SE TRABALLO NA EMPRESA DUN FAMILIAR ATA 2O º GRAO DE PARENTESCO, PODO COBRAR O PARO?

Se traballa nunha empresa dun familiar por consanguinidade ou afinidade ata 2º grao e é un empresario ou empresaria individual, non ten dereito a percibir as prestacións por desemprego se convive con el e non hai evidencia do carácter laboral da relación.

Para iso, valoraranse todos os datos de forma conxunta que proben a relación laboral: tempo de prestación de servizos e de cotización á Seguridade Social, se houbo modificación do réxime de afiliación, se forma parte doutro núcleo familiar, existencia dun traballo efectivo, distancia ou proximidade do grao de parentesco, antecedentes respecto da percepción de prestacións por cesamento nunha relación laboral anterior co mesmo empresario ou empresaria, etc.

No entanto, si tería dereito a cobrar as prestacións se non convive co seu familiar, se a empresa é unha sociedade mercantil ou laboral e vostede non ten unha participación social na mesma.

Non tería dereito a desemprego se a participación no capital social do seu familiar que convive con vostede, alcanza, polo menos o 50 % do capital social, salvo proba en contrario. Si tería dereito se dita participación no capital social non alcanza o 50 % ou vostede non convive con familiares titulares da devandito porcentaxe.

Poderá ser contratado ou contratada como persoa traballadora por conta allea, sen cotización a desemprego, se vostede é fillo ou filla do empresario ou a empresaria e é menor de anos, 30 aínda que convivan. Neste caso, non cotizará por desemprego. Se finaliza a relación laboral sendo menor de anos, 30 atoparase en situación legal de desemprego, pero os períodos así traballados non se computarán como de ocupación cotizada a efectos da protección por desemprego.

Se unha vez cumpridos os 30 anos continúa traballando por conta allea (o que debeu demostrar presentando ante a Tesouraría Xeral da Seguridade Social a declaración do seu familiar e súa, na que se faga constar a condición de persoa traballadora por conta allea), iníciase a partir de entón a cotización por desemprego.

Cando termine a relación laboral, se xustifica situación legal de desemprego, para o cálculo do período de ocupación cotizada, teranse en conta as cotizacións efectuadas por desemprego desde o cumprimento da citada idade, así como as  realizadas sendo menor de anos.. 30