Sede electrónica

Como se poden acreditar as cargas familiares cando un dos proxenitores está en paradoiro descoñecido?

Para acreditar as cargas familiares no suposto de que un dos proxenitores atópese en paradoiro descoñecido, a persoa interesada deberá interpor a correspondente demanda de adopción de medidas paternofiliales e obter un pronunciamento xudicial no que, no seu caso, reflíctase a falta de pagamento da pensión ou se se produce o pago, que o mesmo non supera o 75 % do Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Se na data de solicitude da prestación aínda non se ditou este pronunciamento xudicial, provisionalmente poderase achegar a xustificación de ser admitida a trámite a demanda.

O Código Civil no seu artigo 143 establece a obriga do pai e da nai de prestar alimentos aos seus fillos e fillas.