?SE SON UNHA PERSOA TRABALLADORA FIXA DESCONTINUA, PODO PERCIBIR PRESTACI��NS POR DESEMPREGO?

Se é unha persoa traballadora fixa descontinua si poderá cobrar a prestación por desemprego cando deixe de traballar, nos períodos de inactividade produtiva entre campañas.

Se percibe a prestación por desemprego por ser unha persoa traballadora fixa descontinua, unha vez que reinicie a actividade, se traballa a tempo parcial, non poderá compatibilizar a prestación e o traballo a tempo parcial. En tal caso, a prestación suspenderase ou se extinguirá.

Se ten un contrato a tempo parcial indefinido para realizar traballos fixos e xornais que se repiten nas mesmas datas, tamén pode cobrar prestacións de desemprego nas mesmas condicións que as persoas fixas descontinuas.