Sede electrónica

Suspensión, continuación, extinción

As persoas que perciban prestacións por desemprego deben cumprir unha serie de obrigacións establecidas na lei.

O incumprimento destas obrigacións supón cometer infraccións que se sancionarán de acordo coas leis vixentes.

 

La suspensión del derecho supone la interrupción del abono de prestaciones económicas y de cotización a la Seguridad Social.

As causas que a poden motivar son:

 • Traslado de residencia ao estranxeiro por un período continuado inferior a doce meses, para a procura ou realización de traballo, perfeccionamento profesional ou cooperación internacional, sen prexuízo da aplicación do pevisto sobre a exportación das prestacións nos convenios e normas comunitarios. O traslado deberá ser comunicado previamente ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) e autorizado por leste.
 • Estancia en el extranjero por un periodo, continuado o no, de hasta 90 días como máximo, cada año natural, siempre que previamente esté comunicada y autorizada por la entidad gestora. No tendrá consideración de traslado de residencia ni de estancia en el extranjero la salida por tiempo no superior a 15 días naturales por una sola vez cada año, siempre que no implique dejar de realizar las acciones de inserción ya programadas o en ejecución y cumplir con las exigencia del compromiso de actividad.
 • Pasar a situación de maternidad o paternidad. Una vez finalizada esta situación, la persona interesada deberá en el plazo de los 15 días hábiles siguienes, solicitar la reanudación de la prestación contributiva.
 • Cumplimiento de condena que implique privación de libertad. No se suspenderá el derecho, previa solicitud, si la persona interesada tuviera responsabilidades familiares y no disfrutara de renta familiar alguna cuya cuantía exceda del salario mínimo interprofesional.
 • Realización dun traballo por conta allea de duración inferior a doce meses.
 • Realización dun traballo por conta propia:
  • Se tivo unha duración inferior a meses, 24 sendo indiferente que se causou alta como persoa traballadora por conta propia encadrada dentro dalgún dos Réximes da Seguridade Social.
  • Se a duración do traballo por conta propia foi superior a meses 24 e inferior a meses 60 e acredita causar alta como persoa traballadora por conta propia no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou no Réxime Especial dos Traballadores do Mar.

Nos supostos citados anteriormente, cando cese a actividade poderá renovar a prestación por desemprego no prazo de días 15 hábiles a partir do cesamento no traballo por conta propia.

Se tras o cesamento no traballo por conta propia, tivese dereito á protección por cesamento de actividade, poderá optar entre percibir esta ou reabrir o dereito á protección por desemprego suspendida. Se opta pola prestación anterior, as cotizacións que xeraron aquela prestación pola que non optase non poderán computarse para o recoñecemento dun dereito posterior.

 • Sanción de suspensión por infracción leve ou grave.
  • La suspensión por sanción, además de la interrupción en el abono de las prestaciones supondrá la reducción de la duración de la prestación reconocida por tiempo igual al de la suspensión producida.
 • Nos supostos aos que se refire o art. 295 da Lei de Procedemento Laboral, mentres a persoa traballadora continúe prestando os seus servizos, ou non os preste por vontade do empresario ou empresaria, durante a tramitación do recurso.
 • Desempleo de cargos públicos o sindicales retribuidos que supongan dedicación exclusiva.
 • O cumprimento por parte das persoas beneficiarias das prestacións por desemprego da obrigación de presentar nos prazos establecidos os documentos que lles sexan requiridos, sempre que os mesmos poidan influír na conservación do dereito ás prestacións, poderá dar lugar a que o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) adóptese as medidas preventivas necesarias, mediante a suspensión do abono das citadas prestacións, ata que ditas persoas beneficiarias comparezan ante o SEPE acreditando que cumpren os requisitos legais establecidos para o mantemento do dereito, que se renovará a partir da data da comparecencia.

Asimismo, la entidad gestora suspenderá el abono de las prestaciones durante los periodos en los que las personas beneficiarias no figuren inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo y se reanudará a partir de la fecha en que se acredite la nueva inscripción, previa comparecencia ante el SEPE, salvo que proceda el mantenimiento de la suspensión de la prestación o su extinción por alguna de las causas previstas en la norma.

En todos os casos de suspensión, salvo por sanción, a persoa traballadora debe solicitar a continuación do dereito na páxina https://sede.sepe.gob.es, ou a través do  teléfono de atención á cidadanía  ou na oficina de prestacións (tras a obtención de cita previa  na sede electrónica do Servizo Público de Emprego Estatal), en calquera oficina de rexistro público ou dirixíndoa por correo administrativo, no prazo dos 15 días hábiles seguintes á finalización da causa de suspensión e acreditar a situación legal de desemprego.

A continuación suporá o dereito a percibir a prestación por desemprego polo período que restase e coa base reguladora e porcentaxe da mesma que correspondese no momento da suspensión.

En caso de sanción, o dereito renovarase polo período de prestación que corresponda tendo en conta o período percibido e o de sanción.

Los colectivos que dentro del mes tengan diversos periodos de actividad e inactividad, podrán presentar la solicitud agrupada de las prestaciones correspondientes al mes anterior a la fecha de la última situación legal de desempleo. Podrán acogerse a esta modalidad de tramitación simplificada y presentar en una única solicitud mensual la reanudación de la prestación correspondiente a los periodos de desempleo del mes.

Así mesmo, o Servizo Público de Emprego Estatal poderá admitir para os colectivos de persoas traballadoras fixas discontínuas e para as que teñan a súa xornada ordinaria de traballo reducida ou suspendida, que a solicitude de alta inicial forneza efecto de solicitude de continuación polos períodos de inactividade dentro do mesmo expediente ou dentro da mesma actividade fixa descontinua, nese caso, a empresa autorizada pola persoa traballadora deberá comunicar á entidade xestora cada mes a correspondente información sobre os períodos de actividade das persoas traballadoras incluídas nesta modalidade de continuación única.