ACHEGO O LIBRO DE FAMILIA PARA ACREDITAR A MIÑA UNIDADE FAMILIAR?

Para comprobar as persoas que forman a súa unidade familiar, debe achegar o Libro de Familia completo, no que consten o seu cónxuxe e os seus fillos ou fillas coas súas datas de nacemento.

No caso de perda ou que lle resulte imposible presentar devandito documento por calquera outra causa, solicitaráselle un duplicado, ou no seu caso, os certificados literais de matrimonio e de fillos e fillas, expedidos polo Rexistro Civil. 

Si su cónyuge o hijas e hijos residen en cualquier otro país, tendrá que presentar (con traducción oficial si fuera necesario) el Libro de Familia (o documento equivalente), o certificación expedida por el organismo competente del país de residencia, en el que conste apostilla o legalización consular, en su caso, con traducción por organismo oficial.

Entre as devanditas certificacións, inclúese a certificación consular ou da embaixada do país onde residan os seus familiares situada en España, ou certificación consular ou da embaixada de España situada no país de residencia dos seus familiares, onde consten os datos do seu cónxuxe e fillos e fillas, datas de nacemento, e no seu caso, discapacidade.