Sede electrónica

Que prazo teño para devolver o cobro indebido sen que se me aplique a recarga?

Cando perciba indebidamente unha prestación ou subsidio por desemprego, o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) convocaralle para que no prazo de dez días alegue o que estime oportuno. 

Transcorrido este prazo, ditará resolución sinalando se percibiu indebidamente unha prestación ou un subsidio por desemprego e a súa contía.

O prazo para devolver a dita contía é 30 de días a partir da notificación da resolución do cobro indebido. 

Debe realizar o ingreso na conta que o SEPE indicaralle na mesma notificación.