COMO PODO COÑECER A CONTÍA DO PARO E A COTIZACIÓN QUE INGRESA O SEPE NUN ERTE OU UN ERE PARA CALCULAR OS COMPLEMENTOS A PAGAR POLA EMPRESA? PODE A EMPRESA COBRAR EN NOME DAS PERSOAS TRABALLADORAS?

A empresa, previa autorización das persoas traballadoras, pode solicitar na dirección provincial do SEPE correspondente o intercambio de información co fin de obter mensualmente, por medios informáticos, os datos de importes da nómina de prestacións e cotización á Seguridade Social, que serán facilitados pola este dirección provincial, co fin de facilitar o cumprimento do establecido no procedemento de regulación e o pago dos complementos acordados.
Non é posible aboar á empresa as prestacións de desemprego. É un dereito individual que se recoñece e págase directamente a cada persoa traballadora afectada o procedemento de regulación de emprego nunha conta bancaria da que sexa titular ou cotitular.
En todo caso, a persoa traballadora poderá consultar a nóminaactual e anterior da súa prestación por desemprego na sede do SEPE.