Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Podo cobrar o paro se me reducen a xornada de traballo?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Poderás ter dereito á prestación por desemprego se redúcenche a xornada de traballo por algunha das seguintes causas:

  1. Por decisión empresarial de acordo con o establecido no artigo 47 do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. A redución da xornada debe ser temporal e estar comprendida entre un 10 e un 70 % da xornada diaria, semanal, mensual ou anual, e sempre que o salario redúzase de forma similar e sexa debida a causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción, ou se produza por causas de forza maior, nese caso será necesaria a autorización da Autoridade Laboral.
  2. Por resolución xudicial adoptada nun procedemento concursal, sen que estean comprendidas as reducións de xornadas definitivas ou que se estendan a todo o período que resta da vixencia do contrato de traballo.

Non se terá dereito se a redución de xornada é definitiva ou dura todo o período que quede pendente de cumprir do contrato de traballo.

Por iso, se a túa empresa e ti acordades reducir a túa xornada de traballo non poderás percibir a prestación por desemprego, ao entenderse que a redución da xornada é aceptada por ti como unha modificación das condicións de traballo do teu contrato.