Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

A miña situación matrimonial e familiar, inflúe nas prestacións por desemprego para efectos de rendas e cargas familiares?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

En primeiro lugar, hai que diferenciar entre se vas percibir unha prestación contributiva ou asistencial (subsidio).

No caso de que se trate dunha prestación contributiva, as fillas ou fillos que se atopen ao teu cargo, menores de anos 26 ou maiores da este idade con discapacidade ou menores acollidos que non perciban rendas poderán aumentar os topes mínimo ou máximo da súa prestación.

Se accedes a un subsidio, entenderase por responsabilidades familiares ter a cargo ao cónxuxe, fillas e fillos menores de vinte e seis anos ou maiores incapacitados, ou menores acollidos, cando a renda do conxunto da unidade familiar así constituída, incluído o solicitante, dividida polo número de membros que a compoñen, non supere o 75 % do salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias.

Por iso, podes acreditar responsabilidades ou cargas familiares respecto dun cónxuxe, pero non respecto dunha parella de feito.

Se es unha persoa separada legalmente ou divorciada, consideraránselle cargas familiares as fillas e fillos comúns do matrimonio cando convivan contigo, sempre que reúnan os requisitos de idade (menores de anos 26 ou maiores con discapacidade) e carezan de rendas propias.

Se non conviven contigo pero ten a obriga, por sentenza ou convenio regulador, de pensión de alimentos, tamén se consideran cargas familiares se cumpren os requisitos citados.

A separación de feito, cando non presentases demanda de nulidade, separación ou divorcio ou o xuíz non ditase as medidas provisionais, non supón a disolución conxugal e os cónxuxes seguen obrigados a soster as cargas do matrimonio.

A separación de feito non cambia a composición da unidade familiar nin o sistema de cálculo das súas rendas, polo que non se excluirá ao seu cónxuxe nin as súas rendas da unidade familiar. No entanto, poderás excluír ao teu cónxuxe da unidade familiar, se xustificas que che admitiron a trámite a demanda de nulidade, separación ou divorcio, aínda que non haxa sentenza nin auto xudicial adoptando medidas provisionais.

En caso de matrimonio, se o teu cónxuxe tivese fillas ou fillos doutra relación e conviven co matrimonio, formarán parte da unidade de convivencia e poderás alegalos como carga, sempre que sexan menores de anos 26 ou maiores con discapacidade ou sexan menores en acollida, e cumpran o requisito de carecer de rendas superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional.

No entanto, se tes parella de feito, as fillas e fillos da túa parella non poderán alegarse como carga nin poderán terse en conta os seus ingresos para determinar se tes responsabilidades familiares. Así mesmo, tampouco poderás alegar como carga á túa parella de feito.

Como excepción, se es vítima de violencia de xénero, para establecer se tes cargas familiares, non se considera membro da súa unidade familiar ao teu agresor, nin se teñen en conta as súas rendas.