Sede electrónica

Se traballo na empresa dun familiar ata 2 o º grao de parentesco, podo cobrar o paro?

Se traballas nunha empresa dun familiar por consanguinidade ou afinidade ata 2 º grao e es un empresario ou empresaria individual, non tes dereito a percibir as prestacións por desemprego se convives con el ou ela e non hai evidencia do carácter laboral da relación.

Para iso, valoraranse todos os datos de forma conxunta que proben a relación laboral: tempo de prestación de servizos e de cotización á Seguridade Social, se houbo modificación do réxime de afiliación, se formas parte doutro núcleo familiar, existencia dun traballo efectivo, distancia ou proximidade do grao de parentesco, antecedentes respecto da percepción de prestacións por cesamento nunha relación laboral anterior co mesmo empresario ou empresaria, etc.

No entanto, si terías dereito a cobrar as prestacións se non convives co teu familiar, se a empresa é unha sociedade mercantil ou laboral e non tes unha participación social na mesma.

Non terías dereito a desemprego se a participación no capital social do teu familiar que convive contigo alcanza, polo menos o 50 % do capital social, salvo proba en contrario. Si terías dereito se dita participación no capital social non alcanza o 50 % ou non convives con familiares titulares da este porcentaxe.

Se o teu pai ou nai é persoa traballadora autónoma pode contratarche como traballador ou traballadora por conta allea se es menor de anos, 30 aínda que convivas con el ou ela, nese caso non cotizarás por desemprego nin terás protección por desemprego. Pero se cesas no este traballo, podes acreditar situación legal de desemprego e se tes cotizacións anteriores suficientes e cumpres o resto de requisitos, poderás obter a prestación por desemprego ou o subsidio por desemprego por cotización insuficiente.

Se cumpres 30 anos e continúas traballando cos teus proxenitores e presentan ante a Tesouraría Xeral da Seguridade Social a declaración de ambos os (do proxenitor e túa) na que faga constar a túa condición como persoa traballadora por conta allea, poderás a partir de entón cotizar por desemprego.