PODO COBRAR O PARO SE ME REDUCEN A XORNADA DE TRABALLO?

Terá dereito ao desemprego sempre que, por decisión empresarial ou por resolución xudicial nun procedemento concursal, vexa reducida a súa xornada ordinaria de traballo.

A redución da xornada debe ser temporal e estar comprendida entre un 10 e un 70 % da xornada diaria, semanal, mensual ou anual, e sempre que o salario redúzase de forma similar, e sexa debida a causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción ou se produza por causas de forza maior, nese caso será necesaria a autorización da Autoridade Laboral.

Non terá dereito se a redución de xornada é definitiva ou dura todo o período que reste do contrato de traballo.

Se lle reducen a xornada de traballo e está de acordo, non poderá percibir a prestación por desemprego porque a redución da xornada sería aceptada por vostede como unha modificación das condicións de traballo do seu contrato.