AXUDAS Á MOBILIDADE EURES

Os proxectos de axudas á mobilidade EURES (Targeted Mobility Schemes–TMS, Your first EURES Job e REACTIVATE) son programas da Comisión Europea para dar apoio financeiro a cidadáns/as da Unión Europea (UE), Islandia ou Noruega que busquen un emprego nun país da UE distinto ao da súa residencia; así como a empresas interesadas na contratación de traballadores/as procedentes doutros países da UE, Islandia ou Noruega.

A Comisión Europea e EURES ofrecen máis información en:

Persoas

 • Idade mínima de anos.. 18
 • Cidadanía e residencia legal de calquera Estado membro da UE, Islandia ou Noruega.
 • Que desexen exercer a mobilidade laboral cara a algún dos países anteriormente citados.

Empresas

 • Empresas e organizacións legamente constituídas nos Estados membros da UE, Islandia e Noruega.
 • Cumprir coas obrigacións fiscais e as leis laborais pertinentes nos países onde estean constituídas.
 • As PEMES poden beneficiarse de apoio financeiro.
 • Empregos e prácticas laborais.
 • Posto de traballo situado nun Estado membro da UE, Islandia ou Noruega distinto ao do seu país de residencia.
 • Ofertado cunha duración mínima de seis meses ou de tres meses no caso de prácticas.
 • Xornada laboral mínima do 50 %.

Persoas

Apoio financeiro para gastos de:

 • Desprazamento a entrevista (gastos de viaxe, aloxamento e dietas segundo a distancia e o tempo).
 • Realización dun curso de idioma.
 • Instalación no novo país.
 • Axudas ao desprazamento de familias.
 • Recoñecemento de cualificacións profesionais.
 • Asignación suplementaria para la reubicación de candidatos con necesidades especiales o de regiones ultraperiféricas de la UE.
 • Dietas para traballadores/as en prácticas e aprendices.

Outras medidas de apoio

 • Formación preparatoria (formación de idiomas u otra necesidad de formación antes de partir o al llegar).
 • Apoio mediante a provisión de tutorías.
 • Un servizo de benvida no país de destino.

Empresas

Apoio financeiro (só para PEMES)

 • Programa de integración para las personas recién contratadas en la empresa (formación profesional introductoria o cursos de idiomas).

Outras medidas de apoio: asesoramento EURES

 • Na xestión de ofertas.
 • Na procura de persoas candidatas idóneas na UE, Noruega ou Islandia.
 • Na preparación da chegada do novo persoal.

Para solicitar axudas á mobilidade EURES debe porse en contacto cos/os Conselleiros/as EURES da súa provincia, quen lle informarán, asesorarán e axudarán durante o proceso de tramitación de axudas.

É necesario tramitar a solitud antes do comezo da actividade, sendo incompatible realizar a mesma solicitude a varios proxectos.

Pode localizar aos/os Conselleiros/as EURES da súa provincia aquí.

A Comisión Europea realiza convocatorias para a xestión de proxectos de axudas á mobilidade EURES que son liderados por un país. Actualmente EURES España participa nos proxectos liderados por:

Lembre que para solicitar calquera destas axudas ten que porse en contacto co seu Conselleiro/a EURES antes do comezo da actividade.

O obxectivo do Corpo Europeo de Solidariedade é crear oportunidades para que os mozos traballen como voluntarios ou colaboren en proxectos que beneficien a comunidades e cidadáns de toda Europa.

O Corpo Europeo de Solidariedade baséase nun rexistro de mozos que fixeron constar o seu interese por participar en proxectos de solidariedade e que aceptan e defenden os obxectivos e principios do Corpo Europeo de Solidariedade.

Puede encontrar más información sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad en el siguiente enlace del Instituto de la Juventud de España aquí.