Sede electrónica

Concedéronme unha bolsa

A partir do 1 de xaneiro das 2024 prestacións e subsidios por desemprego son compatibles coa realización de prácticas formativas en empresas, institucións ou entidades incluídas en programas de formación e a realización de prácticas académicas externas. A realización das prácticas  determinará a inclusión no sistema da Seguridade Social das persoas que as realicen.

Estas prácticas poden ser:

  • Realizadas por alumnos universitarios e alumnas universitarias, dirixidas a:
    • a obtención de titulacións oficiais de grao e máster, doutoramento, ou
    • a obtención dun título propio da universidade, xa sexa un máster de formación permanente, un diploma de especialización ou un diploma de experto.
  • Realizadas por alumnos e alumnas de formación profesional, sempre que as mesmas non se presten no réxime de formación profesional intensiva (realízase alternando a formación no centro de formación profesional coa actividade produtiva e retribuída no marco dun contrato de formación).
  • Realizadas por alumnos e alumnas de Ensinos Artísticos Superiores, ensinos artísticos profesionais e ensinos deportivos do sistema educativo.

A partir do día 12 de xaneiro de , 2024 as percepcións económicas que se perciban polas persoas asistentes a ditas prácticas deberán ser computadas como rendas tanto da persoa beneficiaria como dalgún membro da súa unidade familiar.

Tanto se se trata de prácticas remuneradas como non remuneradas, exclúese da acción protectora a protección por desemprego, así como a cobertura do Fondo de Garantía Salarial e por Formación Profesional. No suposto de prácticas non remuneradas excluirase tamén a protección por incapacidade temporal derivada de continxencias comúns.

Pode obter máis información no teléfono de atención á cidadanía.