AXUDAS Á MOBILIDADE LABORAL EURES

O PEM de EURES ten por obxecto axudar á cidadanía da UE que necesita asistencia personalizada a atopar un emprego, unhas prácticas ou unha aprendizaxe profesional noutro país da UE, Noruega ou Islandia, e axudar ás empresas a atopar persoal motivado e cualificado.

O PEM de EURES brinda apoio aos solicitantes de emprego para que superen os desafíos que supón traballar no estranxeiro. Pode ofrecer asignacións para fins concretos e financiar os cursos de idiomas, o recoñecemento das cualificacións e os gastos de viaxe e manutención.

Candidatos

 • Maiores de anos.. 18
 • Nacionais dun Estado Membro da UE, Noruega ou Islandia.
 • Nacionais de terceiros países con permiso de residencia nun Estado Membro da UE, Noruega ou Islandia.

 

Empregadores

 • Todas as empresas/organizacións legamente constituídas nos Estados membros da UE, Islandia e Noruega, independentemente do seu tamaño ou sector económico.
 • Cumprir coas obrigas fiscais e as leis laborais pertinentes nos países onde estean constituídas.
 • Empregos, prácticas profesionais e formación de aprendices
 • Situados nun Estado Membro da UE, Islandia ou Noruega.
 • Cumprir coa lexislación laboral e de protección social e garantir a protección adecuada de empregados e aprendices ou bolseiros (seguridade social, seguro médico e de accidentes, etc.)
 • Garantir unha remuneración (un salario) e unha relación contractual por escrito.
 • Ter unha duración mínima de seis meses no caso de empregos e aprendizaxes ou de tres meses no caso de prácticas.
 • A duración da xornada laboral ten que ser de polo menos o 50 % da xornada completa.

Candidatos

Apoio financeiro directo:

 • Desprazamento a entrevista (gastos de viaxe, aloxamento e axudas de custo segundo a distancia e o tempo).
 • Realización dun curso de idioma.
 • Instalación no novo país.
 • Axudas ao desprazamento de familias.
 • Recoñecemento de cualificacións profesionais.
 • Asignación suplementaria para la reubicación de candidatos con necesidades especiales o de regiones ultraperiféricas de la UE.
 • Axudas de custo para traballadores/as en prácticas e aprendices.

Outras medidas de apoio

 • Formación preparatoria (formación de idiomas u otra necesidad de formación antes de partir o al llegar).
 • Apoio mediante a provisión de tutorías.
 • Un servizo de benvida no país de destino.

Empregadores

Apoio financeiro directo

 • Programa de integración para las personas recién contratadas en la empresa (formación profesional introductoria o cursos de idiomas).

A solicitude de axudas á mobilidade laboral EURES ten que facerse a través dun/a Conselleiro/a EURES da súa provincia.

Pode localizar ao/ ao Conselleiro/a EURES da súa provincia aquí.

Hai que solicitar a axuda antes do comezo da actividade e antes de saír do país.

Neste procedemento os/os conselleiros/as EURES de España actúan como intermediarios.

Alemaña

O programa alemán EURES TMS apoia e está dirixido a:

 • Traballadores con Alemaña como país de destino.
 • Pequenas e medianas empresas (PEMES) en Alemaña.
 • Traballadores que buscan emprego en toda Europa.
 • Persoas que ven particularmente afectadas o desemprego e a pandemia de COVID- 19 (como persoas con discapacidades, artistas, familias monoparentais, persoas desempregadas que non reciben formación - NEETS).

Os Plans Específicos de Mobilidade alemáns tamén facilitan a mobilidade profesional e a integración dos traballadores en Europa. A través destes plans apóiase e axuda tanto a persoas que buscan emprego como a empresas que contratan a traballadores.

Italia

EURES - Targeted Mobility Scheme (TMS) (Plan Específico de Movilidad de EURES – PEM) promueve la movilidad profesional en otro país de la UE, Noruega e Islandia.

EURES- TMS ofrece aos solicitantes de emprego e empregadores da UE un conxunto de servizos específicos para atopar un traballo, un período de prácticas ou unha oportunidade de aprendizaxe así como para atopar traballadores motivados e cualificados.

Suecia

Targeted Mobility Scheme facilita a mudanza, o traballo e a contratación en Europa.

TMS son Plans Específicos de Mobilidade da UE cuxo obxectivo é pór en contacto a empregadores con vacantes difíciles de cubrir con candidatos cualificados en toda Europa. Os grupos destinatarios son solicitantes de emprego maiores de anos 18 e empregadores dun país da UE, Noruega ou Islandia. Están vixentes ata finais de maio de .. 2022

O obxectivo do Corpo Europeo de Solidariedade é crear oportunidades para que os mozos traballen como voluntarios ou colaboren en proxectos que beneficien a comunidades e cidadáns de toda Europa.

O Corpo Europeo de Solidariedade baséase nun rexistro de mozos que fixeron constar o seu interese por participar en proxectos de solidariedade e que aceptan e defenden os obxectivos e principios do Corpo Europeo de Solidariedade.

Puede encontrar más información sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad en el siguiente enlace del Instituto de la Juventud de España