Sede electrónica

Persoa con discapacidade

Se é persoa con discapacidade, previamente deberá acreditar ante o servizo público de emprego autonómico da súa oficina a realización de, polo menos, tres acciones de procura activa de emprego (BAE) e deberá cumprir os seguintes requisitos para ter dereito á renda activa de inserción (RAI):

 • Tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, o ser pensionista por incapacidad.
 • Haber extinguido una prestación contributiva o subsidio por desempleo, salvo por sanción.
 • No tener derecho a las prestaciones o subsidios de desempleo o a la renta agraria.
 • Estar inscrito o inscrita ininterrumpidamente en la oficina de empleo como demandante de empleo durante 12 o más meses. Se considera interrumpida la demanda si se ha trabajado un período acumulado de 90 o más días en los 365 anteriores a la fecha de solicitud de incorporación al programa de renta activa de inserción o si se ha salido al extranjero.

     Non se considerará interrompida a inscrición por traballo inferior a días 90 e cando se acredite que a saída ao estranxeiro foi por unha estancia igual ou inferior a días 15 e produciuse por:

  • Matrimonio.
  • Nacemento de fillo ou filla.
  • Fallecimiento o enfermedad grave del cónyuge o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
  • Cumprimento dun deber inescusable de carácter público e persoal.

Tampouco interromperá a inscrición a saída a países do Espazo Económico Europeo e Suíza, sempre que a estancia sexa inferior a días, 90 para a procura ou realización de traballo, perfeccionamento profesional ou cooperación internacional.

Buscar activamente emprego, sen rexeitar oferta de emprego adecuada nin negarse a participar salvo causa xustificada, en accións de promoción, formación ou reconversión profesionais ou outras para incrementar a ocupabilidad.

Previamente deberá acreditar ante o servizo público de emprego autonómico da súa oficina a realización de, polo menos, tres acciones de procura activa de emprego (BAE). 

Consideraranse actuacións da BAE cada unha das seguintes:

 1. Traballo por conta propia ou allea.
 2. Inscrición en, polo menos, unha axencia de colocación .
 3. Envío ou presentación de curriculos en, polo menos, tres empresas distintas.
 4. Realización de, polo menos, unha entrevista de traballo.
 5. Inscripción como solicitante de empleo en, al menos, dos portales de empleo públicos o privados.
 6. Presentación, polo menos, a unha oferta de traballo xestionada polos Servizos Públicos de Emprego ou polas axencias de colocación.
 7. Calquera acción formativa ou de información dirixida ao autoemprego e emprendimiento, ofertada polos Servizos Públicos de Emprego.

Constituirá acreditación suficiente do cumprimento desta obrigación o certificado expedido por unha axencia de colocación que inclúa, ademais da inscrición da persoa solicitante na mesma, a realización por esta de dúas das actuacións entre a terceira e sexta anteriores.