QUE PRAZO TEÑO PARA DEVOLVER O COBRO INDEBIDO SEN QUE SE ME APLIQUE A RECARGA?

Cando perciba indebidamente unha prestación ou subsidio por desemprego, o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) convocaralle para que no prazo de dez días alegue o que estime oportuno. 

Transcorrido devandito prazo, ditará resolución sinalando se percibiu indebidamente unha prestación ou un subsidio por desemprego e a súa contía.

El plazo para devolver dicha cuantía es de 30 días a partir de la notificación de la resolución del cobro indebido. 

Debe realizar o ingreso na conta que o SEPE indicaralle na mesma notificación.