Sede electrónica

A miña situación matrimonial, inflúe nas prestacións por desemprego para efectos de rendas e cargas familiares?

A súa situación matrimonial afecta as prestacións por desemprego xa que inflúe nas rendas e cargas familiares que o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) ten en conta.

Se é unha persoa separada legalmente ou divorciada, consideraránselle cargas familiares os fillos e as fillas comúns do matrimonio cando convivan con vostede, sempre que reúnan os requisitos de idade (menores de anos 26 ou maiores con discapacidade) e carezan de rendas propias.

Se non conviven con vostede pero ten a obriga, por sentenza ou convenio regulador, de pensión de alimentos, tamén se consideran cargas familiares se cumpren os requisitos citados.

A separación de feito, cando vostede non presentase demanda de nulidade, separación ou divorcio ou o xuíz non ditase as medidas provisionais, non supón a disolución conxugal e os cónxuxes seguen obrigados a soster as cargas do matrimonio.

A separación de feito non cambia a composición da unidade familiar nin o sistema de cálculo das súas rendas, polo que non se excluirá ao seu cónxuxe nin as súas rendas da unidade familiar. No entanto, poderá excluírse ao seu cónxuxe da unidade familiar, se vostede xustifica que lle admitiron a trámite a demanda de nulidade, separación ou divorcio, aínda que non haxa sentenza nin auto xudicial adoptando medidas provisionais.

En caso de matrimonio, se o seu cónxuxe tivese fillos ou fillas doutra relación e conviven co matrimonio, formarán parte da unidade de convivencia e poderán alegarse por vostede como carga, sempre que sexan menores de anos 26 ou maiores con discapacidade ou sexan menores en acollida, e cumpran o requisito de carecer de rendas superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional.

No entanto, se vostede ten parella de feito, os fillos e fillas da súa parella non poderán alegarse como carga nin poderán terse en conta os seus ingresos para determinar se vostede ten responsabilidades familiares.

Como excepción, se é vostede vítima de violencia de xénero, para establecer se ten cargas familiares, non se considera membro da súa unidade familiar ao seu agresor, nin se teñen en conta as súas rendas.