Sede electrónica

Estou de baixa por incapacidade temporal

Se estás a cobrar a prestación contributiva ou o subsidio por desemprego e estás de baixa por incapacidade temporal (IT), poden darse distintas situacións que afectarán á túa prestación.

Se estás a percibir a prestación contributiva e inicias unha situación de incapacidade temporal (IT), o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) continuarache pagando mensualmente a prestación económica e efectuando as cotizacións á Seguridade Social mentres dure a prestación contributiva. A duración desta seguirá sendo a mesma.

Non deberás realizar ningunha xestión ante o SEPE cando te atopes en situación de IT, pois será o INSS o que se encargará diso. Con todo, se a túa baixa médica é anterior ao 1 día de xaneiro de , 2022 deberás continuar entregando na túa oficina de prestacións os partes de confirmación, e a alta médica, cando esta teña lugar. 

Cando a situación de IT non procede dunha recaída dunha incapacidade anterior iniciada durante a vixencia dun contrato de traballo, se continúas nesta situación cando termine o período de prestación contributiva, seguirás percibindo a prestación por IT, cun importe igual ao 80 % do indicador público de rendas de efectos múltiples (IPREM) mensual (contías para este ano). Para iso deberás acudir ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) e solicitar o pago da prestación por IT.

Se a situación de IT é consecuencia da recaída dunha IT anterior que comezou durante a vixencia dun contrato de traballo, percibirás a prestación por IT co mesmo importe que a prestación por desemprego. Neste caso, se ao terminar a prestación contributiva continúas en situación de IT, seguirás percibindo a prestación por IT, co mesmo importe que estabas a percibir. Para iso, deberás acudir ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) e solicitar o pago da prestación por IT.

Deberás contactar coa túa Oficina de Emprego para informarlles desta situación de IT.

Ademais, ao acabar a IT poderás solicitar un subsidio por desemprego por esgotar unha prestación de nivel contributivo, se reúne os requisitos.
 

Aínda que te atopes enfermo ou enferma, a contía do subsidio que esteas a percibir non varía; tampouco a súa duración. Se durante a percepción do subsidio, debido a enfermidade ou accidente, atopásesche imposibilitado ou imposibilitada temporalmente para traballar, deberás entregar na oficina de emprego o xustificante médico no que conste dita circunstancia.

Deberás contactar con tu Oficina de Empleo para informarles de esta situación de IT.

Ao finalizar o subsidio non terás dereito a prestación económica por incapacidade temporal aínda que continúes enfermo ou enferma, xa que non te atopas en situación de alta ou asimilada ao alta na Seguridade Social para esta prestación.