PREGUNTAS FRECUENTES

Garantía Xuvenil é unha iniciativa europea cuxo obxectivo é garantir que os mozos entre 16 e 29 anos poidan recibir unha oferta de emprego, de educación continua ou un período de prácticas tras acabar a educación formal ou quedar desempregados.

En todo caso, Garantía Xuvenil en España presenta un enfoque integral, preventivo e de atención temperá para contribuír a facilitar a mellora da empregabilidade e a inserción no mercado de traballo dos mozos.

Os mozos entre 16 e 29 anos que non se atopen en situación de estudar ou formarse nin traballando por conta propia ou allea, xa que constitúen un dos grupos de poboación con máis dificultades de acceso ao emprego neste momento e trátase, por tanto, dun grupo de poboación moi heteroxéneo que inclúe tanto a mozas con escasa formación como a mozos altamente cualificados.

  • Ter nacionalidade española ou ser cidadáns da Unión ou dos Estados parte do Acordo Económico Europeo ou Suíza que se atopen en España en exercicio da libre circulación e residencia. Tamén poderán inscribirse os estranxeiros titulares dunha autorización para residir en territorio español que habilite para traballar, así como os menores non acompañados que acheguen unha Acreditación dos Servizos de Protección de Menores da Comunidade Autónoma que xustifique individualmente o acceso, mediante a inscrición, a actividades ou programas de educación ou formación que redunden no seu beneficio.
  • Estar empadroado en calquera localidade do territorio nacional español.
  • Tener más de 16 años y menos de 30 años.
  • No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • Presentar unha declaración expresa de ter interese en participar no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, adquirindo un compromiso de participación activa nas actuacións que se desenvolvan no marco da Garantía Xuvenil. No caso dos demandantes de emprego bastará coa súa inscrición nos servizos públicos de emprego.

Unha vez que o interesado deuse de alta no sistema poderá recibir ofertas do catálogo de actuacións a través da súa Comunidade Autónoma, a Administración Xeral do Estado, as entidades que colaboran na xestión do Fondo Social Europeo ou das empresas que desexen aplicarse algún dos incentivos previstos na normativa vixente para a contratación de mozas.

 

 

Aínda que Garantía Xuvenil é de aplicación en todo o territorio nacional e o seu acceso será en igualdade de condicións para todos o novos obxecto de atención, con especial dedicación a quen se atopen nunha situación de desvantaxe e/ou risco de exclusión social, as Comunidades Autónomas xogan un papel determinante posto que se trata dun sistema cuxo éxito dependerá da boa coordinación entre as distintas administracións. Por esa razón, creouse unha Comisión entre a Administración Xeral do Estado e as comunidades autónomas para a coordinación, avaliación e seguimento do sistema de Garantía Xuvenil.

Para ser beneficiario de Garantía Xuvenil débense cumprir os requisitos establecidos e acceder ao Ficheiro do Sistema de Garantía Xuvenil para inscribirse.

Acceso con DNI electrónico ou certificado

A forma máis sinxela e rápida de acceder ao ficheiro é a través de DNI electrónico, certificado electrónico recoñecido ou outros medios que se establezan normativamente e que se habilitarán para o seu emprego por parte das persoas usuarias.

Información para obtelo

Tamén as Cámaras de Comercio emiten o certificado dixital.

Acceso de forma asistida

No caso de que non se dispoña de DNI electrónico ou Certificado Dixital a solicitude de inscrición pódese realizar coa axuda de persoal especializado a través de:

  • Oficina das Cámaras de Comercio unicamente presentando o DNI. Nestas oficinas proporcionarase ao interesado de forma gratuíta un Certificado Dixital, que poderá utilizar tamén para futuras xestións, e poderase formalizar a solicitude de inscrición co apoio de persoal cualificado.

Pica aquí e atopa o teu Cámara de Comercio máis próxima .

  • Centros e servizos da Rede SIJ (Servizos de Información Xuvenil) unicamente presentando o DNI. En coordinación con INJUVE nestas oficinas proporcionarase ao interesado o código de activación para o acceso ao sistema a través de usuario e contrasinal, e poderase formalizar a solicitude de inscrición co apoio de persoal cualificado.

Pica aquí e atopa o teu centro SIJ máis próximo .

Acceso a través do Sistema Cl@ve

Trátase dunha plataforma común para a identificación, autenticación e firma electrónica, un sistema interoperable e horizontal que evita ás Administracións Públicas ter que implementar e xestionar os seus propios sistemas de identificación e firma, e aos cidadáns ter que utilizar métodos de identificación diferentes para relacionarse electronicamente coa Administración. Acceso Cl@ve

Acceso con usuario e contrasinal

Os mozos interesados en iniciar a inscrición telemática que non dispoñan de identificación electrónica poderán solicitar o seu usuario e contrasinal cumprimentando o formulario adxunto e entregándoo en calquera das oficinas de rexistro da Administración Xeral do Estado, das comunidades autónomas ou das entidades establecidas no artigo 16.4 Lei 39/2015, de de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Despois de entregar o impreso, o interesado recibirá por correo electrónico a comunicación do seu código de activación que deberá introducir na ligazón Activar usuario situado na páxina de acceso ao Sistema para obter o seu contrasinal.

Outras formas de acceso

A inscrición débese de realizar por vía telemática en todos os casos coa excepción daquelas persoas con discapacidade recoñecida igual ou superior ao 33% e/ou que se atopan en risco de exclusión social que conten co certificado que o acredite.

Estas persoas poderanse inscribir mediante a presentación do formulario adxunto nas oficinas de rexistro da Administración Xeral do Estado e das comunidades autónomas e das Entidades establecidas no artigo 16.4 Lei 39/2015, de de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Unha vez que se presentou a solicitude de inscrición por calquera das vías indicadas anteriormente, procederase á comprobación dos requisitos necesarios a través de consultas aos organismos correspondentes tales como a Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou a Dirección Xeral de Policía. Trátase dun procedemento administrativo que require dun certo tempo, no que se pretende garantir ao máximo que a información é correcta, dado que ao figurar inscrita en Garantía Xuvenil, unha persoa pode beneficiarse de accións contempladas dentro de programas que dispoñen de asignación económica concreta, como os do Fondo Social Europeo.

Inscríbeche xa ao Sistema de
Garantía Xuvenil

Comeza a gozar de todas as súas vantaxes

Acceso a
Empresas

Xestión e consultas para empresas e entidades

Validación de
documentos

Verifica a validez e integridade dun documento emitido polo SEPE