Sede electrónica

Hai que xustificar o investimento do diñeiro do pago único? Teño que devolvelo se non a xustifico?

Unha vez que percibise o importe da capitalización, no prazo dun mes deberá iniciar a actividade e entregar a documentación que xustifique que investiu o diñeiro na este actividade.
Deberá destinar a cantidade que recibiu á actividade prevista, segundo o que figura na memoria do proxecto que forma parte do expediente.

No caso de que a actividade que iniciou sexa diferente á que constaba na solicitude e memoria, pero axústase ao establecido na normativa de aplicación, deberá presentar unha nova memoria e a documentación complementaria que sexa necesaria e que lle indique o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE).

Poden darse tres posibilidades:

1 .- Que a nova actividade reúna os requisitos legais, considérese viable o proxecto e a contía que require a súa posta en marcha axústese á inicialmente concedida. Neste caso mantense o dereito recoñecido.

2 .- Que a nova actividade reúna os requisitos legais e considérese viable o proxecto, pero a contía concedida non se adapte á nova memoria. Neste caso o Servizo Público de Emprego Estatal procederá a ditar unha nova resolución axustando a cantidade recoñecida ao novo proxecto, e se houbese diferenzas entre as dúas contías, reclamaralle os cobros indebidos que procedan.

3 .- Que vostede non reúna os requisitos legais, nin se considere viable o novo proxecto. Neste caso o Servizo Público de Emprego Estatal procederá a reclamarlle todo o aboado en concepto de pago único.
Procederase a reclamarlle o cobro indebido polo total da cantidade líquida capitalizada que lle foi ingresada nos seguintes casos:

  • Se non inicia a actividade e non xustifica suficientemente o motivo.
  • Se non destina a cantidade concedida á súa incorporación como socio ou socia ou como persoa traballadora dunha cooperativa ou sociedade laboral.
  • Se non destina a cantidade á realización da actividade por conta propia.

Se non aplica ou desvía a prestación por desemprego a outros fins distintos á actividade obxecto da capitalización, poderá considerarse falta moi grave. Esta sanciónase coa perda da prestación por desemprego e ademais, coa exclusión do dereito a percibir calquera prestación económica, e no seu caso, á axuda de fomento de emprego durante un ano.

Máis información en: Capitalice a súa prestación.