Sede electrónica

Situacións asimiladas ao alta

Consideraranse situacións asimiladas ao alta as que producen os mesmos efectos que un alta efectiva na Seguridade Social respecto ao deveño da prestación, e son as seguintes:

  • A excedencia forzosa por cargo público ou sindical.
  • La liberación de prisión por cumplimiento de condena o libertad condicional.
  • O retorno das persoas traballadoras emigrantes.
  • El traslado o desplazamiento temporal por la empresa fuera del territorio nacional.
  • A finalización da relación laboral nun período de folga e/ou peche patronal legais.
  • A situación de incapacidade temporal, sen obrigación de cotizar, así como a de invalidez provisional.
  • A situación de excedencia por período non superior a tres anos para atender ao coidado de cada fillo ou filla e a situación de excedencia para o coidado de familiares.
  • A situación da persoa traballadora durante o período correspondente a vacacións anuais retribuídas que non fosen gozadas con anterioridade á finalización do contrato.
  • A situación das persoas traballadoras fixas descontinuas que non sexan chamadas ao reiniciarse a actividade.

No caso de atoparse en situación asimilada ao alta, para calcular a duración da prestación por desemprego, o inicio do período de seis anos anteriores á situación legal de desemprego retrocederá tanto tempo como se permaneceu na devandita situación.