Sede electrónica

Como podo acreditar a miña unidade familiar?

Para comprobar as persoas que forman a súa unidade familiar, debe achegar o Libro de Familia completo, no que consten o seu cónxuxe e os seus fillos ou fillas coas súas datas de nacemento ou certificación do Rexistro Civil de nacemento ou de familia.

No caso das persoas estranxeiras, deberá achegar documentos equivalentes aos citados anteriormente, onde conste apostila ou legalización consular, no seu caso, con tradución por organismo oficial ao español. Entre os este documentos inclúese a certificación consular ou da embaixada do país onde residan os seus familiares situada en España, ou certificación consular ou da embaixada de España situada no país de residencia dos seus familiares, onde consten os datos do seu cónxuxe e fillos e fillas, datas de nacemento, e no seu caso, discapacidade.