COMO PODO COÑECER A CONTÍA DO PARO E DA COTIZACIÓN QUE INGRESA O SEPE NUN ERE OU ERTE PARA CALCULAR OS COMPLEMENTOS A PAGAR POLA EMPRESA? PODE A EMPRESA COBRAR EN NOME DAS PERSOAS TRABALLADORAS?

A empresa pode solicitar ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) a firma dun convenio en materia de información para obter por medios informáticos, mensualmente e previa autorización das persoas traballadoras, os importes da nómina e cotización á Seguridade Social, co fin de facilitar o cumprimento do establecido no procedemento de regulación e o pago dos complementos acordados.

Non é posible abonar á empresa as prestacións de desemprego. É un dereito individual que se recoñece e págase directamente a cada persoa traballadora afectada o procedemento de regulación de emprego.