Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Mobilidade

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Vivir e traballar noutro país é unha opción que vén xeneralizándose entre os europeos de todas as idades. Cada vez máis persoas recoñecen as vantaxes de adquirir experiencia profesional desta forma. Traballar no estranxeiro durante algún tempo pode aumentar enormemente os niveis de capacitación e as posibilidades de atopar un traballo mellor no propio país.

Preguntas frecuentes relacionadas coa mobilidade:

DIRECTIVA 2014 / 54 /UE de Parlamento Europeo e do Consello: medidas á libre circulación de traballadores da UE

A libre circulación de traballadores nos países do Espazo Económico Europeo (EEE) é un dereito fundamental, que permite aos seus cidadáns traballar e establecerse libremente, sen necesidade de autorización de traballo, en calquera país membro, garantindo igualdade de dereitos cos nacionais do #este país. Este dereito faise extensivo aos seus familiares, calquera que sexa a súa nacionalidade.

Consultar as medidas transitorias establecidas para os países da ampliación.

Como regra xeral, un cidadán europeo pode exercer noutro país da UE calquera actividade profesional, suxeito soamente ás mesmas regras e limitacións que os nacionais. Algúns países supeditan o acceso a determinadas actividades, que poden ser tanto autónomas como por conta allea, á posesión de títulos, diplomas, certificados ou cualificacións específicas. Nestes casos será necesario solicitar o recoñecemento dos mesmos a efectos profesionais, ante os organismos competentes de cada Estado de acollida.

En principio, está asegurado no país no que traballa. Vostede e a súa familia teñen dereito a recibir o mesmo trato en materia de seguridade social e poden recibir as mesmas prestacións que os cidadáns do país de acollida. 

Canto á asistencia sanitaria: se é vostede beneficiario da Seguridade Social, debe obter antes de saír de España o formulario correspondente da serie E- 100 . A partir do día 1 de xuño dos 2004 formularios de estadía temporal, fundamentalmente E- 111 e E- 128 , foron substituídos polo Cartón Sanitario Europea(TSE). Este cartón é individual e certifica o dereito do seu titular a recibir as prestacións sanitarias que sexan necesarias desde un punto de vista médico, durante unha estadía temporal en calquera dos países integrantes do Espazo Económico Europeo e Suíza. O período de validez consta no Cartón Sanitario Europea. Para a súa obtención deberá comparecer en calquera dos Centros de Atención e Información da Seguridade Social ( CAISS) do Instituto Nacional da Seguridade Social.

A asistencia sanitaria é gratuíta na maioría dos países. Con todo, nalgúns deles terá que aboar parte ou a totalidade do custo. É importante que garde recibos e facturas para que logo lle reembolsen o diñeiro.

Se está a recibir prestacións ou subsidio por desemprego, pode exportalas para buscar un traballo durante un período máximo de meses. 3 Para iso esixiráselle estar a disposición do Servizo Público de Emprego do país de orixe polo menos durante 4 semanas, comunicar ao mesmo a data real da súa partida e inscribirse no Servizo Público de Emprego do país de destino nun prazo de días.. 7

Deberá levar consigo o formulario Ou 2 para os países da Unión Europea ou o formulario E 303 para os países de Islandia, *Lietchestein, Noruega e Suíza que lle expedirá o Servizo de Emprego que lle recoñeceu o dereito. Teña en conta que os trámites poden dilatarse nalgúns países ata 2 meses.

Por último convén solicitar o formulario Ou 1 para os países da Unión Europea ou o formulario E 301 para os países de Islandia, *Lietchestein, Noruega e Suíza antes de saír do país no que traballou, a fin de que os períodos cotizados poidan terse en conta para o cálculo de futuras prestacións.

Non existe lexislación comunitaria específica en materia de impostos, aínda que se coidou evitar a dobre imposición das rendas das persoas que teñen ingresos procedentes de diferentes países e a non discriminación con respecto aos nacionais. Habitualmente tributarase no país onde se teña a residencia fiscal.

Convén que se informe acerca dos sistemas tributarios nos organismos competentes.

Axencia Estatal da Administración Tributaria
Guzmán o Bo, 139 - 28071 Madrid
Teléfonos: central 915 826 767

Dirección Xeral de Aduanas
Guzmán o Bo, 137 - 28071 Madrid
Teléfono: 91 582 62 26  

 

 

Poderán aplicar este incremento de gasto os contribuíntes desempregados rexistrados na oficina de emprego que acepten un posto de traballo situado nun municipio distinto ao da súa residencia habitual, sempre que o novo posto de traballo esixa o cambio da #este residencia. Cumpríndose #este requisitos será de aplicación o incremento de gasto por mobilidade xeográfica no período impositivo en que se produza o traslado e no seguinte.   

Sen prexuízo do anterior, hai que sinalar que se como consecuencia do traslado da residencia habitual ao estranxeiro, este perdese  a condición de contribuínte polo Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, o incremento de gasto por mobilidade xeográfica non sería de aplicación nos períodos impositivos nos que non tivese dita condición.

136420 -MOBILIDADE XEOGRÁFICA: TRASLADO Ao ESTRANXEIRO

Debe considerar:

Non se debe esquecer:

  • Pasaporte ou DNI en vigor.
  • Tradución certificada do título.
  • Curriculum vitae traducido, cartas de presentación e de referencia doutros empregos, títulos académicos e cursos.
  • Cartón Sanitario Europea para asistencia sanitaria no EEE. Formularios E- 301 e /ou E- 303 , cando cumpra.
  • Fotocopia da partida de nacemento e libro de familia.
  • Varias fotografías de carné.
  • Outros permisos e licenzas que considere adecuados (carné de conducir...).
  • Diñeiro para os primeiros gastos (aloxamento, desprazamentos, manutención...).