Sede electrónica

Como podo acreditar a miña unidade familiar?

Para comprobar as persoas que forman a túa unidade familiar, debes achegar o Libro de Familia completo, no que consten o teu cónxuxe e os teus fillos ou fillas coas súas datas de nacemento ou certificación do Rexistro Civil de nacemento ou de familia. Ademais, esixirase o número de DNI/NIE de todos eles.

No caso das persoas estranxeiras, deberás achegar documentos equivalentes aos citados anteriormente:

  • Certificación do organismo competente do país de residencia dos familiares legalizado pola Oficina consular de España con xurisdición no país no que se expediu este documento e polo Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación, salvo no caso en que este documento leve apostílaa do Convenio da Haia
  • Certificación do consulado ou embaixada do este país en España.

Neste documento debe constar acreditados o matrimonio, filiación, data de nacemento, discapacidade, estado civil (solteiro ou casado dos fillos maiores de anos) 16 e nivel de ingresos dos familiares.

Os documentos esixirán, no seu caso, tradución oficial.