corresponder ao posto a desempeñar e non ser inferior ao salario mínimo interprofesional descontados os gastos de desprazamento. 

A aplicación destes criterios terá en conta as circunstancias profesionais, persoais e familiares da persoa beneficiaria, así como a duración do traballo ou da xornada, o itinerario de inserción e os medios de transporte.

Rexeitar unha oferta de emprego adecuada, xa sexa ofrecida polos servizos públicos de emprego ou polas axencias de colocaciónsen fins lucrativos, salvo causa xustificada, é motivo para que o órgano competente inicie un procedemento sancionador por infracción grave.

Este procedemento pode impor a perda de tres meses de prestación a primeira vez que se comete a infracción grave, de seis meses a segunda vez e a perda de todo o dereito se hai unha terceira infracción grave. Para estes supostos de reincidencia non é necesario que o incumprimento sexa sempre do mesmo tipo (neste caso, rexeitar oferta de emprego adecuado). Aplicarase esta escala a partir da primeira infracción (con independencia do tipo de infracción), cando entre unha infracción grave e a anterior non transcorresen máis de días.. 365