Sede electrónica

É compatible a capitalización co resto de axudas e subvencións públicas ao autoemprego, creación de empresas, etc.? E coas bonificacións de cotas da Seguridade Social?

A normativa que regula o abono da prestación por desemprego na súa modalidade de pago único non establece que este sexa incompatible con outras axudas ou subvencións públicas.

Terá que consultar a regulación das este axudas ou subvencións para coñecer se entre os seus requisitos estableceuse a súa incompatibilidade coa capitalización ou pago único das prestacións por desemprego.

A contía a percibir para a subvención de cotas á Seguridade Social establécese tendo en conta a achega obrigatoria que teña que realizar no mes de inicio da actividade por todos os conceptos, sen ter en conta as posibles bonificacións na cotización das que puidese gozar.

Para estes efectos, o importe das axudas ou subvencións (aisladamente ou xunto coas subvencións ou axudas doutras Administracións Públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais), non poderá ser en ningún caso superior ao custo da actividade a desenvolver.

Máis información sobre o pago único da prestación en: “Capitalice a súa prestación".