Sede electrónica

Como é a miña cotización se cobro un subsidio por desemprego?

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) manterá a cotización por xubilación se vostede atópase nalgún de os seguintes supostos:

  • Está a percibir un subsidio para persoas traballadoras maiores de anos, 52 incluídas as persoas fixas descontinuas cuxo feito causante produciuse a partir do 2 de marzo de .. 2022
  • Se é persoa traballadora fixa descontinua maior de anos 52 e o feito causante do subsidio por desemprego tivo lugar antes do 2 de marzo de .. 2022

A base de cotización por xubilación nos dous casos anteriores, é o 125 por cento do tope mínimo de cotización á Seguridade Social vixente en cada momento.

  • Se vostede é unha persoa fixa descontinua menor de anos, 52 acredita 180 días ou máis de cotización e o feito causante do subsidio tivo lugar antes do dous de marzo de , 2022 os primeiros 60 días de cobro do subsidio cotizan para a xubilación. A base de cotización por xubilación neste caso, é o tope mínimo de cotización á Seguridade Social vixente en cada momento.