Sede electrónica

Suspensión e Extinción

Suspensión

A prestación suspenderase cando a relación laboral suspéndase por unha causa distinta da aplicación do Mecanismo REDE.

Tamén se suspenderá por colocación a tempo completo por conta allea ou conta propia.

Extinción

A prestación extinguirase se se causa baixa na empresa por calquera motivo.

Igualmente extinguirase por imposición de sanción, nos termos previstos no texto refundido da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social.