Sede electrónica

incompatibilidade/compatibilidades

No texto refundido de a lei Xeral da Seguridade Social, aprobado por Real Decreto Lexislativo 8 / 2015 , de de 30 outubro, regúlanse as situacións de incompatibilidade das prestacións por desemprego. 

 

 

A percepción da prestación por desemprego é incompatible:

 • Co traballo retribuído por conta allea a tempo completo, en réxime laboral ou administrativo, ou con situacións asimiladas, que supoñan a inclusión en calquera réxime do Sistema da Seguridade Social, aínda que non teña previsto cotizar pola continxencia de desemprego, salvo cando estea establecida a compatibilidade nalgún programa de fomento de emprego.
 • Co traballo por conta propia, excepto no caso da compatibilidade de duración inferior a días 270 ou polo tempo inferior pendente de percibir. Esta compatibilidade será posible cando o perceptor ou perceptora da prestación cesase con carácter total e definitivo a súa actividade laboral e cause alta como persoa traballadora por conta propia nalgún dos régimenes da Seguridade Social, sempre que se solicite no prazo improrrogable de días 15 a contar desde a data de inicio da actividade por conta propia. Tamén é aplicable esta compatibilidade ás persoas perceptoras da prestación por desemprego que se incorporen como socios ou socias de sociedades laborais de nova creación ou de cooperativas de traballo asociado de nova creación, que estean encadrados ou encadradas no réxime especial da Seguridade Social que corresponda por razón da súa actividade por conta propia.
 • Con actividades de investigación ou cooperación retribuídas, que supoñan dedicación exclusiva.
 • Co exercicio por elección ou designación de cargos públicos ou sindicais ou altos cargos da Administración, retribuídos, que supoñan dedicación exclusiva.
 • Coa obtención de pensións ou prestacións de carácter económico da Seguridade Social tanto de nivel contributivo como non contributivo, salvo que estas fosen compatibles co traballo que orixinou a prestación por desemprego ou salvo que se trate da prestación por fillo ou filla a cargo.
 • Coa activación da reserva retribuída á que se refire o Real Derceto 1691 / 2003 , de de 12 decembro, polo que se aproba o Regulamento de acceso e réxime das persoas reservistas voluntarias.
 • Con calquera outra situación que implique o dereito a percepcións económicas de carácter público como sustitutivas das retribucións deixadas de percibir polo cesamento na actividade, manténdose un vínculo administrativo ou laboral.

 

   

   

  A percepción da prestación por desemprego é compatible:

  • Co traballo retribuído por conta allea a tempo parcial, sen prexuízo do desconto correspondente na contía da prestación.
  • Co traballo por conta allea a tempo completo, cando estea establecida a compatibilidade nalgún programa de fomento de emprego.
  • Co traballo por conta propia, sempre que o perceptor ou a perceptora da prestación cesase con carácter total e definitivo a súa actividade laboral e cause alta como persoa traballadora por conta propia nalgún dos réximes da Seguridade Social, por un máximo de días 270 ou polo tempo inferior pendente de percibir, sempre que se solicite no prazo improrrogable de días 15 a contar desde a data de inicio da actividade por conta propia. Tamén é aplicable esta compatibilidade ás persoas perceptoras da prestación por desemprego que se incorporen como socios ou socias de sociedades laborais de nova creación ou socios/as traballadores/as de cooperativas de traballo asociado de nova creación, que estean encadrados ou encadradas no réxime especial da Seguridade Social que corresponda por razón da súa actividade por conta propia.

  Quedan excluídos:

  - Quen causen alta como persoas traballadoras por conta propia nalgún dos réximes da Seguridade Social para incorporarse como socio ou socia a unha sociedade mercantil.

  - Aquelas persoas cuxo último emprego fose por conta propia, con independecia de que causasen alta nalgún réxime da Seguridade Social ou o fixeron nalgunha Mutualidade.

  - Quen fixesen uso deste dereito nos 24 meses inmediatamente anteriores á data de inicio da actividade por conta propia.

  - Quen obtivesen o pago único da prestación por desemprego nos 24 meses inmediatamente anteriores á data de inicio da actividade por conta propia.

  - Quen se constitúan como persoas traballadoras autónomas e subscriban un contrato para a realización da súa actividade profesional co empregador ou empregadora para quen prestasen os seus servizos por conta allea con carácter inmediatamente anterior ao comezo da situación legal de desemprego ou unha empresa do mesmo grupo empresarial daquela. Tamén afectará esta exclusión á persoa traballadora que vaia a desenvolver a súa actividade profesional co seu último empregador ou empregadora, non de forma directa senón a través dunha sociedade laboral ou cooperativa de nova creación.

  • Coa indemnización que proceda por extinción do contrato de traballo.
  • Coa pensión de xubilación parcial e coas pensións ou as prestacións de carácter económico da Seguridade Social que fosen compatibles co traballo que orixinou a prestación.
  • Coas bolsas e axudas que se obteñan por asistencia a accións de formación ocupacional ou para realizar prácticas en entidades públicas ou privadas que formen parte do plan de estudos e prodúzanse no marco de colaboración entre as este entidades e o centro docente de que se trate.
  • Coas prestacións da Seguridade Social por fillo ou filla a cargo.
  • Co exercicio por elección ou designación de cargos públicos ou sindicais retribuídos que supoñan dedicación parcial, sen prexuízo da dedución correspondente na contía da prestación.