Sede electrónica

Para solicitar un subsidio, como xustifico os ingresos dunha persoa da miña familia que é traballadora autónoma?

Se algunha das persoas que forman a súa unidade familiar traballa por conta propia, os rendementos que obteña como consecuencia das actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras, artísticas ou outras, computaranse pola diferenza entre os ingresos e os gastos necesarios para obter os este ingresos.

Teranse en conta os rendementos netos mensuais obtidos e non os rendementos netos reducidos.

La justificación de las rentas de una persona trabajadora autónoma que pertenezca a su familia se realizará mediante:

  • A declaración de pago fraccionado correspondente ao período vencido de declaración inmediatamente anterior ao momento da solicitude do subsidio de desemprego: modelo 131 (estimación obxectiva), se o rendemento neto determínase mediante a modalidade de módulos, ou modelo 130 , se se determina con arranxo ao método de estimación directa.
  • En defecto da documentación anterior, declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) presentada pola persoa traballadora autónoma, correspondente ao último período impositivo.

Pode solicitar o subsidio por desemprego:

  • Presencialmente: na oficina de prestacións que lle corresponda segundo o seu domicilio, previo pedimento de cita a través de Internetou chamando por teléfono .
  • A través de la Web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), siempre que disponga de certificado digital, DNI electrónico o usuario y contraseña cl@ve.