Sede electrónica

Se interpoño procedemento xudicial contencioso contra sanción moi grave imposta pola Inspección de Traballo paralízase o procedemento de reclamación do cobro indebido?

A resolución de sanción moi grave por proposta da Inspección de Traballo e Seguridade Social, xeralmente implica a obriga de devolver a cantidade percibida correspondente á prestación ou subsidio extinguidos.

Contra a resolución desestimatoria do recurso de alzada sobre unha sanción moi grave, cabe a posibilidade de presentar un recurso contencioso administrativo.

A presentación do recurso contencioso administrativo contra a sanción e o procedemento que se inicia ata a súa resolución, non paralizan por si mesmos o procedemento de reclamación do cobro indebido consecuencia da sanción.

Para que se paralice a reclamación do cobro indebido é necesario que pida a suspensión da execución, no mesmo escrito de interposición do recurso ou posteriormente, pero sempre antes de que recaia a sentenza do recurso contencioso, xa que despois só pódese cuestionar se cabe ou non a execución da propia sentenza.

No caso de que exista dita solicitude no recurso, suspenderase o procedemento de reclamación de cobro indebido con independencia da fase en que se atope, ata que resolva o Xulgado do Contencioso.

Unha resolución do contencioso contraria ás pretensións da persoa  interesada non impide que esta poida reclamar contra a resolución de cobros indebidos ante o Xulgado do Social.