Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Renda Activa de Inserción para persoas emigrantes retornadas (RAI)

O obxectivo desta axuda é incrementar as oportunidades de inserción no mercado de traballo das persoas traballadoras desempregadas con especiais necesidades económicas e dificultade para atopar emprego.

Requisitos

  • Ser persoa desempregada e estar inscrita como demandante de emprego e subscribir o acordo de actividade.
  • Ter 45 ou máis anos de idade e ser menor de anos.. 65
  • Non ter dereito á prestación contributiva nin ao subsidio por desemprego.
  • Non ter ingresos propios superiores ao 75 % do Salario Mínimo Interprofesional (SMI). (Contías para este ano). As rendas computaranse polo seu rendemento íntegro ou bruto. O rendemento que proceda de actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras ou artísticas, computarase pola diferenza entre os ingresos e gastos necesarios para a súa obtención. As ganancias patrimoniais computaranse pola diferenza entre as ganancias e as perdas patrimoniais.
  • No seu caso, a suma dos ingresos mensuais obtidos por todos os membros da unidade familiar, (o cónxuxe e os fillos ou fillas menores de anos 26 ou maiores con discapacidade ou menores acollidos), dividida polo número de membros que a compoñen non pode superar o 75 % do SMI, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias.
  • Non ser persoa beneficiaria da renda activa de inserción nos 365 días naturais anteriores á data de solicitude de admisión ao programa da renda activa de inserción, salvo no caso de vítimas de violencia de xénero, sexual ou doméstica e persoas con discapacidade.
  • Non ser persoa beneficiaria de tres RAI anteriores. A RAI pódese cobrar como máximo tres períodos.
  • Traballar polo menos 6 meses no estranxeiro desde a última saída de España e retornar nos 12 meses anteriores á solicitude.