Sede electrónica

Non podo devolver un cobro indebido do paro, que me pasará?

Se non pode devolver o cobro indebido dunha prestación por desemprego no prazo de días 30 desde que recibiu a resolución do mesmo, pode solicitar o adiamento ou fraccionamento da débeda. A súa aprobación comportará a aplicación do correspondente xuro de mora.

Se non realiza a devolución e despois é beneficiario ou beneficiaria de prestacións por desemprego, procederase a realizar a compensación do cobro indebido coa prestación, independentemente de que se lle concedeu o adiamento ou fraccionamento.

Transcorridos os 30 días sen que devolvese o cobro indebido, (sempre que non se iniciou a compensación por ser novamente beneficiario ou beneficiaria de prestacións ou non solicitase o adiamento ou fraccionamento), emitirase a correspondente certificación de descuberto pola que se inicia a vía de constrinximento.

Esta vía ten unha recarga do 20 % sobre o importe do cobro indebido.

Se o reintegro, a compensación ou a solicitude de fraccionamento ou adiamento realizásense despois do prazo voluntario, a cantidade debida incrementarase coas recargas establecidas legalmente.