SE COBREI PRESTACIÓNS EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DE ERTE COVID, PODO RENOVALAS?

As prestacións por ERTE COVID finalizaron, para todos os efectos, o 31 día de marzo do 2022 , polo que non poden percibirse con posterioridade a esta data.