Sede electrónica

Podo cobrar o paro se me reducen a xornada de traballo?

Poderá ter dereito á prestación por desemprego se lle reducen a xornada de traballo por algunha das seguintes causas:

  1. Por decisión empresarial de acordo do establecido no artigo 47 do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. A redución da xornada debe ser temporal e estar comprendida entre un 10 e un 70 % da xornada diaria, semanal, mensual ou anual, e sempre que o salario redúzase de forma similar e sexa debida a causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción, ou se produza por causas de forza maior, nese caso será necesaria a autorización da Autoridade Laboral.
  2. Por resolución xudicial adoptada nun procedemento concursal, sen que estean comprendidas as reducións de xornadas definitivas ou que se estendan a todo o período que resta da vixencia do contrato de traballo.

Non se terá dereito se a redución de xornada é definitiva ou dura todo o período que quede pendente de cumprir do contrato de traballo.

Por iso, se a súa empresa e vostede acordan reducir a súa xornada de traballo non poderá percibir a prestación por desemprego, ao entenderse que a redución da xornada é aceptada por vostede como unha modificación das condicións de traballo do seu contrato.