ACHEGO O LIBRO DE FAMILIA PARA ACREDITAR A MIÑA UNIDADE FAMILIAR?

Para comprobar as persoas que forman a súa unidade familiar, debe achegar o Libro de Familia completo, no que consten o seu cónxuxe e os seus fillos ou fillas coas súas datas de nacemento.

No caso de perda ou que lle resulte imposible presentar devandito documento por calquera outra causa, solicitaráselle un duplicado, ou no seu caso, os certificados literais de matrimonio e de fillos e fillas, expedidos polo Rexistro Civil. 

Se o seu cónxuxe ou fillas e fillos residen en calquera outro país, terá que presentar (con tradución oficial se fose necesario) o Libro de Familia (ou documento equivalente), ou certificación expedida polo organismo competente do país de residencia, no que conste apostila ou legalización consular, no seu caso, con tradución por organismo oficial.

Entre as devanditas certificacións, inclúese a certificación consular ou da embaixada do país onde residan os seus familiares situada en España, ou certificación consular ou da embaixada de España situada no país de residencia dos seus familiares, onde consten os datos do seu cónxuxe e fillos e fillas, datas de nacemento, e no seu caso, discapacidade.