SE TRABALLO NA EMPRESA DUN FAMILIAR ATA 2O º GRAO DE PARENTESCO, PODO COBRAR O PARO?

Se traballa nunha empresa dun familiar por consanguinidade ou afinidade ata 2º grao e é un empresario ou empresaria individual, non ten dereito a percibir as prestacións por desemprego se convive con el ou ela e non hai evidencia do carácter laboral da relación.

Para iso, valoraranse todos os datos de forma conxunta que proben a relación laboral: tempo de prestación de servizos e de cotización á Seguridade Social, se houbo modificación do réxime de afiliación, se forma parte doutro núcleo familiar, existencia dun traballo efectivo, distancia ou proximidade do grao de parentesco, antecedentes respecto da percepción de prestacións por cesamento nunha relación laboral anterior co mesmo empresario ou empresaria, etc.

No entanto, si tería dereito a cobrar as prestacións se non convive co seu familiar, se a empresa é unha sociedade mercantil ou laboral e vostede non ten unha participación social na mesma.

Non tería dereito a desemprego se a participación no capital social do seu familiar que convive con vostede, alcanza, polo menos o 50 % do capital social, salvo proba en contrario. Si tería dereito se dita participación no capital social non alcanza o 50 % ou vostede non convive con familiares titulares da devandito porcentaxe.

Se o seu pai ou nai é persoa traballadora autónoma pode contratarlle como traballador ou traballadora por conta allea se vostede é menor de anos, 30 aínda que conviva con el ou ela, nese caso non cotizará por desemprego nin terá protección por desemprego. Pero se cesa no devandito traballo, pode acreditar situación legal de desemprego e se ten cotizacións anteriores suficientes e cumpre o resto de requisitos, poderá obter a prestación por desemprego ou o subsidio por desemprego por cotización insuficiente.

Se cumpre 30 anos e continúa traballando cos seus proxenitores e presentan ante a Tesouraría Xeral da Seguridade Social a declaración de ambos os (do proxenitor e súa) na que faga constar a súa condición como persoa traballadora por conta allea, poderá a partir de entón cotizar por desemprego.