Sede electrónica

Estou en situación de maternidade / paternidade

A continuación indícase o que sucede se, mentres vostede está a percibir a prestación contributiva ou o subsidio por desemprego, pasa á situación de maternidade ou de paternidade.

Como pode comprobar, o tratamento é distinto en función da prestación percibida.

 

Se a súa maternidade ou paternidade sucede mentres está a percibir unha prestación por desemprego de nivel contributivo, debe solicitar a suspensióndesta para poder iniciar o cobro da prestación por maternidade ou paternidade, que é aboada polo Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS).

Pode solicitar a suspensión a través da Sede Electrónica do Servio Público de Emprego Estatal, ou na súa oficina de prestacións, previo pedimento de cita na Sede Electrónicaou chamando aos teléfonos de cita previa .

Mentres dure calquera destas situacións, non se consomen días da prestación por desemprego. Cando termine, vostede poderá renovar a prestación suspendida e percibir o mesmo importe durante o tempo que quedase antes da suspensión.

Xunto á comunicación de baixa  debe presentar:

  • No caso de maternidade, o Libro de Familia ou documento que acredite a adopción ou o acollemento, ou informe de maternidade, ou calquera documento que acredite esta situación.
  • No caso de paternidade, o Libro de Familia, ou documento que acredite a adopción ou o acollemento.

Recibirá unha copia da solicitude de baixa presentada, na que consten a data e motivo da baixa.

Co este documento, deberá acudir á oficina do INSS correspondente para solicitar a prestación por maternidade/paternidade, xa que é o INSS quen aproba e paga as prestacións de maternidade e paternidade das persoas que estean a percibir a prestación contributiva por desemprego.

Unha vez finalizado o período de maternidade/paternidade, e previa reactivación da demanda de emprego, dispón de días 15 para solicitar ante a súa oficina de prestacións a continuación da prestación de desemprego. De solicitala fóra dese prazo, renovarase a partir da data de solicitude e suporá a perda de tantos días de prestación como medien entre a data en que finalizase a prestación de maternidade/paternidade e a data de presentación da solicitude.

 

 

 

Se mentres percibe o subsidio por desemprego prodúcese a maternidade ou a paternidade, continuará percibindo o subsidio pola mesma contía e duración. Deberá entregar na oficina de emprego o informe médico da Seguridade Social para que o Servizo Público de Emprego da súa Comunidade Autónoma suspenda a demanda de emprego; por tanto, non terá que renovala, nin será convocado a cursos de formación ou ofertas de traballo.

Se cando esgote o subsidio continúa en situación de maternidade ou paternidade, non terá dereito a prestación por estas situacións a cargo do INSS.  

Puede obtener más información en  los teléfonos de atención a la ciudadanía .